Časopis Naše řeč
en cz

Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu

Diana Svobodová

[Články]

(pdf)

-

V rámci komunikace na chatu[1] užívají její účastníci velmi často cizojazyčné přejímky, především anglicismy, resp. v řadě případů internacionalismy z hlediska jejich mezinárodní rozšířenosti, včetně častých slov a slovních spojení citátových. Důvodem jejich užívání může být to, že v současné době jsou tyto výrazy považovány za moderní a především mladí lidé, kteří angličtinu alespoň na základní komunikační úrovni více či méně ovládají, je chápou jako organickou a nedílnou součást své vzájemné komunikace. Dále se ve srovnání s českými výrazy stejného nebo podobného významu (pokud vůbec existují) jeví slova cizího původu jako atraktivnější, výstižnější a významově „silnější“. Svou roli zde hraje také to, že užívaná slovní zásoba je přímo ovlivněna médiem, jež komunikaci na chatu zprostředkovává, a komunikanti necítí potřebu oprostit se od vlivu počítačové terminologie a slangismů užívaných v této oblasti, kde se především slov anglického původu vyskytuje velké množství.

Příspěvek vychází z analýzy bohatého materiálu získaného z řady různých typů chatroomů[2]. Zabývá se tematicky nezaměřenými přejatými výrazy, které byly použity účastníky komunikace na chatu bez rozlišení věku a pohlaví[3]. Příklady jsou většinou uváděny v minimálním nezbytném kontextu, tedy včetně příslušných částí replik, v nichž byly užity. Pro lepší srozumitelnost v nich byly provedeny dílčí úpravy (zejména doplnění diakritiky), ostatní pravopisné jevy a interpunkce jsou většinou ponechány v původní podobě.

Cizojazyčné přejímky užívané v komunikaci na chatu nacházíme na různých úrovních adaptace jak po stránce grafické, tak tvaroslovné, slovotvorné i sémantické. Tendence k ponechávání výrazů v původním tvaru se projevuje například užíváním anglického plurálu. U nově přejatých výrazů k němu již nebývají připojovány další afixy, jako se to stává např. u slov typu comicsy (adapt. komiksy), jeansy (džínsy)[4] [68]apod., nicméně může se objevit tvar windowsy[5] (já nesnáším windowsy ale kompy miluju) apod. Na chatu se jedná nejčastěji o anglické odborné názvy z oblasti počítačové terminologie, např. podívám se do programs (programů), je pomalejší v psaní commands (povelů, instrukcí), kde najdu písma do windows, nebo výrazy jimi ovlivněné (kde bych sehnala nějaké infos o historii lyžování?), ale i výrazy z jiných oblastí, starší graficky adaptované přejímky (tak co ještě pošleš za fotos) i nově přejaté anglicismy a anglická citátová slova: za pár hours (hodin), jede na Floridu pocucávat svoje umbrella drinks (plážové nápoje), včetně kompozit: máš nějaké technoparties. Může se zde projevit neznalost náležitého anglického tvaru (nebo snaha o aktualizaci ze strany pisatele): hodně jich bylo spatřeno na party es. Také mezi pojmenováními osob lze najít tvary anglického plurálu, např. ve sportovní oblasti: jsou trapas boys (chlapci, kluci) USA nebo fans (fanoušci) Baníku vběhli na tribuny, normální hooligans! (chuligáni). U posledního příkladu se ale v reakci dalšího komunikanta v následující replice už objevuje výraz morfologicky a částečně i graficky adaptovaný: a znáš nějakýho hooligána? Původní anglický plurál se může ojediněle objevit i u dalších výrazů na různé úrovni formální adaptace: je tu 64 píplz (lidí), hledáme swingrs[6], a také jako upozornění na dodržování pravidel chatu ve formě samostatné repliky: ruleeez (rules, tj. pravidla).

Pokud jde o další původně anglická označení osob a odkazování k nim, pak se lze setkat s nejrůznější úrovní jejich počeštění. Vyskytují se původní neohebné tvary zájmen, např. hello all (všichni), mějte se tu all jak můžete nejlíp, s grafickým zvýrazněním HELLLO ALLL[7], mějte se tu everybody (každý, všichni) skvěle, a substantivní výrazy s původním pravopisem typu boy, např. nějakej pěknej boy, je tu nějakej fajnovej boy na pokec?, také ve složeninách typu pokecá anyboy? (nějaký kluk), až budu mít boyfrienda (přítele), největší playboi[8] všech dob vstoupil nebo jako sufixálně odvozené deminutivum mohli bychom si zajít zatancovat, boyíčku, a gay, např. z něho se stal taky gay, včetně záměny slov v zamýšleném významu[9]: ten čípek co ti píše je prý guy. Také feminina zůstávají často nesklonná: ňáká skate punk girl[10] na pokec?, chattie[11] mi před chviličkou utekla, dále spousty žen, slečen, [69]dívek a zkrátka female nebo ahojda sister (sestro). Spíše než chybou ve tvaru anglického zájmena je pokusem o vtip či jazykovou aktualizaci oslovení hi evrybaby. Tvary neuter se objevují výjimečně: ale nic ty zero (nulo).

