Časopis Naše řeč
en cz

Píšeme správně názvy titulů, odznaků, vyznamenání apod.?

Zd. Hrušková

[From our counselling center]

(pdf)

-

„U příležitosti 12. výročí založení Pionýrské organizace ČSM, 40. výročí založení KSČ a Mezinárodního dne dětí bude některým pionýrským oddílům propůjčen titul oddíl mladých budovatelů… K získání tohoto titulu musí pionýrský oddíl splnit tyto podmínky:… oddíl je účastníkem expedice Za rudým praporem;… všichni členové oddílu jsou nositeli rudé hvězdičky Mladý budovatel; každý člen oddílu je nositelem jednoho z pionýrských odznaků Mladý turista, Mladý technik, Mladý přírodovědec…“

Tento výňatek ze zásad pro činnost Pionýrské organizace ČSM nám zaslal náš čtenář s dotazem, je-li v něm správně užito velkých písmen, Zvláště se pozastavil nad pravopisem spojení titul oddíl mladých budovatelů a nositel rudé hvězdičky Mladý budovatel.

V obou případech je užito malých i velkých písmen správně. V prvním případě — titul oddíl mladých budovatelů — nejde o vlastní pojmenování, nýbrž o obecné označení, že všichni pionýři takového oddílu jsou opravdu mladými budovateli naší vlasti, že plní všechny pionýrské úkoly a podílejí se na veřejně prospěšné práci. Toto označení můžeme po pravopisné stránce přiřadit ke spojení oddíl pionýrů, oddíl jisker. Proto ani po výrazu titul nemůžeme podstatné jméno oddíl psát s velkým písmenem. Řekli jsme, že nejde o název mající funkci vlastního jména, nýbrž o obecné pojmenování druhové.

Naproti tomu spojení nositel rudé hvězdičky Mladý budovatel se řadí do skupiny názvů akcí, cen, vyznamenání apod., kde chápeme jako obecné pouze označení druhu vyznamenání, tzn. jde-li o cenu, medaili, hvězdu nebo prostě o vyznamenání podle podoby blíže neoznačené. Teprve bližší určení, pojmenování vyznamenání je názvem vlastním. Např. vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, medaile Za službu vlasti, hvězda Řádu bílého lva, stužka Čestné legie apod. Takovýto charakter má i označení rudá hvězdička Mladý budovatel i nižší stupeň tohoto vyznamenání rudá stužka Mladý budovatel. Spojení rudá hvězdička a rudá stužka jsou obecným označením podle skutečné vnější podoby a názvem vlastním je teprve spojení Mladý budovatel. Totéž platí i o názvech pionýrských odznaků: odznak Mladý turista, Mladý technik, Mladý přírodovědec i o názvu akce symbolicky nazvané expedice Za rudým praporem nebo o názvech rovněž z okruhu pionýrského života soutěž Mládež 3. pětiletce, hnutí Pozdrav Komunistické straně Československa, výchovný systém Co má znát a umět pionýr atd.

O obecné platnosti označení vyznamenání podle vnější podoby svědčí i to, že toto označení nebývá jednoznačně ustálené, např. [190]zkracuje se (hvězdička, stužka Mladý budovatel), nebo naopak se spojuje s různými přívlastky (např. čestný odznak Mladý turista).

Naše řeč, volume 44 (1961), issue 5-6, pp. 189-190

Previous Luděk Bachmann: Ještě jednou celina

Next Alexandr Stich: Jak skloňovat příjmení Kreisky, Chayefsky apod.?