Časopis Naše řeč
en cz

Bibliografický soupis publikační činnosti prof. Jaromíra Běliče

Milena Tylová

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Bibliografie obsahuje výběr z tištěných prací prof. Běliče publikovaných v letech 1939—1973. Byly sem pojaty knižní a časopisecké práce z oblasti jazykovědy, literární historie a metodiky vyučování českému jazyku, dále edice českých klasiků a učebnice českého jazyka, na nichž autorsky spolupracoval; vypuštěna byla řada drobnějších novinových článků (hl. recenze a zprávy) a práce týkající se jiných [43]oborů. Úplná bibliografie autorových prací do r. 1963 byla uveřejněna v Informačním bulletinu pro otázky jazykovědné č. 5 (Praha 1964, s. 62—79, rotaprint; zprac. Z. Tyl — M. Tylová), který vycházel péčí Čs.-polské jazykovědné komise při ČSAV a PAN.

Použité zkratky: AUC — Acta Universitatis Carolinae; ČJ — Český jazyk; ČJL — Český jazyk a literatura; ČMM — Časopis Matice moravské; JazA — Jazykovědné aktuality; NŘ — Naše řeč; PřednLŠ — Přednášky … Letní školy slov. studií; SaS — Slovo a slovesnost; SlavP — Slavica Pragensia; SNKLU — Státní nakladatelství krásné literatury a umění; SPN — Státní pedag. nakladatelství; TLP — Travaux linguistiques de Prague; VJa — Voprosy jazykoznanija; VVM — Vlastivědný věstník moravský.

1939

Karel Havlíček Borovský v polské literatuře. Slov. přehled 31, 1—7.

Karel Havlíček Borovský a Fanny Weidenhoffrová. Dva dosud neznámé dopisy. SaS 5, 150—154.

Kollárovský sborník. SaS 5, 107—109 (ref.: Slovanská vzájemnost 1836—1936, Praha 1936).

Tajemství a kouzlo Havlíčkovy básnické tvorby. Naše zprávy, 23. 8. (ref.: B. Indra, Havlíčkovy práce o verši české lidové písně, Praha 1939).

1940

Havlíček a Slované. Ideografická studie. Praha, V. Petr, 28 s. Svazky úvah a studií, sv. 35.

František Bartoš mezi lidem. K 103. výročí jeho narození. Naše zprávy, 16. 3.

Lidová slovesnost a literatura. Tamtéž, 24. 2. (ref.: B. Václavek, Lidová slovesnost v českém vývoji literárním, Praha 1940).

1944

O vývoji dolského nářečí. Příspěvek k historické dialektologii Moravy. ČMM 64, 1—27.

Povídání o kramářských písničkách. Lid. noviny, 16. 1.

Dědiny si nadávají. Tamtéž, 1. 12. (dialektologický sloupek). — Přetištěno ve sb. Od hradské cesty 1967, 64—65.

Lidová dialektologie. Tamtéž, 14. 12.

1946

Ve službách lidu. Život starého kantora Teodora Martinů. Žarošice, nákl. sdružených kulturních spolků, 77 s.

Poznámky o mizení nářečí. VVM 1, 193—202.

[44]Hranice moravského Slovenska. Malovaný kraj 1, 26—27.

Zajímavý překlad Tyrolských elegií. Nár. osvobození, 30. 4.

Ústav pro jazyk český. Tamtéž, 16. 5.

Kniha o zapomínaném českém vědci. Tamtéž, 22. 10. (ref.: E. Škorpil, Alois Vojtěch Šembera, Vysoké Mýto 1946).

Slezsko po stránce jazykové. Tamtéž, 24. 10. (ref.: A. Kellner, Slezsko po stránce jazykové, Opava 1946).

1947

Karel Havlíček Borovský a Slovanstvo. Praha, M. Stejskal, 296 s.

Hláskosloví obce Nechvalína u Kyjova. Praha, Slov. ústav, 36 s.

Bezručovy názory na spisovný jazyk. Sb.: Pět studií o Petru Bezručovi, 184—218.

Hranice žito-pšenice v oblasti dolských nářečí. VVM 2, 122—126, 204.

Mimojazykoví činitelé ve vývoji jazyka. SaS 10, 126—127 (teze předn.).

B. Hála M. Sovák: Hlas, řeč, sluch (2. vyd., Praha 1947). Komenský 72, 147 (ref.).

Třicet let Naší řeči. Nár. osvobození, 17. 1.

Za písní. Svob. noviny, 31. 7. (vzpomínka na Vl. Úlehlu).