Mezi pojmenováními osob se objevují i přejímky adaptované morfologicky, tj. přiřazované k českým deklinačním typům a běžně užívané ve flektovaných tvarech, např. výraz man (muž, zde také manžel, přítel): nás dneska s manem dávala do kupy, ono to mana vyhodilo, já se bavím o manovi, který může být také součástí kompozita (dáváme s trancemanem[12] všechny compy dohromady) a další maskulina typu guest[13] (pokud jsi guest musíš se zalogovat), přejaté substantivní derivace officer[14] (tak to má officer za sebou), bomber[15] (rozumíš bombere) a hacker[16] (je tady hacker, zdárek hackeři!) nebo výraz Nonameové[17] (ale teď to přezpívali Nonameové). Slovotvorně jsou adaptovány například výrazy punkáč[18] (ty už nejsi punkáč) nebo au-pairka[19] (sešlo se nás tam 5 au-pairek). Různorodé jsou adaptace pravopisné, tj. přepisy podle anglické výslovnosti, které mohou být u stejných slov užívaných v replikách různých komunikantů výrazně odlišné, např. vy jste všichni gejové a lesby, je gey a všichni to věděj!, jsi gáj … prý teda to psali v Blesku, nebuďte jak gájové (projevuje se zde stejný problém jako u výše zmíněného případu s původním pravopisem, tj. záměna výrazů guy a gay). Objevuje se zjednodušení geminovaných grafémů typu raper, roler[20] (je tady raper, skejťák, roler, blonďák nebo tady sou samý vydláci?), dále např. výraz bodygárd[21] (je tu bodygárd), chybný pravopis je u výrazu je to nej … boos[22] na světě, kde však může jít i o záměr pisatele.

Kombinace ortografické a slovotvorné adaptace se objevuje u výrazů skejťák[23] a skejťáček (nejlepší sou skejťáci, nějakej pěknej skejťáček). U výrazů people a peoples[24] se objevují adaptace grafické na základě původní anglické výslovnosti [70](např. již výše uvedený tvar původního plurálu je tu 64 píplz; za nevhodný pokus, či spíše chybu pisatele lze považovat podobu heloo, piepl!), adaptace slovotvorné (nazdárek peoplíci!) i jejich kombinace (papa píplíci).

V komunikaci na chatu se lze také setkat s původními citátovými anglickými výrazy, jejichž užití působí nezvykle a některé z nich by bylo možné označit za xenismy ve významu intencionální imitace cizosti[25]. Slova česká (nebo zdomácnělá) jsou nahrazována výrazy anglickými v základním tvaru, např. řekne mi někdo kolik je time? (kolik je hodin), rád bych, ale není time (čas), jak jde work? (práce), co děláš za work?, je třeba zítra vstávat do school (do školy), jsi byla jako doteď ve school, jo?, jsem tady na high school (na střední škole) na rok, já byla celej week (týden) v práci, můžeš se za mnou stavit next week (příští týden), jak sem zas pustil doma music (hudbu), je lépe, tos dělal sám tu music?, za tu action (akci) si to ještě odskáčeš, ale je to error (chyba), ti dám kiss[26], práce mě nutí být business[27], ve volným čase jsem smart cassual[28], hodně málo jeans, dal jsem mu kill (znemožnil jsem ho), doufám ze mi takhle taky někdo nedá kill, já jsem sám, prostě single, pak bych ti ještě nabídl osobní massage (masáž), zaměstnej family (rodinu) a jiný votroky, to by docela chtělo review (podívat se na to znovu), sháním basement (suterén) v Linden, může někdo helpnout?, az budou money (peníze), dal bych flashpoint (vrchol akce) o víkendu, xchat je mu second house (druhým domovem), já musím bejt denně v 5 home (doma), páč mám zaracha, to byl joke (vtip), dělám si srandu, ale je to good joke (dobrý vtip). Slovo school může být také částečně graficky upraveno (mě ukazoval před naší skool).

Důvody pro užívání přejatých slov místo českých je někdy obtížné specifikovat. Mohou jimi být snaha o modernost či módnost, ozvláštnění výpovědi, vyjádření emocí, interference s jiným (cizojazyčným) textem, hra s jazykem apod. Například vyjádření typu došel mi petrol (benzin) důvody pragmatické ve smyslu zpřesnění, případně zkrácení, výpovědi asi nemá, stejně jako formulace od dob našeho posledního mítinku ve významu jakéhokoli (přátelského) setkání.[29]

Také u přejímek, které jsou v češtině užívány již řadu desetiletí a u nichž bychom jakýkoli vývoj ve smyslu návratu k původní psané podobě či neohebnému tvaru (a to i v českých předložkových vazbách) asi nepředpokládali, se můžeme právě s těmito jevy setkat, nejčastěji z důvodu interference s jinými výrazy, snahy o jazykovou hru apod. Příkladem může být slovo víkend: plně počeštěný anglicismus se zde stává nesklonným, stejně jako je tomu v angličtině (nebude nějaká ekšn teď [71]o víkend?), nebo se „vrátí“ jeho původní pravopis – částečně či plně, v závislosti na jazykových znalostech nebo případné momentální nepozornosti pisatele (odpočívám před weekendem, je tam každý weekend, ty už víš co podnikneš o wekendu?). Vokál í se vlivem obecné češtiny diftongizuje: užijte si wejkend, vrhnem se na to o wejkendu, což platí i pro grafickou podobu adaptovanou: vejkend mám nabitej, nechtěla bys o vejkendu sjet Sázavu? Ve snaze o aktualizaci nacházíme i formu sem tu na výkend přes noc, jakpak si užíváš sluníčkovýho výkendu?

Obtížnost morfologické adaptace, tj. flexe s připojováním českých koncovek, u výrazů s nevyslovovaným koncovým vokálem v základním tvaru se projevuje např. ve vazbě s in-linema[30] mám špatný zkušenosti, v jiných tvarech tento vokál splývá s koncovkou, např. myslíš na ledě nebo na in-linech?, asi jako s tím trancem[31], nebo je vynechán: David ví o tranci asi tolik co já.

Nezvykle působí tvaroslovné počeštění ve výše zmíněném smyslu u některých slov při zachování jejich původního pravopisu, např. hip-hop a musica vůbec, čéče posloucháš fakt best musicu (nejlepší, skvělou hudbu) nebo má skoro dva metry a na benchi[32] zvedá víc jak já.

Ze slovotvorných adaptací jsou výrazně zastoupeny expresivní deminutivní tvary, svědčící opět o jazykové hravosti některých komunikantů, např. kopni mě, nebo nestihnu busiiiik[33], jéje takovejch kissíků[34], ještě se domluvíme, tak kissíček, holčina na flirtík, dáš si jointíka[35] a je pohodička, mě stačí jointík a dobrý drummík[36], už mi frčí drummík, kde je v Brně nějakej fajnovej klubík?

