Časopis Naše řeč
en cz

Tvůrci administrativních textů jako tazatelé jazykové poradny

Barbora Martinkovičová

[Articles]

(pdf)

Writers of administrative texts as inquirers of the Language Consulting Center

The article is a further contribution to the analysis of the database of questions sent to the Language Consulting Center at the Czech Language Institute. It deals with the group of inquirers – representatives of institutions, whom the linguists understand (in addition to journalists, translators and the like) as authoritative language user. It makes use of the databases of e-mail and phone queries. The article focuses on the three main topics: which linguistic phenomena the inquirers are most interested in, how they use and write about accessible sources of the norms and which attitudes to their own language competence they have. The aim of the article is to form a complex image of one group of so-called authoritative language users.

Key words: Language Consulting Center, administrative style, authoritative language user
Klíčová slova: jazyková poradna, administrativní styl, směrodatný uživatel jazyka

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
martinkovicova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Previous Pavel Štěpán: Chodovo, Kouto, Choboto. K přechodu toponym od maskulina k neutru

Next Jana Hoffmannová, Zuzana Komrsková, Petra Poukarová: „Reprodukce“ řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi)