Časopis Naše řeč
en cz

Soupis prací univ. Prof. Dr Václava Vážného k jeho šedesátinám v červenci 1952

Pavel Jančák, Zdeňka Sochová, Jaroslav Voráč

[Articles]

(pdf)

-

1916

1. Litevské písničky a pohádky.
[Vybral, přeložil, úvodem a poznámkami opatřil…]
Ottova Světová knihovna 1227—28, Praha 1916; 128 str.

1922

2. Slovenský jazyk.
(O prvých výsledkoch sbierania nárečového materiálu na Slovensku metodou dotazníkovou [postup práce, seznam dopisovatelů] str. 99—104, 162—163, 227—229, 298—299; Výsledky doterajších odpovedí na dotazník č. 1 [hláska ä a ostatní střídnice za psl. ę] 163—169, [3. os. plurálu pomocného slovesa byť, som v slovenských nářečích] 169—171; Nominatív-akuzatív jednotného čísla stredného rodu prídavného mena určitého či složeného skloňovania: spisovné: dobré (dieťa), 229—235; Nominatív-akuzatív jednotného čísla vzoru: znamenie, 299—302.)
Sloven. pohľady 38, 1922, 99—104, 162—171, 227—235, 298—302.
Viz též č. 10, 19, 27 a 37.

3. Slovanstvo po vojne.
[Jan Červenka, Slovanstvo po válce, revue Nové Čechy, 5, 1922, 222—226. Ref.]
Sloven. pohľady 38, 1922, 238—239.

4. O minulosti a prítomnosti slovanskej vedy čiže slavistiky.
[Vatroslav Jagić, Prošlost i budućnost slovanske nauke (slavistike). Prace lingwistyczne ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay. Kraków 1921, 16—20. Ref.] Sloven. pohľady 38, 1922, 303—305.

1923

5. Razená neznelá spoluhláska hlasivková v strednej slovenčine, hlavne v nárečí turčianskom.
(Príspevok k slovenskej fonetike.)
Sbor. Matice sloven. 1, 1923, 39—48.

6. O niektorých význačných formách v nárečiach slovenských.
(1. Genitív a akuzatív jednotného čísla podstatných mien mužských kmeňov na -a: sluha, sudca. — 2. Inštrumentál jednotného čísla rodu ženského: že[111]nou, kosťou; tou dobrou atď. — 3. O starých konzonantických formách lokálu množného čísla miestnych mien kmeňov na -n.)
Sbor. Matice sloven. 1, 1923, 109—115.
Viz též č. 26.

7. Dativ-lokál jednotného čísla ženských jmen podstatných tvrdých kmenů na (vzor ryba) v nářečích slovenských.
Slovanský sborník… Fr. Pastrnkovi, Klub moderních filologů, Praha 1923, 171—175.

8. Slovenské nárečia v Orave.
(I. Niekoľko slov k „Příspěvku k slovenskému nářečí v Oravě“ od Fr. Trávníčka. Národopisný věstník českoslovanský. Ročník XV., 1921, č. 1, str. 59—67. — II. Rozdelenie oravských nárečí a ich hlavnie znaky. [S mapou.] — III. Nárečie dolnooravské [s dvěma mapami].)
Sbor. Matice sloven. 1, 1923; I. část 1—12, II. část 74—83, III. část 155—160, 171—179.
Viz též č. 9.

9. Odpoveď Fr. Trávníčkovi.
(Ešte niekoľko slov o „Příspěvku k slovenskému nářečí v Oravě“ od Fr. Trávníčka. Národopisný věstník českoslovanský. Ročník XV., 1921, č. 1, str. 59—67.)
Sbor. Matice sloven. 1, 1923, 123—126.
Viz též č. 8.

10. O prvých výsledkoch sbierania nárečového materiálu na Slovensku metodou dotazníkovou.
[Seznam dalších dopisovatelů.]
Sbor. Matice sloven. 1, 1923, 23—26, 94—96, 184—188.
Viz též č. 2, 19, 27 a 37.

11. Má poslední návštěva u Adolfa Heyduka.
Sloven. pohľady 39, 1923, 131—134.

1924

12. Príspevky k slovenskému dialektickému slovníku.
(Niektoré význačné slová v nárečiach slovenských a zemepisné určenie hraníc ich upotrebovania.) [Tři mapy.]
Sbor. Matice sloven. 2, 1924, 10—16, 73—77, 100—111, 180—199.