Řada výrazů, které se v češtině už běžně užívají v počeštěné formě, se na chatu objevuje v hybridních psaných podobách[37], tj. část slova je graficky adaptována na základě výslovnosti a u části je ponechán pravopis původní (někdy ovšem chybný). V materiálu jsme zachytili následující příklady tohoto jevu: Renda má zítra trening, on byl dneska florball?, s tou jak má pirsing (tj. piercing[38], objevující se také v podobách: jakpak se ti líbí pearcink?, máš nějakej pears?), používám je do disckmana (discmana, resp. discmanu), v Americe sou indiáni a cowbojové (běžně adapt. kovbojové), gud morning (good morning), řešil jsem jeden busines (business), přes jakou adresu se tam heckeneš[39]. Za jazykovou aktualizaci lze označit výrazy dělám [72]gaučing[40], jestli to znáš — reakce: gaučink je dobrá hra; o hovorových podobách názvu firmy McDonald’s svědčí tvary: neděláš v mekáči?, vážně makáš u Meka?

Možnost různých forem pravopisu kompozit v angličtině a z ní vyplývající kolísání prvních komponentů mezi funkcí první části složených slov a adjektivní platností v češtině se projevuje mimo jiné i u slov typu dělám hip hop[41], závody v hiphopu, drsnej hip hoper, s 16letým hip-hoperem, kdo je tvůj oblíbený hiphoper?, skoro 2 hodiny zas online[42], seš pořád on-line.

Diskutabilní otázkou, jež může být také chápána jako jeden z prvků mluvenosti chatové komunikace[43], je problematika přejatých slov adaptovaných graficky více, než je v současné době v českém jazyce obvyklé. U některých může být jen otázkou času, kdy se tyto netradiční podoby a pravopisné kontaminace stanou v některých typech psaných textů součástí běžného úzu, nicméně tento časový úsek určit nelze, stejně jako není jisté, že k takovému stupni adaptace vůbec někdy dojde (z důvodu nebezpečí interference s jinými výrazy, obtížné srozumitelnosti apod.). V tomto smyslu se na chatu lze setkat s psanými podobami typu poslouchám tekno (techno), mám tu gud muzik (good music) v mp3, já znám rep (rap) v americký podobě, budu redy (ready), sori (sorry) že otravuju, nejsou many (money), jo měním imič (image), nebude dnes nějaká ekšn (action, tj. akce), nechceš si založit spešl (special, tj. zvláštní) místnost, jak se ti líbí v emerice (Americe), co? Někdy se může jednat o formu celé věty: ví vil si (we will see, tj. uvidíme), nebo jen závěrečného pozdravu: báj (bye)[44]. Nezvykle působí přepis anglické výslovnosti také u slov, kde bychom vliv angličtiny nečekali: podání pejpru, pejpry uz mám hotový (paper, tj. papír).

U některých výrazů se v podobných situacích projevuje výslovnost v americké angličtině, např. to je ten sempl (sample, tj. ukázka), co sem tak dlouho sháněl, nebo se přímo jedná o počeštěnou podobu amerikanismů (za $20.000 baků tě sem dostanu, má hodnotu tak 1000 baků)[45].

Ve snaze o ozvláštnění se objevují různé podoby starší přejímky telefon ovlivněné anglickou výslovností nebo pravopisnou podobou (mám vybitý foun, pokud nemám simku v ňákým founu, čísla mobilů a fonů na sklo ne, přišel účet za telefoun, někdo ti zatáh phona).

[73]Specifické je užívání přejatého výrazu reál, označujícího skutečné situace, tedy nikoli internetovou komunikaci (samci se hledaj spíš asi v reálu nebo posilkách, holku na sex po netu i reál, hledám kluka dnes na reál).

Pozornost si jistě zaslouží různé typy adaptací lexémů, které přímo souvisejí s komunikací na chatu. Již tento výraz samotný může být užíván v podobě původní i počeštěné (tady na chatu, jsem chvíli na četu) a především je základem pro tvoření derivací (často homonymních s českými slovy zcela jiného významu). Substantivními odvozeninami jsou chatař a chatařka (nějakej opuštěnej chatař kolem 15?, páč tu sou blbý chataři), slovesnými chatovat (nějaký kluk z prahy, který by si chtěl chatovat?), prochatovat, zachatovat si, uchatovat se (budeš mít na náhrobku uchatovala se k smrti nebožka), odchatovat si (musíte si odchatovat 5 min.), nachatovat (nenachatovala jsem 10 min.) a adjektivními chatový (chatová rozepře), chatařský (nějaký trapný chatařský řády), xchatovský (to je po tom xchatovským maratónu), chatovaná (k večeru na „chatovanou“) a prochatovaný (nabírání prochatovaných minut). Odvozeniny od počeštěné podoby čet jsou velmi řídké (jak se četuje na tom vebu).

Chatová místnost, chatroom, také tzv. room, se graficky neadaptuje, ale v rovině tvaroslovné může být v češtině jak ohebným maskulinem na základě zakončení základního tvaru (založil jsem si novej room), tak nesklonným femininem podle českého ekvivalentu (zkus jinou room, před chvíli z týhle room odešla).

K jednotně užívanému výrazu nick, event. nick name (přezdívka, pod níž se uživatelé přihlašují ke komunikaci na chatu, např. máš tak roztomilýho nicka, máš hezký nick name), byl vytvořen analogicky s lexémem „jmenovec“ výraz nickovec svědčící o identifikaci účastníků s těmito „jmény“.

