Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 63 (1980), issue 1

Articles

František Štícha: Konkurence krátkých a dlouhých variant participiálních tvarů v přísudku

14 Běla Poštolková: K užívání termínů v současné beletrii

20 Antonín Rubín: K územnímu ústupu dvou jihozápadočeských nářečních jevů

26 Melánie Nováková: Některé otázky normy a kodifikace francouzštiny

Reviews and reports

40 Miloslav Sedláček: Zeměpisné názvy v novém Rusko-českém slovníku

43 Jiří Kraus: Jazykovědci NDR o normě v jazyce

50 Ludmila Uhlířová: Problematika češtiny v Příspěvcích k bulharské a slovanské jazykovědě S. Ivančeva

Short articles

53 Miloslav Sedláček: Adjektivum k názvu Srí Lanka

55 Slavomír Utěšený: Vlastníci, vlastňánci, vlastňata

56 Ludmila Švestková: Veselí, veselost, veselka

Naše řeč, volume 63 (1980), issue 2

Articles

57 Jiří Kraus: Žánrové a stylové proměny veřejné jazykové komunikace

62 Eva Macháčková: Ústup kondicionálu minulého?

67 Antonín Rubín: K územnímu ústupu rozložených retnic v jihozápadočeských nářečích

73 Naděžda Kvítková: O jazyce Svatopluka Čecha v díle Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do patnáctého století

Reviews and reports

86 Alois Jedlička: Za profesorem Václavem Křístkem

88 Šs (= Otakar Šoltys): Nad knihou Jána Horeckého Základy jazykovedy

91 Jana Hoffmannová-Jiřičková: Syntax a jak jí vyučovat

95 Jarmila Bachmannová: Slovníček zábřežské hanáčtiny

96 Miloslav Sedláček: Knížka o jazykové kultuře v NDR

Short articles

105 Eduard Prandstetter: Poznámky k pravopisu v technické praxi

108 Alena Polívková: O jazykovém poradenství

108 Hana Prouzová: Kašna-pítko, nebo prameník?

110 Emanuel Michálek: Přemyslovci

110 Pavel Trost: K původu slov

Naše řeč, volume 63 (1980), issue 3

Articles

113 Jan Petr: Gebauerův seminář pro slovanskou filologii

123 Slavomír Utěšený: K dnešnímu územnímu rozrůznění řeči našich školáků (Na základě písemného testu při Olympiádě českého jazyka 1978)

134 Igor Němec: Význam deminutiv a jejich spojitelnost s jinými slovy v kontextu

140 František Uher: Přejaté odborné názvy a hledisko spisovnosti

145 Jiří Zeman: K přízvukování prvotních jednoslabičných předložek

Reviews and reports

150 František Cuřín: Významný příspěvek k historii novočeského tvoření podstatných jmen

152 Alena Polívková: Jazyk pro všechny

155 Mikoláš Zatovkaňuk: Problematika bohemismů v ukrajinštině

160 Alena Polívková, Miloslav Sedláček, Jiří Kraus: Populární bulharská knižnice o jazyce

163 Eva Müllerová: Deset let jazykového koutku v deníku Práce

Short articles

166 Eva Macháčková: Názvy automobilů

168 Běla Poštolková: Je každá generace pokolením?

Naše řeč, volume 63 (1980), issue 4

Articles

169 Pavel Jančák: K interdialektickému vývoji mluvy západočeských měst

175 Jaroslava Hlavsová: K jazykovězeměpisným výkladům oblastních tvaroslovných znaků (K původu tvarů 3. p. rodinných jmen na -om)

179 Igor Němec: Tvoření podstatných jmen typu kašel, zádrhel, příčel

186 Eva Macháčková: Výrazy typu došlo k nehodě, došlo k hádce

192 František Štícha: Konkurence nominativu a instrumentálu přísudkového substantiva v současné spisovné češtině

Reviews and reports

201 Pavel Jančák: Pozdrav českému dialektologu Jaroslavu Voráčovi

204 Ivan Lutterer: Slovník slovanské lingvistické terminologie

207 Ludmila Zimová, Miloslav Sedláček: Konference o vztazích spisovné češtiny k nespisovným útvarům národního jazyka

210 Jana Hoffmannová, Alena Polívková: Konference mladých jazykovědců

214 Věra Petráčková, Miroslav Roudný: Návrat k Rosovu dílu

Short articles

215 A. P. (= Alexandr Stich): Psaní jmen typu Ultračech, Pseudočech

217 Ondřej Hausenblas: Vyjadřovací zvláštnosti jedné okrajové žánrové formy

220 Jiří Nekvapil: Jak nás informují informační tabule v halách Československých aerolinií

221 Vladimír Mejstřík: Peřařské výrobky?

223 Eva Macháčková: Polotovar Rema

223 Alena Polívková: K tvoření přídavných jmen a obyvatelských jmen od názvů zemí a území zakončených na -stán//-stan

Naše řeč, volume 63 (1980), issue 5

Articles

225 Miloslava Knappová: Osobní jména v českém jazykovém systému

232 Slavomír Utěšený: Přezdívkové obměny příjmení ve školním prostředí (Na základě ankety mezi vítězi Olympiády českého jazyka v r. 1978/79)

241 Karel Oliva: Zaniklá apelativa v současných pomístních jménech

248 Eva Müllerová, Zdeněk Müller: Arabská osobní a zeměpisná jména v české slovní zásobě

Reviews and reports

254 Jiřina Hůrková, Růžena Buchtelová: Mluvní výchova pro učitele

257 Lumír Klimeš: Pokus o syntetický pohled na české slangy

262 Jana Faltýnková-Dvořáková: Dva slovníky cizích slov

Short articles

265 Jan Petr: Rada, nebo radová?

267 Miloslav Sedláček: Jak nazývat obyvatele Bretaně?

269 Emanuel Michálek: Brejlit

270 Hana Prouzová: Výchova o něčem, zasáhnout k něčemu?

272 Alena Polívková: O názvu nového másla

Editor's notice

273 Knihy a časopisy zaslané redakci