Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 97 (2014), issue 1

Articles

Jan Chromý: Přístupy ke zkoumání jazykové variace a česká jazyková situace

13 Josef Štěpán: Přirovnávací vedlejší věty se spojkami jako a než

26 Pavel Machač: Artikulační, percepční a akustická různorodost českých afrikát – elektropalatografická studie

Reviews and reports

43 Ivana Bozděchová: O naší řeči

45 Marta Šimečková: Podkrkonošské vyprávěnky

46 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013

Short articles

50 Jiří Rejzek: K sémantickému vývoji adjektiva umělý

53 Michaela Lišková: Trixeso a pexetrio

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 97 (2014), issue 2

Articles

57 Jarmila Bachmannová: Podřečí severních Čech – 150 let od jeho popisu

68 Richard Změlík: Vybraná problematika z autorské lexikografie

78 Radek Skarnitzl: O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině

Reviews and reports

92 Jaroslav David: Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen

95 Kristýna Tesařová: O metodách variacionistického výzkumu v neustálém kontaktu s teorií i praxí

99 Michala Králíková: Tygři v lingvistice

101 Anna Kadlecová, Jan Křivan: Letní škola lingvistiky 2012 a 2013

Short articles

109 Petr Nejedlý: Holičky

112 Z dopisů redakci

Naše řeč, volume 97 (2014), issue 3

Articles

113 Richard Změlík: Model korpusově koncipovaného slovníku Jana Čepa v kontextu české autorské lexikografie a kvantitativní analýzy literárního jazyka

132 Barbora Kukrechtová: Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech

146 Anna Kadlecová, Marek Nagy, Barbara Mertins, Sandra Donevska: Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí

Reviews and reports

164 Marie Krčmová: Znovu o mediálním dialogu

Short articles

166 Jiří Rejzek: Dvě hudební pojmenování, která ve slovnících nenajdete – kapodastr a kazu

168 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 97 (2014), issue 4–5

Articles

169 Jan Chromý: Korpusový přístup k popisu jazyka: Slovo úvodem

171 Radek Čech: Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky

185 Jan Chromý: Korpus a reprezentativnost

194 Vladimír Petkevič: Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny

208 Karel Kučera: Diachronní složka Českého národního korpusu a hranice možností korpusového výzkumu vývoje češtiny

216 Neil Bermel, Luděk Knittl, Jean Russell: Absolutní a proporcionální frekvence v ČNK ve světle výzkumu morfosyntaktické variace v češtině

228 Magda Ševčíková: Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností

241 Lucie Poláková: K možnostem korpusového zpracování nadvětných jevů

259 Lucie Chlumská, Olga Richterová: Překladová čeština v korpusech

270 Michaela Martinková: K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice

286 Veronika Kolářová: Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu

Reviews and reports

300 Jiří Milička: Kontroverzní hranice jazykovědy aneb O syntagmatických očích Hany Karadžičové

304 Karel Kučera: Velké korpusy a identifikace změn v blízkých stavech jazyka

Short articles

308 Petr Nejedlý: Nad původem jednoho přirovnání (zagroškudla?)

312 Z dopisů jazykové poradně