Časopis Naše řeč
en cz

Výběrová bibliografie prací univ. prof. dr. Al. Jedličky

Blažena Rulíková

[Články]

(pdf)

-

[1]1. TEORIE SPISOVNÉHO JAZYKA

 

Zur Prager Theorie der Schriftsprache, Travaux linguistiques de Prague 1, Praha 1964, 47—58.

Teorija Praške škole o knjižnom jeziku, Jezik in slovstvo 10, 1965, 186—192.

O pražskoj teorii literaturnogo jazyka, sb. Pražskij lingvističeskij kružok, Moskva 1967, 544—556.

Praška škola i problematika standardnih jezika, osobito slavenskih (Pražská škola a problematika spisovných jazyků, zvláště slovanských), Zadarska revija 20, 1971, 81—95.

Vztah vývoje spisovného jazyka k vývoji společnosti, sb. Problémy marxistické jazykovědy, 1962, 292—301.

Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy, SaS 29, 1968, 113—125.

On the Problem of Variability of Literary Norm, VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Resumé přednášek, příspěvků a sdělení, Praha 1968, 88

Problematika ispitivanja savremenog jezika i jezička kultura (Problematika studia současného jazyka a jazyková kultura), Radovi odjeljenija drustvenih nauka Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 14, 1972, 133—157.

K teorii spisovného jazyka, sb. K metodologickým problémům společenských věd, UK Praha 1967, 38—44 (rotaprint).

 

Problematika regionální, sociální a stylové diferenciace spisovných jazyků, sb. Slavjanska lingvistična terminologija 2, Sofia (v tisku).

[178]Aktuelle Probleme der Standardsprache vom soziologischen Standpunkt gesehen (Problematika současného spisovného jazyka z hlediska sociologického), Travaux linguistiques de Prague 5 (v tisku).

 

Aktuální problémy spisovného jazyka v nových zahraničních pracích, SaS 33, 1972, 25—37.

Zpr.: Ze IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě: Problematika vzniku a rozvoje spisovných jazyků slovanských a otázky spisovného jazyka vůbec (spolu s B. Havránkem), SaS 20, 1959, 32—38.

Zpr.: Z V. mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii: I. Problematika spisovných jazyků slovanských a jejich vývoje, SaS 25, 1964, 34—39.

Zpr.: Z VI. mezinárodního sjezdu slavistů v Praze: Problematika standardizace spisovných jazyků slovanských, SaS 30, 1969, 191—200.

Uvedení seriálu Studium národních spisovných jazyků a jazyková kultura, NŘ 49, 1966, 33—34.

Úvod k sérii článků Studium současných spisovných jazyků a otázky jazykové kultury, NŘ 52, 1969, 218—219.

Ref.: Studie o spisovném jazyce (B. Havránek, Studie o spisovném jazyce, Praha 1963), NŘ 47, 1964, 284—290.

 

K voprosu ob „obichodno-razgovornom“ češskom jazyke i jego otnošenii k literaturnomu češskomu jazyku (spolu s J. Běličem, B. Havránkem a Fr. Trávníčkem), VJaz 10, 1961, č. 1, 41—51;

s malými obměnami česky: K otázce obecné češtiny a jejího poměru k češtině spisovné, SaS 22, 1961, 98—106 (franc. res. 106—107).

Problematika obecné češtiny a jejího poměru k jazyku spisovnému (spolu s J. Běličem a B. Havránkem), SaS 23, 1962, 108—125 (rus. res. 125—126).

Hovorový jazyk, Zprávy pro češtináře 2, 1947, č. 1—2, 7—11.

Spisovný jazyk a nářečí, SR 20, 1955, 231—236 a 239.

Ref.: Nářečí a spisovný jazyk (E. Pauliny, Dve kapitoly o spisovnom jazyku a nárečí, Bratislava 1946), SaS 10, 1947/48, 236—239.

 

Zjišťování mluvnické normy soudobé spisovné češtiny, NŘ 34, 1950, 121—132.

K problému normy a kodifikace spisovné češtiny (oblastní varianty ve spisovné normě), SaS 24, 1963, 9—19.

Oblastní varianty a spisovná kodifikace, Miscellanea linguistica, Olomouc 1971, 205—210.

Jazyk korespondence jako pramen studia spisovného a literárního jazyka, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1972 (v tisku).

Na okraj nových brusů, SaS 10, 1947/48, 57—60.

Strohé brusičství v učebnici českého jazyka, SaS 10, 1947/48, 251—252.

Na okraj pochybených názorů jazykových „oprávců“, SaS 11, 1948/49, 95—96.

[179]Zpr.: Slovenská konference o normě spisovného jazyka (spolu s Fr. Váhalou), NŘ 39, 1956, 26—35.

 

2. SOUČASNÝ ČESKÝ JAZYK; SLOVNÍ ZÁSOBA, GRAMATIKA, PRAVOPIS, VÝSLOVNOST

 

Stručná mluvnice česká pro střední školu (spolu s B. Havránkem), Praha SN 1950, stran 152; — 2. vyd. 1951, 3. vyd. 1952. — 4. vyd., přepracované a doplněné (Stručná mluvnice pro školy všeobecně vzdělávací), Praha SPN 1955, 215 stran. — 5. vyd. 1956, 6. vyd. 1957. — 7. vyd., přepracované a upravené podle nových Pravidel (Stručná mluvnice pro školy všeobecně vzdělávací a pedagogické), Praha SPN 1958, 256 stran. — 8. vyd. 1959, 9. vyd. 1960. — 10. vyd., přepracované (Stručná mluvnice česká), Praha SPN 1966, 213 stran. — 11 vyd. 1968, 12. vyd. 1969.

Česká mluvnice (spolu s B. Havránkem). Základní jazyková příručka. Praha, Slovanské nakladatelství 1951, 262 stran. — 2. vydání (v SPN 1. vydání), zcela přepracované a rozšířené. Praha SPN 1960, 486 stran. — (ČM) Vysokoškolská učebnice. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha SPN 1963, 561 stran. — 3. upravené vydání. Praha SPN 1970, 559 stran.

Jazykový koutek Československého rozhlasu. První výběr z rozhlasových výkladů o českém jazyce. Knižnice rozhlasové práce, sv. 3. Praha 1949 (2. vyd. 1950, 3. vyd. 1951) — Druhý výběr — Praha SPN 1955. — Třetí výběr — Praha Nakl. ČSAV 1959. — Člen redakce a spoluautor.

O mluveném slově (spolu s Fr. Danešem, B. Hálou a M. Romportlem). Praha SPN 1954. — Spisovná výslovnost 73—88.

O češtině pro Čechy (spolu s Fr. Danešem, M. Dokulilem, K. Hausenblasem, M. Helclem, J. Kuchařem, Vl. Šmilauerem a Fr. Váhalou). Praha Orbis 1960, 2. vyd. 1963. — Skloňování jmen, jeho dnešní stav a vývojové tendence, s. 88—115, 2. vyd. 102—129.

Charakteristika současné spisovné češtiny. Čs. vlastivěda, sv. Jazyk, v tisku.

Čeština (spolu s J. Běličem, J. Horeckým, E. Jónou, M. Komárkem, E. Paulinym a J. Ružičkou). Vysokoškolská učebnice pro studující slovenského jazyka; v tisku.

 

Vývojová dynamika současné spisovné češtiny, NŘ 52, 1969, 79—95.

Vývojová dynamika současné spisovné češtiny, sb. Kultura českého jazyka, Liberec, Severočeské nakl. 1969, 31—47.

K charakteristice slovní zásoby současné spisovné češtiny, Slavica Pragensia VII, 1965, 13—27 (něm. res.).

K slovotvornému vývoji v novější spisovné češtině, Slavica Pragensia IV, 1963, 377—382.

K adjektivům s významem možnosti (nemožnosti) v nové spisovné češtině, Prace filologiczne 18, 1964, 199—207.

Univerbizace a multiverbizace v pojmenovacích strukturách, Slavica Pragensia XI, 1969, 93—103.

[180]Charakteristika české lingvistické terminologie, Slavjanska lingvistična terminologia, Sofia 1963, 117—125.

Ref.: Základní práce o tvoření slov v češtině (M. Dokulil, Tvoření slov v češtině 1, Teorie odvozování slov, Praha 1962), NŘ 45, 1962, 298—305.

Ref.: Dvě významná díla české a slovenské jazykovědy (Tvoření slov v češtině 2 a Morfológia slovenského jazyka), NŘ 54, 1971, 239—252.

Tvarosloví v školních Pravidlech českého pravopisu, NŘ 41, 1958, 177—190.

K novému zpracování Stručné mluvnice české (spolu s B. Havránkem), ČJ 5, 1955, 291—305.