13. O niektorých zvláštnych formách slovesných v západoslovenských nárečiach a ich rozšírení.
(S mapou.)
Sbor. Matice sloven. 2, 1924, 127—129.

14. Prehľad dejín novočeského divadla.
Sloven. pohľady 40, 1924, 452—464.

[112]1925

15. O chorvátském „kajkavském“ nářečí Horvatského Gróbu.
Ant. Václavík, Podunajská dedina v Československu (Monografia), V. kapitola Nárečie; Bratislava 1925, 109—176.
Viz též č. 16, 22 a 23.

16. Etude du parler de Horvatský Grób.
[Francouzské résumé.]
Ant. Václavík, Podunajská dedina v Československu (Monografia), Bratislava 1925, 419—423.
Viz též č. 15, 22 a 23.

17. Príspevky k štúdiu nárečí západnieho Slovenska.
(K otázke hranice medzi nárečím Moravskej doliny v Bratislavskej a čiastočne Nitranskej župe medzi Malými Karpatmi a riekou Moravou a nárečím trnavským či jeho podrečím modrianskym, str. 56—70; Časť druhá: O hraniciach nárečia Moravskej doliny na Slovensku na severovýchode a severe, str. 125—145. S mapou.)
Sbor. Matice sloven. 3, 1925, 56—70, 125—145.

18. Slovenský lokál pl. na -iech.
(K článkom J. Menšíka: Príspevky k slovenskému slovníku v Sborníku Matice Slovenskej I, 1923, str. 181—184 a Drobnosti etymologické a mluvnické: III. Slovenský lokál pl. na -iech v Sborníku Matice Slovenskej III, 1925, str. 21—22. — Doklady zo slovenských nárečí.)
Sbor. Matice sloven. 3, 1925, 151—156.

19. O prvých výsledkoch sbierania nárečového materiálu na Slovensku metodou dotazníkovou.
[Seznam dalších dopisovatelů.]
Sbor. Matice sloven. 3, 1925, 164—166.
Viz též č. 2, 10, 27 a 37.

20. Profesor Jozef Zubatý.
II. [k sedmdesátinám, I. část napsal Jozef Škultéty, str. 241—244.]
Sloven. pohľady 41, 1925, 244—245.

1926

21. O dnešním jazykovém stavu v charvátských koloniích v republice Československé.
(S poznámkami k Boháčově Národnostní mapě republiky Československé.)
Sbor. Matice sloven. 4, 1926, 182—188.

22. O niektorých horvatských variantoch horvatských alebo slovenských piesní ľudových v Horvatskom Gróbe.
Sbor. Matice sloven. 4, 1926, 23—32.
Viz též č. 15, 16 a 23.

[113]23. Ikavismy a ekavismy v kajkavském charvatském nářečí Horvatského Gróbu na Slovensku.
(Doplněk k studii O charvatském „kajkavském“ nářečí Horvatského Gróbu).
[V. zde č. 15.]
Sbor. Matice sloven. 4, 1926, 65—70.
Viz též č. 15, 16 a 22.

24. Zo skloňovania v nárečí turčianskom.
(Ukážka z chystanej monografie o turčianskom nárečí. S mapou.) Skloňovanie menné.
Sbor. Matice sloven. 4, 1926, 157—181.

25. O dialektických slovenských tvarech slovesných na -ch
(bólch
či bolch, bolach anebo jách či jach bol, jách bola = spis. slovenské bol som, bola som, a o praesentním tvaru jách = spis. slovenské ja som. S mapou.).
Mnéma, Sborník Zubatého, vyd. Jednota českých filologů, Praha 1926, 329—338.

26. Nové doklady starých konzonantických tvarov lokálu plur. miestnych mien kmeňov na -n.
(K článku „O niektorých význačných formách v nárečiach slovenských. 3. O starých konzonantických formách lokálu množného čísla miestnych mien kmeňov na -n“. V Sborníku Matice Slovenskej I., 1923, str. 114—115.)
Sbor. Matice sloven. 4, 1926, 80—82.
Viz též č. 6.

27. O sbieraní nárečového materiálu na Slovensku metodou dotazníkovou.
[Seznam dalších dopisovatelů.]
Sbor. Matice sloven. 4, 1926, 86—87.
Viz též č. 2, 10, 19 a 27.

