Časopis Naše řeč
en cz

Využití Natural Semantic Metalanguage při popisu diskurzních částic: případová studie částice vždyť

Tomáš Doischer

[Články]

(pdf)

The use of Natural Semantic Metalanguage for the description of discourse particles: the case study of the Czech particle vždyť

The meaning of discourse particles is notoriously difficult to describe due to the number of functions each particle can have. In this paper, I present the Natural Semantic Metalanguage (NSM) approach to describing the meaning of discourse particles which has been successfully used over the last decades. Using the example of the dictionary entry of the particle vždyť, I show that a polysemic approach leads to an unsatisfactory linguistic description. I then analyze vždyť using the NSM approach, explaining each step in detail. I arrive at the final monosemic definition and demonstrate on examples that it can serve as an adequate description of the meaning of the expression vždyť. I also examine lexicalized expressions containing (vždyť no vždyť and vždyť jo) and describe their meaning as well. Then, I compare the meaning of vždyť to its synonyms (neboť, však, and přece) and formulate a definition for each of the expressions. Finally, I point out the advantages and disadvantages of NSM for describing discourse particles.

Key words: discourse markers, discourse particles, Natural Semantic Metalanguage, pragmatics, semantics
Klíčová slova: diskurzní částice, diskurzní markery, Natural Semantic Metalanguage, pragmatika, sémantika

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav obecné lingvistiky FF UK
náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
tomas.p.doischer@gmail.com

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Václava Kettnerová, Veronika Kolářová, Markéta Lopatková, Marie Mikulová, Magda Ševčíková: Funkční generativní popis – rámec pro konzistentní popis gramatiky

Následující Petr Karlík: By-fráze v českém participiálním pasivu (cesta k analýze pasiva)