Časopis Naše řeč
en cz

Taping

Zdeňka Tichá

[Drobnosti]

(pdf)

-

V připravovaném slovníku neologizmů se objevuje – kromě mnoha dalších nových slov – také slovo taping, užívané zejména ve sportovní oblasti. Jde o přejímku z angličtiny, podobně jako je tomu např. u slov jogging a nově i biking, skateboarding, snowboarding.

Výraz taping má v základě slovo tape [tejp], tj. páska. Psaná podoba slova, tj. taping, se v češtině zatím užívá shodně s angličtinou, nikoli v počeštěné podobě *tejpink, srov. V poslední době dochází k inovaci materiálů pro taping. – Taping provádíme na masérském stole, (učební text FTVS UK Praha).[1]

Jakou skutečnost uvedené slovo označuje? Taping označuje novou metodu zpevňování kloubů pomocí pevných i elastických lepicích pásků. Uplatňuje se v poúrazových stavech, ale zároveň slouží jako prevence proti úrazům u kloubů zdravých, avšak nadměrně zatěžovaných. Myšlenka zpevňování kloubů není nová, změnila se jen technika. Dříve se klouby zpevňovaly pomocí elastických obinadel (bandáž), která však nebyla dostatečně mechanicky pevná. Metoda tapingu má svá pevně stanovená pravidla a zásady a může ji provádět pouze proškolený odborník, nejčastěji lékař.

Metoda tapingu se podle informací ze Svazu ledního hokeje u nás objevila zhruba před sedmi lety, kdy ji začali po vzoru kanadsko-americké Národní hokejové ligy využívat naši hokejisté. Odtud se tato metoda rozšířila i mezi ostatními sportovci.

Pro lepicí pásku, která se pro taping používá, čeština převzala anglický výraz tape ve speciálním významu ‘lepicí páska’, dává však přednost počeštěné psané podobě, tj. tejp, srov. Oboustranné zpevnění pomocí tejpu. – Potom vedeme tejp od vnitřní nohy asi do 1/3 lýtka vertikálně jednou třetinou tejpu za kotník. (učební text FTVS UK Praha). Zároveň s jednoslovným pojmenováním se začíná užívat sousloví tejpovací páska, ve kterém adjektivum tejpovací má základ ve slovese tejpovat, od kterého je utvořeno příponou -cí, srov. Nepřidáváme tejpovací pásky při přecitlivělosti kůže na používaný materiál. (učební text FTVS UK Praha).

Zmínili jsme se o slovese tejpovat. Je zajímavé, že sloveso se častěji v psaných i mluvených projevech objevuje s předponou za-, tj. zatejpovat, srov. Kotník bolí, ale doktor říkal, že ho opíchá a zatejpuje. (Mladý svět, 10. 12. 1992). O toto sloveso se opírá adjektivum zatejpovaný, např. odehrát zápas se zatejpovaným kotníkem. Vedle adjektiva vzniká podstatné jméno slovesné tejpování, srov. Na doskočišti skončil s obličejem v dlaních a s bolestivou grimasou. Nic nebylo platné tejpování, ani pevný kožený obal. (Lidové noviny, 20. 8. 1993). Řadu doplňuje odvozenina zatejpování, srov. Největším problémem mezi zraněními našich hráčů zůstalo Gudasovo pohmožděné rameno, doktor Kačer uvažoval … o jeho kompletním zatejpování. (Mladá fronta dnes, 19. 4. 1993).

Máme tedy v současné době dvojici slov taping//tejpování, která se zařazuje mezi [161]podobné paralelní dvojice podstatných jmen dějových, např. monitoring//monitorování; sampling//samplování; sponzoring//sponzorování.

Jak je vidět z uvedených příkladů, slova taping, tejp, za/tejpovat, za/tejpování, zatejpovaný se vyskytují v psaných (a ovšem i mluvených) textech ze sportovního prostředí, ale také v textech učebních. Zapojení do českého slovotvorného systému (spojení s domácími formanty) podporuje počeštěné psaní základu tejp-. Výskyt těchto počeštěných podob je zpravidla vázán na texty neoficiální, zatímco původní podoba slova taping, se chápe jako výraz oficiálnější, terminologičtější, a snad proto se u něho tendence ke grafickému počeštění zatím neobjevuje. Je možné, že se projeví jistá stylistická diferenciace, a ta povede k tomu, že počeštěná grafická podoba slova *tejpink se začne užívat v textech méně oficiálních, pracovních, popularizačních. Pro takové texty by tato podoba byla vhodná.


[1] Některým slovům s příponou -ing/-ink již byla v Naší řeči věnována pozornost; o psaných podobách slov s příponou -ing viz také článek J. Rejzka K formální adaptaci anglicismů, NŘ 76, 1993, s. 26–36.

Naše řeč, ročník 81 (1998), číslo 2-3, s. 160-161

Předchozí Petr Karlík: K pětasedmdesátinám profesora Milana Jelínka

Následující Václava Holubová: Bavič, bavitel, bavent