dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Rafting

Alena Polívková

[Drobnosti]

(pdf)

-

V poslední době se ve sportovním zpravodajství setkáváme s výrazy raft, rafting, raftingový, raftovat a raftař. Jsou to výrazy, které se u nás nepoužívají dlouho; naše slovníky je dosud nezaznamenávají.

Raftingové bonbónky – to byl název článku, v němž bylo uvedeno: „Je to turistika, nebo snad sport, či dokonce hazardérství? Těžko zařadit odvětví, kterému se říká rafting a jehož protagonisty jsou většinou odvážní vodáci se zkušenostmi z divokých peřejí. Jezdí se to na velkých gumových člunech, na obyčejných kajacích i na kole. Prostě rafting…“

Kapitán našich vodáků – raftařů, kteří se před rokem účastnili neoficiálního mistrovství světa v závodech (nejen) nafukovacích člunů na divoké vodě, Ing. Pavel Kolínský, nám zaslal tento výklad: „Rafting je komplexní sportovní a turistická aktivita, při které se za použití hlavně nafukovacích plavidel pomocí vodáckých technik a dovednosti sjíždějí značně obtížné vodní toky charakterizované především velkým průtokem či značným spádem. Do raftingu však patří kromě ovládání plavidel i technika a dovednost takové sjíždění zabezpečující, tj. organizace sjezdu řek, záchranářská činnost apod.; v širším významu i výběr, příprava, údržba a opravy vybavení (výstroje a výzbroje) včetně stavby plavidel, výběr a příprava účastníků sjezdu, pobyt v přírodě a její ochrana apod.“

Slovo rafting je anglického původu. Je utvořeno od slovesa to raft, tj. ‚plavit se na voru, přeplavit se na voru‘ apod., a formantu s široce dějovou platností -ing. S formantem -ing se dnes v češtině setkáváme u slov přejatých z angličtiny poměrně často, především u podstatných jmen označujících různé sportovní činnosti, např. boxing, dribling, surfing, windsurfing, ale i u dalších [56]odborných výrazů, např. fading, telerecording aj. Zatím jsme zaznamenali pouze anglickou podobu rafting. Uvidíme, zda se časem vedle tohoto původního formantu -ing začne objevovat i počeštěná podoba -ink, jako je tomu např. u výrazů dabing (i dabink), marketing (i marketink), dribling (i driblink), doping (i dopink) aj.

Sloveso raftovat, jehož se už začalo též užívat, se tvoří přímo ze základu raft (jako např. dribling driblovat).

Přídavné jméno raftingový, které označuje vše, co se týká raftingu, tvoří se ze základového slova pomocí velmi produktivní vztahové přípony -ový.

Pro sportovce pěstující rafting se ujala podoba raftař, která má oporu např. u podobných jmen skifař, surfař aj.

Na závěr chceme ještě upozornit na to, že výraz raft má i svůj skrytý význam, patří do skupiny tzv. akronymických výrazů, neboť v sobě obsahuje plné jméno organizace Project R/ussians/ and A/mericans/ F/or/ T/eamwork/, tedy „Rusové a Američané pro spolupráci“, jež je pořadatelem raftingových setkání.

Naše řeč, ročník 76 (1993), číslo 1, s. 55-56

Předchozí Ivana Svobodová: Přehršel

Následující Miloslav Sedláček: K vývoji českého pravopisu. Část 1.