Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 44 (1961), issue 1-2

Articles

František Trávníček: Nezvratná přivlastňovací zájmena místo zvratného

Alois Jedlička: Jazyková problematika překladů ze slovenštiny do češtiny

23 Jitka Štindlová: Využití technických prostředků mechanizace a automatizace při organizaci archívních sbírek odborného názvosloví

Reviews and reports

32 Milan Jelínek: První díl Slovníku spisovného jazyka českého

42 Jaromír Bělič: K slovenské lexikografii

51 Jan Sedláček: Výkladové slovníky spisovných slovanských jazyků

57 Karel Hausenblas: Nad polským slovníkem synonymickým

Short articles

62 František Švarc: Nové vojenské hodnosti

63 Karel Sochor: Podlaží, podlažový a podlažní

Naše řeč, volume 44 (1961), issue 3-4

Articles

65 Jaroslav Kuchař: Marxistická jazykověda u nás v teorii i v praxi

76 František Daneš: Doprava řízena světly

81 František Trávníček, František Daneš, Bohuslav Havránek: Diskuse k článku Fr. Daneše o správnosti výrazů typu doprava řízená / řízena světly

88 Rudolf Jadrníček: K významům termínů mléčný - mlékařský - mlékárenský

Reviews and reports

96 Miroslav Komárek: Studie o vývoji českého souvětí

101 Vladimír Ženatý: O češtině pro Čechy

105 František Kopečný: Na okraj Paulinyho „Krátké gramatiky slovenské“

108 Milan Jelínek: Kniha o bulharském purismu

113 František Daneš: Anglická učebnice češtiny

115 Karel Sochor, František Cuřín: Z knih, časopisů a novin

Short articles

122 Vladimír Ženatý: O jazyce novin

127 Luděk Bachmann: Jak se mění jídelníček

Naše řeč, volume 44 (1961), issue 5-6

Articles

129 Lubomír Doležel: Komunistická strana Československa a naše jazykověda

133 Jaroslav Kuchař: O jazyce a stylu stranické agitace a propagandy

143 Alois Jedlička: K aktuálním otázkám péče o spisovnou češtinu

154 Karel Sochor: Dnešní názvy závodů, podniků, ústavů apod.

163 Petr Sgall, Red. (= Redakce): K tvarům mně, mě — mi, mne

Reviews and reports

169 Jan Sedláček: Přípravy k slovanskému jazykovému atlasu

173 Stanislav Králík: Spolupráce československé a polské jazykovědy

177 František Cuřín: Z knih, časopisů a novin

Short articles

181 Zd. Hrušková: Brigáda (dílna, provoz) socialistické práce

182 Miloš Helcl: Nové názvy krajských orgánů státní správy a společenských organizací

184 Jaroslav Machač: Pracovní síla

186 Vl. Kondrová: Vynálezcovské, nikoli vynálezecké hnutí

186 Jiří Novotný: Toulavý zájezd

187 Luděk Bachmann: Ještě jednou celina

From our counselling center

189 Zd. Hrušková: Píšeme správně názvy titulů, odznaků, vyznamenání apod.?

190 Alexandr Stich: Jak skloňovat příjmení Kreisky, Chayefsky apod.?

Naše řeč, volume 44 (1961), issue 7-8

Articles

193 Alois Jedlička: Za akademikem Františkem Trávníčkem

200 František Trávníček: Tak zvaný jmenovací nominativ

207 Blažena Havlová: Vsuvky v stylu publicistickém a populárně odborném

218 Ivan Honl: Souvislosti místopisného názvosloví s geologickým složením půdy

Reviews and reports

221 Milan Jelínek: Základní práce o mluvnici současné spisovné češtiny

228 Jan Chloupek: Nová česká studie jazykově zeměpisná

233 Antonín Vašek: Brněnská konference o srovnávacím studiu slovanské skladby

243 Božena Zimová: Soustavnost v práci dopisovatelů archívu lidového jazyka

245 Františka Havlová: Z knih, časopisů a novin

Short articles

248 Jiří Novotný: Jazyková stránka cestovních a lázeňských prospektů

254 Jaroslav Machač: Kosmonaut, astronaut

255 Karla Kozlová: Manipulovat s něčím, nebo něčím?

Naše řeč, volume 44 (1961), issue 9-10

Articles

257 Alois Jedlička: P. J. Šafařík a český jazyk

266 Jaromír Bělič: Kdo zavřel okno? Otevři ho

271 Pavel Novák, Naděžda Svozilová: O skloňování albánských a novořeckých vlastních jmen osobních v češtině

279 Josef Beneš: O názvech slovesných děl

290 Ladislav Horák: Jméno Čech

Reviews and reports

295 Jaroslav Popela: Nová česká původní práce z obecné jazykovědy

300 Jaromír Spal: Poslední svazek Místních jmen v Čechách

303 Redakce: Konference o životě a díle P. J. Šafaříka

304 Františka Havlová: Z knih, časopisů a novin

Short articles

306 Ladislav Dvorský: Poznámky k jazykovým nedostatkům časopisu „Mladý svět“

309 Jaroslav Kuchař: Aerosolový desodorans?

310 Jitka Štindlová: Kámen změnil svoji podstatu

312 Ladislav Janský: Výkaznictví, výkaznický