Časopis Naše řeč
en cz

Spartakiáda s hlediska filologického

-cl (= Miloš Helcl)

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Odpověď na dotaz, jak psát slovo spartakiáda, byla dána již v Jazykovém koutku Českoslov. rozhlasu a jazyková poradna Ústavu pro jazyk český ve shodě s tím doporučuje tazatelům, aby slovo spartakiáda samo o sobě pokládali za jméno obecné a psali je s malým začátečním písmenem. Pokud jde o to, je-li v předposlední slabice a dlouhé nebo krátké, není pochybnosti, že výslovnost tu je jasně dlouhá. Pravidla českého pravopisu z r. 1941 slovo spartakiáda pochopitelně neobsahují, akademický Příruční slovník píše sice spartakiada, ale přitom dává pokyn k výslovnosti s dlouhým á. Poněvadž jde dnes o slovo zcela běžné a obecně užívané, doporučujeme, aby se psalo s dlouhým -á-, tedy spartakiáda. Navržený způsob psaní, shodný s výslovností, přispěje k jejímu ustálení a opírá se o psaní slov obdobně tvořených příponou -iáda.

Pokud jde o přídavné jméno k slovu spartakiáda, doporučujeme podobu spartakiádní (na př. spartakiádní prostná). — Podrobnější odůvodnění obou řešení přineseme později.

Naše řeč, ročník 37 (1954), číslo 9-10, s. 313

Předchozí Red. (= Redakce), Jiří Hadrbolec: Úcta ke klasikům a rozhlas

Následující Za lepší vyučování mateřskému jazyku!