Časopis Naše řeč
en cz

Novinové titulky z hlediska genderu

Jana Valdrová

[Articles]

(pdf)

-

Genderová lingvistika[1] (GL) je ta součást sociolingvistiky, jež se zaměřuje na jazykové praktiky mluvčích jako indikátory postavení ženy a muže ve společnosti. Těší se velké pozornosti např. ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Francii, Holandsku, skandinávských státech. Její rozvoj inspirovala americká feministická lingvistika, která klade počátky svého vzniku do období dvacátých let. V západní Evropě vznikaly první genderové analýzy jazyka až v šedesátých letech, záhy se však utvořila dostatečně široká báze empirických studií. Byla vyzdvižena významná role jazyka jako nástroje, jímž lze ovlivňovat skutečnost, doloženy kvalitativní i kvantitativní asymetrie[2] v neprospěch ženského pohlaví a formulovány návrhy ke zviditelnění žen v jazyce. V osmdesátých letech přistoupily vlády demokratických států k vydávání směrnic, doporučení i zákonů k rovnoprávnému jazykovému pojednávání žen.[3]

Dnešní pojetí asymetrií se v západoevropské GL neomezuje na otázky slovotvorby a lexiky, nýbrž podrobuje výzkumu komunikační styl obecně. Požadavek nedotknutelnosti lidské svobody a důstojnosti se odráží v důrazu na odhalování diskriminačních mechanismů, jejichž genderová typologizace se provádí se zřetelem k situačnímu a sociokulturnímu kontextu.

V českém jazykovém prostředí si genderová lingvistika nesnadno hledá místo. V lepším případě interpretujeme snahy o jazykové zrovnoprávnění žen snad jen na tlumočnicko-překladatelských seminářích – jako interkulturní specifikum, na něž je třeba dbát při převádění promluv a textů do cizího jazyka. Genderový aspekt jazyka bývá také někdy považován za pomíjivou módní vlnu; tento argument patrně neobstojí před faktem více než 70letého kontinuálního vývoje GL ve světě s bohatou, vnitřně diferencovanou bibliografií.

[91]Jako germanistka se komparativně zabývám tématem zviditelnění ženy v českém a německém jazyce – němčinu lze z hlediska mluvnické struktury s češtinou poměrně dobře srovnávat. Jedním z nejvíce diskutovaných problémů německé lingvistiky 80. let bylo užívání tzv. nepříznakového maskulina v zástupné funkci pro obě pohlaví. Diskuse vyústily v ověřování této funkce na základě asociačních testů různého typu[4]. Výsledky rozsáhlých studií, prováděných během 70. a 80. let, vedly pak ke zpochybnění zástupné funkce maskulina, kritice jeho politické nekorektnosti a následně k jeho odmítnutí a hledání alternativ (v inzerci, v úředním a právnickém jazyce, v promluvách a textech určených široké veřejnosti apod.).

Abych potvrdila nebo vyloučila relevanci této problematiky k českému jazyku, provedla jsem s 50 respondenty asociační testy padesáti názvů osob podle povolání, funkcí a sociálních vztahů. Konstatovala jsem, že některá maskulina fungují genericky, tj. dotazovaní je skutečně spojovali s obrazem muže i ženy: student, uchazeč, divák, posluchač, občan, volič, důchodce apod. Čím vyšší však byla společenská a ekonomická prestiž dané funkce či profese, tím více dotazovaných (až kolem 70–80 %) ji spojovalo s obrazem muže – sem patřila např. substantiva právník, poslanec, kandidát, vlastník, šéf, expert, předseda. Ukázalo se, že generická percepce maskulina zdaleka není vymezena prototypickou platností mužského jazykového tvaru. Rozložení asociací „kopírovalo“ konkrétní sociální situaci – jestliže výraz ředitel byl drtivou většinou dotazovaných spojován s obrazem muže, dokonce muže v tmavém obleku, znamená to, že tzv. nepříznakové maskulinum účinkuje v inzerci pracovních příležitostí jako skrytá „reklama na muže“. A to v době, kdy prudce stoupá ženská nezaměstnanost.

