Časopis Naše řeč
en cz

Bakuský, nikoli bakinský

[From our counselling center]

(pdf)

-

Dnes se ukazuje stále častěji potřeba tvořit přídavná jména od cizích jmen zeměpisných. V některých případech má čeština na vybranou dvě možnosti: buď přejmout cizí přídavné jméno (na př. bakinský), nebo si takové jméno utvořit přímo od jména — nezávisle na onom cizím přídavném jménu (od Baku bude takové přídavné jméno znít bakuský). A tu čeština dává přednost tvoření podle slovotvorných zákonů českých před přejímáním hotových přídavných jmen.[1] S tímto tvořením jsou ovšem spojeny leckteré potíže. Do jisté míry působí nezvykle už to, že příponu -ský přidáváme k jménu, které končí neobvyklou hláskou (na př. Kan-su, Nelluru). Někdy vznikají takovým tvořením těžko vyslovitelné souhláskové skupiny, které je nutno odstranit (třeba vkladným -e-, na př. Etna etenský, Vologda vologedský, Šachty šachetský), jindy jde jen o nesnáze pravopisné (na př. Marseille marseillský). Od dvojslabičných cizích jmen na -u tvoříme přídavná jména mechanicky: rus. Baku bakuský, fin. Turku turkuský, čín. Kan-su kansuský atd., u víceslabičných se koncové -u vypouští: indic. Nelluru nellurský, rumun. Brezviu brezviský, afric. Timbuktu timbuktský a j.

Končí-li cizí slova na př. na -g (-ga), -ch, -k, mění se často tyto souhlásky v ž, š, č (č ovšem splývá s následujícím -s přípony -ský v c). Tak od Bug máme bužský, Ladoga ladožský, Curych curyšský, Buzuluk buzulucký a j. (U jmen zakončených na -burg, -burk, -berk, -borg se koncová hláska odsouvá: hamburský, norimberský, viborský a j.)

Skládá-li se zeměpisný název ze dvou slov, dostane přídavné jméno podobu slova složeného. Od Krivoj Rog dostaneme krivorožský, od Velikije Luki velikolucký, Kamensk-Uralskij uralskokamenský a j.[2]


[1] Viz článek B. Ilka O převodu ruských vlastních jmen do češtiny v Naší řeči 35, 1951, str. 11.

[2] Srovnej článek V. Šmilauera Přídavná jména na -ský v Naší řeči 23, 1939, str. 99—115.

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 9-10, p. 319

Previous Okénko z naší poradny

Next Velká písmena v názvech výrobků