1927

28. Čakavské nářečí v slovenském Podunají.
Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě 5, 1927, 121—336.

29. Slovenský slovník z literatúry aj nárečí.
[Mir. Kálal, Slovensko-český slovník a český ukazateľ. S praktickou mluvnicou česko-slovenskou. Časť I, 1924; časť II, 1926. Ban. Bystrica. Ref.].
Listy filologické 54, 1927, 164—170.

1928

30. Dva slovenské tvary.
(Kritické poznámky a dodatky k článku Miloša Nohu: „Dva slovenské tvary“, v 1. čísle XII. ročníku Časopisu pro moderní filologii a literaturu, [114]v Praze 1925, str. 1—6 [instrumentál sing. kmenů na -o a nominativ-akusativ sing. dobruo a pod.]. I. Inštrumentál sing. kmeňov na -o. [S mapou.])
Sbor. Matice sloven. 6, 1928, 30—54, 80—89, 107—135.
Pokrač. viz č. 31.

1929

31. Dva slovenské tvary.
(Pokračovanie štúdie zo Sborníka Matice Slovenskej VI, 1928, str. 30—54, 80—89 a 107—135. Koniec prvej časti. S mapovou prílohou [3 přílohy]. Sbor. Matice sloven. 7, 1929, 59—71, 125—134.
Viz též č. 30.

32. O fonografických zápisoch slovenskej reči, piesne a hudby ľudovej v Prahe v októbri 1929.
[Spolu s Karlem Plickou.]
Sloven. pohľady 45, 1929, 705—707.

33. O počátcích jazykového zeměpisu na Slovensku.
Sbor. Matice sloven. 7, 1929, 134—144.

34. I. sjazd slovanských filologov v Prahe dňa 6.—13. októbra 1929.
Sloven. pohľady 45, 1929, 701—703.

35. O I. sjezdu Stálého mezinárodního výboru linguistického v Paříži v Collège de France.
Bratislava 3, 1929, 1137.

1930

36. O záporných podobách slovesných: nie som, neni či ňeňi som, nine som, nejsem a i. v slovenských nárečiach.
(S mapou.)
Sbor. Matice sloven. 8, 1930, 124—130.

37. O sbieraní nárečového materiálu na Slovensku metodou dotazníkovou.
[Seznam dalších dopisovatelů, přípravy k linguistickému atlasu Slovenska.]
Sbor. Matice sloven. 8, 1930, 159—169.
Viz též č. 2, 10, 19 a 27.

38. Slovenský atlas jazykový.
[Odpověď na referát: Josef Chlumský, Slovenský atlas jazykový, ČMF 16, 1930, 192—193.]
Čas. pro moderní filologii 16, 1930, 331—332.

[115]39. Bohuslav Hála: Základy spisovné výslovnosti slovenské a srovnání s výslovností českou (161 obrazů a mapa). [Praha 1929, 133 str.]
[Ref.]
Naše věda 11, 1930, 5—8.

40. Za Jaroslavom Vlčkom.
[Nekrolog.]
Sbor. Matice sloven. 8, 1930, 1—3.

41. Za profesorom Dr. Jozefom Vírom.
[Nekrolog.]
Sbor. Matice sloven. 8, 1930, 169.

1931

42. Predložky pre, pro a predpony pre-, prie-, prí-, pro-, prú- v slovenských nárečiach a v spisovnej slovenčine.
Ročná zpráva čs. štátnej reálky v Bratislave za rok 1930—31, 3—9.

43. O vydaní prvých úradných „Pravidiel slovenského pravopisu“. Sloven. pohľady 47, 1931, 164—172.
Viz též č. 44—48.

44. Pravidlá slovenského pravopisu.
(Odpoveď na článok Henricha Bartka v 9. čísle Slovenských pohľadov 1931 na str. 579—586.)
Sbor. Matice sloven. 9, 1931, 1—38.
Viz též č. 43, 45—48.

45. Die neue slovakische Orthographie.
[Zpráva o vydání nových Pravidiel slovenského pravopisu, vyd. Matica slovenská, Praha 1931.]
Prager Presse 11, 1931, č. 273 z 9.10., 7a—d.
Viz též č. 43, 44, 46—48.