Profesor Ryšánek sedmdesátníkem. Nár. osvobození, 26. 8.

1948

Slovesné tvary třetí osoby pl. praes. v moravské slovenštině. Sb.: Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, 54—70.

Nářečí. Sb.: Kyjovsko. Vlastivěd. popis polit. okresu kyjovského, 28—34.

I. Malina: Slovník nářečí mistřického (Praha 1946). ČMM 68, 167—170 (ref.).

Lidské dokumenty“ z jižní Moravy. SaS 11, 139—140 (ref.: A. Šebestová, Lidské dokumenty. 2. vyd., Praha 1947).

Profesor Trávníček šedesátníkem. Nár. osvobození, 17. 8. — V. též: Stráž lidu, 17. 8.

1949

Zásady Palackého v otázkách jazykové kultury. Sb.: Tři studie o Františku Palackém, 166—237.

A. Kellner: Východolašská nářečí III (Brno 1946, 1949). NŘ 32, 154—156 (ref.) — V. též: Naše věda 25, 1947, 22—25 (o sv. I). Tamtéž 27, 1950, 277—282 (o sv. II).

Česká studie ze sociologie jazyka. SaS 11, 79—80 (ref.: K. Krejčí, Jazyk ve vývoji společnosti, Praha 1947).

M. Frančić: Sprawa polska w publicystyce Karola Hawliczka-Borowskiego (Kraków 1948). Slavia 19, 556—558 (ref.).

1950

K otázce vzniku nové spisovné češtiny. SaS 12, 9—15 (krit. poznámky k čl.: F. Kopečný, Spisovný jazyk a jeho forma hovorová, NŘ 33, 1949).

[45]Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi (Brno 1948). Slavia 20, 128—133 (ref. o sborníku).

Kroužky Mičurinovy, mičurinské nebo mičurinovské? Přír. vědy ve škole 1, 475 až 476.

Karel Havlíček Borovský: Básnické dílo. Praha, Orbis, 248 s.; 2. vyd. 1951. Národní knihovna, sv. 16 (krit. edice). — Další edice Havlíčkových básní: Tyrolské elegie. Král Lávra. Křest sv. Vladimíra. Praha, SNKLU 1956, 159 s. Edice Skvosty, sv. 8; vyšlo též ve Stát. nakl. dětské knihy 1960, 162 s. — Básnické dílo. Praha, SNKLU 1962, 282 s. Klub čtenářů, sv. 153. — Jiskry z křemene. Ze života a díla Karla Havlíčka Borovského. Praha, Albatros 1972, 181 s. (úprava textu a ediční pozn.).

Český jazyk. Mluvnice a pravopis pro 2. postupný ročník. Praha, Stát. nakl., 108 s.; 4. vyd. 1953 (spoluautor).

Český jazyk. Učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník. Tamtéž, 168 s.; 4. vyd. 1953 (spoluautor).

Český jazyk … pro 4. postupný ročník. Tamtéž, 195 s.; 4. vyd. 1953 (spoluautor).

Český jazyk … pro 5. postupný ročník. Tamtéž, 189 s.; 4. vyd. 1953 (spoluautor).

1951

K otázce češtiny jako národního jazyka. SaS 13, 71—86.

La dialectologie tchèque et slovaque depuis 1934. Philologica (příl. Čas. pro moderní filologii) 6, 34—45. — Přetištěno: Orbis 1, 193—209.

České výrazy za ruské nacija, narod, narodnost’, nacional’nost’ apod. NŘ 35, 93—105.

Překonáním strukturalismu k marxistické jazykovědě. Tvorba 20, 987—989.

Úkoly českého jazyka na národní škole z hlediska světového názoru a mravní výchovy. ČJ 2, 97—100 (spolu s F. Svěrákem).

Na okraj tří výborů z Havlíčka. NŘ 35, 23—28 (ref.: Cesta na Rus, Praha 1947; Plamenem veselým, Praha 1950; Výbor z poezie, Praha 1951).

Učme se od Slováků. Lid. noviny, 10. 1. (K vyd. sb. Za marxistickú jazykovedu, Bratislava 1950).

K otázce spisovné výslovnosti. Tamtéž, 20. 4. (K čl.: L. Tomášková, O české výslovnosti, tamtéž 6. 4.).

Strana podporuje rozvoj jazykovědy. Tamtéž, 14. 7.

1952

/Diskusní příspěvek k připravovaným Pravidlům slovenského pravopisu./ Slov. reč 18, 346—347.

