Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz
Jaký je správný název pracoviště, ve kterém se vyrábí těstoviny? Těstovinárna, nebo těstárna?

Odpověď
Nelze říci, který z výrazů, jež navrhujete, je správný, neboť oba jsou utvořeny podle slovotvorných pravidel češtiny. Jde spíš o to, který výraz je (v určitém významu) více či méně vžitý, běžný, nebo naopak neobvyklý, neužívaný, a to buď v jazyce obecně, anebo v jazyce odborného vyjadřování, tedy jako termín.
Devítisvazkový Příruční slovník jazyka českého z let 1935–1957 zaznamenává pouze slovo těstárna jako pekařský termín, a to ve významu ‚výrobna těstového zboží‘. Novější Slovník spisovného jazyka českého zaznamenává také pouze slovo těstárna, a vykládá je jako ‚továrnu na těstoviny, výrobnu těstovin‘.
Z hlediska čistě jazykového by ovšem bylo odůvodněnější užívat pro výrobnu těstovin slovo těstovinárna, neboť toto slovo svým tvarem přímo poukazuje ke slovu těstoviny, zatímco slovo těstárna má svým tvarem přímý vztah ke slovu těsto, takže by se spíše hodilo pro označení výrobny těsta. V jazyce ovšem nechodí vše takto logicky.
Na druhou stranu u slova těstovinárna může někomu vadit jeho značná délka a svým zvukovým skladem (a třeba i proto, že v sobě skrývá slovo vinárna) může na někoho působit až poněkud komicky.
Jak vidíte, lze ponechat zcela Vašemu úsudku, pro které z těch dvou označení se rozhodnete. Nebo své pracoviště můžete nazvat plně explicitně výrobna těstovin.

Dotaz
Byl jsem v minulých dnech v místní drogerii nakupovat nějaký přípravek pro našeho psa, a to proti blechám nebo na blechy. Pan vedoucí se se mnou přel, že se říká na blechy, ale já tvrdil, že správně má být proti blechám. Já vím, že se jedná o prkotinu, ale patřím mezi ty, kteří chtějí mít vše jasné.

Odpověď
O předložky na a proti jste se přeli zbytečně, protože čeština umožňuje v obdobných vyjádřeních užít kteroukoli z nich.
Předložka proti, jak uvádí Slovník spisovné češtiny, vyjadřuje nepřátelský, odmítavý postoj, odpor nebo obranu před něčím nežádoucím – v uvedeném případě ochranu před blechami. Podobně máme třeba prášek proti bolení hlavy. Význam předložky proti je zde zcela jednoznačný a zřetelný.
Nemůžeme ale tvrdit, že užití předložky na je v obdobných spojeních zcela vyloučené. Vyjádření přípravek na blechy (nebo prášek na bolení hlavy) můžeme chápat jako přípravek působící na blechy (na bolení hlavy); máme přitom na mysli, že působení prášku se projevuje vymizením blech, potlačením bolesti. Vyjádření s předložkou na není tak přesné a jednoznačné: v některých případech ho sice můžeme považovat za synonymní k výrazům s proti, protože je krajně nepravděpodobné, že by došlo k nesprávnému pochopení a záměně (těžko někdo bude chtít přípravek, který by blechy do kožichu psovi nasadil), jindy však může být příčinou nedorozumění. Pokud někdo chce lék na kašel, může mít na mysli lék proti kašli, potlačující kašel, ale také může požadovat lék, který umožní odkašlání, čili kašel naopak vyprovokuje. V takových případech je nutné vyjadřovat se přesněji.

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 3

Předchozí Barbora Martinkovičová: Puzzle jako ortoepický problém

Následující Josef Štěpán: Složitý nadsouvětný celek v současné próze