Časopis Naše řeč
en cz

Sémantické mapy a slovotvorba aneb K polyfunkčnosti deverbativních slovotvorných prostředků ve staré a střední češtině

Jiří Pergler

[Articles]

(pdf)

Semantic maps and word formation or On the multifunctionality of deverbal word-formation forms in Old and Middle Czech

The paper examines the multifunctionality of the word-formation suffixes used in the formation of Old and Middle Czech deverbal nouns and the possibility of using semantic maps to analyze this multifunctionality. This methodology is first briefly introduced, then a semantic map of six onomasiological categories used in the word-formation patterns is presented (based on extensive data from Old and Middle Czech dictionaries and lexical databases), showing which combinations of functions are possible in a single suffix and which are not. The map is compared with maps found in the literature and several methodological issues are discussed.

Key words: multifunctionality, semantic maps, word formation, formant, onomasiological categories, Old Czech, Middle Czech
Klíčová slova: polyfunkčnost, sémantické mapy, slovotvorba, formant, onomaziologické kategorie, stará čeština, střední čeština

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
pergler@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Previous Jiří Zeman: Mluvená syntax v Naší řeči

Next Milada Homolková: Kdo hanobil mistra Jeronýma?