Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 65 (1982), issue 1

Articles

Miloš Dokulil: Dva příspěvky k odvozování sloves

11 Miloslav Sedláček: V „Záhřebě“ i v „Záhřebu“

15 Eva Macháčková: Výrazy typu být předmětem jednání, stát se středem pozornosti

19 Libuše Kroupová: K stylistickému využití sekundárních předložek v umělecké literatuře

22 Emanuel Michálek: Čtyři sta let od smrti Jiřího Melantricha

Reviews and reports

29 Věra Chládková: K šedesátinám Emanuela Michálka

31 Redakce: K 80. narozeninám Jaroslava Zimy

31 Lumír Klimeš: Podnětné dílo české kvantitativní lingvistiky

35 Josef Filipec: Kniha zahraničního bohemisty z dějin české botanické terminologie

40 Milada Homolková, Petr Nejedlý: Cenná kritická edice

44 Eva Pokorná: Cizí zeměpisná jména v českém kontextu

49 Ludmila Švestková: Čteme správně cizí vlastní jména?

51 Miroslav Roudný: Mezinárodní informační časopis pro terminologii

Short articles

52 Eva Macháčková: Mražená zelenina, mražené ovoce

53 Petr Mareš: Titulní role

54 Emanuel Michálek: Žonglér, jokulátor, žakéř

56 ap (= Alena Polívková): Objektivizovat

Naše řeč, volume 65 (1982), issue 2

Articles

57 Jan Petr: O začleňování litevských a lotyšských příjmení do češtiny (s návrhem na přepis litevských a lotyšských písmen)

66 Jan Petr: Shoda českých přívlastků s názvy citovanými v cizím jazyce

Reviews and reports

73 Otakar Šoltys: Třicet let činnosti ČSAV

74 Petr Mareš, Petr Nejedlý: Dvacet let od smrti Zdeňka Nejedlého

78 Marie Čechová: Jubileum Aloise Jedličky

82 Josef Filipec: Sedmdesátiny Miloše Dokulila

86 Alexandr Stich: Výslovnostní kodifikace přejaté slovní zásoby

101 Jiří Nekvapil: Poznámka k druhému vydání Hubáčkovy knihy O českých slanzích

Short articles

103 Jan Petr: Řeka Němen, blízko Němenu, nebo Němnu

106 Běla Poštolková: Znovu o plazmě a o plazmatu

107 Eva Macháčková: Pokojové nebo bytové stěny

108 Olga Petrželková: Fóliovník, fólijník

109 Slavomír Utěšený: „Česká“ harmonika, „moravská“ housenka?

110 Ludmila Švestková: Hejno, láj

111 Vlasta Červená, Miroslav Roudný: Králováci na Šumavě

112 AP (= Alena Polívková): O slovesu stanicovat

Naše řeč, volume 65 (1982), issue 3

Articles

113 Igor Němec: K problému slovníkové definice

118 Jan Petr: České lidový z polského ludowy

128 Petr Mareš: O překládání titulu filmového díla

Reviews and reports

145 Otakar Šoltys: Mathesiův odkaz stále živý

151 Jaroslav Porák: Česko-polský frezeologický slovník

152 Milena Rulfová: Hovorový jazyk stále v popředí zájmu

158 Slavomír Utěšený: Nad novým slovenským nářečním věcným slovníkem

161 Alena Polívková: Nový sborník o problémech sémantiky textu (Větněsémantické komponenty a vztahy v textu)

Short articles

164 Petr Mareš: K slangu studentů právnické fakulty

165 Otto F. Babler: Názvy divizny

166 Karel Kamiš: Fix, fixka

167 Marie Koudelová: McEnroe [mekenrou], nebo [makenrou]

168 Miloslava Knappová: Španělská příjmení v češtině

168 Miroslav Roudný: K používání zkratek aj., mj.

Naše řeč, volume 65 (1982), issue 4

Articles

169 Jan Petr: Věc nás všech

176 Jan Kořenský, B. Němec, Jan Petr: O jazyku funkcionáře a propagandisty

186 Zdena Palková: Výslovnost rozhlasových mluvčích

196 Jaroslava Hlavsová: K některým místním (nářečním) rozdílům v tvoření vztahových adjektiv v češtině

Reviews and reports

205 Jiří Kouba: Ke 120. výročí úmrtí Pavla Josefa Šafaříka (1795—1861)

208 Františka Havlová: Ivan Olbracht a Naše řeč

212 Jaroslav Porák: Bohemistika ve sbornících brněnské filozofické fakulty

215 Pavel Jančák: K monografickému výzkumu východočeské městské mluvy

223 Marie Čechová: Ještě k otázce pravopisu na bohemistické konferenci

Short articles

224 Jiří Kraus: Moderátor

Naše řeč, volume 65 (1982), issue 5

Articles

225 Jan Petr: Mluvnická shoda členů rozvíjejících názvy výtvorů slovesných

233 Vlasta Červená a kol.: K dějinám vzniku a vydávání Jungmannova Slovníku

Reviews and reports

248 Jan Petr: O jazyce současné české publicistiky v číslech

253 Karel Kučera: Významný příspěvek k tvoření sloves v češtině

255 Alena Macurová: Sborník Otázky slovanské syntaxe IV

257 Eva Minářová: Stylistické otázky textu

259 Jiří Kraus: Životní jubileum Jaroslava Kuchaře

263 Aldonas Pupkis: Jazyková kultura v Litvě

Short articles

267 Miloslav Sedláček: Ohromil ho svojí odvážností

268 Alena Polívková: Tvoření přídavných jmen od víceslovných místních jmen

271 Alena Polívková: Skloňování místních jmen zakončených na -í

272 Alena Polívková: Jazykový problém v metru