Časopis Naše řeč
en cz

Náchylné průdušky?

Anna Jirsová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Věta Průdušky pana prezidenta jsou náchylné zachycená v renomovaném deníku nás vede k zamyšlení nad vazbami, tentokrát u přídavných jmen. Že se na významu sloves i podstatných jmen dějových často podílí vazba, o tom jsme zde psali už mnohokrát. Jsou však i skupiny adjektiv, zprav. rovněž deverbativních (adjektiva dějové vlastnosti), která se bez vazebného doplnění také neobejdou.

Význam přídavného jména náchylný ‚mající sklon k něčemu (nežádoucímu)‘ předpokládá vyjádření tohoto „něčeho nežádoucího“. Formálně se to uskutečňuje

1. vazbou k něčemu

jsme náchylní k chorobám (alergiím, zánětům, zlomeninám, alkoholismu…), popř. k různým psychickým stavům nebo činnostem: k depresím, obavám, sebevraždám, výtržnostem, hysterii, kompromisům, konfrontacím, podplácení…

2. infinitivem

býváme náchylní ve všem vidět nějaké znamení, zveličovat vlastní význam, chovat se podle osvědčených vzorů, překrucovat realitu, propadat zoufalství

3. méně často větně: k tomu, aby… Autority nejsou náchylné k tomu, aby se obětovaly.

Nověji se u adj. náchylný (především v projevech hovorových) objevuje i vazba na něco, která ovšem souvisí s novým významovým odstínem ‚choulostivý, citlivý na něco, málo odolný‘ (ve slovnících dosud neuváděným): Černoši jsou náchylný na infarkt. Taky už má plotýnky a astma a je náchylná na regma. Losí krávy jsou na virus zvlášť náchylné. Otec koupil motocykl značky Orion a hned ve fabrice ho upozornili, že je to motocykl hrozně náchylný na změnu počasí. Taková pneumatika na mokré vozovce je náchylná na smyk.

Ojediněle (v publicistice) se setkáme také s předložkou vůči: Maďarsko bude náchylné vůči finančním krizím mexického typu. Toto užití mohlo vzniknout analogií s adjektivem opačného významu odolný, kde je vazba s vůči/proti zcela náležitá. V uvedeném případě ale bude Maďarsko náchylné k finančním krizím.

Rovněž užití adj. náchylný bez vazebného doplnění uvedené na počátku (srov. ještě Problémy těchto výjimečně náchylných lidí jsou zobecňovány, Lékaři vidí možnost jedině v tom, přemístit děti, které jsou náchylnější, z nebezpečného prostředí) mohlo být motivováno adjektivem odolný s (opačným) významem ‚schopný odolat, odolávat (náporu, zhoubnému vlivu něčeho)‘ – částečně jistě i potřebou nespecifikovat druh náchylnosti, tedy položku zpravidla negativní. Spojením průdušky jsou náchylné vyjádřil autor v podstatě totéž, co by vyjádřilo (náležité) spojení průdušky nejsou odolné, ve kterém není třeba charakter „neodolnosti“ blíže specifikovat.

Poznámka: Doklady jsme čerpali z materiálu Českého národního korpusu, který shromažďuje Ústav ČNK na Filozofické fakultě UK. V materiálu korpusu o rozsahu 70 mil. dokladů z oblasti publicistiky i krásné literatury se vyskytlo adj. náchylný 161× ve spojeních těch typů, které jsme uvedli.

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 5, s. 267

Předchozí Jan Králík: Přežije dvacáté století rok 2000?

Následující Libuše Olivová-Nezbedová: K příponám -ovsko a -sko v pomístních jménech v Čechách