Z problematiky normy a kodifikace spisovné češtiny (I. Infinitiv sloves typu péci, říci), NŘ 47, 1964, 14—22.

Genitiv místních jmen typu Jince, Hrobce (Poměr spisovné normy a místního úzu), NŘ 33, 1949, 9—14.

K charakteristice syntaxe současné spisovné češtiny, Slavica Pragensia X, 1968, 143—159.

K srovnávacímu studiu syntaxe spisovných jazyků slovanských v novějším období, sb. Otázky slovanské syntaxe, 1962, 103—108.

Postavení přivlastňovacího genitivu osobních jmen typu Vrchlického spisy — spisy Vrchlického, sb. Studie ze slovanské jazykovědy, Praha 1958, 201—210.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha SPN 1958, 391 stran. 2. vyd. 1959 — 4. vyd. 1965; 5. vyd. 1963; 6. vyd. upravené 1968. (Člen autorského kolektivu.)

Nad novými Pravidly českého pravopisu, Věstník ČSAV 67, 1958, 463—470.

Mluvené slovo a spisovná výslovnost (spolu s M. Romportlem), ČJ 3, 1953, 225—232.

Spisovná výslovnost a její stylová diferenciace, Slavica Pragensia XII, 1972, 219—228.

Ref.: Slavistické sborníky Karlovy university (Slavica Pragensia IV), NŘ 48, 1965, 212—219.

 

3. OTÁZKY STYLU

 

Základy české stylistiky (spolu s V. Formánkovou a M. Rejmánkovou). Praha SPN 1970, 226 stran.

K stylovému rozvrstvení dnešní spisovné češtiny, Jazykovedné štúdie VII, Spisovný jazyk, Bratislava 1963, 134—143.

Poznámky k stylistické problematice a terminologii, sb. Filologické studie II, Sborník pedagogické fakulty UK v Praze, 1970, 125—131.

K úloze jazyka umělecké literatury ve vývoji spisovných jazyků slovanských, sb. Čs. přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii, Praha 1963, 31—40.

K jazykové výstavbě textu v moderní próze, Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury XII, 1968, 43—52.

[181]Spisovný jazyk a nářečí v Mrštíkově Roku na vsi, sb. Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, Brno 1948, 186—193.

Jazyk a styl novin a česká jazykověda, Novinářský sborník 1965, 371—377 (něm., rus. res. 377).

Dynamika současné spisovné češtiny a odborný styl v ekonomické oblasti, sb. K novému pojetí vyučování českému jazyku a literatuře na SEŠ, Výzkumný ústav odborného školství v Praze, 1971, 3—18 (rotaprint).

Ref.: Nové sovětské práce o otázkách stylu a stylistiky, SaS 15, 1954, 66—72.

Ref.: Z nových prací stylistických (úvod). Stylistika v Jazykovedných štúdiích (spolu s V. Formánkovou), NŘ 49, 1967, 21 a 22—28.

 

4. PÉČE O ČESKÝ JAZYK

 

Deset let péče o český jazyk, NŘ 38, 1955, 146—158.

Na prahu pátého desetiletí, NŘ 41, 1958, 1—9.

K aktuálním otázkám péče o spisovnou češtinu, NŘ 44, 1961, 143—154.

K další činnosti Naší řeči, NŘ 45, 1962, 270—275.

Dvacáté výročí osvobození a český jazyk, NŘ 48, 1965, 129—132.

Na prahu druhého padesátiletí, NŘ 51, 1968, 1—6.

Aktuální problémy jazykové kultury, NŘ 54, 1971, 26—33.

Zpr.: Konference o spisovné češtině a jazykové kultuře, NŘ 52, 1969, 177—179.

 

5. ČESKÝ JAZYK V DOBĚ NÁRODNÍHO OBROZENÍ

 

Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárněvědná a lingvistická. Rozpravy o díle Jungmannově, sv. 1. Praha ČAVU, 1948, stran 108.

Jazyková kritika u Josefa Dobrovského, SaS 14, 1953, 167—179.

Josef Dobrovský a tvaroslovná kodifikace spisovné češtiny, sb. Studie o jazyce a literatuře národního obrození, Praha 1959, 5—21.

Ref.: Sborník studií o osobnosti a díle Josefa Dobrovského (J. Dobrovský 1753—1953, Praha, nakl. ČSAV 1953), NŘ 37, 1954, 304—310.

