Časopis Naše řeč
en cz

Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 2.

Zdeňka Sochová, Běla Poštolková

[Articles]

(pdf)

-

Falaš, -e m hebrejské označení (černého) etiopského Žida: přepravování F-ů leteckým mostem do Izraele

faraón, -a m nově ve význ. malý mravenec rozšířený jako škůdce v sídlištních bytech, provozovnách a skladištích (pův. objevený v egyptské mumii): dezinsekce f-ů

farma, -y ž nově ve význ. soukromá (větší) zemědělská usedlost: zakládat rodinné farmy; faremní příd.: f. hospodářství

farmář, -e m nově ve význ. soukromě hospodařící zemědělec (na větší usedlosti)

fax, -u m sděl. tech. elektr. zařízení k dálkovému přenosu obrázků, rukopisů, vytištěných textů, map aj.; telefax: poslat potvrzení faxem; faxový příd.: f-á zpráva

faxovat ned. posílat faxem: pište, telefonujte, faxujte

feature [fíčr] neskl. ž uměleckopublicistický žánr kombinující reportáž, dokumentární pásmo ap. s dramatickým útvarem

federál, -u m 1. hovor. instituce společná pro celou federaci; její členové (zvl. Federální shromáždění): měli jsme ve f-u dovolenou; - f. schválil zákon o půdě 2. slang vrcholné akce (zvl. sportovní) pořádané ve federálním rozsahu: zvítězit na f-u na mistrovství celé federace

fet, -u m hovor. 1. prostředek k fetování 2. řidč. fetování

feťák, -a m hovor. kdo fetuje: na nádraží se povalují f-ci; feťačka, -y ž

fetovat ned. (bezpředm.; co) hovor. nemírně, s chorobnou závislostí požívat omamné látky (pův. zvl. vdechovat jejich páry); drogovat: fetuje už i školní mládež; f. toluen

fiftýn (angl. fifteen, tj. patnáct), -u m sport. (v tenise) bod v gamu: získat deset f-ů za sebou

figurant, -a m nově ve význ. 1. představitel pachatele n. oběti trestného činu při jeho rekonstrukci 2. představitel sportovce ve sportovní instruktáži; figurantka, -y ž

filozofie, -e ž nově ve význ. souhrn zákl. myšlenek a způsobů jejich realizace (v něj. konání), zákl. způsob nazírání (na činnost, popř. funkci něčeho), zákl. [2]smysl, pojetí něčeho: f. ekonomické reformy; f. vlády koncepce; f. podnikání smysl, pojetí

finta, -y ž nově ve význ. hovor. důvtipný, překvapující způsob řešení: rytmické f-y skladby

fitcentrum, fit-centrum, fitness-centrum [-nys-], -ra s zařízení se souborem pomůcek pro posílení tělesné zdatnosti: f-a v jednotlivých městských čtvrtích

fitness-klub [-nys-], -u m klub zařízený pro posílení tělesné zdatnosti: exkluzívní f. s posilovnou, bazénem, masážemi

flexibilita, -y ž kniž. a publ. pružnost (reakcí, postojů); přizpůsobivost: f. politických stran; samostatnost a f. pracovníka

flexibilní příd. kniž. a publ. pružný (v reakcích, postojích); přizpůsobivý: pojišťovna je velmi f.; f. tým; flexibilně přísl.

folk, -u m 1. lid. píseň (pův. anglosaská) v nové interpretaci 2. nově utvořená píseň (i amatérská) s aktuálním, zprav. společensky kritickým zaměřením; folkový příd.: f-á hudba; - f. festival

folkař, -e m skladatel a interpret folkové hudby; folkařka, -y ž

fondue [-dy], fondy[1] neskl. s i m mn. 1. kousky chleba namáčené v rozpuštěném sýru s bílým kořeněným vínem (švýcarské jídlo) 2. masové f. kousky masa opékané v oleji a namáčené do růz. omáček a přísad

formát, -u m výp. tech. předem určené uspořádání n. rozmístění textu na disku ap.

