Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

The article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the questions contained in a school entrance test on the antonym of the Czech word "dolina" (dell, glen).

Dotaz:

V letošním zadání přijímacích testů na osmileté gymnázium se vyskytla otázka, jejíž odpovědi bychom s Vámi rádi prokonzultovali.

Vyberte slovo, které je nejvíce protikladné slovu napsanému velkými písmeny. Na každou otázku je jen jedna správná odpověď:

DOLINA

a) hřeben

b) pohoří

Lze uznat správnou odpověď „pohoří“? Domnívám se, že slovo hřeben je mnohoznačné (hřeben na česání, protáhlé vrcholy i rozsáhlejšího horského pásma, hřeben vlny v moři, hřeben na střeše, kohoutí hřebínek atd.), kdežto pohoří jednoznačně vyjadřuje pouze vyvýšenou oblast. Dolina je geografické označení, stejně jako pohoří i hřeben. Lze případně považovat za správné obě odpovědi?

 

Odpověď:

Domníváme se, že nejvíce protikladné slovu dolina je z nabízených slov slovo hřeben. Slovo dolina je podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (dále jen SSČ) definováno jako ‚údolí‘, přičemž údolí je v tomtéž slovníku definováno jako ‚úzký protáhlý pruh země mezi vyvýšeninami, zpravidla s vodním tokem‘. SSČ uvádí u hesla hřeben více významů. Je však třeba zdůraznit, že slova vstupují do významových vztahů (synonymie, antonymie apod.) každým významem zvlášť. Z tohoto hlediska tedy není rozhodující, kolik významů slovo nese. Důležité je, zda se alespoň jeden z jeho významů dá nějakým způsobem vztáhnout k významu porovnávaného slova. Z významů, které slovo hřeben vyjadřuje, je pro naši úlohu relevantní význam ‚svrchní podélná, ostře vystupující část něčeho; část pohoří s úzkým temenem‘ (opět podle SSČ). Z toho je zřejmé, že slova dolina a hřeben jsou zde ve vzájemném protikladu.

Slovo pohoří znamená ‚horské pásmo‘ (viz SSČ). Je možné spekulovat o tom, že i slovo pohoří tvoří vůči slovu dolina významový protiklad. Nicméně ze zadání úlohy (tak jak jste nám ho zprostředkovala) plyne, že dotazovaný má určit jen jednu možnost, a to tu, která s vybraným slovem tvoří protiklad nejvíce. Formulace otázky tedy poukazuje na implicitní předpoklad, že i ostatní možnosti mohou tvořit protiklad k vybranému slovu. Dotazovaný má ovšem zvolit odpověď, která odkazuje k protikladu nejvyostřenějšímu, nejvyhraněnějšímu. Zastáváme názor, že tomuto kritériu odpovídá varianta a), tj. slovo hřeben. Tento závěr je založen na skutečnosti, že jak slovo dolina, tak slovo hřeben referují k určité jednotce, celkem dobře vymezitelné, kdežto slovo pohoří odkazuje k jevu skládajícímu se z dílčích prvků. Součástí pohoří mohou být i různé plošiny a údolí (doliny), na vztah slov pohoří a dolina tak lze hledět jako na vztah celek–část, což pro výrazy dolina a hřeben neplatí.

Naše řeč, volume 97 (2014), issue 3, p. 168

Previous Jiří Rejzek: Dvě hudební pojmenování, která ve slovnících nenajdete – kapodastr a kazu

Next Jan Chromý: Korpusový přístup k popisu jazyka: Slovo úvodem