Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 94 (2011), issue 1

Articles

Ludmila Uhlířová: Reflexe činnosti Kanceláře Slovníku jazyka českého v časopise Naše řeč

14 Světla Čmejrková, František Daneš: O dvou (a více) typech parataktického spojení vztažných vět

Reviews and reports

34 Jiří Zeman: Jazyk jako nabitá zbraň

38 Lucie Jílková: Kniha o českém chatování

43 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Václav Petrbok, Vladimír Šmilauer, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010

46 Veronika Štěpánová: Časopis Český jazyk a literatura, ročník 57–60

Short articles

51 Jiří Kraus: Oslí můstky

53 Jana Letafková: Existují ještě hodní Fridolínové a zlí Dětřichové?

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 94 (2011), issue 2

Articles

57 Martin Beneš: K problému kompozicionality jazykového významu

71 Marta Koutová: Psaní velkých písmen v názvech svátků a období církevního roku pravoslavné církve

78 Pavel Štěpán: Prefixálně-sufixální substantiva v pomístních jménech v Čechách

Reviews and reports

87 Bohumil Vykypěl: Oxfordská příručka lingvistického analyzování aneb theatrum linguisticæ

89 Ivana Kolářová: O jazyce a textu v publikaci z Českých Budějovic

95 Jakub Kopecký: Co je to argument?

101 Libuše Čižmárová: Jazykovědec a pedagog Jan Balhar

Short articles

104 Kamila Smejkalová: Žijí ve Walesu Walesané, nebo Velšané?

106 Barbora Procházková: K významu slova forsáž v současné češtině

111 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 94 (2011), issue 3

Articles

113 Václav Cvrček, Dominika Kováříková: Možnosti a meze korpusové lingvistiky

134 Luboš Veselý: O vidu slovesa soustředit se. Příspěvek k otázce jazykové správnosti

Reviews and reports

142 Pavel Kosek, Michal Křístek, Klára Osolsobě, Jarmila Vojtová, Markéta Ziková: První korpusová mluvnice češtiny

153 Josef Štěpán: Kniha tabulek a frekvenčních seznamů z korpusové fonologie a morfologie

156 Hana Prokšová: Letní škola lingvistiky počtvrté

Short articles

159 Petr Nejedlý: Nazádisté a násadisté

161 Marta Koutová: K významům slova kargo/cargo

168 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 94 (2011), issue 4

Articles

169 Milada Hirschová: Pragmatické motivace v psané podobě češtiny

181 Vojtěch Veselý: Obojí, oboje, obé, všechno

194 Pavel Štěpán: Prefixálně-sufixální adjektiva v pomístních jménech v Čechách

Reviews and reports

204 Marek Nekula: Mnohojazyčnost v České republice

206 Martina Ireinová: Slovenské jazykovědné studie

209 Pavlína Jínová: Novátorská studie o slovosledu ve starší češtině

212 Jan Balhar: Přitažlivá etymologie

Short articles

215 Martin Beneš: Furlan(d)sko, Furlánsko nebo Friulsko?

221 Lucie Jílková: Blog (a také log)

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 94 (2011), issue 5

Articles

225 Markéta Pravdová: Ústav pro jazyk český jubilejní

231 Martin Prošek, Kamila Smejkalová: Kodifikace – právo, nebo pravomoc?

242 Eliška Kleňhová: Pojetí interjekcí v některých českých mluvnicích

Reviews and reports

256 Ana Adamovičová: Zpracování gramatiky českého jazyka v učebních materiálech češtiny pro cizince

258 Lucie Jílková: Romové a cikáni v internetových diskusích

Short articles

264 Jakub Kopecký: Topos

267 Zuzana Děngeová: Nová pojmenování motivovaná příjmením Jiřího Čunka

272 Z dopisů jazykové poradně