Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 68 (1985), issue 1

Articles

Redakce: K 40. výročí osvobození Československa

Miloslava Knappová: Stav a perspektivy české onomastiky v mezinárodním kontextu

Jiří Nekvapil: Několik poznámek k využívání formantu -ák ve slanzích a ve spisovném jazyce

14 Igor Němec: Frazeologizace slovesa dělati a jeho synonym

Reviews and reports

27 Otakar Šoltys, Alena Polívková: Jazyk, kultura a slovesnost

30 Eva Macháčková: Teorie textu a edice Linguistica

34 Jiří Nekvapil: Čtyři svazky bibliografie české lingvistiky (1979, 1980, 1981, 1982)

36 Alena Fiedlerová: Z devátého a desátého sešitu Staročeského slovníku

42 Jaroslava Hlavsová: Na okraj vydání encyklopedického slovníku lidové architektury

47 Miroslav Roudný: První dopravní slovník terminologický ve slovenštině

48 Igor Němec: K sedmdesátce Josefa Filipce

Short articles

52 Jiří Kraus: Dřevní — dřevný

53 Petr Nejedlý: Fikator

54 Alena Polívková: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací

54 Nora Obrtelová: Windsurfing

55 Eva Macháčková: Doklad správnosti postupu, nebo doklad o správnosti postupu?

56 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativum církviště

Naše řeč, volume 68 (1985), issue 2

Articles

57 Libuše Kroupová: K pomnožným podstatným jménům v současné češtině

63 Jiří Zapletal: Vlastní jména českých kin

68 František Štícha: O jazyce soudních rozhodnutí

78 Milan Báča: K výzkumu studentského slangu

Reviews and reports

88 Jiří Nekvapil: K pojetí jazykovědy u Karla Čapka

90 Jiří Kraus: Podnětně o užívání jazyka v naší současnosti

93 Vladimír Mejstřík: Práce o neologismech v současné spisovné češtině

96 Petr Mareš: Příspěvek k výzkumu dialogu

99 Renata Povolná: Jak mluvit a přednášet

101 Eva Hošnová: Příspěvek k otázkám komunikace

103 Jiří Hasil: Dvacátý osmý běh Letní školy slovanských studií

106 Miroslav Roudný: Aktuální otázky chmelařského odborného názvosloví a vyjadřování

108 Lenka Kusáková: 170 let od úmrtí F. J. Tomsy

110 Jaroslav Kuchař: Miloslav Sedláček šedesátiletý

Naše řeč, volume 68 (1985), issue 3

Articles

113 Jana Hoffmannová: Seznamovací inzeráty mladých lidí (Charakteristika typu textu jako jednotky sociální interakce)

124 Jana Bartůňková: Funkce stylizované verbální komunikace v povídkách Jana Nerudy (K 150. výročí narození)

135 Lenka Kusáková: Nejedlého kritika Thámovy české gramatiky z r. 1798

Reviews and reports

141 Miloslava Knappová: Nová knížka o příjmeních

144 Eva Pokorná: K publikaci Vžitá česká vlastní jména geografická

152 Jana Hoffmannová: O ztvárnění mimojazykové skutečnosti v jazykovém projevu

157 Miloslav Sedláček: Dobrý příklad jazykovědné encyklopedie

158 František Štícha: Nad novou populárně naučnou knížkou o jazyce

161 Milena Tylová: Bibliografie olomouckých slavistů

Short articles

163 Ludmila Švestková: Radvanec

164 Marie Vieweghová: Jde o názvy vlastní?

166 Helena Confortiová: Předložky s 1. pádem

167 Alena Polívková: Pravopisné problémy s našimi sídlišti

167 Věra Vlková: Přístup, nebo přistoupení?

Naše řeč, volume 68 (1985), issue 4

Articles

169 Jan Balhar: Jazyk selských suplik z Těšínska z r. 1766

176 František Daneš: Faktor Rh // Rh-faktor // Rh faktor

182 Miloslav Sedláček: Skloňování místních jmen Ostřihom a Bochum

Reviews and reports

189 Jiři Kraus: O jazyce — nejen pro mladého čtenáře

191 Naďa Svozilová: O jazykové komunikaci netradičně

193 František Štícha: Nová knížka o jazykové komice

196 Hana Prouzová: K nové syntaktické práci o struktuře věty

199 Zuzana Majerčáková: Dějiny spisovné slovenštiny

201 Ludmila Uhlířová: Bulharská učebnice češtiny

203 Karel Sochor: Encyklopedický slovník geologických věd

205 Rudolf Šrámek: Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi

209 Miroslav Komárek: Slavomír Utěšený šedesátníkem

Short articles

213 Josef Štěpán: Jaktěživ (jakživ)

214 Hana Prouzová: K užívání slovesa uvažovat

216 Eva Havlová: Maňas a maňásek

219 Emanuel Michálek: Doch, došek

221 Igor Němec: Odvaha

222 Ludmila Švestková: Mlezivo

223 Libuše Olivová-Nezbedová: Pravopis místního jména Kostelec nad Černými lesy

223 Alena Polívková: Miguel de Cervantes Saavedra

224 Pawoł Völkel: Windsurfista — windsurfér — windsurfař?

Naše řeč, volume 68 (1985), issue 5

Articles

225 František Cuřín: Nejstarší obrozenské divadlo a obrozenská čeština

229 Pozn. redakce

229 Libuše Čižmárová: Ty, či ta Nedvědice?

234 Alena Polívková: K vývojovým tendencím českých místních jmen zakončených na -ice

Reviews and reports

237 Věra Petráčková: Příspěvek k zkoumání jazyka J. A. Komenského

240 Zdeněk Tyl: Slovník k českým spisům J. A. Komenského

249 Věra Petráčková: Nad Slovníkem české frazeologie a idiomatiky

253 Jan Balhar: Nářečí na Kelečsku

256 Miloslav Sedláček: Druhý svazek německého sborníku o jazykové kultuře v pojetí českých jazykovědců

262 Miroslav Grepl: Za profesorem Arnoštem Lamprechtem

265 Jan Petr: Za Jaroslavem Porákem

Short articles

270 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativa cementárna a cihelník v pomístních jménech v Čechách

272 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativum cverklovna