V jiném výzkumu jsem analyzovala 1 000 novinových titulků obsahujících názvy osob z našich nejčtenějších deníků. Nepřítomnost ženských názvů osob v nich byla pravidlem – jako by společenské, politické, kulturní aj. dění probíhalo téměř bez účasti žen. S výjimkou zdravotních sester se v názvech článků opakovaly mužské jazykové tvary, a to i tam, kde se celý článek týkal žen. Nadužívání maskulina podle mého přesvědčení nevhodně konzervuje obraz muže v roli výlučného tvůrce hodnot na úkor ženského společenského přínosu.

Na příkladech autentických novinových titulků (Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Právo atd.) dokládám užívání tzv. nepříznakového maskulina v nich a doplňuji je o vlastní návrhy rodově vyváženého znění titulků. Nabídka alternativních řešení v žádném případě nebudiž chápána jako vymýcení maskulina z jazyka titulků, nýbrž jako konkurence vžitému, vůči ženám méně korektnímu úzu.

[92]1. Průmysl, zemědělství, obchod, podnikání, finance

Schodkový rozpočet nemá příliš mnoho zastánců; Hostinští na Moravě zvýší cenu Radegastu; Zemědělce zatím škrty v rozpočtu prý neohrozí; Nátlakové akce zemědělců nic neřeší; Ekonomové varují; Devalvace koruny straší občany již dva roky; Odborníci varují před růstem mezd; Široké podnikání cizinců v ČR; Co má znát a vědět zákazník o koupi a prodeji; Kvalitní poradce bude mít akreditaci.

Navrhuji: Schodkový rozpočet nemá příliš mnoho podpory; Hostince na Moravě zvýší cenu Radegastu; Zemědělství zatím škrty v rozpočtu prý neohrozí; Nátlakové akce zemědělských podniků nic neřeší; Ekonomické výsledky varují; Devalvace koruny nás straší již dva roky; Růst mezd je varující; Široké podnikání zahraničních firem v ČR; Co máme znát a vědět o koupi a prodeji; Pro kvalitní poradenství bude zapotřebí akreditace.

2. Školství, věda, zdravotnictví

Studenti budou mít na koleji Internet; Zákon asi sníží počty zahraničních lektorů; Školáci pořádají sváteční jarmark; Ze škol odejdou hlavně důchodci; Vědci významně pokročili v hledání univerzální lidské krevní skupiny; Před předávkováním železem varují američtí vědci; Biologové míní, že bude víc komárů; Hygienici varují, že republiku zasáhne vážná epidemie chřipky; Platy zdravotníků zvedlo vyjednávání; Zubaři požadují zvýšení hodnoty bodu; Grémium lékárníků se snaží předejít chaosu; Podporuje společnost postižené spoluobčany?

Navrhuji: Studující budou mít na koleji Internet; Zákon asi sníží počty zahraničních lektorek a lektorů; Škola pořádá sváteční jarmark; Ze škol odejdou hlavně vyučující v důchodovém věku; Věda významně pokročila v hledání univerzální lidské krevní skupiny; Před předávkováním železem varuje americká věda; Letos bude patrně víc komárů; Hygienické stanice varují, že republiku zasáhne vážná epidemie chřipky (srovnatelnou délku titulku lze dodržet formulací Hygienické stanice varují před celorepublikovou epidemií chřipky); Platy ve zdravotnictví zvedlo vyjednávání; Stomatologická komora požaduje zvýšení hodnoty bodu; Lékárnické grémium se snaží předejít chaosu; Podporuje společnost postižené (osoby)?

3. Politika, správa, povolání a funkce

Lidovci vyberou nového ministra; Jednání poslanců bylo odloženo; Z bývalé porodnice se stane penzion pro majetné seniory; Co si myslíte [93]o revizorech v tramvajích?; Starostové odmítají neustále připlácet na autobusové spoje; Státní peníze na kanceláře poslanců inkasují strany.

Navrhuji: KDU–ČSL vybere nového ministra; Jednání v poslanecké sněmovně bylo odloženo; Z bývalé porodnice se stane penzion pro majetné seniorky a seniory; Co si myslíte o revizi jízdného v tramvajích?; Obce odmítají neustále připlácet na autobusové spoje; Státní peníze na poslanecké kanceláře inkasují strany.