Praktická česká mluvnice. Lit. noviny, č. 14 (ref.: B. Havránek — A. Jedlička, Česká mluvnice, Praha 1952). — V. též: Přepracované vydání Stručné mluvnice české pro školy všeobecně vzdělávací. NŘ 39, 281—286 (ref. o 4. vyd., Praha 1955).

[46]1953

K průzkumu hanáckých nářečí. Olomouc, Stud. a lidovýchovný ústav kraje Olomouckého, 15 s.

Národní jazyk, jeho pojetí a studium. Slavia 22, 185—194. — Závěrečné slovo k diskusi o tomto tématu. Tamtéž, 221—225.

Poměr mezi češtinou a slovenštinou. SaS 14, 29—46.

Zákonodárce nové spisovné češtiny. K dvoustému výročí narození Josefa Dobrovského. NŘ 36, 193—201.

Český příspěvek k řešení otázek jazyka v literatuře a v překladech z hlediska Stalinových prací o jazykovědě. Tamtéž, 43—48 (ref.: B. Havránek, Stalinovy práce o jazyce a jazyk literárního díla a překladu, Praha 1951).

/Zahajovací projev na konferenci o srovnávací slovanské jazykovědě v Olomouci v březnu 1953./ Slavia 22, 164—167.

Akademik Bohuslav Havránek šedesátníkem. Lit. noviny, č. 5.

Karel Havlíček Borovský: Obrazy z Rus. Praha, SNKLU, 208 s. Národní knihovna, sv. 40 (krit. edice).

1954

Dolská nářečí na Moravě. Praha, Nakl. ČSAV, 329 s., 18 map. Česká nářečí, sv. 1.

Moravskoslovenská nářečí. Vyd. Stud. a lidovýchovný ústav kraje Olomouckého a Vys. škola pedag. v Olomouci pro informaci vyplňovatelů dialektolog. dotazníků ČSAV, 24 s. (spolu s V. Křístkem).

Postavení moravské slovenštiny. Sb.: Adolfu Kellnerovi, 81—91.

Základy historického a srovnávacího chápání jazyka u Dobrovského. Slavia 23, 144—151.

K otázce využívání nářečí v literatuře. Sb.: Studie a práce lingvistické I, 510—528.

Jazyk v Havlíčkových Obrazech z Rus. NŘ 37, 92—103.

Moderní klasik o jazyku. Tamtéž, 219—224 (ref.: I. Olbracht, O jazyce a literatuře, Praha 1953).

Adolf Kellner est mort. Revue des Etudes Slaves 31, 354—355.

Před 75 lety se narodil profesor Kvido Hodura. Rudé právo, 2. 2.

Jan Herben: Do třetího a čtvrtého pokolení I. Praha, SNKLU, 540 s. Národní knihovna, sv. 45 (edice spolu s J. Skaličkou). — Do třetího a čtvrtého pokolení II. Tamtéž 1956, 582 s. Nár. knihovna, sv. 51; vyšlo též v ed. Nesmrtelní, sv. 67/68, tamtéž 1963, 407, 446 s.

Český jazyk. Učebnice mluvnice s výslovností a pravopisem pro 3. postupný ročník. Praha, SPN, 192 s.; 8. vyd. 1961 (hlavní autor).

1955

Sedm kapitol o češtině. Praha, SPN, 147 s.

K otázce pomezních nářečí. SaS 16, 129—139.

Nové údobí ve vývoji českého jazyka. NŘ 38, 129—146.

[47]A. G. Širokova: K voprosu o različii meždu češskim literaturnym jazykom i narodno-razgovornoj reč‘ju (Slavjanska filologija, Moskva 2, 1954). Sov. jazykověda 5, 115—116 (ref.).

Karel Havlíček Borovský o literatuře. Praha, Čs. spisovatel, 240 s. Kritická knihovna, sv. 16 (edice spolu s J. Skaličkou).

Metodika vyučování českému jazyku v druhém až pátém ročníku národních škol. Praha, SPN, 216 s.; 3. vyd. 1957 (spoluautor).

Język czeski. Podręcznik do nauki czytania, mówienia, gramatyki i pisowni dla klasy 4. Tamtéž, 189 s.; 2. vyd. 1960 (ved. autorského kol.).

Język czeski … dla klasy 5. Tamtéž, 249 s.; 2. vyd. 1960 (ved. autorského kolektivu).

Język czeski dla klasy 6. Tamtéž 249 s.; 2. vyd. 1961 (ved. autorského kolektivu).

1956

Český úvod do dialektologie. SaS 17, 233—235 (ref.: A. Kellner, Úvod do dialektologie, Praha 1954).

Odpověď O. Chlupovi na kritiku učebnic českého jazyka. Učit. noviny, 6. 9. (Chlupova kritika vyšla tamtéž 9. 8.).

Před vydáním nových Pravidel českého pravopisu. Lit. noviny, 24. 11.

Język czeski. Podręcznik do nauki czytania, mówienia, gramatyki i pisowni dla klasy 8. Praha, SPN, 186 s.; 2. vyd. 1962 (ved. autorského kol.)

Lektura czeska dla klasy 6 szkól z polskim językiem nauczania. Tamtéž, 103 s. (ved. autorského kolektivu).

Česká čítanka. Materialy do czytania literackiego dla klasy 7. Tamtéž, 147 s. (ved. autorského kolektivu).

Česká čítanka … dla klasy 8. Tamtéž, 159 s. (ved. autorského kol.).

1957

Pravidla českého pravopisu. Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV … Praha, Nakl. ČSAV, 478 s.; 4. upravené vyd. 1966, 5. vyd. 1969 (člen pracovního kolektivu).

Slovenština. Vysokoškolská učebnice pro studující českého jazyka. Praha, SPN, 182 s.; 4. vyd. 1972 (spoluautor).

Karel Havlíček Borovský a jeho doba. Novinářský sborník č. 1, 72—87.

Alois Vojtěch Šembera v Olomouci. Sb.: Vysoké Mýto památce A. V. Šembery 1807—1957, s. 41—44.

/Eva Halíková./ NŘ 40, 150 (nekrolog).

1958

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha, SPN, 392 s.; 6. upravené vyd. 1968 (ved. autorského kolektivu a spoluautor).

[48]Ke zkoumání vlivů historického vývoje společnosti na slovní zásobu národního jazyka. Sb.: K historicko-srovnávacímu studiu slov. jazyků, 152—157.

Vznik hovorové češtiny a její poměr k češtině spisovné. Sb.: Čs. přednášky pro IV. mezinár. sjezd slavistů v Moskvě, 59—71, — V. též ruské teze sjezdového referátu ve sb. IV Meždunarodnyj s‘jezd slavistov. Materiali diskussii II (Moskva 1962), 55—56. — Stať přetištěna v knize: V. Bozděch, Jazyková čítanka pro novináře (Praha 1972), 59—68.

Stav a úkoly české dialektologie. Situační zpráva. Sb.: Čs. přednášky … 197—208. — V. též ruské teze sjezdového referátu ve sb. IV Meždunar. s‘jezd slavistov. Materiali diskussii II (Moskva 1962), 362—363 (spolu s J. Štolcem).

/Odpověď na ot. č. 28:/ Otražajut-li i v kakoj mere dialekty otdel’nych slavjanskich jazykov plemennyje jazyki? Sb. otvetov na voprosy po jazykoznaniju k IV Meždunarod. s’jezdu slavistov, 275—278.

K otázce češtiny. Sb.: Studie ze slovanské jazykovědy, 429—434.

Neznámý překlad Křtu svatého Vladimíra do polštiny. Sb.: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám, 233—242.

K novému vydání Pravidel. ČJ 8, 81—90. — V. též: Školní vydání Pravidel. NŘ 41, 102—104 a Učitelské noviny, 4. 9.

Tradice olomoucké slavistiky. Sb. K historicko-srovnávacímu studiu slov. jazyků, 7—14.

Akademik František Trávníček sedmdesátníkem. SaS 19, 177—181. — K tomu v. Bibliografická poznámka, tamtéž 248.

Jubileum vynikajícího vědce. Rudé právo, 30. 1. (k 65. výročí narození akad. B. Havránka).

Sněmování slavistů z celého světa v Moskvě. Kultura, 18. 9. (zpr. o IV. mezinár. slavistickém kongresu v září 1958. — V. též NŘ 42, 1959, 57—61, 103—104.

Český jazyk pro 3. ročník škol pro slepé. Praha, SPN, část 1, 2 (hlavní autor).

1959

Poznámky o češtině na Daruvarsku v Jugoslávii. SlavP 1, 59—74; rus., něm. res.

Bojujme za upevňování a šíření hovorové češtiny! ČJL 9, 433—441.

K diskusi o pokusných učebnicích českého jazyka. Tamtéž, 154—159.

Příspěvky k problematice slovanského jazykového atlasu. Slavia 28, 602—603 (úvod k sérii diskusních příspěvků).

Vysoké jubileum zasloužilého vědce. Lit. noviny, 31. 1. (k 80. narozeninám Kv. Hodury).

1960

Slovník spisovného jazyka českého. I. A—M. Praha, Nakl. ČSAV, 1311 s. (spoluautor a věd. redaktor).

K otázkám lexikální části slovanského jazykového atlasu. Slavia 29, 244—250.

Patnáct let nové republiky a český jazyk. NŘ 43, 129—134.

Jazyková stránka naší nové ústavy. Tamtéž, 253—258.

[49]Mezinárodní dialektologická konference o otázkách slovanského jazykového atlasu. Slavia 29, 321—324 (zpr.; zasedání se konalo v listopadu 1959 ve Varšavě). — Zprávy o dalších zasedáních: Tamtéž 31, 1962, 653—656 (Budapešť, duben 1962); tamtéž 32, 1963, 303—304 (Moskva, říjen 1962).

Výbor z české a slovenské literatury. Čítanka pro 10.—12. ročník všeobecně vzdělávacích škol a pro odborné školy s polským jazykem vyučovacím. Praha, SPN, 343 s. (spoluautor).

1961

Nové úkoly naší jazykovědy. Nová mysl, 978—988 (spoluautor).

Ob obščeslavjanskom lingvističeskom atlase. VJa č. 2, 62—64, 68—70, 72; č. 3, 47 — 48; č. 4, 86—87, 89—92; č. 5, 65—66; č. 6, 65—67. — Tamtéž 1962, č. 1, s. 62; č. 2, s. 24, 26—27 (kolektivní odpovědi Čs. dialektologické komise; vedení spolu s B. Havránkem).

Vývoj nářečí v oblasti českého jazyka. Zb. za filologiju i lingvistiku 4/5, 21—28.

K voprosu ob obichodno-razgovornom češskom jazyke i jego otnošenii k literaturnomu češskomu jazyku. VJa č. 1, 44—51 (spoluautor). — V čes. znění stať otištěna v SaS 22, 98—106; franc. res.

Kdo zavřel okno? Otevři ho! NŘ 44, 266—271.

Tři změny v deklinaci zájmen. ČJL 12, 135—140.

Několik poznámek o významu edic lužickosrbských textů. Lětopis Inst. za serbski ludospyt A 8, 133—135.

K slovenské lexikografii. (Na okraj prvního svazku Slovníku slovenského jazyka.) NŘ 44, 42—51 (krit. ref.: SSJ I, Bratislava 1959).

Předmluva (ke knize:) J. Jelínek — J. V. Bečka — M. Těšitelová, Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce, s. 5—7.

Proč nemluvíme správněčesky. Kultura, 16. 11. (interview).

Akademik František Trávníček. Věst. ČSAV 70, 703—708 (nekrolog).

1962

Perspektivy rozvoje české jazykovědy. K desátému výročí Československé akademie věd. NŘ 45, 265—270.

Poměr mezi češtinou a slovenštinou v období socialismu. Sb.: Problémy marxistické jazykovědy, 387—402; rus., angl. res.

Za upevňování kontaktu mezi češtinou a slovenštinou na poli terminologie. Čs. terminologický časopis 1, 1—6.

Problematika obecné češtiny a jejího poměru k jazyku spisovnému. SaS 23, 108—125; rus. res. (spoluautor).

Syntaktické jevy v slovanském jazykovém atlase. (Úvod do diskuse.) Sb. Otázky slovanské syntaxe I, 409—411. — Tamtéž Závěrečné slovo k diskusi o slov. jazykovém atlase, s. 430.

Přípravy slovanského jazykového atlasu. Věst. ČSAV 71, 452—456.

[50](Diskusní příspěvky k referátům na IV. slavistickém kongresu v Moskvě.) Sb.: IV Meždunarod. s’jezd slavistov. Materiali diskussii II, 72—73, 330—331.

Sedmdesát let profesora Václava Vážného. NŘ 45, 129—137.

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6. ročník základní devítileté školy. Praha, SPN, 35 s.; 4. vyd. 1973 (hlavní autor).

Český jazyk pro 6. ročník. Tamtéž, 151 s.; 11. vyd. 1973 (hlavní autor).

1963

Hranice mezi příbuznými jazyky a pomezní nářeční izoglosy. Sb.: Čs. přednášky pro V. mezinár. sjezd slavistů v Sofii, 135—142. — V. též teze sjezdového referátu ve sb. Slavjanska filologija VII — Materiali (Sofija 1965) 230—231 a závěr diskuse, tamtéž s. 248—249.

(Odpověď na ot. č. I/10:) Kakvi sa otnošenijata meždu govorimija (obichodnija) ezik i pismenija literaturen ezik v otdelnite slavjanski ezici? Sb.: Slavjanska filologija I, 47—48 (spoluautor).