Pojmenování pro počítač (angl. computer, adapt. forma komputer) je obvykle zkracováno – v podobě české (máme školu přes poče) i anglické, resp. počeštěné (nemám v compu ani jeden, asi budu muset s compem k doktorovi, musím resetnout compa, vypni komp, já nesnáším windowsy ale kompy miluju). Objevuje se i tvar kompl (budeš sedět za komplem) a deminutivum komplík (můj zlatej komplík), oba vytvořené pravděpodobně na základě analogie se slovem kompletní.

Původně anglické slovní spojení electronic mail (zkráceně e-mail, také jen mail) má několik grafických podob (napsal mail, nauč se posílat meil, jak pošlu fotku na mejl), užívaných v deklinovaných tvarech (jsem ti psala maila, pošeptám ti mejla) i slovotvorně adaptovaných – objevuje se jako substantivní deminutivum mailík (píšu dopisy a mailíky), odvozený tvar mejlovka[46] (ou kej máš mejlovku) a sloveso e-meilovat (kdo si bude se mnou e-meilovat?). Elektronický kontakt (adresa) se také běžně označuje jako link (chytila si ten link?).

[74]Různorodá situace z hlediska formální adaptace nastává i u emotikonů[47] označovaných anglicismem smile: nacházíme jej v původní formě (popletl jsem smile), jako počeštěný výraz (ty smajly se mi furt pletou, kdybys koukala na smajle a ne kde co lítá), v nesprávném tvaru (můžeš jenom tři smilli), jako deminutivum ve dvou grafických podobách (dáš ten smailík, jenom ubrečený smajlík), jako součást kompozita (dablsmajl) a ve dvou základních typech adjektivních derivací (smilová war, hrály smajlovou war).

Různé barvy, které pro svou identifikaci komunikanti při psaní užívají, se označují někdy česky (barva, barvička), ale především anglicky ve dvou formách odpovídajících pravopisu v britské a americké angličtině (změnil jsi colour, nějaká jiná color). Ojedinělá je počeštěná podoba kolóra (změň kolóru), objevující se zde i jako deminutivum (máš nějakou novou kolorku ne?).

Výraz web jako zkrácená podoba sousloví world wide web[48] se většinou neadaptuje, pravopis veb je ojedinělý, ale objevuje se derivace webka, tj. webová stránka (pokecat přes webku, ta webka je funkční?). Původní tvar může stát samostatně jako nesklonné adjektivum ve spojení s neadaptovanou přejímkou (někdo s web cam[49]?, poslední dobou spíš vyrábím web page[50]) nebo může být prvním komponentem kompozita hybridního i přejatého (kdo se z vás věnuje webstránkám?, mám webcam)[51].

V komunikaci na chatu se samozřejmě objevuje i celá řada dalších výrazů souvisejících s počítači, internetovým připojením apod. Většinou se opět jedná o anglicismy, za všechny lze uvést následující příklady (vyjadřující někdy spíše snahu o jazykovou aktualizaci): já sedím na dialup[52], ty si v síti, udělám overburn[53] a bude to, přímo enter[54] ti obtisknu na čelo, já nevím jak se dává do ignorace – reakce: už je v ignoration.

Z přejatých adjektiv se jako jedno z nejčastějších jeví nesklonné super, a to v několika formách grafických (opravdu super pokec, chce si někdo psát se supeeeer holkou), také ve funkci adverbia (pokecá nějakej supr pěknej kluk se supr pěknou holčinou), v různých podobách slovotvorných derivací (suprovej hokej, supráckej [75]kluk, to bylo fakt superní, mám tady suproš hudbu) i jako první komponent kompozita (suprholka z Prahy)[55].

Anglický výraz good se užívá k vyjádření pozitivního hodnocení ve funkci jak adjektiva, tak adverbia, a to obvykle v původní formě: adam je good synek, mám pořád good náladu, vypadáš good, starý good časy, hrála celkem good. Často se objevuje ve spojení s původním anglickým substantivem: nevím jestli to je good idea (dobrý nápad), good music v pátek, jseš good gambler. Tvar gut, ovlivněný pravděpodobně němčinou, případně počeštěnou výslovností anglicismu, je výjimečný: tak to je gut, nemáš něco gut?

Frekventované je také přídavné jméno cool pro obecně velmi pozitivní hodnocení. V současné době tento výraz nepodléhá v češtině grafické adaptaci, zůstává nesklonný a netvoří se od něj slovotvorné derivace[56], ve sledovaném materiálu se objevuje ve spojení se substantivy domácími (napiš nějaká cool holčino, sexy holka na pokec s cool klukem, coolfórek) i anglickými (cool song, cool people), event. v kombinaci s jiným anglickým adjektivem (tak to je woodoo[57] cool řešení).

Méně časté je adjektivum fajn, např. je to fajn feeling (pocit), pokecá nějaká fajn girl se 17letým klukem, které se také objevuje i v původní anglické formě (pokecá nějaká fine slečna kolem 15ti) a může být základem pro derivované tvary adjektiva nebo adverbia (je to fajnový, mám se fajnově).

Podobně jako u výše zmíněných substantivních xenismů, i u dalších typů přídavných jmen platí, že jsou v komunikaci na chatu nezvyklým způsobem užívány původní nepřizpůsobené tvary přejatých slov: ani new (nový) objev co se holek týče, máš ňákou new?, víkend už máme full (plný), už mi moc natural přátel (přátel v pravém slova smyslu) nezbylo, něco sweet (sladkého) pošli z netu ju?, chcou abych jim updatoval moje billing informace (informace o účtu), nějaký big (velký) problém puso?, je tu někdo free (volný) na pokeca?, no tak tím si buď sure (jistý), jsem invisible (neviditelný), budem oba passive (pasivní), já sem happy (štastný), dej si panáka a seš ready (připravený), už jsem tak dead (unavený) že ani nepíšu pořádně, bylo to prudce boring (nudné), já vím crazy (bláznivá) ona je. Neadaptovaná adjektiva mohou být prostředkem jazykové hry: slečinky, big byk přišel.

