Časopis Naše řeč
en cz

Pexeso, rexeso a jaké další eso?

Ivana Bozděchová

[Short articles]

(pdf)

-

V letech 1965–1972 byl (podle sdělení oddělení informatiky ČT) v průběhu Libereckých výstavních trhů vysílán televizní soutěžní pořad J. Dietla „Pekelně se soustřeď!“. Za tu celkem nedlouhou dobu jsme možná na tuto soutěž zapomněli, zato jsme přijali slovo pexeso (ač doposud v žádném našem výkladovém slovníku nezaznamenané), které bylo motivováno právě názvem tohoto pořadu – vzniklo z něj drobnou hláskovou obměnou jako zkratkové slovo. Původně šlo o vlastní název jednoho konkrétního výrobku (jednoho konkrétního výrobce), a to o název hry karetního typu. Na hracích kartách i ve znění pravidel hry se používal a používá pravopis jako u iniciálových zkratek (tj. PEXESO). S rozšířením této hry se začal název používat běžně i jako obecné označení druhu hry, nikoliv pouze určitého výrobku jednoho výrobce. O procesu apelativizace názvu (v obdobných případech v češtině běžném)[1] svědčí doklady typu: Děti si přenesly svoje pexeso s vybranými slovy na zem a pokračovaly ve hře. Děti tu prokazují, že znají pexeso, všichni tři společně předvedou dovednost… Trénovat paměť lze samozřejmě i podomácku – třeba hrou pexesa s dětmi anebo nakupováním většího množství potravin.[2]

Vedle převažujícího užití jako obecné jméno se v praxi toto slovo vyskytuje i jako vlastní jméno, především předchází-li označení „hra“ nebo jiné zpřesňující slovo, viz např: Hra Pexeso společně s doprovodným sešitem se cvičeními. V označení výrobku (hry karetního typu) je poněkud obtížné jednoznačně stanovit hranici mezi původním vlastním jménem výrobku a jeho užitím jako obecného pojmenování druhového, což se odráží v dvojí pravopisné podobě (Pexeso pexeso). O apelativizaci této původně iniciálové zkratky svědčí i její morfologické a syntaktické rysy v textu, tj. pravidelné skloňování podle příslušného vzoru a (sémantického) spojení (stává např. při vyjmenovávání v řadě souřadně spojených obecných označení druhů her: prší, mariáš, domino).

Jako vlastní je však třeba chápat název pořadu ČT vysílaného v r. 1994, zábavné soutěže o ceny, která se formou podobala pexesu, srov.: 21.45 Zprávy 21.50 Branky, body, vteřiny 22.00 Pexeso, soutěžní hra. Pořad Pexeso se poprvé vysílal 12. února letošního roku. Tímto názvem se zřejmě nechala inspirovat i televize Prima, která v září 1998 uvedla poprvé ve spolupráci s regionálními televizními stanicemi, které přenášely její vysílání, obdobnou soutěž pod titulem Rexeso. Nové pojmenování vzniklo obměnou začátku slova, čímž se specifikuje, vymezuje hra – jde vlastně o „regionální pexeso“.

Princip původní hry (pexesa) a její název (slovotvorný model) byl využit ještě jednou – v r. 1992 vzniklo slovo sklepseso, jímž jeho tvůrci označili hru vloženou do nahrávky LP „Písničky divadla Sklep“. I tato hra má stejná pravidla jako pexeso. Na obrázcích jsou foto[52]grafie účinkujících a ostatních lidí spjatých s divadlem Sklep. Tato vtipná jazyková aktualizace poměrně výrazně podržuje v povědomí mluvčích souvislost s motivujícím názvem, z něhož vznikla záměnou první části. Slovo pexeso bylo jakoby rozděleno na zvukové slabiky (pek-seso) a pro nový název byly dvě poslední ponechány. Tím se zároveň zajistilo zastoupení všech tří slov (srov. zde výše původ slova pexeso), tedy „sklepovsky se soustřeď“. Rozdíl od slova pexeso je slovotvorný: první část je tvořena celým, nezkráceným slovem/slovním základem (sklep), což podporuje vnímání nového celku jako složeniny, tudíž i druhé části jako (samostatně existujícího motivujícího) slova/slovního základu (eso). I když k tomuto druhému slovu/slovnímu základu docházíme až zpětnou analýzou hotové, uměle utvořené složeniny, a tak by se dalo považovat za homonymní se samostatně existujícím slovem, lze v novotvaru sklepseso jeho slovní význam („nejvyšší karta karetní hry“)[3] aktualizovat. A to dokonce i v druhém, přeneseném významu (hovor. expr. „vynikající jedinec“)[4], uvědomíme-li si, že nejen označuje karty, ale i prezentuje (reklamuje) význačné jedince, kteří jsou na nich vyobrazeni. Nápadný a nápaditě utvořený název tak vlastně skrývá dvojí jazykovou hříčku. Nakolik uvědomělou, není jisté. Přesto je projevem jazykové tvořivosti, která právě pro tento typ pojmenování dobře plní svou funkci – poutá pozornost a navíc svou formou poukazuje na slovotvorné i významové vztahy v jazyce. Budou následovat další ESA pro nové karetní hry?


[1] Srov. např. A. Hovorková, Vlastní jména a apelativizované názvy výrobků v češtině, NŘ 71, 1988, s. 68–75, M. Knappová, Názvy výrobků z hlediska funkčního a jazykového, NŘ 75, 1992, s. 113–119, M. Knappová, Obchodní jména jako fenomén onomaziologický a sociologický, SaS 56, 1995, s. 276–284.

[2] Všechny zde citované doklady pocházejí z Českého národního korpusu.

[3] Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2. vyd., Academia, Praha 1994.

[4] D. cit. v pozn. 3.

Naše řeč, volume 84 (2001), issue 1, pp. 51-52

Previous Jiří Kraus: Životní jubileum dr. Marie Těšitelové

Next Anna Černá: Radová