Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 1-2

Articles

Kvido Hodura: O českém jazyce Zdeňka Nejedlého

15 Alois Jedlička: Akademik Bohuslav Havránek šedesátiletý

19 Bohuslav Havránek: Vybudování nové Československé akademie věd a Ústav pro jazyk český

28 František Trávníček: Vzájemný vztah mezi češtinou a slovenštinou ve světle Stalinových jazykových statí

34 Miloš Helcl: Hybridně složená slova jako elektromotor, autodoprava

Reviews and reports

43 Jaromír Bělič, Bohuslav Havránek: Český příspěvek k řešení otázek jazyka v literatuře a překladech s hlediska Stalinových prací o jazykovědě

48 Karel Sochor: Větší péči odborným slovníkům!

52 František Daneš: Porady slovnikářů v Bratislavě

56 Usnesení z celostátní lexikografické konference, konané ve dnech 5.—7. června 1952 v Bratislavě

57 rd (= Redakce): Návštěva akademika V. V. Vinogradova

59 Karel Sochor: Jazykověda pomáhá dolům a hutím

Obituary

61 Ivan Olbracht zemřel

Short articles

61 Karel Sochor: Nová odborná slova z denní praxe

64 rd (= Redakce): Dva nové slovníky

Editor's notice

64 Redakční oznámení

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 3-4

Obituary

65 Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Soustrastný telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí předsedy rady ministrů SSSR generalissima Stalina

66 Aleksandr N. Nesmejanov, Aleksandr V. Topčijev: Soustrastný telegram presidia akademie věd SSSR Československé akademii věd k úmrtí presidenta československé republiky Klementa Gottwalda

67 Redakce: Provolání Československé akademie věd k československým pracovníkům vědy

Articles

69 Zdeněk Tyl: Ivan Olbracht a česká jazyková kultura

75 Adolf Kellner: Vážný jako dialektolog

80 Eugen Jóna: Václav Vážný a jeho práce o slovenčine

87 Jaroslav Voráč: K jazykovému zeměpisu Čech

91 Slavomír Utěšený: O dnešním stavu hranice typu kaše // kaša v přechodné oblasti českých nářečí jihovýchodních

97 Josef Filipec: Synonyma a studium nářeční slovní zásoby

110 Pavel Jančák, Zdeňka Sochová, Jaroslav Voráč: Soupis prací univ. Prof. Dr Václava Vážného k jeho šedesátinám v červenci 1952

Reviews and reports

124 František Daneš: Porady o nových Pravidlech českého pravopisu

128 Marie Pujmanová: Laureátka státní ceny Marie Pujmanová o pravopise

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 5-6

Articles

129 František Trávníček: Stalinská epocha jazykovědy

139 František Trávníček: Síla a krása Gottwaldova slova

147 Milan Romportl: Několik poznámek k zčešťování cizích filmů

Obituary

150 Kvido Hodura: Dr Antonín Profous zemřel

Reviews and reports

152 Viktor Kripner: Nový etymologický slovník český

158 Jaromír Spal: K III. dílu Profousových „Místních jmen v Čechách“

160 Jaroslav Popela: Nová učebnice českého jazyka

167 Vladimír Ženatý: Jazykový koutek slovenského a polského rozhlasu

170 Karel Sochor: Přehled zpráv o terminologii

175 Bohuslav Hála: Fonetický kabinet

177 Miroslav Komárek (Olomouc): Celostátní slavistická konference

186 Dr Adolf Kellner

Short articles

186 lj (= Ladislav Janský): Organisace okruhová a republiková

188 kvh (= Kvido Hodura): Kvinde

189 Há (= Františka Havlová): Dějstvovati

191 lj (= Ladislav Janský): Orgán a aparát

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 7-8

Articles

193 Jaromír Bělič: Zákonodárce nové spisovné češtiny

201 Jan Svoboda: K tvoření českých příjmení

207 Zdeňka Sochová, Jitka Štindlová: K novým ekonomickým termínům typu „člověkohodina“

212 Lumír Klimeš: Lokál singuláru a plurálu vzoru „hrad“ a „město“

219 František Kopečný: K rozsahu přehlásky a—ě v nářečích hanáckých

Obituary

220 Václav Vážný, Redakce: Za profesorem Dr Adolfem Kellnerem

Reviews and reports

229 Alois Jedlička: Úvod do studia českého jazyka

232 Karel Hausenblas: Akademická mluvnice spisovné ruštiny

235 Miroslav Komárek: O jazyce literárních děl

240 Vladimír Ženatý: Jazyková výchova v učebnicích pro školy třetího stupně

247 Karel Sochor: Úprava jídelních lístků a kuchařské názvosloví

251 Slavomír Utěšený: K zahájení soustavného výzkumu moravských nářečí

Short articles

252 zs (= Zdeňka Sochová): Bulač, meškač, absentér

254 František Svěrák: K účelovým přídavným jménům na -icí

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 9-10

Articles

257 Jaroslava Janáčková: Julius Fučík a česká jazyková kultura

263 Jaromír Spal, Václav Machek: Původ jména Čech

268 Milan Romportl: K výslovnosti cizích slov v češtině

273 Vladimír Ženatý: Množné číslo u ženských příjmení s přechylovací příponou -ová

276 Zdeňka Sochová: K nářečí ve filmu

281 Eduard Prandstetter: Strojní a strojový

Reviews and reports

289 František Daneš: Kniha o překládání

298 Alois Jedlička: Práce brněnského jazykovědného střediska

301 Karel Sochor: Nový vojenský slovník a současné vojenské názvosloví

303 Rudolf Havel: Čeština v radách nakladatelských praktiků

305 Vladimír Ženatý: Polská příručka o kultuře jazyka

309 Miloš Helcl: Příprava nového slovníku současného spisovného jazyka

311 Zdeněk Tyl: Z časopisů a novin

Short articles

317 František Svěrák: Krpadlo

From our counselling center

318 Okénko z naší poradny

319 Bakuský, nikoli bakinský

319 Velká písmena v názvech výrobků

320 Mluvnická shoda