Původní tvary adjektiv se ovšem objevují i v atributivních syntagmatech s původními anglicismy, např. zapařit s kámošema na college party (školním večírku), uděláme pyjamo party (pyžamovou party), pro výběr správného sharing softwaru (software pro sdílení souborů), kde je ten top list? (žebříček nejlepších), já bych to nazvala [76]nonamerican girl (neamerická dívka), nějaká free[58] girl?, good luck (hodně štěstí) v nový práci, last call (poslední výzva) … mužskej k mání?

Výjimečně se objevují i anglická zájmena, např. v poho, jde to po rodičáku and you? (a ty?), řekni your (té svojí), ať veme děti sebou.

Jak se ukázalo v analyzovaném materiálu, slovesné tvary lze derivovat od různých typů přejatých základů, např. sexoval jsi někdy ve škole, zase budu chodit aerobikovat, ale netancuju, nebreakuju[59], já budu ještě traceovat servry[60] ne? Z morfologicko-slovotvorného hlediska je nejčastější tvoření pomocí formantu -ova-, mimo již uvedené také např. odpoledne jsme rapovali (zpívali ve stylu rapu) v metru před kamerou, já taky boarduju (jezdím na snowboardu), co workuješ (děláš), smím-li se ptát, jdu walkovat (se procházet) jinam, chcou abych jim updatoval (aktualizoval) moje billing informace, budu bootovat (zavádět operační systém). Ovšem právě v tomto typu neformální komunikace se objevuje i mnoho dokonavých tvarů s formantem -nou-, např. jestli ti to trochu helpne (pomůže), faxnu (pošlu faxem) ti to, chceš kicknout[61]?, nějak je fucknout (vulg., poslat do pr…), jdu se killnout (unavit, zničit) na kole, hacknout[62] počítač není sranda, jak grabnout (neoprávněně zkopírovat) hudbu z nekopírovatelnýho zvukovýho CD, callni (zavolej) až budeš mít foun, je tam demo ale dá se hezky cracknout[63], jsem říkal, že ti to uploadnu (přenesu na počítač), myslíš že burnneš (přepálíš) FL 3.4?, za chvílu se to restartne (znovu spustí), musím resetnout (znovu nastartovat) compa, běž na jinou školu … nebo si ji repeatni (zopakuj). Některá slovesa mohou mít tvary oba (já tě zkusím kicknout, proč ho mám kickovat, za to žes hacknul a hackuješ).

Za účelem naznačení časového ohraničení aktivity jsou užívány také prefixálně odvozené dokonavé tvary[64], např. dneska se nemohla nalogovat (dostat při registraci) na nick, pokud jsi guest musíš se zalogovat (zaregistrovat), jsi se zapoměl odlogovat (odhlásit), musí nějaký nascanovat (nasnímat skenerem), no tak si zrepeatuju (zopakuju) včerejšek, sem to neodentroval (nepotvrdil[65]), a to i u graficky adaptovaných tvarů, např. půjdu si zaserfovat (pobrouzdat na internetu).

Ojediněle se může objevit také tvar slovesa, který lze zařadit do 4. nebo 5. slovesné třídy (budu tady waitit[66], koukej klikat[67] na někoho jiného, někam jsem se pro[77]klikala a okazionální tvar redbulila[68] jsem s vodkou). Slovesné tvary mohou být odvozené i ze zkratkových slov, např. lidi kdo si chce smskovat?, včetně tvarů perfektivních: napíšu, zavolám, zasmskuju.

Jedním ze specifických jazykových prostředků užívaných účastníky chatu a vázaných na tento typ komunikace jsou neohebné tvary sloves v původní anglické formě, např. kick[69] mě pls s důvodem, musím make call (zavolat) domů. Ojediněle se také může stát, že místo slovesa[70] je použito anglické substantivum: lidi please communication with me please! Podobně jako v jiných neformálních komunikátech se i zde vyskytuje (velmi častý a z hlediska jak češtiny, tak tvaru anglického slovesa nenoremní) makaronismus vo co go (o co jde).

Z hlediska ortografického se u téhož slovesa mohou objevit tvary s původním i počeštěným pravopisem odvozovacího základu (hnedka kickuj, nekikneš mě když hodím odkaz, já na to asi vážně clicknu, jen jsem zapomněl kliknout, ste si jistí, že se to dá cracknout?, už sem jednou stáhla FL 2 demo a to kreknout nešlo!, musí nějaký nascanovat, skenuju to všechno). Z dalších adaptovaných podob stojí za zmínku ještě tvary typu ty jsi zase serfoval co na ženskejch, budu ho muset přečipovat, čekuješ[71] time4style že jo, šla jsem jen čeknout[72].

Funkci ozvláštňujících prvků mají také původní anglická adverbia opět běžně inkorporovaná do českých replik, např. co chceš more? (víc), já sem to dělal úplně lamě? (špatně), jsem tak trochu usměvavá nonstop, byl sem away … please repeat (pryč … zopakuj to, prosím), nepráskám ale je offline (mimo připojení), tak mi to vysvětli … serious (vážně). Návrat do chatroomu signalizují někteří účastníci anglickým příslovcem back (bebinka25 is back, tj. je zpět, nebo hned jsem back).

Z hlediska forem se jako velmi rozmanité jeví anglické tvary užité ve funkci poděkování, kde se setkáváme jak s tvary původními, např. jen abych byla v obraze — thanks, ví někdo kolik dopad hokey? thanks, tak graficky upravenými a zkrácenými, např. thanx[73], thanx a lot (velice děkuji), bez linků na sklo thx, také v podobě něco jinýho než fenk jů, frnk ju … fenk teda ju.

