Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 84 (2001), issue 1

Articles

Ludmila Uhlířová: Internetový dialog jazykové poradny s veřejností (poradna@ujc.cas.cz)

16 Neil Bermel: Střídání kódů či míšení jazykových prostředků? (K popisu dialogu v české beletrii)

31 Jihan Abou el-Seoud: Konfrontace vlastních jmen osobních v češtině a arabštině

Reviews and reports

38 František Daneš: Nová knížka o dnešní češtině

42 Ivan Dorovský: U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají

44 Jiří Zeman: Příručka o výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině

47 Běla Poštolková: Nový typ slovníku

49 Jiří Kraus: Životní jubileum dr. Marie Těšitelové

Short articles

51 Ivana Bozděchová: Pexeso, rexeso a jaké další eso?

52 Anna Černá: Radová

54 Jaroslav Kuchař: Ještě o kufru a kufrování

55 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 84 (2001), issue 2

Articles

57 Marie Čechová, Ludmila Zimová: Multietnická komunikace, zvláště ve škole

62 Anna Černá: E-maily v jazykové poradně. Co víme o tazatelích?

74 Concetta Maglione: Nové uplatnění obecné češtiny v literatuře

81 Markéta Ziková: Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter

90 Jana Valdrová: Novinové titulky z hlediska genderu

Reviews and reports

97 Karel Fic: Jak se mluví v Čechách

99 Jiří Kraus: Objevná knižní publikace o české reklamě

101 Pavel Jančák: Nová práce o jménech rostlin

104 Ivan Dorovský: Český lidový kalendář

Short articles

106 Josef Šimandl: Zášť (záští) a několik poznámek ke zkoumání jazyka pomocí korpusu

111 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 84 (2001), issue 3

Articles

113 Jana Hoffmannová: Syntax institucionálního dialogu

121 Jana Bártová: Věty typu „hra je hra“ v přirozeném jazyce

126 František Štícha: Koncert pro orchestr aneb malá úvaha nad názvy hudebních děl

Reviews and reports

133 Zlatuše Braunšteinová: Z 24. sešitu Staročeského slovníku

137 Jarmila Bachmannová: Regionální jazykový atlas

139 Karel Komárek: Úvodní svazek Slovníku pomístních jmen v Čechách

141 Jan Jícha: Nová publikace o česko-německých jazykových vztazích

143 Robert Adam: Kognitivně pojatý úvod do jazykovědy

146 Michal Křístek: Sympozium „Čeština – univerzália a specifika 3“

148 Miloslava Vajdlová: Ohlédnutí za desátým ročníkem Kolokvia mladých jazykovědců

151 Jana Pleskalová: 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě

153 Ludmila Zimová: Bratislavské lingvistické rokování

155 Ivana Kolářová: Přemysl Hauser jubilující

159 Pavel Jančák: Sedmdesátiny české dialektoložky Marie Rackové

161 Petr Nejedlý: Jazykovědec málem zapomenutý

162 Vladimír Mejstřík: Za Josefem Filipcem

Short articles

164 Josef Šimandl: Kávomlýnek

165 Ludmila Uhlířová: Hlasovat a odsouhlasit

167 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 84 (2001), issue 4

Articles

169 Karel Fic: Sedmdesát let Jana Balhara

171 Stanislava Kloferová: Přehláska ’a > e a její projevy v lexikálních svazcích Českého jazykového atlasu

175 Pavel Jančák: K jazykovězeměpisné charakteristice česko-moravských a česko-slezských protikladů v slovní zásobě

184 Jarmila Bachmannová: Svědectví archivních magnetofonových nahrávek o jazyce českých enkláv v Polsku

192 Milena Šipková: O jazyce čechoamerického týdeníku Našinec

199 Zuzana Hlubinková: Tvoření deadjektivních adverbií ve východomoravských dialektech

202 Martina Ireinová: Tvary genitivu a dativu/lokálu singuláru feminin tvrdého sklonění adjektiv a rodových zájmen v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce

206 Libuše Čižmárová: K nářeční morfologii kolektivního označení rodiny v češtině

Reviews and reports

213 Pavel Jančák: Studie o mluvě v severomoravském pohraničí

Short articles

217 Helena Karlíková: Prozvoň mě…

218 Renata Povolná: Sofistikovaný, sofistikovanější, sofistikovanost

220 Hana Konečná: Hody, hody doprovody, či do provody?

221 Jarmila Vojtová: Zachatujte si s námi!

222 Žofie Šarapatková: Hanácké johánek

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 84 (2001), issue 5

Articles

225 Zdeňka Hladká: Spisovnost a nespisovnost v jazyce soukromé korespondence (se zřetelem k teritoriální příslušnosti pisatelů)

235 Gerhard Engelhardt: Český a německý purismus z konce 19. století

245 Alena Jaklová: První čechoamerická periodika, jejich jazyk a styl I

253 Karel Komárek: K slovní zásobě českých biblí 20. století

Reviews and reports

261 Stanislava Kloferová: Kolik tváří má čeština

266 Boris Skalka: Nový Český etymologický slovník

Short articles

269 Miloš Dokulil: Děti, dítky, dětičky

270 Emanuel Michálek: O dalším termínu jihoslovanského původu v Klaretově Glosáři

271 Z dopisů jazykové poradně

272 Lingvistické časopisy přístupné v on-line službě ProQuest 5000