46. Dvě významná jazyková díla slovenská.
[Pravidlá slovenského pravopisu, Matice slovenská, Praha 1931; sbírání nářečového materiálu methodou dotazníkovou.]
Lid. noviny 1931, č. 198 z 19.4., 9abc.
Viz též č. 43—45, 47 a 48.

47. K otázke úradných Pravidiel slovenského pravopisu.
[Odpověď na čl. H. Bartka, Pravidlá slovenského pravopisu, Sloven. pohľady 47, 1931, 579—586.]
Lid. noviny 1931, č. 505 z 9.10., 7ab.
Viz též č. 43—46 a 48.

[116]48. O úradných matičných „Pravidlách slovenského pravopisu“. (Na vysvetlenie k Bartkovmu článku „Pravidlá slovenského pravopisu“ v „Slovenských pohľadoch“ [47, 1931, 579—586].)
Sloven. deník 1931, č. 236 ze 14.10., 1d — 2a; č. 237 z 15.10., 1d—2a.
Viz též č. 43—47.

49. Slovník spisovné slovenštiny.
[Zpráva o chystaném příručním slovníku Matice slovenské.]
Lid. noviny 1931, č. 623 ze 13.12., 9a.

50. O Matici Slovenskej.
[Informační článek.]
Politika 1, 1931, 88—90.

1932

51. Slovenský jazyk.
Slovenský náučný slovník 3, Bratislava 1932, 189b—195a.

52. Slovo „čerťaž“ anebo „čierťaž“ v slovenštině. Bratislava 6, 1932, 462—466; totéž viz Hanušův sborník, Bratislava 1932, 294—298.

53. Druhý medzinárodný linguistický kongres v Ženeve 25.—29. augusta 1931.
Sloven. pohľady 48, 1932, 57—59.

54. Soumrak v Matici slovenské.
(K historii konců Jazykového odboru Matice.)
Lid. noviny 1932, č. 252 z 19.5., 2bc.

55. Rozhovor s profesorom Vážnym o založení, o programe a o poslaní Jazykovedného odboru pri Duchovednej triede Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave. Sloven. deník 1932, č. 260 z 13.11., 2abc.

56. Z linguistické literatury na Slovensku.
[J. Stanislav, Liptovské nárečia, Matica slovenská, Turč. Sv. Martin 1932.]
Lid. noviny 1932, č. 617 ze 7.12., 9a.

57. Za profesorem Janem Damborským.
[Nekrolog.]
Bratislava 6, 1932, 621.

58. Za J. Damborským.
[Nekrolog.]
Sloven. deník 1932, č. 142 z 21.6., 2a.

[117]1933

59. Problémy a úlohy jazykovedy na Slovensku.
Sb. Pavlovi Bujnákovi, Bratislava 1933, 50—60.

60. O ľudovej reči v Ponitrí.
Sb. Ríša Veľkomoravská, Praha 1933, 473—490.

61. Z československých jazykových dokumentů ze Slovenska v první polovici XVIII. století.
Bratislava 7, 1933, 467—468.

62. Úvahy nad „Slovenskou rečou“, mesačníkom pre záujmy spisovného jazyka.
(I. ročník 1932—33, str. 240, redigovali Henrich Bartek a Anton Prídavok; II. ročník 1933—34, dosiaľ vyšly štyri čísla; vydáva Matica slovenská za redakcie H. Bartka.)
Bratislava 7, 1933, 490—500.
Viz též č. 68.

63. Rapport sur l’atlas linguistique slovaque en préparation.
Publications de la Commission d’Enquête Linguistique 2, Nimègue 1933, 86—89.

64. Pavel Bujnák.
[Nekrolog.]
Bratislava 7, 1933, 474—475.
Viz též č. 65 a 72.

65. Život a dielo profesora Pavla Bujnáka.
[Nekrolog.]
Sloven. deník 1933, č. 260 z 16.11., 3bcd.
Viz též č. 64 a 72.

1934

66. Nářečí slovenská.
Československá vlastivěda 3, Jazyk, Praha 1934, 219—310.

67. Mluva charvátských osad v republice Československé.
Československá vlastivěda 3, Jazyk, Praha 1934, 518—523.

68. Úvahy nad „Slovenskou rečou“, mesačníkom pre záujmy spisovného jazyka.
(Opoveď na obranu jazykového purizmu či brusičstva časopisu „Slovenská reč“.)
Bratislava 8, 1934, 416—419.
Viz též č. 62.