S řadou forem se můžeme setkat i u anglického zdvořilostního výrazu please (prosím). Původní podoba (z Prahy please!) může být z důvodu grafické simulace prostředků mluvené komunikace[74] zvýrazněna různými způsoby, např. verzálkami (hledám nějakou slečnu … PLEASE) nebo záměnou konsonantu vlivem původní [78]výslovnosti (něgdo na pokec pleaze). Zkrácené tvary mají dvě základní varianty, první s vynecháním nevyslovovaného koncového vokálu i v psané podobě (lidi pokecá někdo pleas), druhá ve formě kostrové zkratky (už mi to nepiš pls). Grafická adaptace může mít podobu založenou na výslovnosti anglické (plííííííz, kde se stahujou písničky), nebo na výslovnosti počeštěné s realizací neutralizace fonologického protikladu koncového konsonantu (plís prohodí nějaká roštěnka několik písmenek, šeptni mi link plís).

Anglický ekvivalent reakce typu „bez komentáře, bez poznámky“[75] se v komunikaci na chatu objevuje coby módní klišé relativně často. Psaná forma se obvykle zachovává původní (no comment … diplomaticky řečeno), zjednodušená je užívána méně (no coment se nechci rozčilovat), nejvtipněji působí (pravděpodobný) překlep no cemment.

Bez stylistických příznaků nebývá ani užívání anglicismu sorry, obvykle ve funkci omluvy, ale také např. ohrazení se, které ve spojení s dalšími výrazy získává různé konotace a objevuje se jak v grafické formě původní (sorry za ten šept, tak to potom sorry no), tak počeštěné (no tak sory), případně i zkrácené (sry ale mně se nikam nece). Derivacemi jsou tvary sorráč, soráč, soráček a sorrky, kdy především deminutivní formanty zvýrazňují expresivitu slova (tak teda velkej soráč, soráček krmila jsem kočky, jestli jste mi někdo něco piiisal, tak soorrky).

Výjimkou nejsou na chatu ani původní anglická citoslovce typu hey, né, že bych záviděl, ale wow, bingooo…, uuuups. Výjimečně se vyskytují celé věty v angličtině, a to buď s pravopisem náležitým, např. běž se mrknout a take it easy (nic si z toho nedělej), go home (jdu domů), takže take care (opatruj se), lidi nemáte tu někdo drogy, I need to get stoned (potřebuju se zfetovat – zde může mít užití angličtiny částečně zastírací funkci), nebo v podobě pokusů o fonetickou transkripci, v níž se také může objevovat snaha o skrytí skutečného významu: aj trank tů mač lást najt – I drank too much last night (včera večer jsem moc pil). Můžeme se setkat i s pokusem o citaci textu zamilované písně: … oh džast tu bí vif jů… – oh, just to be with you (být tak s tebou). Přestože ani v rámci chatu není tento způsob začleňování cizojazyčných výpovědí do českých replik běžný, k podobné hybridizaci jazyka[76] zde dochází poměrně často.

Z anglických replik naznačujících ukončení komunikace lze jmenovat např. the end (konec), game over (konec hry) … zase příští víkend, ráno brzy vstávám … to be continue (pokračování příště), see yaaaa (see you, ahoj), quit (končím), a dále kompozita solong (zatím ahoj) a sleepout (odcházím spát), k němuž byl analogicky vytvořen hybridní okazionální tvar jídloout[77].

[79]Jedním z pravidel chatu je snaha vyhýbat se vulgarismům. Negativní emoce jsou proto mimo jiné vyjadřovány také expresivy anglickými, jejichž význam nebývá pociťován tak silně, přestože jej uživatelé ovládající angličtinu bezpečně znají. Velmi častým vulgarismem je anglické slovo fuck (v angličtině ve funkci slovesa, podstatného jména nebo citoslovce)[78], který se v materiálu vyskytuje v původním tvaru ve funkci neohebného slovesa nebo citoslovce, a to v grafické formě jak původní (fuck McDonald’s, fuck off!), tak počeštěné (fakju, já jdu). Grafická (v případě původní i adaptované podoby) a zvuková podobnost s některými domácími slovy (fuk, fakt, fakan) skýtá prostor pro jazykovou hru, např.fuk? nebo fuck?, hledám někoho fuckt pohodovýho, je to fuckt supr!, fuckane, v adaptované podobě fakt jak fakan. Tento vulgarismus může mít také podobu sufixálně i smíšeně derivovaných slovesných tvarů (ti co s tebou nesouhlasí fuckujou, to by mě správce vyfuckoval), což platí i pro počeštěnou formu (já na tu ostrahu fakuju, kam je mám vyfukovat), včetně odvozených tvarů adjektivních (teď budu asi hromadně vyfakovanej).

Vulgárním expresivem s podobnou funkcí a významem je také anglicismus shit, užívaný obvykle v původní, ale výjimečně i počeštěné podobě jako interjekce (shit, sem ji nestih, shit sem se sek, shit school!), substantivum (blondýny to je shit, sou to šiti) nebo adjektivum neohebné (mám tu nějaké víno a nějakou shit vodku) i slovotvorně adaptované (to je šitovský).

Jedním z typických znaků chatové komunikace jsou různé druhy jazykové hry, například akronymní kombinace písmen a číslovek založené na anglické výslovnosti. Nejčastější je použití u výrazů skate včetně jeho derivací v češtině a great[79] (ňáký sk8 gatě, jezdím na sk8tu, sk8 je gr8, žádnej sk8ák na pokec, nějakej sk8boy, kluk pro sk8andu, sk8ačka).

Dalšími výrazy tvořenými na podobném principu jsou komunikační obraty typu How R U? (how are you, jak se máš), Hi man how do U (how do you, tj. ahoj, člověče, jak se máš ty) a další. Ze zkratek jsou nejčastější typy graficko-fonických iniciálových abreviací OK (all correct, [ól korekt], vše v pořádku)[80] v celkem čtyřech grafických realizacích (OK a ok, po vzoru angličtiny také O.K. a o.k.), BTW (by the way, mimochodem, např. btw stavíš se?, BTW, nevěděla jsem, ze chřipka leze na mozek), SMS (short message service, např. nikdo není zvědavej na SMS bombing), případně skeletové zkratky typu snb (snowboard, hovorově také snoubič, např. která jezdí na snb nebo se o to zajímá). Původní anglická zkratka může sloužit i k oslovení jiného komunikanta (čuz DJi).