4. Kultura

Filmový klub láká více diváků, než jeho zakladatelka čekala; Návštěvníci galerie Musaion si prohlédli výstavu platidel; Laureáti výročních cen Česká Grammy; Porota hodnotí výkony amatérských pěvců; V Šumperku se představí proslulí jazzmani; Takhle ne s klasikem, páni herci; Filharmonici zahrají s Lineckými.

Navrhuji: Filmový klub má větší divácký úspěch, než jeho zakladatelka čekala; Galerie Musaion pořádala výstavu platidel; Uděleny výroční ceny Česká Grammy; Porota hodnotí výkony v amatérském zpěvu; V Šumperku se představí hvězdy (našeho) džezového nebe; Takhle ne s klasikou, dámy herečky a páni herci; Filharmonie zahraje s Lineckými.

5. Volný čas

Čerstvý sníh přilákal do hor mnoho lyžařů; Velikonoční setkání heligónkářů; Lodě s turisty zatím nebudou jezdit po celé trase kanálu; Úbytek včel může způsobit vážné problémy ovocnářům; Pro všechny čtenáře – milovníky kuchařek; Houbaři čekají na jarní nadílku; Skanzen proslavilo několik nadšenců; Vystavovatelé se obešli s menší plochou.

Navrhuji: Čerstvý sníh lákal k lyžování; Velikonoční setkání hráček a hráčů na heligón; Výletní lodě zatím nebudou jezdit po celé trase kanálu; Úbytek včel může způsobit vážné problémy v ovocnářství; Pro všechny, kdo milují kuchařské umění; Kdy se dočkáme jarní nadílky hub?; Skanzen proslavilo nadšení několika lidí; Výstava se obešla s menší plochou.

6. Sport (jednalo se vždy o obojí pohlaví)

Úspěšní atleti vzbudili před Aténami naději; Stolní tenisté málo trénují, tvrdí trenéři; Nejlepší atleti odletěli na světový šampionát; Rokytnice spustila nejdelší lanovku pro lyžaře v zemi; Noví zlatí šampió[94]ni; Stezka pro cyklisty má propojit České Budějovice s Hlubokou; V Krkonoších bylo letos méně lyžařů, ale více těžkých úrazů.

Navrhuji: Úspěchy v atletice vzbudily před Aténami naději; Ve stolním tenise chybí dostatečný trénink; Nejlepší atleti a atletky odletěli na světový šampionát; Rokytnice spustila nejdelší lyžařskou lanovku v zemi; Nové zlaté medaile v šampionátu; Cyklistická stezka (Cyklostezka) má propojit České Budějovice s Hlubokou; V Krkonoších se letos méně lyžovalo, zato bylo více těžkých úrazů.

7. Kriminalita

Policisté vítají, že se sníží rychlost v obcích; Policie hledá svědky vážné dopravní nehody.

Navrhuji: Policie vítá, že se sníží rychlost v obcích; Policie hledá svědkyně a svědky vážné dopravní nehody.

8. Národy a národnosti

Čečence čeká další soupeř – obnova země; Číňané testují smrtící injekce; Sucho přináší miliónům Haiťanů hlad; Sexuálně nejaktivnější jsou Holanďané, tvrdí statistiky; Italové ruší plán na vznik textilního obra; Kubánci mají letos poprvé odvádět daně, ale příliš se jim nechce; Němci chtějí důstojné hroby pro oběti odsunu; Pro mnohé Evropany má dnešní Unie málo přitažlivou tvář; Srbští vesničané i nadále zbožňují Miloševiče.

Navrhuji: Čečensko/ Čečenské obyvatelstvo čeká další těžká zkouška – obnova země; Čína testuje smrtící injekce; Sucho přináší miliónům chudých na Haiti hlad; Sexuálně nejaktivnější jsou lidé v Holandsku, tvrdí statistiky; Itálie ruší plán na vznik textilního obra; Na Kubě mají letos poprvé odvádět daně, ale nikomu se do toho příliš nechce; Německo chce důstojné hroby pro oběti odsunu; Pro mnohé Evropanky a Evropany má dnešní Unie málo přitažlivou tvář; V srbských vesnicích i nadále zbožňují Miloševiče.