[118]69. Sborník na počesť Jozefa Škultétyho.
(Vydala Matica Slovenská v Turč. Sv. Martine, 1933, str. 687 in 80.
Časť literárnohistorickú zredigoval Andrej Mráz, časť historickú Pavol Florek, časť lingvistickú Henrich Bartek. Cena 120 Kč. — III. Časť lingvistická. Str. 497—664.)
[Ref.]
Bratislava 8, 1934, 132—138.

70. II. mezinárodní sjezd slavistů (slovanských filologů) v Polsku 23.—30. září 1934.
[Celkové zhodnocení.]
Bratislava 8, 1934, 420—421.

71. O povahe dnešného jazykového purizmu či brusičstva na Slovensku.
(O jeho základoch, teorii a praxi a o jeho národných a politických tendenciach.)
Sloven. deník 1934, č. 130 z 9.6., 2cd; č. 131 z 10.6., 3bcd; č. 133 z 13.6., 2bcd.

72. Za prof. Dr. Pavlem Bujnákem.
[Nekrolog.]
Ročenka university Komenského za studijní rok 1933—34, Bratislava 1934, 39—42. Viz též č. 64 a 65.

1935

73. Sborník Matice slovenskej.
(Časť prvá. Jazykoveda. Zredigoval Ľudovít Novák. Ročník XIII. — 1935 — č. 1—2.) [Ref.]
Bratislava 9, 1935, 145—151.
Viz též č. 87.

74. Z činnosti Slovenského výboru Státního ústavu pro lidovou píseň v republice Československé v Bratislavě za rok 1934.
Bratislava 9, 1935, 195—196.
Viz též č. 75 a 77.

75. Z činnosti Slovenského výboru Státního ústavu pro lidovou píseň v republice Československé v Bratislavě za rok 1935.
Bratislava 9, 1935, 473—474.
Viz též č. 74 a 77.

76. Rapport sur l’atlas linguistique slovaque en préparation.
Bolletino dell’atlante linguistico italiano 2, č. 1., Torino 1935, 33—34.

[119]77. Z činnosti Slovenského výboru Státního ústavu pro lidovou píseň. Lid. noviny 1935, 2.2., 9a.
Viz též č. 74 a 75.

78. Slovenský pozdrav prof. dr. E. Smetánkovi k jeho šesdesiatinám.
Sloven. deník 1935, č. 237 z 15.10., 2bcd.

79. Václav Fortunát Durych.
(Ke dvoustému výročí narozenin prvého českého slavisty.)
Právo lidu 1935, č. 227 z 28.10., 11a—e.

80. Aká bude slovenčina za 50 rokov?
[Rozhovor redaktora (zn. jmk) s prof. Vážným.]
A-Zet, sloven. vyd., Bratislava 1935, č. 263 z 1.12., 1ab, 3d.

1936

81. Spisovný jazyk slovenský.
Československá vlastivěda. Ř. II. Spisovný jazyk český a slovenský, Praha 1936, 145—215, literatura 220—221.

82. Z trnavské slovníkové a mluvnické literatury před Bernolákem.
(Jazyková charakteristika.)
Bratislava 10, 1936, 365—405 a tab. I.—VIII.

83. Zprávy o využití prázdninových stipendií, poskytnutých členům dialektologické komise Jazykovědného odboru Učené společnosti Šafaříkovy na studium slovenských nářečí v letech 1933—1935. Carpatica I., ř. A, sv. 1, Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarp. Rusi při Slovan. ústavu, Praha 1936, 157—160.
Též samostatný otisk. Viz též č. 84 a 96.

84. Rapports sur l’utilisation des bourses de vacances décernées, pour les annés de 1933—1935, en vue de l’étude des dialectes slovaques, aux membres de la section linguistique de la Société savante de Šafařík.
[Francouzské résumé.]
Carpatica I., ř. A, sv. 1, Praha 1936, 237—238.
Viz též č. 83 a 96.

1937

85. Glossarium bohemoslavicum.
(Slovník k „Středověkým listům ze Slovenska“ [od V. Chaloupeckého] s jazykovým rozborem.)
Knihovňa Slovenského archívu, sv. I.; Učená společnost Šafaříkova, Bratislava 1937; XXVII + 103 str.

