Časopis Naše řeč
en cz

Obraz světa ve frazeologii: K metodice analýzy a klasifikace frazeologických jednotek

Michaela Křivancová

[Články]

(pdf)

The linguistic picture of the world in phraseology: On the methodology for the analysis and classification of phraseological units

The paper presents a methodology for constructing an image of someone or something in phraseology. This methodology is then applied to Czech phrasemes from the thematic unit “designations of fairytale creatures”. The main aim of the contribution is to show that any topics seeking to capture the picture of the world in phraseology require a specified semantic-functional way of analyzing and classifying excerpts, because other criteria for classifying phrasemes and analyzing them would have practically no informational value for such research.

Key words: Czech phraseology, designations of fairytale creatures, ethnolinguistics, linguistic picture of the world, phrase, semantic-functional classification of phrases
Klíčová slova: česká frazeologie, etnolingvistika, frazém, jazykový obraz světa, názvy pohádkových bytostí, sémanticko-funkční klasifikace frazémů

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav bohemistiky FF JU
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
mkrivancova@ff.jcu.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 3

Předchozí Z jazykové poradny

Následující Kristýna Kovářová: Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice