dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Trixeso a pexetrio

Michaela Lišková

[Short articles]

(pdf)

Trixeso and pexetrio

This article discusses the origin, meaning and use of the words trixeso and pexetrio.

[1]Roku 2001 vyšla v tomto časopise drobnost I. Bozděchové Pexeso, rexeso a jaké další eso? Autorka analyzovala slovo pexeso (vzniklo jako zkratkové slovo podle názvu televizní soutěže J. Dietla Pekelně se soustřeď!, vysílané v letech 1965–1972) a dále výrazy okazionální povahy, které byly vytvořeny pozměněním začátku tohoto slova: rexeso ‚regionální pexeso‘ a sklepseso ‚pexeso s obrázky lidí spjatých s divadlem Sklep‘.[2] Závěrem článku se I. Bozděchová ptá: Budou následovat další ESA pro nové karetní hry?

Nyní je na trhu další (a náročnější) hra na principu pexesa, v níž se postupným odkrýváním kartiček hledají buď tři shodné motivy, nebo tři motivy, které spolu nějak souvisejí, např. zvíře, skupina zvířat a biotop nebo vlajka státu, mapka s vyznačeným hlavním městem a typická zajímavost. Tato obměna paměťové karetní hry bývá označována jako trixeso nebo pexetrio. Obě slova se užívají jak jako vlastní název hry, tak jako obecné označení druhu hry; procesem apelativizace názvu prošlo též výchozí slovo pexeso. Slova [54]trixeso a pexetrio vzhledem k jejich neologickému charakteru zatím nenalezneme v žádném českém výkladovém slovníku.[3]

Při tvoření obou názvů hrála zásadní roli existence názvu pexeso, asociace s touto oblíbenou hrou je zřejmě i marketingově výhodná. Původní slovo se mechanicky, slabičně rozdělilo na dvě části (pe-xeso, pexe-so) a částí -xeso[4] a pexe- bylo nově použito. S využitím slovotvorného způsobu kompozice se dvojím způsobem přidal poukaz na diferenční herní znak – tedy že se nehledají dvě, nýbrž tři karty: první část složených slov tri- nese význam řecké číslovky tris ‚třikrát‘, resp. latinského slovního základu tri- ‚troj-‘; slovo trio v jednom ze svých významů označuje trojici. O zohlednění motivace výchozího zkratkového slova pexeso (pekelně se soustřeď) by bylo možné uvažovat u slova trixeso (třikrát se soustřeď), avšak nikoli u slova pexetrio (*pekelně se trojice). Počtem slabik se trojslabičné slovo trixeso shoduje se slovem pexeso, kdežto slovo pexetrio má o slabiku více.

Se zřetelem k uvedeným skutečnostem může být překvapivé, že slovo pexetrio je podstatně frekventovanější: v elektronickém mediálním archivu Newton Media je od roku 1990 výraz pexetrio vyhledán 23×, zatímco výraz trixeso pouze 4×. Na internetovém vyhledávači Google má slovo pexetrio přes 86 tisíc dokladů, téměř desetinásobek počtu dokladů slova trixeso (necelých 9 tisíc). (V ČNK – SYN není doložen ani jeden z výrazů.)

Jak již bylo uvedeno, nová paměťová hra karetního typu existuje ve dvou variantách. Hledají se buď tři shodné motivy (což je méně obvyklá varianta), nebo tři motivy, které spolu nějak souvisejí (což je častější varianta). Je možné, že se každé ze slov ustálí pro označení jedné z variant hry. Varianta hry, v níž se hledají tři shodné obrázky, je zpravidla označována jako trixeso, např. „HARRY POTTER – TRIXESO. Prodám tuto hru podobnou pexesu, akorát otáčíte tři kartičky místo dvou.“ (i-bazar.cz, 25. 11. 2006); „S pexesem, trixesem a dalšími variantami se dá zažít spousta legrace. […] Trixeso: K jedné sadě pexesa přidáme jeden kus páru z druhého pexesa se stejným motivem.“ (http://www.kliceni.cz[5], datum neuvedeno) Varianta hry, v níž se hledají související motivy, je obyčejně označována jako pexetrio, např. „Klasické pexeso zná asi každý. Při pexetriu se však otáčí a hledají trojice – zvířecí rodinka. […] Pexetriem si děti procvičí skvěle paměť a získají i přehled.“ (Maminka, 2. 3. 2009); „Za vytrvalost náležela těm nejlepším pěkná odměna. Kromě knih o přírodě také velký hit pexetrio. V něm se hledají tři obrázky, ale ne úplně stejné, jen spolu nějak související…“ (Rakovnický deník, 13. 4. 2012)