[120]86. „Slovenica“ v Trávníčkově „Historické mluvnici československé“.
[Frant. Trávníček, Historická mluvnice československá. Úvod, hláskosloví a tvarosloví, Praha 1935.]
Bratislava 11, 1937, 68—75.

87. Sborník Matice slovenskej.
(Časť prvá. Jazykoveda. Zredigoval Ľudovít Novák. Ročník XIV. — 1936 — č. 1.) [Ref.]
Bratislava 11, 1937, 60—68.
Viz též č. 73.

88. K problémům charvátské kolonisace na Moravě.
[Adolf Turek, Charvátská kolonisace na Moravě, Čas. Matice morav. 61, 1937, 49—70, 195—212, 363—390. Ref.]
Bratislava 11, 1937, 444.

89. Dialektologická komise při Matici Moravské.
[Zpráva o zřízení.]
Bratislava 11, 1937, 444.

90. O výzkum maďarštiny u nás.
Lid. noviny 1937, č. 136 ze 16.3., 9bc.

91. 150 ročné výročie Bernolákovho slovenského pravopisu.
(K počiatkom spisovnej slovenčiny.)
Sloven. deník 1937, č. 232 z 10.10., 2abc.

1938

92. Stručná mluvnice slovenská pro Čechy.
Štefánikova spoločnosť, Bratislava 1938, 200 str.
Viz též č. 106.

93. O kolektívnom jazykovom výskume Slovenska a o jeho poslaní.
Jednota 2, Bratislava 1938, 5—6.

94. Problémy našej dvojjazyčnosti s hľadiska československej jednoty.
[Referát na československých poradách v Luhačovicích.]
Jednota 2, Bratislava 1938, 314—316.

1939

95. Slovenský jazyk.
Ottův slovník naučný nové doby V, 2, Praha 1939, 1401a—1405a.

[121]96. Zprávy o využití prázdninových stipendií, poskytnutých členům dialektologické komise Jazykovědného odboru Učené společnosti Šafaříkovy na studium slovenských nářečí v letech 1936—38.
Carpatica I, ř. A, sv. 2, Slovanský ústav, Praha 1939, 147—151.
Též samostatný otisk.
Viz též č. 83 a 84.

1940

97. O jednom zvláštním pomístním jménu slovenském: Hošták, Hušták.
Listy filologické 67, 1940, 402—407.

98. [Adolf Kellner, Štramberské nářečí.
Moravská a slezská nářečí sv. 1, Brno 1939, 126 str. Ref.]
Časopis Matice moravské 63—64, 1940, 450—451.

1943

99. Pravidla pro vědecký přepis dialektických zápisů. [Zpracováno dialektol. komisí ČAVU podle návrhu prof. dr. B. Hály a…] Věstník České akademie věd a umění 52, 1943, 63—68.
Též samostatný otisk.

100. Slovenské lidové názvy šídla a vážky.
(Studie semasiologická se zřetelem jazykově zeměpisným.)
Český časopis filologický 1, 1943, 103—105.

1944

101. Z výsledků semasiologické a jazykově zeměpisné studie o jménech motýlů v slovenských nářečích.
Věstník České akademie věd a umění 53, 1944, 66—74.

1947

102. Alexandreida.
(Podle zachovaných sedmi zlomků k vydání připravil a úvodem — spolu s Albertem Pražákem — i poznámkami doprovodil…) [Kritické vydání.] Matice česká, Památky staré literatury české, ř. A, sv. 4, Praha 1947, 209 str. + 3 příl.
Viz též č. 109.

[122]103. Historická mluvnice československá I.
(Československé hláskosloví: [Úvod]; 1. Vokalismus, část 1. a 2.; 2. Konsonantismus.)
Spolek posluchačů filosofie, Praha 1947, 29 + 23 + 31 + 30 str.
(cyklost. skripta).
Viz též č. 111.

104. K sedmdesátinám prof. dr. Františka Ryšánka.
Svob. noviny 1947, č. 196 z 23.8., 5b.

1948

105. Z mezislovanského jazykového zeměpisu.
(Příspěvky k dokumentární hodnotě díla: M. Małecki i K. Nitsch: Atlas językowy polskiego Podkarpacia. Kraków 1934.)
Slovanský ústav, Praha 1948, 257 str.

106. Stručná mluvnice slovenská pro Čechy.
Československá společnost, Praha 1948, 2. vyd., 192 str.
Viz též č. 92.

107. Výbor textů staročeských.
[Sestavil spolu s Jiřím Daňhelkou.]
Seminář pro slovan. filologii Karlovy univ., Praha 1948, 379 str.
(litogr. skripta).

108. O poslání venkovských osvětových pracovníků při výzkumu našich nářečí.
Sb. Vlastivědná knížka, Zemská rada osvětová, Praha 1948, 96—101.

1949

109. Staročeská Alexandreida.
(K vydání připravil, čtyřmi ilustracemi, poznámkami a slovníčkem doplnil univ. prof. dr. Václav Vážný, který také napsal s prof. dr. Albertem Pražákem úvod ke knize.) [Čtenářské vydání.]
Evropský literární klub, Národní klenotnice sv. 37, Praha 1949, 184 str. + 4 příl.
Viz též č. 102.

110. Československá nářečí I.
Spolek posluchačů filosofie, Praha 1949, 116 + 3str. (cyklost. skripta).

[123]1950

111. Historická mluvnice československá.
(Díl I. Úvod; část 1. Vokalismus, část 2. Konsonantismus [v jednom svazku]; část 3. Hlásky v proudu řeči [dva svazky].)
Spolek posluchačů filosofie, Praha 1950, 2. vyd., 169 + 57 + 68 str. (cyklost. skripta).
Viz též č. 103.

1951

112. Posudek práce Jana Schneidra: „Mělnické nářečí“ (Pokus o řešení středočeského problému).
Věstník České akademie věd a umění 60, 1951, 35—37.

113. Jozef Štolc, Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku (s mapou). Bratislava 1949.
[Ref.]
Listy filologické 75, 1951, 146—149.

Dotazníky pro výzkum nářečí

114. Dialektologické dotazníky pre Slovensko.
(Skúmanie slovenských nárečí. Dotazník č. 1—26.)
Jazyk. odbor Matice slovenské, Turč. Sv. Martin 1921—30.

115. Dotazník pro česká nářečí jihozápadní.
[Podle návrhu V. Vážného vyd. dialektol. komise ČAVU—Ústav pro jazyk český.]
Praha 1947, 16 + (2) str.

116. Zvláštní dotazník pro nářečí jihočeská.
[Podle návrhu V. Vážného vyd. dialektol. komise ČAVU—Ústav pro jazyk český.]
Praha 1948, 3 str. (cyklost.).

117. Zvláštní dotazník pro nářečí západočeská.
[Podle návrhu V. Vážného vyd. dialektol. komise ČAVU—Ústav pro jazyk český.]
Praha 1948, 3 str. (cyklost.).

118. Zvláštní dotazník pro okrajové jihočeské nářečí doudlebské.
[Podle návrhu V. Vážného vyd. dialektol. komise ČAVU—Ústav pro jazyk český.]
Praha 1948, 5 str. (cyklost.).

119. Zvláštní dotazník pro okrajové oblasti západočeské, především pro úsek od Chodska až po Klatovsko.
[Podle návrhu V. Vážného vyd. dialektol. komise ČAVU—Ústav pro jazyk český.]
Praha 1948, 3 str. (cyklost.).

[124]120. Dotazník pro nářečí středočeská (se zřetelem k obecné češtině).
[Podle návrhu V. Vážného vyd. dialektol. komise ČAVU—Ústav pro jazyk český.]
Praha 1951, 44 + (1) str.

Činnost redakční

Sborník Matice slovenskej 8—9, 1930—31, redaktor.
Naše řeč 33—35, 1949—52, člen redakční rady.

UNIV. PROF. Dr VÁCLAV VÁŽNÝ se dožil dne 6. července 1952 šedesáti let. Naše řeč blahopřála při této příležitosti svému vynikajícímu spolupracovníku v posledním dvojčísle minulého ročníku a zároveň přislíbila, že přinese v ročníku příštím několik statí věnovaných k poctě tohoto jubilea a rozboru významného vědeckého přínosu prof. Vážného. Tento svůj slib plní redakce v tomto čísle: stati Kellnerova, Jónova, Voráčova, Utěšeného, Filipcova, jakož i soupis vědeckých prací jubilantových jsou věnovány prof. Vážnému k jeho šedesátým narozeninám.

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 3-4, pp. 110-124

Previous Josef Filipec: Synonyma a studium nářeční slovní zásoby

Next František Daneš: Porady o nových Pravidlech českého pravopisu