Časopis Naše řeč
en cz

Rodná jména jako předmět jazykové politiky v česko-slovenském srovnání

Helena Özörencik

[Articles]

(pdf)

Personal names as a subject of language policy: Czech-Slovak comparison

The paper deals with the regulation of personal names in the Czech Republic and Slovakia. Based on data consisting of legal documents and on-line discussions, it focuses on two areas: (1) the historical development of the regulation and (2) its implementation. Employing the social force field model, the paper argues that despite partially independent development, the legal norms of both countries establish analogous social force fields. However, these fields may function in differing ways, as the norm authorities employ different types of codices.

Key words: Czech Republic, language policy, personal names, social force field of a standard variety, Ulrich Ammon
Klíčová slova: Česká republika, jazyková politika, rodná jména, sociální silové pole standardní variety, Ulrich Ammon

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
ozorencik@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 5

Previous Marie Kopřivová: Imperativy slovesa počkat a jejich úloha v organizaci diskurzu

Next Tereza Klemensová: V Gruntě a Špicberk – toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)