dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Radíme a kritizujeme

LK, MK

[Short articles]

(pdf)

-

Mít trable

V neoficiálních mluvených projevech se setkáváme se spojením mít trable dosti často. Vyjadřuje se jím s jistým citovým odstínem totéž, co neutrálními spojeními mít nesnáze, obtíže, těžkosti. Výraz trabl je přejat z angličtiny, jeho východiskem je anglické slovo trouble [trabl] s významem ‚strast, soužení, trampoty, nepříjemnost, nesnáz, obtíž‘. V češtině se píše podle ustálené výslovnosti a souhláskové zakončení vede k jeho zařazení k příslušnému skloňovacímu typu. Některá jména zakončená na souhlásku -l kolísají mezi měkkým a tvrdým skloňováním. Podst. jméno trabl řadil Příruční slovník jazyka českého (díl VI.) k tvrdému vzoru „hrad“. Protože však v lexikální kartotéce Ústavu pro jazyk český nenacházíme ani jediný přesvědčivý doklad na skloňování podle tohoto vzoru (1. pád jedn. čísla za takový rozhodně považovat nemůžeme) a ani z individuálního úzu nám není takové užívání známo, Slovník spisovného jazyka českého zařadil toto slovo jednoznačně k měkkému vzoru „stroj“. Vyskytuje se zpravidla v 1. a 4. pádě množ. čísla, např. jsou s ním trable, každý máme své trable, mám s ním trable. Převážné užívání množného čísla lze vysvětlit častými plurálovými ekvivalenty obtíže, nesnáze, těžkosti, trampoty atp.

LK

Výhodná ocase?

S tímto nápisem jsme se v poslední době setkali za výklady některých obchodů; nejsme si jisti tím, zda slovo „ocase“ je všem kolemjdoucím srozumitelné. Toto podst. jméno má původ v latinském occasio (‚příležitost‘) a do češtiny se dostalo zřejmě ze západních jazyků (srov. franc. occasion, něm. Okkasion aj.); v našem jazyce se ho užívá v počeštěné podobě, kterou píšeme — ve shodě s výslovností — okaze (k tomu vybízela již NŘ 5, 1921, s. 307). Slovník spisovného jazyka českého uvádí, že běžné bývalo toto slovo dříve, a to ve významu ‚výhodná nákupní příležitost, příležitostná koupě‘, jsme tedy svědky toho, že s obnovováním bývalých obchodních akcí, tj. s pořádáním výprodejů za zvýhodněné ceny, dochází i k oživování slova, které tuto skutečnost pojmenovávalo. Jestliže už propagátoři těchto akcí volí pro jejich pojmenování i tradiční název, měli by respektovat pravopisnou podobu, ve které ho uvádějí Pravidla českého pravopisu i Slovník spisovného jazyka českého, tj. okaze. Srozumitelnějším označením, zvláště pro mladší kupující, by ovšem bylo např. spojení výhodný nákup.

MK

Naše řeč, volume 51 (1968), issue 5, p. 312

Previous Miloslava Knappová: Datum narození, státní příslušnost

Next Josef Filipec: K jazyku a stylu Otokara Březiny, I