Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[Drobnosti]

(pdf)

From the Language Consulting Centre

Dotaz

Prosím o sdělení Vašeho názoru, zda slovní spojení „oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu“ lze z jazykového hlediska jednoznačně vykládat jako ‚obvinění‘, resp. jako tvrzení, že trestný čin byl spáchán, nebo zda jde o vyslovení ‚podezření‘, že takový čin mohl být popsanými skutečnostmi spáchán.

Odpověď

Stěžejní pro jazykový výklad daného spojení je význam slovesa nasvědčovat. Tento výraz podle Slovníku spisovného jazyka českého znamená: ,vydávat svědectví o něčem; naznačovat; být pramenem, dokladem něj. názoru, soudu; svědčit‘: jeho tvář nasvědčovala, že nepřestal o věci uvažovat; všechno nasvědčovalo tomu, že…; i ta lež k tomu nasvědčuje.

Z této definice je zřejmé, že je nutno u slovesa nasvědčovat počítat s dvěma významy: 1. svědčit a 2. naznačovat. Pokud je užito v 1. významu, spojení oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu lze chápat jako tvrzení, jako jistotu, že trestný čin byl spáchán. Jestliže v druhém, jde o pouhé podezření, domněnku, že trestný čin mohl být popsanými skutečnostmi spáchán.

Slovník považuje sice výrazy nasvědčovat a svědčit za synonyma, podle našeho názoru má však předpona na- u slovesa nasvědčovat zeslabující účinek, tzn. že toto sloveso signalizuje nižší míru jistoty než sloveso svědčit, a proto se přikláníme spíše k interpretaci, že jde o pouhé podezření, že trestný čin mohl být popsanými skutečnostmi spáchán.

 

Dotaz

Existuje v naší mateřštině nějaký vhodný termín označující povolání holič a kadeřník/kadeřnice? Zajímá mě to proto, že holič mě neholí a kadeřnice nekadeří, nýbrž vlasy rovná.

Odpověď

Podle výkladových slovníků češtiny je jako holič (popř. holička) označován ten, kdo odborně holí vousy a upravuje vlasy; kadeřník/kadeřnice pak odborně upravuje (dámské) vlasy. Pojmenování jsou etymologicky průhledná – není složité odvodit, že označení holič souvisí s holením a kadeřník s kadeřemi. Kadeře nemusejí být jenom zvlněné vlasy (tedy ty, které se kadeří), ale jsou to vlasy vůbec. Proto Vám kadeřnice klidně může vlasy rovnat, popř. je jakkoli upravovat. A k holiči dnes nechodí muži jen za účelem oholení vousů. Můžou si je nechat zastřihnout nebo chtít, aby si holič vousů vůbec nevšímal a věnoval se pouze vlasům. Protože se obě profese věnují úpravě účesu, v běžných komunikačních situacích se často označení holič a kadeřník zaměňují, ani se nerozlišuje, zda byly prapůvodně míněny jako služba mužům, či ženám.

Žádné další synonymní označení, které by nahrazovalo uvedená pojmenování, není v současné češtině běžné, ale dříve se v obecné češtině užívalo slovo frizér (ve variantách frisér, friseur) přejaté z francouzštiny. Podle dokladů se zdá, že v současné češtině se slovo v textech objevuje jen výjimečně, ale je stále „živé“ v křížovkách.

 

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 2

Předchozí Sylva Nzimba: K významům slov s komponentem -braní

Následující Jan Volín: Individualita uživatele jazyka: Slovo úvodem