formátování, -í s výp. tech. opatřování (čistého) disku formátem (jako příprava pro počítačový záznam)

formátovat ned. (co) výp. tech. opatřovat (čistý) disk formátem (jako příprava pro počítačový záznam): f. čisté diskety

frekvence, -e ž nově ve fraz. spoj. ladit na stejné f-i být s někým (myšlenkově, pocitově ap.) spřízněný

freon, -u m chem. mn. f-y fluorované a chlorované uhlovodíky, užívané např. v chladničkách a aerosolových bombičkách, podílející se na znečištění ozónové vrstvy Země

fretka, -y ž nově ve fraz. spoj. hovor. jede jak f. rychle jde, rychle něco dělá

fritéza,[2] -y ž fritovací přístroj, hrnec

fritovací příd. sloužící k fritování: f. přístroj, hrnec fritéza; f. čas

fritovat ned. (co; bezpředm.) smažit (potraviny ponořené do oleje) ve speciálním přístroji, hrnci: f. řízky, hranolky; f. deset minut

frustrace, -e ž nově ve význ. neuspokojení, zklamání, znechucenost: společnosti se zmocňuje f. z nejistých poměrů

[3]frustrovaný příd. 1. stižený frustrací (stavem porušené psychické a citové rovnováhy): f-é dítě (v rozháraném manželství); sexuálně f-á žena 2. nově ve význ. neuspokojený, zklamaný, znechucený: národy f-é etnickými rozbroji

frustrovat dok. (koho, co) neuspokojit něčí očekávání, naděje ap.; zklamat, znechutit: lidé jsou frustrováni situací

fundamentalismus, -mu m 1. přísná, až fanatická náboženská pravověrnost: islámský f. 2. bezvýhradné, extrémní zastávání něj. doktríny: ekologický f.; kupónový f.

fundamentalista, -y m (1. mn. -é) stoupenec (fanatického) fundamentalismu: netolerantní církevní f-é

fundamentalistický [-ty-] příd. k fundamentalismus, fundamentalista: islámsky f-é pojetí poslušnosti

funk [fank], -u m hud. jazzový způsob hry, přednesu, založený na blues a černošské duchovní hudbě

fyzička, -y ž hovor. fyzická stránka, kondice: pečovat o svou f-u

gádž, -e m romské označení člověka bílé pleti

gag [ge-], -u m nově ve význ. slovní prostředek k pobavení publika: přednášky velkých vědců jsou prošpikovány předem přichystanými g-y

gama příd. neskl. nově ve spoj. g. nůž velmi přesný přístroj na bezbolestné operace mozku a cévních malformací v hlavě: instalovat Leksellův g. nůž

garant, -a m nově ve význ. kdo něco zajišťuje, zabezpečuje, zaručuje se za něco: g. ekonomické reformy

gastarbeitr [-baj-], -a m publ. zahraniční dělník pracující dočasně v ekonomicky vyspělejší zemi (pův. v SRN) a pobírající zprav. nižší mzdu než dělník domácí

gay [gej], -e m homosexuál: seznamovací rubrika pro gaye

generace,[3] -e ž nově ve význ. vývojová, inovačními prvky obohacená etapa: nová g. počítačů; automobil třetí g.

genetický [-ty-] příd. nově ve spoj. odb. g. kód souhrn vrozených vlastností daných sledem aminokyselin v chromozómech: hovor. má to (způsob myšlení, jednání ap.) v g-ém kódu

genom, -u m biol. soubor genů lokalizovaný v chromozómech buněčného jádra (představující dědičný základ organismu)

genový příd. nově ve spoj. odb. g-é inženýrství součást genetiky využívající přenos genů pro cílené změny v dědičné výbavě organismů

geopatogenní příd. odb. ve spoj. g. zóna působící zhoubně na lidské zdraví; negativní zóna: postel v g. zóně

