Časopis Naše řeč
en cz

Zato a za to

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dosud se řídíme »Pravidly« a rozlišujeme výrazy zato a za to, že; tak činí také NŘ. II, 166, 309, VII, 277, XIV, 39, XV, 159. Ve 32. seš. Slovníku jazyka českého pod heslem míti radí Váša: »míti za to (lépe zato), že… « Zdá se mi to nemožné, vždyť přece ve rčení »mám za to, že« cítíme slovo »to« jako samostatné zájmeno. Má Váša pravdu? — Pravidla čes. pravopisu dosud učila psát stenati, zastenati. Nyní v 17. seš. Příručního slovníku čteme dosténati, sténání, sténati, dosténávati. Mohli byste nám v některém z příštích čísel NŘ. říci, čeho se máme držet?

Frant. Brodský, řed. měšť. školy

K tomu poznamenáváme, že citovaný Slovník jazyka českého je podnik čistě soukromý, a není to tedy pomůcka oficielní. Proto dává NŘ. přednost Pravidlům českého pravopisu všude tam, kde se od nich tento slovník o své újmě odchyluje. Jinak je tomu u Příručního slovníku jaz. českého, který v Stát. nakladatelství vydává třetí třída České akademie věd a umění za vrchní redakce prof. O. Hujera, E. Smetánky a M. Weingarta a prací kanceláře Slovníku jaz. českého. Redakce tohoto slovníku pracuje v souhlase s pravopisnou komisí která připravuje nové vydání Pravidel, všechna její ustanovení měnící dosavadní způsob psaní zavádí už v praxi Přír. slovníku a tím anticipuje budoucí oficielní Pravidla čes. pravopisu. Proto mají odchylky v textu Přír. slovníku (kromě citátů!) platnost autoritativní a lze jimi už dnes korigovati předpisy dosavadních Pravidel. Když tedy Přír. slovník zavádí psaní dosténati, sténání, sténati, dosténávati, znamená to, že tak budou psáti i příští Pravidla čes. pravopisu a že každý už dnes může tento způsob psaní přijmouti za svůj »Naše řeč« se ovšem řídí Příručním slovníkem a svou praxi přizpůsobuje změnám, které Přír. slovník autoritativně zavádí.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 7, s. 187

Předchozí U vás

Následující 5 — 3 = 2