Příspěvek k poznání obrozenecké terminologie literárněvědné, LF 71, 1947, 278— 282.

K otázce jazykové kultury v třicátých a čtyřicátých letech XIX. století, sb. Studie a práce lingvistické I, Praha 1954, 459—472.

K jazykové a slohové stránce Tylových divadelních her, NŘ 37, 1954, 73—86.

P. J. Šafařík a český jazyk, NŘ 44, 1961, 257—266.

 

6. VZTAHY ČEŠTINY A SLOVENŠTINY; OTÁZKY SLOVAKISTICKÉ

 

Slovenština (spolu s J. Běličem, E. Jónou, E. Paulinym, J. Ružičkou a J. Štolcem). Vysokoškolská učebnice pro studující českého jazyka. Praha SPN 1957; 2. [182]vyd. 1961, 3. vyd. 1964. — Al. Jedlička zpracoval tyto oddíly: Hláskosloví, spisovná výslovnost a pravopis. Tvoření slov. Tvarosloví, s. 11—116.

Poznámky ke konfrontačnímu studiu češtiny a slovenštiny, Jazykovedné štúdie XII (v tisku).

Jazyková problematika překladů ze slovenštiny do češtiny, Dialog 1960, č. 3/4, 56—70.

Jazyková problematika překladů ze slovenštiny do češtiny, NŘ 44, 1961, 7—23.

K jazykové problematice překladů z češtiny do slovenštiny, SR 26, 1961, 140—151.

O překládání ze slovenštiny — tentokrát kriticky, NŘ 50, 1967, 28—34.

Ze slovenské jazykovědy, NŘ 33, 1949, 151—154.

Ze slovenských jazykovědných časopisů, ČJ 1, 1950/51, 312—313.

Ref.: Základní příručka o slovenském odborném názvosloví (J. Horecký, Základy slovenskej terminológie), NŘ 40, 1957, 159—165.

Ref.: Významné dílo slovenského mluvnictví (E. Pauliny — J. Ružička — J. Štolc. Slovenská gramatika, 2. vyd. 1955), SaS 19, 1958, 155—164.

Ref.: Popularizující úsilí v slovenské jazykovědě (Jazyková poradňa III, Bratislava 1964), NŘ 47, 1964, 291—295.

Konference o spisovné slovenštině a jazykové kultuře (spolu s Fr. Váhalou), NŘ 45, 1962, 248—257.

Konference o jazyce a stylu současné slovenské prózy (spolu s V. Formánkovou). NŘ 47, 1964, 299—302.

 

7. LEXIKOGRAFIE

 

Příruční slovník jazyka českého. Praha ČAVU — SN (od 3. sv. člen autorského kolektivu).

Slovník spisovného jazyka českého. Praha, nakl. ČSAV I. díl 1960, II. díl 1964, III. díl 1966, IV. díl 1971 (člen vedoucí pracovní skupiny).

Slovník slovanské lingvistické terminologie — v tisku (vedoucí redaktor a spoluautor).

Rusko-český slovník lingvistické terminologie. Praha SPN 1960 (člen redakce).

Ref.: Pohled na české slovníky XVI. století (H. Brauner, Die tschechische Lexikographie des 16. Jahrhunderts, Breslau 1939), SaS 7, 1961, 111.

Ref.: Slovník slovinského spisovného jazyka, NŘ 54, 1971, 103—107.

 

8. DĚJINY JAZYKOVĚDY

 

Jazykovědná bohemistika a slovakistika, sb. Slovanská filologie na Karlově universitě, 1968, 204—228.

Bohuslav Havránek (medailónek), tamtéž 325—326.

[183]Akademik Bohuslav Havránek šedesátiletý, NŘ 36, 1953, 15—19.

K sedmdesátinám akademika Bohuslava Havránka, NŘ 46, 1963, 1—12.

Kvido Hodura sedmdesátiletý, NŘ 33, 1949, 50—54.

K pětasedmdesátým narozeninám prof. dr. Kvida Hodury, ČJ 4, 1354, 81—84.

Kvido Hodura osmdesátiletý, NŘ 42, 1959, 1—6.

Za akademikem Františkem Trávníčkem, NŘ 44, 1961, 193—199.

Dějiny českého jazyka, sb. Deset let české historiografie — 1961—1970, v tisku.