Tak jako řada jiných druhů komunikace i chat tíhne k ekonomičnosti vyjadřování, což se projevuje užíváním řady dalších zkrácených výrazů. Mimo již zmíněných [80]faun a comp (komp) jsou to také např. mob (mobilní telefon, máš číslo na moba?), numb (z angl. number, jsem si omylem vymazala numb tam k němu domu), info (informace, můžu se podívat k tobě do infa?), inet (internet – ve dvou grafických variantách[81]: nějak mě blbne inet, má hodina i-netu pomalu odbíjí konec), demo (demonstration version, ukázková verze: je tam demo ale dá se hezky cracknout), memo (memory, paměť, výraz objevující se v podobě neohebné i deklinované: načetl jsem ho do memo, respektuje to font a velikost nastavenou v memu), soft (software, mám teď nějaký nový soft), piers (piercing, probodanej xicht piersem) a další. Objevují se také odvozeniny od iniciálových zkratek, např. kde se dají stahovat asfka[82] s hudbou?, beru svůj hadr s mptrojkama[83], zkouší si PHPečka[84], front lehce prasí PHPčka.

Přejaté výrazy anglického původu, z nichž mnohé mají internacionální charakter, plní v chatové komunikaci obvykle bez problémů svou sdělnou funkci především vzhledem ke znalostem angličtiny (či alespoň základního lexika a frazeologie) v případě většiny účastníků. Také netradiční derivace a grafické a morfologické adaptace nečiní komunikantům potíže, neboť tvoří organickou součást textů a specifického způsobu vyjadřování. U některých z nich se jedná o okazionální užití, ale většinou jsou zejména pro komunikaci na chatu typické a nelze vyloučit růst frekvence jejich užívání i v dalších jazykových projevech neformálního charakteru.


[1] On-line komunikace na internetu v reálném čase, umožňující virtuální, nejčastěji verbální, kontakt dvou až několika desítek účastníků přítomných ve stejnou dobu ve virtuální místnosti, tzv. chatroomu.

[2] Excerpta byla shromážděna v rámci grantového projektu GAČR 405/04/1035 Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) ze serveru xchat.cz. Jednotlivé místnosti byly velmi různorodé, např. Města a místa (Anglie, Brno, Břeclav, České Budějovice, Děčín, Hradec Králové, Chomutov, Jihlava, Karviná, Most, Opava, Ostrava, Třinec), Seznámení a flirt, Pokec a zábava (Super pokec, Místnost pro všechny, Odpočívárna a dále místnosti s věkovým rozlišením: 12–16, 20 a víc, 30 a víc), Sport – Hokej, Sex a vše kolem něj, Hudba a muzika – Česko hledá Superstar a Ostatní – Airsoft.

[3] Bližší údaje o komunikantech nebylo možné zjistit, neboť účastníci se přihlašují a v rámci komunikace vystupují anonymně, pouze pod přezdívkami (tzv. nicky).

[4] D. Svobodová, Anglicismy přejímané do češtiny v původní plurálové formě, NŘ 83, 2000, s. 55.

[5] Operační systém, který je základem pro (souběžnou) aplikaci mnoha počítačových programů – viz Nový akademický slovní cizích slov, Praha 2005, s. 861.

[6] Osoby praktikující tzv. swingsex.

[7] Grafická simulace paralingválních a extralingválních prostředků mluvené komunikace – viz také Z. Hladká, Pravopis v současné korespondenci mladých lidí (na materiálu tradičních dopisů, e-mailů a SMS), NŘ 89, 2006, s. 73–88.

[8] Náležitá anglická podoba výrazu je playboy; pravděpodobně se jedná o chybu, jíž se komunikant dopustil, nebo o záměrnou aktualizaci ovlivněnou výslovností tohoto substantiva.

[9] Základní významy slova guy jsou chlapík, chlap, kluk (výraz je užíván zejména v americké angličtině), zatímco gay je ‚homosexuál‘ pej. ‚teplý, teplouš‘ – viz J. Fronek, Anglicko-český slovník, Voznice 1996.

[10] Dívka zajímající se o skate a punk – viz také pozn. 18.

[11] ‚Povídalka‘, ‚tlachalka‘ tj. zde: dívka/žena, s níž jsem si povídal.

[12] Hudebník zabývající se stylem trance (elektronická hudba vycházející z hudby techno a vyznačující se hypnotizujícími rytmy a zvuky – viz O. Martincová, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2, Praha 2004, s. 480).

[13] Host, uživatelské jméno pro připojení k danému serveru (tzv. anonymní přístup).

[14] Zde administrátor chatroomu.

[15] Sprejer (slang.).

[16] Osoba neoprávněně pronikající do cizích počítačových systémů (viz lit. v pozn. 12, s. 143).

[17] Populární slovenská hudební skupina No Name.

[18] Příslušník hnutí punk (projevující protispolečenský protest různými, zejména vnějšími znaky: úpravou vlasů, oblečením apod. – viz O. Martincová, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů, Praha 1998, s. 238).

[19] Dívka pomáhající v cizině s domácími pracemi, pečující o děti apod. – viz lit. v pozn. 18, s. 35.

[20] Pův. angl. rapper (zpěvák rapu) a roller (jezdec na kolečkových bruslích).

[21] Osobní strážce.

[22] Náležitá anglická podoba je boss (šéf).

[23] Jezdec na skatu (skejtu, skateboardu).

[24] Původní anglický význam plurálu: národ, lidé, občané, obyvatelstvo atd. – viz K. Hais – B. Hodek, Velký anglicko-český slovník, Praha 1992; na chatu je výraz používán spíše pro zdůraznění velkého počtu komunikantů ve stejné době přítomných v chatroomu.

