Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 51 (1968), issue 1

Articles

Alois Jedlička: Na prahu druhého padesátiletí

František Daneš: Oba, obojí, obé

14 Miloš Helcl: Významový poměr přídavných jmen složených s celo- a s vše-

23 Jitka Štindlová: Dělení slov v češtině pomocí strojů

Reviews and reports

33 Vladimír Staněk: O jazyce dramatu a jevištní řeči

39 Marie Brunnhoferová: Besedy o jazyku

40 Jaroslav Porák: Trvalý zájem o jazykovou kulturu v Polsku

41 Břetislav Koudela: Jména osad na Děčínsku

43 Zdena Palková: 6. mezinárodní kongres fonetických věd

46 Pětasedmdesátiny akad. Bohuslava Havránka

Short articles

48 Oldřich Uličný: Sardský a sardinský

50 Zdeňka Hrušková: Kde se budou konat olympijské hry v r. 1968?

52 Zdeněk Hlavsa: Závod pracuje i v sudou sobotu

53 Naďa Svozilová: Vedlejší věta, nebo polovětná vazba?

55 Slavomír Utěšený: O proměnách ponrav

58 Emanuel Michálek: Pilovat a řezat pilou

59 Miloslava Knappová: Co znamená povodeň a co záplava?

61 Miloslava Knappová: Teplota klesne na 12—8 stupňů

61 Hana Prouzová: Stožárista

62 NS, MK, MB: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 51 (1968), issue 2

Articles

65 Josef V. Bečka: Opakování slova jako pojmenovávací prostředek

77 Miroslav Grepl: Ještě k funkci záměrného opakování ve stavbě promluvy

83 Libuše Kroupová: Předložkové výrazy vzhledem k — se zřetelem k (na)

Reviews and reports

90 Alexandr Stich: Styl současné české umělecké prózy

98 Věra Formánková: Nové slovenské rozbory uměleckých děl

102 Zdeňka Sochová: Jazykové příspěvky v bezručovském jubilejním sborníku

106 Stanislav Králík: Příspěvek k poznání vývoje češtiny ve Slezsku

109 Jarmila Syrovátková: Nový Slovensko-český slovník

112 Vladimír Ženatý: Polská jazykověda o jazykovém vyučování

116 A. J.: Za Vladimírem Ženatým

Short articles

118 Vladimír Mejstřík: Z 34. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

121 P. Šereďko: Lidové názvy z Pelhřimovska

124 Běla Poštolková: Údaje v litrech se neodečítají

125 Běla Poštolková: Záhať

127 Běla Poštolková: Výrobky zcizené z potravinářských prodejen?

127 MB, MK, NS, AT, Dš (= František Daneš): Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 51 (1968), issue 3

Articles

129 Josef Hrbáček: Syntaktická funkce tzv. samostatného větného členu ve spisovné češtině

137 Eva Macháčková: Zájmena který a jenž v elektrotechnickém textu

143 Jan Kořenský: K jazykové stránce jednoho rozhlasového pořadu

147 Alexandr Stich: O dvojznačnosti v právnickém vyjadřování

Reviews and reports

152 Z tézí Pražského lingvistického kroužku k 1. sjezdu slovanských filologů v Praze r. 1929

159 Milan Jelínek: Knížka s dobrými jazykovými radami žurnalistům

165 Slavomír Utěšený: Hanáčtina v dopisech bavorského sedláka? (Nad novým překladem z Ludwiga Thomy)

171 Antonín Tejnor: Studie o vztahu mezi jazykem a technikou

178 Jaroslav Kuchař: K nastávajícímu sjezdu slavistů v Praze

181 Emil Dvořák: Rozhlasový cyklus pořadů o českém jazyku

183 Teodora Alexandru (Bukurešť): O rumunské bohemistice

Short articles

187 Vladimír Mejstřík: Z 35. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

190 Milan Jelínek: K jazyku novin

192 MB, MK: Radíme a kritizujeme

Editor's notice

192 Poznámka redakce

Naše řeč, volume 51 (1968), issue 4

Articles

193 Karel Horálek: Příbuzenství češtiny a slovenštiny

200 Helena Křížková: Tázací věta a některé problémy tzv. aktuálního (kontextového) členění

210 František Hladiš: K slovnědruhovému a stylovému uplatnění výrazu tak v mluvených projevech

219 Alla Lebeděvová: Slovesné předpony z hlediska syntaktického

Reviews and reports

225 Miloš Dokulil: Nad monografií Jána Oravce „Väzba slovies v slovenčine“

233 Jaroslav Bauer: Monografie o vývoji českých infinitivních vět

236 Jaromír Spal: Nový etymologický slovník

239 Jaroslav Machač: Poslední svazek sborníku Voprosy kuľtury reči

244 Miloslava Knappová: Jazyková kultura v Maďarsku

Short articles

253 Miloš Helcl: Nárazuvzdorný

255 Miloš Dokulil: Nepotřebujeme vyčkávače a zabukisty

256 MK, MS: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 51 (1968), issue 5

Articles

257 Jaromír Bělič: Padesát let spisovné češtiny v samostatném státě

269 František Daneš: Dostal jsem přidáno a podobné pasívní konstrukce (Studie syntakticko-sémantická)

Reviews and reports

291 Alois Jedlička: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968

295 Jiří Kraus: Stroje v jazykovědě

297 Alois Jedlička: K šedesátinám prof. dr. Karla Horálka

Short articles

299 Jaromír Bělič: Čech — Česko?

301 Libuše Kroupová: Předložky kontra a versus

303 Miloš Helcl: Ustavit a ustanovit

305 Běla Poštolková: Želatina, ale gel?

306 Libuše Kroupová: Závadové osoby, poruchová služba

307 Miloslava Knappová: Dozorství přehrady?

308 Běla Poštolková: Polepovači?

309 Miloslava Knappová: Co znamená slovo pofiderní?

310 Jiří Kraus: Softwarový, hardwarový?

311 Miloslava Knappová: Datum narození, státní příslušnost

312 LK, MK: Radíme a kritizujeme

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1