Při hledání rodově symetrických verzí titulků jsem často postupovala metodou abstrakce od názvů osob. Domnívám se, že abstrakce v mnoha případech rozšiřuje platnost řečeného, zobecňuje, stimuluje k hledání souvislostí a zejména pak vyhovuje požadavku „politické korektnosti“. Zatímco titulek Rusové otevřeli archívy Gulagu nejspíše vyvolá představu pracoviště, kde muži u kovových regálů nahlížejí do spisů, zdá se formulace Rusko otevřelo archívy Gulagu být z hlediska sémantického obsažnější: výraz Rusko spojujeme s historickým vývojem a historickými dluhy státu, odpovědností za nápravu křivd apod.

[95]Znění titulků jsem upravovala (1) prostým přechýlením – poslední pasažérka Titanicu místo pasažér, neboť v článku se jednalo o ženu; (2) nahrazením maskulinních názvů osob názvy místa, instituce, podniku, úkonu – zemědělské podniky místo zemědělci, policie místo policisté; (3) opisem s rodově bezpříznakovými výrazy – osoby, lidé; (4) přídavným jménem – cyklistické stezky, popř. cyklostezky místo stezky pro cyklisty; (5) slovesným přídavným jménem – studující; (6) pouhým vynecháním maskulina nebo nahrazením maskulina 1. osobou plurálu; (7) vedlejší větou; (8) jiným opisem.

Je nezvyklé vídat v českých titulcích tzv. long splitting (policie hledá svědkyně a svědky, pro mnohé Evropanky a Evropany), zatímco kupříkladu v němčině, která je díky systému flexe dobře srovnatelná s češtinou, se explicitně vyjadřované dvojí tvary dnes již běžně objevují dokonce i v hovorovém jazyce. Tohoto způsobu symetrizace musíme v češtině sice užívat střídmě (už z důvodu principů kongruence); jeho určitou exkluzívnost lze však využít (i za cenu prodloužení titulku) jako výhodu: ženy zcela jistě zaregistrují, že článek je psán o nich a pro ně.

Omezení neúměrně rozšířeného užívání generického maskulina je vhodné z těchto důvodů:

1. Ujasnění složení skupiny z hlediska zastoupení pohlaví. Z následujících titulků není zcela jasné, že v článku půjde i o ženy: Noví zlatí šampióni; Stolní tenisté mistrovsky; V Šumperku se představí proslulí jazzmani; Sexuálně nejaktivnější jsou Holanďané, tvrdí statistiky; zvlášť nešťastně jsou formulovány titulky Miláček Karlínského divadla chtěl od dětství zpívat (o kariéře populární zpěvačky) a Poslední pasažér Titaniku zveřejnil své paměti (vyprávění stařičké účastnice katastrofy).

2. Pokud uvedené osoby jednají za určitou zájmovou skupinu nebo instituci, je namístě ji explicitně pojmenovat: KDU–ČSL vybere nového ministra (místo Lidovci vyberou); Stomatologická komora požaduje zvýšení hodnoty bodu (místo zubaři). Titulek Obce odmítají připlácet na autobusové spoje (místo Starostové odmítají) vyjadřuje, že za danou činnost je zodpovědný celý tým – taková pojmenovací důslednost může ostatně naučit veřejnost uvědomovat si, že zásluhy i prohřešky institucí, politických stran apod. nelze přičítat pouze jejich vedoucím osobnostem.

3. Některá „nepříznaková“ maskulina sice vyhovují z hlediska jazykové ekonomie, avšak sama (nebo jejich přípony -ář, -ovec) nesou negativní významový odstín, evokující pocit živelnosti děje, amatérismu, nízké úrovně kompetentnosti zúčastněných: Dohlížející památkáři bojují v senátu o každý metr (místo památková péče); Skanzen proslavilo několik nadšenců > (místo nadšená práce skupiny lidí / několika lidí).

