Časopis Naše řeč
en cz

Novinky z lékařského názvosloví

Z. Hlaváčková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Při zavádění nových metod práce a léčebných postupů vytvářejí se v oboru zdravotnictví stále nové názvy.

[124]Pro řadové preventivní vyšetřování roentgenovými snímky byl zaveden termín roentgenové snímkování se štítu. Štítem zde rozumíme desku, na které se objevuje prosvícený roentgenový obraz. (Fotografování se provádí na filmový pás).

Významnou úlohu v průmyslové a zemědělské výrobě má preventivní ochrana před úrazy. Byla proto zavedena nová funkce podobná lidovému hygieniku — lidový bezpečnostní technik, v běžné praxi jen bezpečnostní technik. Jeho úkolem je pečovat o úrazovou zábranu, bezpečnost práce a o poskytování první pomoci.

Jedním z hojně užívaných termínů je dnes prevence s odvozeným přídavným jménem preventivní. V obecném významu označujeme tímto slovem ochranná opatření, kterými se snažíme zabránit různým nežádoucím jevům nebo je předcházet; mluvíme na př. o prevenci poruchovosti v dopravě, o preventivní údržbě strojů a pod. V lékařství rozumíme prevencí ochranu před onemocněním, na př. ve spojeních jako „prevence zubního kazu“. V ruštině se užívá ve stejném významu slova profylaxe; u nás je však tento název ustálen jen jako termín úzce lékařský pro zákrok k zamezení vzniku nebo zhoršení choroby. Profylakčními (též profylaktickými) prostředky jsou zpravidla léčiva. Čeština tedy přesně rozlišuje význam obou slov, a je proto chyba, že některé odborné časopisy tohoto rozdílu nedbají a užívají slova profylaxe i tam, kde jde o prevenci.

Zásluhou akademika Laufbergra byl v nedávné době ustálen odborný název působek, označující organické látky vyskytující se přirozeně v organismu a mající charakteristický biologický účinek (ku př. vitaminy). Látky, které brání účinkům působků, nazýváme protipůsobky.

Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 3-4, s. 123-124

Předchozí Krat. (= Helena Kratochvílová): Nové výrazy z okruhu plánování

Následující Otakar E. Kádner: Tacheometrie, nebo tachymetrie?