Časopis Naše řeč
en cz

Zachatujte si s námi!

Jarmila Vojtová

[Short articles]

(pdf)

-

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií v posledních letech přináší s sebou mnoho nových výrazů, zejména slov přejatých z angličtiny, která se v češtině v různé míře adaptují. Vedle telefonu, faxu, e-mailu (nebo jen mailu) a mobilu jsme v souvislosti s komunikací pomocí internetové sítě zaznamenali nový termín: chat. Podle Velkého anglicko-českého slovníku (K. Hais, B. Hodek, Academia, Praha 1997) slovo chat [čet] funguje v angličtině 1. jako sloveso s významem ‚povídat si, popovídat si, nenuceně si vykládat‘, 2. jako substantivum s významem ‚neformální rozhovor, povídání, beseda‘. Do češtiny se slovo chat dostalo jako slangový výraz pro určitou formu bezprostřední (tzv. on-line) komunikace na počítačové síti. České slovníky (Z. Sochová, B. Poštolková, Co v slovnících nenajdete, Portál, Praha 1994; O. Martincová a kol., Nová slova v češtině, Academia, Praha 1998) toto slovo ani jeho deriváty nezaznamenávají, což dosvědčuje, že jde skutečně o výraz nový. Slovo chat se bez problémů zařadilo do tvaroslovného systému češtiny jako mužské neživotné substantivum, slovesný ekvivalent chatovat byl utvořen produktivním formantem -ovat a doplnil tak řadu sloves derivovaných od cizích slovních základů (telefonovat, faxovat, e-mailovat, v poslední době je možné uslyšet i mobilovat), o jeho zdomácnění svědčí náležitě utvořená varianta zachatovat si (viz slogan Pojďte si zachatovat! Zachatujte si!). Uživatel chatu je pak chatař nebo chatařka – užití konatelské přípony -ař zde vyvolává i jistý komický účin – slovo jak v podobě chatař, tak ve vyslovované a pravopisně počeštěné podobě četař je homonymní s domácími českými výrazy. Prozatím ojedinělé je deminutivum chatík (Dushanův chatík), vtipnost prokázal i tvůrce slova chatovadlo (prostředek nebo místo k chatování).

Výrazy najdeme na stránkách českých portálů[1] v různé grafické formě. Dokládají různou míru vžitosti sledovaného výrazu.

(Příklady záměrně uvádíme v nejednotné pravopisné podobě, tak jak je autoři napsali, jako doklad neustálenosti grafické podoby.) Výrazy můžeme rozdělit do několika skupin: Nejfrekventovanější je přejaté anglické označení chat, které je užito buď samostatně, nebo v anglických spojeních, jejichž první část zdůrazňuje zejména rozsah/velikost daného serveru (Big chat, Giga chat, Mega Chat, Minichat, [222]Xchat), kvalitu (Absolut chat, Super chat), popř. tematické zaměření (Rock chat, Windsurfing chat, TV Chat, Cyber Chat).Poměrně častá jsou hybridní spojení českého a anglického výrazu, napodobující anglický model: Zde jde zejména o tematické zaměření (Tabák chat, Dívka-chat, Bravíčko-chat, Chat-Poupě, Chat-láska, Éro chat – zde první část tvoří nezvykle graficky počeštěná podoba slova aero) nebo o vymezení regionu (Olomouc xchat, Chat Dubí u Teplic). – Objevuje se i spojení českého adjektiva ve funkci shodného přívlastku s výrazem chat (přívlastek tu vyjadřuje kvalitu Jednoduchý chat, tematické zaměření Vegetariánský chat, Vietnamský chat, popř. region uživatelů Prostějovský chat, Novopacký chat; ojediněle jsme zaznamenali i nespisovnou formu: Vodnickej chat). Obsáhlou a poměrně různorodou skupinu pak tvoří jednoslovná i víceslovná pojmenování, která chat nahrazují českým výrazem. Jejich základem jsou slova odvozená od expresivně zabarvených sloves (po)kecat, (po)tlachat, jež zdůrazňují neformálnost, popř. důvěrnost tohoto typu komunikace. Nejfrekventovanějším českým ekvivalentem chatu je pokec (který patrně nejlépe významově odpovídá anglickému výrazu), je doložen rovněž s přívlastky odrážejícími zaměření na určitý region – Lounský pokec, Poděbradský pokec, Moravský pokec, Brno pokec, Pokec Severních Čech, zdůraznění kvality – Pokec jinak, Skvělý pokec, společný zájem – Pokec o mariáši, Pokec o dýmkách, Krysí pokec, Pokec pro klepny; hru s grafickou podobou výrazu ve formě internetové adresy dokládá podoba Pokecz. (Od slovesa kecat máme doloženy ještě další formace: pokecek, pokecání, kecárna, a dokonce i kecna, kecal.) Se slovesem tlachat souvisí např. tyto názvy: Nymburská tlachárna, Keltská tlachárna, Potlach, Tlachařská stránka. Výběrově uvádíme i další zajímavé názvy, ty dokládají nápaditost tvůrců: Pardubická drbárna, Kanál pivovar, Rybářská pavlač, Tichá pošta, U Staré Vrby, Česká zábava, blabla.

Pro úplnost je třeba říci, že kromě těchto pojmenování, u nichž je hlavní motivací jazyková hra a zdůraznění neformálnosti a důvěrnosti komunikace, existují servery, kde se váha klade zejména na oficiálnost, formální vytříbenost a vysokou úroveň sdělení. V těch případech, kdy se jedná o diskusi na nějaké odborné téma, je výraz chat většinou nahrazen neutrálními výrazy nebo spojeními, např.: diskusní fórum, diskusní auditorium, volná debata (zaznamenán byl i okazionalismus debatník), konference. Ty zůstaly pochopitelně mimo oblast našeho zájmu.

Teprve úzus ukáže, zda slovo chat přijme za své jazyk běžné komunikace, stejně jako už zdomácněl fax či mail, či zda zůstane omezeno jen na slangové vyjadřování uživatelů počítačů, nebo bude nahrazeno českým ekvivalentem. Avšak vzhledem k tomu, že je to slovo neutrální (na rozdíl od jeho českých protějšků), pojmenovávající novou skutečnost, že se užívá i sloveso chatovat (J. Hoffmannová[2] uvádí již i v pravopisně počeštěné podobě četovat), lze předpokládat, že chat patrně rozšíří řadu anglicismů, které k nám v poslední době přicházejí.


[1] Naše doklady byly získány z portálů Seznam, Redbox a Atlas (jako odkazy na jednotlivé servery, popř. jejich internetové adresy), výraz chat se běžně užívá rovněž na internetových stránkách denního tisku, viz např. Lidové noviny.

[2] J. Hoffmannová, Specifické možnosti češtiny pro hru s jazykem, in: Z. Hladká, P. Karlík (eds.): Čeština – univerzália a specifika 3, Masarykova univerzita, Brno 2001, s. 251–258.

Naše řeč, volume 84 (2001), issue 4, pp. 221-222

Previous Hana Konečná: Hody, hody doprovody, či do provody?

Next Žofie Šarapatková: Hanácké johánek