Vztah spisovného jazyka a nespisovných útvarů v češtině a poměry slovenské. Jazykovedné štúdie 7 — Spisovný jazyk, 212—222 (koref. na konf. o spisovné slovenštině v dubnu 1962 v Bratislavě). — Tamtéž závěr diskuse, s. 234 a diskus. přísp. k tématu „Jazyková kultúra a jazyková prax“, s. 66—67.

Ke zkoumání městské mluvy. SlavP 4, 569—575; rus. res.

Stav a úkoly jazykovědy. Věst. ČSAV 72, 332—339.

Rabota po podgotovke obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa. Istoria projekta, nynešneje sostojanije robot, bibliografija, Praha, Čs. dialektologická komise, 35 s. (redaktor a spoluautor).

Ot komissi po obščeslavjanskomu atlasu. VJa č. 1, 67—68 (úvod k čl.: Probnyj voprosnik k obščeslavjanskomu lingvističeskomu atlasu, tamtéž, 67—74).

K situaci ve vyučování českému jazyku. ČJL 13, 237—245 (spoluautor).

Odhodláme se k výraznějšímu zjednodušení pravopisu? (Slovo na uváženou.) Tamtéž 14, 145—156.

70 let akademika B. Havránka. Rudé právo, 30. 1.

1964

Slovník spisovného jazyka českého II. N—Q. Praha, Nakl. ČSAV, 1192 s. (spoluautor a věd. redaktor).

Celonárodní slovní zásoba ne plně spisovná a nespisovná. SaS 25, 11—26; rus. res.

Stadt — město? Prace filologiczne 18, cz. 2, 17—27. — V. též: Die Parallele „Stadt — město“. Sb.: Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur I (Berlin 1965), 35—44.

Jazyková kultúra a vzťahy. Kultúrny život č. 36, s. 10.

1965

K otázce hranic mezi příbuznými jazyky. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 5, 29—32.

[51]Zur Problematik der Grenzen zwischen verwandten Sprachen (dargestellt am Material slawischer Sprachen). Wiss. Zeitschr. der Karl-Marx-Univ. Leipzig. Gesell. und sprachwiss. Reihe 14 (Leipziger Abhandlungen zur Namenforschung …), 105—110.

Voprosnik Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa. Moskva, Nauka, 270 s. (spoluautor).

/Diskus. přísp. na V. mezinár. slavistickém kongresu v Sofii./ Sb. Slavjanska filologia VII — Ezikoznanie, 238—239.

Racionalizace pravopisu. Nová mysl, 906—910 (spoluautor).

Język czeski dla klasy 4 dziewięcioletniej szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania. Praha, SPN, 186 s.; 2. vyd. 1973 (ved. autorského kolektivu).

Język czeski dla klasy 6 … Tamtéž, 267 s.; 2. vyd. 1973 (ved. autorského kolektivu).

1966

Slovník spisovného jazyka českého, III. R—U. Praha, Academia, 1079 s. (spoluautor a věd. redaktor).

K otázce zaniklého litomyšlského t, d, n za někdejší p’, b’, m’. SlavP 8, 37—41.

Co dál s českým pravopisem. NŘ 49, 155—156.

Na závěr diskuse o pravopisu. ČJL 17, 1—6.

Prof. dr. Václav Vážný (6. 7. 1892 — 26. 4. 1966). SlavP 8, 415—417.

Język czeski dla klasy 3 dziewięcioletnej szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania. Praha, SPN, 88 s. (ved. autorského kolektivu). V prozatímním rozmnoženém vydání vyšla učebnice v letech 1963 a 1965.

Język czeski dla klasy 5 … Tamtéž, 222 s.; 2. vyd. 1973 (ved. autorského kolektivu).

Język czeski dla klasy 7 … Tamtéž, 275 s. (ved. autorského kol.).

1967

Zur Problematik der Grenzen zwischen verwandten Sprachen. Sb.: Verhandlungen des II. Dialektologenkongresses, Marburg/Lahn 1965, 54—59.

Stimmhaftigkeitsveränderungen der paarigen Konsonanten vor Vokalen und Sonorlauten im Tschechischen. Phonetica Pragensia 1, 95—111.

A propos du problème de la nation et de la langue lachiques. Notes écrites en marge de l’oeuvre d’Óndra Łysohorsky. Philologica Pragensia 10, 102—105. — V neúplném znění otištěno v čas. Poésie Vivante, Ženeva 1966, č. 20, 4—6.

Několik slov o učebnicích českého jazyka. Věst. ČSAV 76, 775—779 (odpověď na kritiku F. Daneše, tamtéž 151—160).

Předmluva. Bezručiana 1967. Sborník prací k 100. výročí narození Petra Bezruče … 5—6.

1968

Přehled nářečí českého jazyka. (S mapkou.) Praha, SPN, 97 s.; 1. dotisk 1. vyd. 1971 (vysokoškolský učební text).

[52]Sootnošenije meždu tverdym i mjagkim sklonenijem suščestvitel’nych na territorii češskogo jazyka. TLP 3, 65—77, 2 mapky.

Čech — Česko? NŘ 51, 299—301. — Shrnutí diskuse: Ještě jednou Česko. Tamtéž, 52, 1969, 256—260.

Padesát let spisovné češtiny v samostatném státě. Tamtéž, 257—269. — Otištěno též ve sb. Kultura českého jazyka (Liberec 1969), 19—29 a v PřednLŠ XIII (Praha 1970), 3—19.

K půlstoletí republiky. ČJL 19, 49—52 (vývoj spis. češtiny 1918—1968).

Sostojanije i zadači češskoj dialektologii. VJa č. 4, 4—12.

Naléhavé úkoly české dialektologie. SaS 29, 287—294; něm. res.

Proč jsem se stal dialektologem. Sb.: 70 let gymnasia v Kyjově 1898—1968, s. 137—140.

1969

Razvojna situacija češkog jezika. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Radovi 35. Odjeljenje društvenih nauka, kn. 12, 101—127; něm. res. — V čes. znění vyšlo zkráceně v PřednLŠ XIV (Praha 1971) 3—9.

K interferenci jevů hláskoslovných a tvaroslovných. Nařeční imperativy chic, vrac, zaplac. SlavP 11, 79—84; rus. res.

Poznámky o postavení německých přejatých slov v dnešní češtině. Sb. Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur, 7—18. — V. též něm. res. sjezdového referátu ve sb. VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Resumé přednášek, příspěvků a sdělení (Praha 1968), 119.

Předmluva /k edici:/ Dílo J. A. Komenského 1, 7—14 (též v lat. znění; spolu s A. Škarkou).

Velbloud uchem jehly? NŘ 52, 286—290.

Významné Cuřínovy příspěvky k historické dialektologii a toponomastice. SaS 30, 171—178 (ref.: F. Cuřín, Studie z historické dialektologie a toponomastiky Čech, Praha 1967).

1970

Česká nářeční bezpředložková spojení typu šel sem maminkou, pudem Benešom, bil sem tam pátek. Slavica Slovaca 5, 248—252.

Hele, tenhle tudle hnedle takle … NŘ 53, 228—235.

Přípravy souborné kritické edice spisů J. A. Komenského. Slavia 39, 619—624.

Jméno spisovatele Ivanova. Onomastické práce 3, 21—24; něm. res.

A. Vašek: Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě (Praha 1967). Slavia 39, 108—116 (krit. ref.).

/Diskus. příspěvky na VI. mezinár. slavistickém kongresu v Praze 1968./ Sb.: VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1, s. 163—184, 197—198.

1971

Slovník spisovného jazyka českého. IV. V—Ž. Doplňky a opravy. Praha, Academia, 1011, XX s. (spoluautor a věd. redaktor).

[53]Jmenné tvary adjektiv v nařečních spojeních typu mákuv koláč, kedlubnovo zelí na Mladoboleslavsku a Mělnicku v Čechách. SlavP 13, 75—81; něm. res.

Střídnice za praslovanské ł v moravských nářečích. Sb.: Miscellanea linguistica, 37—39.

Karel Havlíček Borovský: Duch národních novin. Výbor připravili J. Bělič a J. Skalička. Praha, Odeon, 263 s.

1972

Nástin české dialektologie. Praha, SPN, 464 s., 40 map. Edice Vysokoškolské učebnice.

Čeština. Vysokoškolská učebnica. Bratislava, Slov. ped. nakl., 241 s., 15 s. příl. (spoluautor).

Doistoričeskije dialektnyje različija v oblasti češskogo jazyka. Sb.: Russkoje i slavjanskoje jazykoznanije (k 70-letiju R. I. Avanesova), 24—35, 1 mapka. — V českém znění otištěno v PřednLš XV, 52—63; teze přednášky v JazA 8, 1971, č. 1/2, s. 20.

K české dialektologické terminologii. SaS 33, 169—172; rus. res.

Některé výtěžky zkoumání městské mluvy v oblasti českého jazyka. PřednLŠ XV, 7—23. — V. též teze přednášky: JazA 9, č. 2/3, 45—46.

