Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 98 (2015), issue 1

Articles

Petr Nejedlý: Mistr tesař diachronní lexikografie (Igor Němec a Staročeský slovník)

11 Lucie Radková, Jana Rausová: Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí

21 Pavel Štěpán: Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách

Reviews and reports

34 Ludmila Uhlířová: Knižní novinky z bulharské bohemistiky, hlavně jazykovědné

41 Iva Nebeská: Česká studie o dětské řeči

44 Klára Dvořáková: O společenské konverzaci adolescentů

48 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014

Short articles

51 Robert Adam: To jste tomu dala, vy trdla! K tzv. shodě s vokativem

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 98 (2015), issue 2

Articles

57 Petr Mareš: „Vypadlo to, ale miserabel pro mne“ Vícejazyčnost v korespondenci Karla Havlíčka

71 Stanislava Kloferová: Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek

79 Pavel Štěpán: Sufix -na v pomístních jménech v Čechách

Reviews and reports

91 Marie Čechová: Komentář k Akademické příručce českého jazyka

96 Ludmila Uhlířová: Monografie o enklitikách v češtině období baroka

98 Martin Prošek: Maximalistické miniatury

101 Jiří Hasil: Osmdesát let vysokoškolské bohemistiky v Rumunsku a Dny slovanské kultury v Bukurešti

Short articles

103 Marta Šimečková: Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí

107 Věra Dvořáčková: Berlusconizace po česku

112 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 98 (2015), issue 3

Articles

113 Karel Komárek: Slovosled v dopisech Karla Havlíčka

129 Martin Beneš: Český zápis problematických pádů polských proprií s jednofunkčním písmenem i v koncové slabice

139 Alena M. Černá: Lexikum dvou protialkoholních písní z období humanismu

Reviews and reports

147 Pavlína Jínová: Nová klasifikace souvětí v současné češtině

152 Robert Adam: Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 61–64

Short articles

156 Pavel Štěpán: Kněžháj, Paní hora, Barčí kout, Bohousná. K vyjadřování posesivity v pomístních jménech

162 Renáta Neprašová: K frekvenci neologismů tvořených vlivem němčiny

166 Jiří Rejzek: Obor

168 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 98 (2015), issue 4

Articles

169 Veronika Štěpánová: Vokalická kvantita v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu

190 Pavel Sojka: Konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. akt. sloves vzoru sází ve zpravodajské rubrice serveru iDNES

206 Miloslava Vajdlová: Od duchovního společenství k ozdobě: Lexémy tovaryšstvie a tovaryšstvo ve staré češtině

Reviews and reports

212 Zuzana Hlubinková: Nová knížka o slovenských příjmeních

Short articles

216 Věra Dvořáčková: Selfie, selfies, selfíčko

220 Klára Dvořáková: Jak se píše wifi

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 98 (2015), issue 5

Articles

225 Josef Štěpán: Podmínky elipsy střední věty v podřadném souvětí

238 Petr Nejedlý: K periferním lexikálním přejímkám středověkého slovníkáře

243 Jana Přikrylová: Stručně o komunikaci policistů, zejména o policejním slangu

Reviews and reports

252 Vít Boček: O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících)

Short articles

263 Marta Šimečková: Basama teremtete a jiná citoslovce klení

267 Věra Dvořáčková: Šmejdy a šmejdi

272 Z dopisů jazykové poradně