Hry s třemi kartami jsou oblíbené i jako pomůcka při vyučování na základní škole, kde slouží k procvičení a zapamatování probíraného učiva. Učební materiál D. Suché pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy, který umožňuje seskupování karet s lineárními rovnicemi, předposledními řádky rovnic a výsledky, je nazván pexetrio.[6] [55]Naopak učební materiál pro výuku českého jazyka na prvním stupni základní školy, s jehož pomocí se hledá slovo nadřazené a dvě slova souřadná (tedy karty se slovy vnitřně souvisejícími, nikoli identickými), pojmenovala jeho autorka K. Bryczová Vasková trixeso.[7]

Se vznikem nové hry na principu pexesa vyvstala i nová pojmenovací potřeba. Lze očekávat, že se do systému české slovní zásoby zapojí buď obě nově zaznamenaná slova – ať už budou užívána promiskue, nebo pro rozlišení různých variant hry (trixeso pro hledání tří shodných motivů, pexetrio pro hledání tří motivů, které spolu nějak souvisejí) –, nebo se udrží jen jedno z nich pro označení obou variant této karetní hry.[8]

LITERATURA

BOZDĚCHOVÁ, I. (2001): Pexeso, rexeso a jaké další eso? Naše řeč, 84, s. 51–52.

Český národní korpus – SYN (2010) [online]. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Cit. 2013-03-13. <http://www. korpus.cz>.

JÍLKOVÁ, L. (2004): Ze slovníku Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (nos autem – ucho vlakem). Naše řeč, 87, s. 225–232.

Mediální archiv společnosti Newton Media, a. s. (1990–2013) [online]. Cit. 2013-01-02. <http://www.newtonmedia.cz>.

Slovník současné češtiny (2011). Brno: Lingea.


[1] Text vznikl s podporou Ústavu pro jazyk český, v. v. i. (RVO: 68378092). Za cenné připomínky k původní verzi textu děkuji doc. I. Bozděchové.

[2] L. Jílková v NŘ (2004, s. 226) upozornila na okazionální výraz vusxeso ‚pexeso s fotografiemi členů Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy‘.

[3] I lexém pexeso nacházíme teprve ve Slovníku současné češtiny (2011, s. 541). Jeho význam je definován takto: ‚stolní hra, jejímž účelem je najít dvojice stejných obrázků‘.

[4] Zde zůstává přítomno ono ESO odkazující k nejvyšší kartě karetní hry, přeneseně hovor. expr. pak k vynikajícímu jedinci (Bozděchová, 2001, s. 52), jímž by v tomto případě mohl být člověk s výbornou pamětí.

[5] Dostupno z URL: <http://www.kliceni.cz/final/download/03_starsi/32_priroda/P02.pdf>. Cit. 2013-03-18.

[6] SUCHÁ, D. (2010): Lineární rovnice – pexetrio [online]. Cit. 2013-03-18. <http://dum.rvp.cz/materialy/linearni-rovnice-pexetrio.html>.

[7] BRYCZOVÁ VASKOVÁ, K. (2012): Význam slov – trixeso [online]. Cit. 2013-03-18. <http://dumy.cz/material/35281-vyznam-slov-trixeso>.

[8] Anonymnímu recenzentovi děkuji za doplnění, že existuje také pexeso pro uši, hra vhodná i pro nevidomé, v níž se sbírají dvojice krychliček vydávajících stejný zvuk. Autoři pojmenování rezignovali na jednoslovnost (v úvahu by přicházelo např. zvuxeso).

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
liskova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 97 (2014), issue 1, pp. 53-55

Previous Jiří Rejzek: K sémantickému vývoji adjektiva umělý

Next Z dopisů jazykové poradně