Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 1

Articles

Pavel Machač: Kolik kmitů má české r?

18 Vojtěch Veselý: Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves)

28 Michaela Lišková: Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny

Reviews and reports

37 Jarmila Vojtová: Obsáhlá publikace o psaní velkých písmen

41 Václav Lábus: Slovotvorba pomístních jmen pod lupou

46 Stanislava Kloferová: Monografie o současné češtině

51 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016

Short articles

54 Michal Ctibor: Má čeština dlouhé r a dlouhé l? Poznámky k dloužení hlásek v kořeni při derivaci

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 2

Articles

57 Veronika Böhmová: Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578)

74 Zuzana Hlubinková: Slovesná intenziva v českých nářečích

80 František Štícha: O jazyce próz Jaroslava Hutky

Reviews and reports

93 Soňa Schneiderová: Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny

99 Pavel Vondřička: Korpus vlastními silami

102 Šárka Zikánová, Eva Hajičová: Pražský workshop Discourse Relations in Multilingual Context (Kontakt II)

107 Pavlína Kašpárková, Kateřina Václavková: Liberecká lingvistická konference

Short articles

109 Petr Nejedlý: Sluníčkář

112 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Editor's notice

113 Markéta Pravdová, Jan Chromý, Ondřej Dufek: Narozeninové dárky Naší řeči

Articles

114 Jiří Zeman: Mluvená syntax v Naší řeči

121 Jiří Pergler: Sémantické mapy a slovotvorba aneb K polyfunkčnosti deverbativních slovotvorných prostředků ve staré a střední češtině

130 Milada Homolková: Kdo hanobil mistra Jeronýma?

139 Olga Navrátilová: Interpozice ve staré češtině

148 Pavel Štěpán: Chodovo, Kouto, Choboto. K přechodu toponym od maskulina k neutru

159 Barbora Martinkovičová: Tvůrci administrativních textů jako tazatelé jazykové poradny

168 Jana Hoffmannová, Zuzana Komrsková, Petra Poukarová: „Reprodukce“ řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi)

177 Lucie Jílková: Ne/přízvukování slov no a jo

Short articles

186 Irena Fuková: Smiechoval a jiní -valové/-válové ve staré češtině

189 Martina Ireinová: Šmakuláda

192 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 4

Articles

193 Ondřej Koupil, Veronika Štěpánová: Naše řeč v roce 1817

207 Tereza Lojdová, Zdeňka Hladká: K úspěšnosti kodifikačních doporučení v rubrice Drobnosti (na materiálu přejímek z angličtiny)

215 Hana Mžourková, Jana Nová, Helena Pernicová: Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících

225 Klára Osolsobě, Jaroslava Hlaváčová, Vladimír Petkevič, Martin Svášek, Josef Šimandl: Nová automatická morfologická analýza češtiny

235 Markéta Klimešová: Adverbia rovně, zrovna, jejich funkce a významové obměny v čase

243 Katja Brankačkec, František Martínek, Ladislav Futtera: Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století

258 Ondřej Mrázek, Jarmila Vojtová: Betlemářství a jeho odraz v jazyce

265 Milena Šipková: O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patři… zbórat

Short articles

272 Hana Konečná: K několika nářečním pojmenováním označujícím lakomého člověka

275 Michal Škrabal: Lotyši, Lotyšané, Lotyšci a Lotychové očima letonistovýma

280 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 5

Articles

281 Marie Kopřivová: Imperativy slovesa počkat a jejich úloha v organizaci diskurzu

294 Helena Özörencik: Rodná jména jako předmět jazykové politiky v česko-slovenském srovnání

301 Tereza Klemensová: V Gruntě a Špicberk – toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

312 Štěpán Šimek: Ze staročeské „kuchyně“ – k původu slova kuchař

322 Petr Nejedlý: Slovotvorné „excesy“ ve starší češtině?

Short articles

332 Veronika Vytlačilová: S radosti. K vokalické kvantitě v koncovkách instrumentálu singuláru feminin

336 Z dopisů jazykové poradně