[96]4. Adresností (tj. přechylováním tam, kde se jedná o ženu) se vyhneme porušování kongruence: Šéfka firmy l’Oreal je nejbohatším Evropanem; Eva Dvořáková se stala milióntým zákazníkem supermarketu Terno.[5]

Z hlediska zviditelnění žen v jazyce lze pochybovat o vhodnosti tvrdošíjně přežívajících upoutávek na inzerci, oslovující jen jedno pohlaví (o samotném jazyku inzerce nemluvě, ale ten je záležitostí inzerujících): Kravata nebo montérky? Račte si vybrat! Mužským čtenářům by tedy logicky nemělo vadit, jestliže inzertní straně bude dlouhodobě vévodit apelace Kostým nebo zástěra? Ne každou ženu láká využít služeb inzerce k řešení problému Jak sehnat dívku, která by mne milovala?[6]

Úsilí o rodovou vyváženost titulků může, jsme-li vázáni konkrétním jazykovým materiálem jako v našem případě, vést k určitým sémantickým posunům. Při uvážlivé tvorbě původních titulků nemusí obava o sémantický posun vůbec nastat. Ne všude je přeformulování titulků žádoucí a ani se o to nejedná.

Optického a psychologického účinku titulku jsou si novináři jistě dobře vědomi. Nelze vyloučit, že tlak maskulinních názvů článků evokuje v ženském podvědomí určitý odpor vůči novinám plným „mužských“ témat. Kdyby ženy nabyly dojmu, že více článků se obrací – už svým titulkem – právě k nim a týká se jich, mohl by se zvýšit prodej periodik. Zviditelnění žen v novinových titulcích může vést ke zjemnění jazykového citu novinářek a novinářů včetně studujících žurnalistiky, k uvážlivější volbě jazykových prostředků pro znění titulků a snad dokonce k vyváženějšímu výběru témat vůbec.[7]


[1] Gender (z řeč., angl.) – rod jako sociální, tj. v závislosti na kultuře proměnlivá kategorie (oproti pojmu biologického pohlaví).

[2] Kvalitativními asymetriemi se rozumí nekorektní výrazy (typu stará panna, obchod s bílým masem) nebo dnes již nevyhovující výraz mateřská dovolená, úzus oslovení „Paní nebo slečna?“ aj.; kvantitativní asymetrie znamenají především nadměrné užívání tzv. nepříznakového maskulina tam, kde je vhodnější užít rodově diferencovaných oslovení nebo názvů osob.

[3] Velká pozornost byla např. v Německu věnována právnímu ošetření jazyka inzerce tak, aby každá pracovní příležitost byla nabídnuta oběma pohlavím – paragraf 611a Spolkového zákoníku z r. 1991 byl o tři roky později doplněn o povinnost oslovovat ženy zejména v takových případech, kdy jsou nabízená místa výrazněji obsazována muži (vedoucí funkce).

[4] K známějším patří vyprávění o chirurgovi, jenž zemřel při železniční nehodě, zatímco jeho syn byl těžce raněn; službu konající chirurg v blízké nemocnici při spatření pacienta vykřikl, že jej nemůže operovat, neboť je to jeho syn. Slovní spojení službu konající chirurg vyvolávalo u respondentů představu muže až do chvíle, kdy došli ke zjištění, že oním chirurgem musí být chlapcova matka.

[5] Přechýlení substantiva v přísudkové části má zde, zejména v prvním případě, svá úskalí: nejbohatší Evropanka může být chápána jako nejbohatší žena Evropy. Naproti tomu u miliónté zákaznice jsem si ověřila, že tento problém s porozuměním nevzniká.

[6] Příklady pocházejí z MF dnes.

[7] O zastoupení „ženské problematiky“ v našem tisku jsem si udělala představu na svých seminářích pro komunální politiky a političky, kde několikrát ročně přednáším na téma Žena, jazyk a společnost. Na mou otázku, kde se ženy dočtou o sobě a svých záležitostech, neuvádějí ženy ani jeden deník, jenž by se jim systematicky věnoval. Zdá se, že v poslední době poněkud výrazněji vstupují do čtenářského povědomí Lidové noviny, které stále častěji píší o ženách a pro ženy.

Redakční poznámka: Obdobně jako první autorčin příspěvek (NŘ 80, 1997, s. 87–91) i tento článek uveřejňujeme bez redakčních připomínek. Uvítáme Vaše ohlasy na názory, které autorka zastává.

Naše řeč, volume 84 (2001), issue 2, pp. 90-96

Previous Markéta Ziková: Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter

Next Karel Fic: Jak se mluví v Čechách