Sedm, sedmnáct, sedmdesát … NŘ 55, 72—78, 1 mapka.

Zur editorisch-textologischen Problematik bei Neuausgaben der Schriften Komenskýs. Acta Comeniana 3 (27), 405—410; čes. res.

1973

Lexikální rozdíly na území českého jazyka z hlediska vztahů k jiným jazykům slovanským. Slavia 42, 1—8. — V. též něm. res. sjezdového ref. ve sb. VII Międzynarodowy kongres slawistów, Warszawa 1973. Streszczenia referatów i komunikatów, 134—135.

Názvy základních nářečních skupin českého jazyka. SaS 34, 134—137; rus. res.

K vozmožnosti ispol’zovanija sredstv mechanizacii dlja obrabotki materialov Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa. Obščeslav. lingv. atlas. Materialy i issledovanija 1971 (Moskva 1973).

V tisku:

Zur Problematik des gesamtslawischen Sprachatlasses. Sb.: Sprachatlanten II (Zeitschr. f. Dialektologie und Linguistik, Beiheft 8).

Einige Ergebnisse der Erforschung der Stadtsprache im tschechischen Sprachbereich.

Čeština Eskymo Welzla. Zvláštní případ využití nespisovné mluvy v literatuře. Zb. Filoz. fak. Univ. Komenského v Bratislavě — Philologica (Paulinyho sborník).

Poznámky k problematice vývoje nespisovných útvarů a spisovného jazyka. (Na českém materiálu.) Jazykovedné štúdie (Peciarův sb.).

[54]Činnost redakční

a) v odborných časopisech:

Naše řeč. Čas. Ústavu pro jazyk český ČSAV (člen red. rady od roč. 36, 1953).

Československý terminologický časopis (člen red. rady v roč. 1, 1962—5, 1966).

Český jazyk a literatura (člen red. kruhu v roč. 14, 1963/64 — 18, 1967/68).

Acta Comeniana. Revue intern. des Etudes Comeniologiques (člen red. rady v roč. 1, 1969).

b) ve sbornících apod.:

Otázky jazykovědy z hlediska prací J. V. Stalina. Sborník přednášek … Praha Nakl. Čs.-sovět. institutu 1952 (spoluredaktor čes. vydání a autor předmluvy, s. 5—7).

Dotazník pro nářečí hanácká. Praha, Ústav pro jaz. český ČSAV a katedra čes. jazyka a lit. fil. fak. brněnské univ. 1952 (spoluredaktor).

Studie a práce lingvistické I. K 60. narozeninám akad. B. Havránka. Praha, Nakl. ČSAV 1954 (spoluredaktor).

K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků. Sborník projevů z konference … 1957 v Olomouci a v Praze. Praha, SPN 1958 (spoluredaktor).

Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akad. F. Trávníčka. Praha, SPN 1958 (spoluredaktor).

Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sborník prací. Praha, SPN 1958 (spoluredaktor).

Problémy marxistické jazykovědy. Akad. B. Havránkovi … k 70. narozeninám. Praha, Nakl. ČSAV 1962 (spoluredaktor).

Slavica Pragensia III. Praha, SPN 1962. AUC 1961 — Philologica 3. — IV. Věnováno akad. B. Havránkovi k 70. narozeninám. Tamtéž 1963. AUC 1962 — Philologica 3. — VI. K stému výročí smrti Vuka Stefanoviće Karadžiće. Praha, Univ. Karlova 1964. AUC 1964 — Philologice 2. — VII. Tamtéž 1965. AUC 1965 — Philologica 1. — VIII. Věnováno prof. V. Šmilauerovi k sedmdesátinám. Tamtéž 1966. AUC 1966 — Philologica 1/3 (spoluredaktor).

Slovanská filologie na Universitě Karlově. Vyd. Univ. Karlova k VI. mezinár. sjezdu slavistů v Praze. Praha, Univ. Karlova 1968 (člen red. kruhu).

Staročeský slovník. Seš. 1—4 (na neosědlý). Praha, Academia 1968—1972 (věd. redaktor).

Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Festschrift H. H. Bielfeldt zum 60. Geburtstag. Berlin, Akad. — Verlag 1969 (spoluredaktor).

Dílo Jana Ámose Komenského. Sv. 1, 2, 17. Praha, Academia 1969—1971 (předseda red. rady).

Naše řeč, volume 57 (1974), issue 1, pp. 42-54

Previous Ivan Lutterer: Josef Jungmann dnešku

Next Luděk Bachmannn, Slavomír Utěšený: Dva české nářeční texty