Časopis Naše řeč
en cz

První dopravní slovník terminologický ve slovenštině

Miroslav Roudný

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Odborné názvosloví bylo před nedávnem obohaceno významným dílem. Názvoslovný výkladový slovník všech oborů dopravy vydalo v prosinci r. 1983 nakladatelství Alfa v Bratislavě. Autorem je profesor Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině dr. Alexander Petrovský, který touto svou prací navazuje na Slovník železničnej prepravnej prevádzky.

Dopravný slovník tvoří jeden svazek o 944 stranách většího formátu a vyšel nákladem 1800 výtisků ve velmi pěkné typografické úpravě na dobrém kvalitním papíře. Obsahuje 25 000 hesel z terminologie dopravní teorie i praxe, dopravní techniky, dopravní a přepravní technologie, dopravní ekonomiky, dopravního práva i dopravní geografie. Přihlíží k názvoslovným potřebám železniční, silniční, vodní, letecké, lanovkové, městské, potrubní, poštovní a závodní dopravy. Zahrnuje i některé názvy z oboru turistického ruchu, pojišťovnictví a sportu. Převážnou část hesel tvoří normalizované slovenské dopravní názvy s českými ekvivalenty. Byly získány excerpcí z odborné literatury a z technických i názvoslovných norem. Jazyková stránka názvů byla konzultována se zástupci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník je určen uživatelům dopravní soustavy ČSSR, dopravcům a přepravcům, vědeckým a výzkumným pracovníkům, učitelům i studentům dopravních škol, redakcím odborného i denního tisku a zájemcům o dopravní literaturu.

[48]Snahou autora bylo odstranit názvoslovnou nejednotnost odborné dopravní literatury. Proto vybral pro každý pojem jeden doporučený název, který je vždy uveden na prvním místě heslového odstavce. Na dalších místech jsou v závorce a se zkratkou syn. uvedeny v nutných případech další, již méně doporučované synonymní názvy, např. tlačná remorkáž (syn. remorkáž postrkom). Synonyma jsou pak zařazena v abecedním pořádku slovníku s odkazem na základní heslo (remorkáž postrkom: synonymum pre tlačnú remorkáž).

Abecední uspořádání slovníku přináší zvláště při takto rozsáhlém díle některé lexikografické problémy, nejednotnosti ve výkladu i ve formálním zpracování hesel, nerovnoměrnosti ve výběru pojmů různých oborů a klade velké nároky na úsilí zpracovatele vyrovnat se s těmito všemi nesnázemi. Věcné uspořádání by naproti tomu umožňovalo takovéto obtíže zvládnout a dávalo by možnost vyhledat příslušný název, i když uživatel nezná jeho správné slovní znění, nýbrž pouze pojmovou náplň; věcně řazený slovník je ovšem nutno doplnit abecedním rejstříkem, který by dovoloval i obrácený postup od známého pojmenování k jeho neznámému a hledanému významu.

Dopravný slovník A. Petrovského je přesto dílem zdařilým a užitečným. Imponuje nejen rozsahem, ale i důkladností zpracování. Veřejnosti se tak dostává do rukou vítaná a prospěšná pomůcka pro autory i redaktory literatury s dopravní tematikou. I přes některé drobnější lexikografické nejednotnosti a nedůslednosti najde v ní čtenář vždy to, co právě hledá. Píle a odborný rozhled autorův i jeho péče o zdokonalování rychle se rozvíjející dopravní terminologie zaslouží jistě plného uznání.

Zařazením českých ekvivalentů a českého rejstříku může dílo plnit funkci srovnávacího slovensko-českého a česko-slovenského terminologického slovníku a může sloužit jako pramen informací i pro českého uživatele, zejm. proto, že podobný český slovník zatím neexistuje. Vzhledem k tomu, že dílo zahrnuje tak velký počet dopravních oborů, zasloužilo by si jeho vydání většího nákladu.

Naše řeč, volume 68 (1985), issue 1, pp. 47-48

Previous Jaroslava Hlavsová: Na okraj vydání encyklopedického slovníku lidové architektury

Next Igor Němec: K sedmdesátce Josefa Filipce