[25] Viz také Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002, s. 554.

[26] Polibek, zde ale ve významu emotikon, smajlík – viz také pozn. 35 a 48.

[27] Zde ve významu oblečení vhodné do práce.

[28] Slušivé neformální, ležérní oblečení.

[29] Obvyklé užití v češtině se pojí s významy: 1. veřejné shromáždění k určité příležitosti, 2. sport, (příležitostné) závody – viz lit. v pozn. 5, s. 527.

[30] Kolečkové brusle s kolečky v jedné řadě.

[31] Druh moderní hudby, viz pozn. 12.

[32] Součást vybavení posiloven, rovná lavice.

[33] Autobus; grafická podoba výrazu – viz pozn. 7.

[34] Viz pozn. 26.

[35] Marihuanová cigareta.

[36] Hudební styl drum and bass.

[37] D. Svobodová, Problém formální adaptace lexikálních prvků cizího původu v české slovní zásobě, Jazykovědné aktuality, č. 3, 2001, s. 70–75.

[38] Ozdobné kovové šperky nasazené do propíchnutých částí těla.

[39] Náležitá podoba by zde byla hackneš; sloveso užívané pro neoprávněný průnik do cizího počítačového systému, programu apod. – viz také pozn. 16.

[40] Připojení anglického formantu -ing (-ink) k výrazu gauč ve snaze o analogii k anglickým názvům sportovních aktivit.

[41] Moderní styl taneční hudby.

[42] Připojení k internetu.

[43] Viz S. Čmejrková, Psanost či mluvnost? (O stylu e-mailového dialogu), NŘ 80, 1997, s. 225–247.

[44] Další informace o pozdravech na chatu a jejich formách také např. viz D. Svobodová, Specifické lexikální prostředky užívané v komunikaci na chatu, in: Komunikace – styl – text, sborník z mezinárodní lingvistické konference, České Budějovice 2006, s. 49–53.

[45] Buck je v americké angličtině hovorové označení pro dolar – viz lit. v pozn. 9.

[46] Mailová (e-mailová) adresa.

[47] Symbol vytvořený pomocí grafických znaků nebo obrázek pro vyjádření pocitů, duševních stavů – viz lit. v pozn. 12, s. 107.

[48] Internetová služba (síť) propojující navzájem různé zdroje informací (výp. tech.) – viz lit. v pozn. 5, s. 860.

[49] Webová kamera.

[50] Webová stránka.

[51] Viz lit. v pozn. 12, s. 535–537.

[52] Připojení počítače k internetu prostřednictvím modemu a telefonní sítě; vytáčená linka – viz lit. v pozn. 12, s. 87.

[53] Přepálím to (tj. zkopíruji).

[54] Povelová klávesa pro odeslání vstupu a předání řízení do počítače – viz P. Říha, Slovník počítačové informatiky, Ostrava 2002, s. 86.

[55] První komponent hybridní složeniny lze také považovat za funkční adjektivum, resp. slovnědruhově nevyhraněný morfém – viz také P. Mitter, Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině, Ústí nad Labem 2003, s. 16 a 50–51.

[56] Důvodem je pravděpodobně to, že odvozením nejvhodnějším sufixem -ový by vznikly tvary homonymní či paronymní s adjektivy se zcela jiným významem (stylisticky neutrálním i expresivním).

[57] Výraz užitý zde pro intenzifikaci významu adjektiva.

[58] Volná v jednom nebo obou z následujících významů: 1. nezadaná, 2. nevázaná, rozpustilá.

[59] Netančím break dance, tj. tanec s akrobatickými prvky.

[60] Sledovat paměťové stopy serverů.

[61] Frekventovaně užívané sloveso ve významu ‚vyhodit‘ (doslova ‚vykopnout‘) z chatové místnosti.

[62] Viz pozn. 39.

[63] Stejný význam jako hacknout, viz pozn. 39 a 62.

[64] Viz také Mluvnice češtiny 2, Praha 1986, kde jsou přejatá slovesa chápána jako vidově ambiguální neboli obojvidová a vytváření jejich dokonavých podob pomocí druhotné prefixace jako postupné zdomácňování.

[65] Viz pozn. 54.

[66] Tvar pův. angl. slovesa wait, tj. čekat.

[67] Angl. click (klapnout, cvaknout), výraz užívaný pro stisknutí tlačítka myši.

[68] Odvoz. od názvu výrobku Red Bull.

[69] Viz pozn. 61, zde původní anglický tvar imperativu.

[70] Imper. tvar communicate, tj. zde: komunikujte se mnou, prosím.

[71] Z angl. check, tj. (pře)kontrolovat, zkontrolovat, ověřit, prohlédnout – viz lit. v pozn. 9.

[72] Viz pozn. 71.

[73] Grafém x (podobně jako q) je na chatu užíván při napodobování výslovnosti po sobě následujících fonémů k a s – viz také pozn. 7, a naopak (např. seks místo sex apod.).

[74] Viz lit. v pozn. 7.

[75] Viz lit. v pozn. 18, s. 186.

[76] Viz pozn. 25, s. 171.

[77] Význam dle kontextu: rozloučení před obědem.

[78] Vulg. expr. vysrat se na to, hovno, do prdele apod. – viz lit. v pozn. 24.

[79] Výslovnost: skate [skejt], great [grejt] – zde: skvělý, 8 [ejt].

[80] Viz také např. M. Novotný, Zákulisí slov, Praha 2003, s. 80.

[81] Viz také lit. v pozn. 12, s. 169.

[82] ASF – Active Advanced Streaming Format.

[83] MP3 – MPEG Audio Layer 3.

[84] PHP – Hypertext Preprocesor.

Naše řeč, ročník 90 (2007), číslo 2, s. 67-80

Předchozí Ladislav Janovec: K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině

Následující Alena M. Černá: Hloupý jako sádlo a stydlavý jako skopový lůj (Sonda lingvistická a kulturně-historická)