Živý odkaz díla Martina Hattaly (sb. Martin Hattala — materiál z konferencie konanej v Trstenej 21. a 22. okt. 1970). 1971, 29—34.

Stopadesáté výročí narození Martina Hattaly. NŘ 54, 1971, 273—275.

 

9. OTÁZKY JAZYKOVÉ VÝCHOVY

 

Vedoucí autorského kolektivu a spoluautor učebnic českého jazyka pro 6.—9. ročník, pro 9.—11. ročník a pro pedagogické školy (od r. 1950).

Otázky jazykové výchovy, SaS 10, 1947/48, 142—151.

O jazykové výchově, zvláště na gymnasiích, NŘ 34, 1950, 41—49.

Česká jazykověda a otázky jazykového vyučování, NŘ 40, 1957, 15—28.

Česká jazykověda a otázky jazykového vyučování, Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze — Metodická konference 1956 Praha 1958, 127—141.

K některým otázkám vyučování mateřskému jazyku na školách všeobecně vzdělávacích, ČJL 9, 1959, 163—169.

O jazykové výchově, zvláště na školách středních, ČJL 17, 1966/67, 433—443.

Vyučování mateřskému jazyku na našich školách, NŘ 50, 1967, 65—77 (spolupráce).

O nové pojetí vyučování českému jazyku a literatuře, ČJL 17, 1966/67, 337—353 (spolupráce).

Jazyková a slohová výchova v přechodných osnovách českého jazyka. Zprávy pro češtináře 3, 1948, č. 3—4, 3—8.

Nauka o větě v nových učebnicích českého jazyka pro 6.—8. postupný ročník, ČJ 4, 1954, 273—282.

Vyučování českému jazyku a nové učebnice českého jazyka na pedagogických školách (spolu s Vl. Ženatým), ČJ 6, 1956, 201—207.

K druhému dílu učebnice českého jazyka pro pedagogické školy (spolu s Fr. Cuřínem a Vl. Staňkem), ČJ 8, 1958, 3—11.

 

REDAKČNÍ A EDIČNÍ ČINNOST

 

Časopisy: Naše řeč — vedoucí redaktor od roč. 36 (1953) do r. 1972.

Český jazyk (od r. 1959 Český jazyk a literatura) — člen redakční rady od 1. roč. (1950/51) dosud.

Sborníky: AUC-Philologica, Slavica Pragensia VI — 1964, VII — 1965, VIII — 1966, X — 1968 a XI — 1969 (spoluredaktor);

Slavjanska lingvistična terminologia I, Sofia 1963 a II — 1973;

[184]Čeština v životě a ve škole, 1948;

Slovanské studie, Praha 1959;

Studie o jazyce a literatuře národního obrození, Praha 1959;

Rusko-české studie, Praha 1962;

Kultura českého jazyka, 1969.

Rozhlasové relace: redaktor relací Jazykového koutku Čs. rozhlasu (od r. 1946 do r. 1951).

Slovníky:

Slovník spisovného jazyka českého (člen redakce);

Rusko-český terminologický slovník, 1957 (člen redakce);

Slovník slovanské lingvistické terminologie, vyjde 1973 (vedoucí redaktor).

Spisy J. K. Tyla, od r. 1951 člen redakční rady.

Edice: Spisy J. K. Tyla, sv. 18: Dramatické obrazy ze života (Bankrotář), Praha 1954; sv. 19: Dramatické báchorky (Čert na zemi, Lesní panna, Strakonický dudák (spolu s J. Kopeckým), Tvrdohlavá žena, Jiříkovo vidění (spolu s Vl. Štěpánkem), Praha 1953; sv. 20: Historická dramata (Kutnohorští havíři, Jan Hus), Praha 1954.

 

Činnost v komisích

 

předseda Mezinárodní komise pro spisovné jazyky slovanské při Mezinárodním komitétu slavistů,

místopředseda Mezinárodní terminologické komise lingvistické při Mezinárodním komitétu slavistů,

předseda Čs. terminologické komise lingvistické (do r. 1970),

předseda České komise pro spisovné jazyky slovanské,

člen Českého komitétu slavistů,

člen vědeckého kolegia jazykovědy ČSAV,

člen pravopisné a ortoepické komise.

Sestavila Blažena Rulíková


[1] Úplná bibliografie se připravuje k tisku.

Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 2-3, s. 177-184

Předchozí Věra Formánková: K Erbenovu překladu slovanských pohádek

Následující Poznámka