[4]geostacionární příd. odb. ve spoj. g. družice (pro pozorovatele na Zemi) setrvávající na stejném místě oblohy (užív. v meteorologii a telekomunikaci): předpovídat počasí podle snímků z g. družice

geriatrie, -e ž lékařský obor zabývající se chorobami stáří a jejich léčením; gerontologie: geriatrický příd.: g. výzkum; g-á psychiatrie

gesce, -e ž nově ve význ. řízení a koordinace veřejnoprávní aj. činnosti: pracovní skupina pro přípravu zákonů v oblasti celní pod g-í Úřadu předsednictva vlády; gesční příd.: g. výbory parlamentu

glukometr, -u m med. přístroj k měření hladiny cukru diabetiků

golfáč, -e m, zprav. pomn. g-e hovor. skládací dětský kočárek (připomínající golfové hole); buggy, (golfové) hole

golfista, -y m (1. mn. -é) hráč golfu; golfistka, -y ž

goodwill [gu-], -u m publ. dobré jméno firmy, renomé

gorila, -y ž nově ve význ. slang osobní strážce významné osobnosti (zejm. politické): za státníkem stojí jeho g.; i filmoví herci mají své g-y

gospelsong, -u m hud. duchovní píseň (novodobý spirituál) severoamer. černochů

gramáž, -e ž hmotnost urč. látky (nejč. 1 m2) vyjádřená v gramech: lehátko má g. …

Grand Prix [gran pri] neskl. (mn. Grands Prix [gran]) ž sport. seriál bodovaných závodů vrcholné mezinárodní soutěže v růz. sportovních odvětvích; Velká cena: motoristická G. P.; celkové pořadí atletických Grands P.

Grand Slam [grent slem], -u m sport. soubor čtyř hlavních světových tenisových turnajů: mistrovství Austrálie se počítá ke Grand Slamu; grandslamový příd.: g. turnaj v Paříži; získat tři g-á vítězství

grant, -u m jednorázový příděl finančních prostředků na urč. veřejně prospěšnou činnost, na termínovaný vědecký úkol ap.: americké g-y pro ekologické fondy republik; tříletý akademický g.; grantový příd.: g-á komise; g-á agentura

gravitest, -u m zkouška k ověření těhotenství (gravidity)

Greenpeace [grinpís] neskl. ž mezinár. ekologická organizace aktivně bojující za čisté životní prostředí

grémium, -ia s nově ve význ. vedoucí skupina lidí něj. orgánu, aparátu n. instituce: politické g. předsednictva parlamentu; g. Fondu české kultury

gulag, -u m (zkr. z rus. Glavnoje upravlenije ispravitel’no-trudovych lagerej) sovětský tábor nucených prací: sibiřské g-y

guma, -y ž nově ve význ. arg. prezervativ: většina holek spí přes gumu

guru neskl. i -ua m (1. mn. -uové) duchovní vůdce, vůdčí osobnost (pův. náboženský učitel v hinduismu)

gynda, -y ž slang gynekologické oddělení nemocnice, polikliniky, gynekologická klinika: leží na g-ě

háj, -e m nově ve fraz. spoj. hovor. je to (mít něco) v háji úplně zničené

halucinogen, -u m odb. mn. h-y látky působící dočasně zrakové vize, halucinace ap.; halucinogenní příd.

[5]hamburger[4] [-gr], -gru m mletý řízek z hovězího n. drůbežího masa

happening [hepeny-], -u m nově ve význ. nekonvenční konání se záměrem upoutat pozornost, provokovat, šokovat; happeningový příd.: h-é lakování tanku narůžovo

happeningář [hepeny-], -e m kdo pořádá happening(y)

hard rock [-rok], -u m hud. styl rockové hudby zdůrazňující rytmickou stránku, sílu zvuku a výstřední doprovodné pohyby; hardrockový příd.

hardrocker [-rok-], -a m skladatel a interpret hardrockové hudby

hardware [-ver], -ru m výp. tech. technické vybavení počítače

haš, -e m slang hašiš

hattrick[5] [hetrik], -u m sport. vstřelení tří branek týmž hráčem v jednom zápase; získání tří vítězství za sebou jedním závodníkem: Růžičkovy h-y v hokejovém utkání; - cyklokrosový h. Radka Šimůnka

havaj, -e ž hovor. expr. pohoda, klid: leží si na lehátku - prostě h.

heavy metal [he-], -u m hud. styl rockové hudby zdůrazňující co možná nejtvrdší výraz, jednoduché a rázné instrumentální riffy (opakované melodické fráze), zvl. pak zvukovou intenzitu; heavymetalový příd.: h-á skupina

hejk, -a m (6. mn. -cích) zbož. menší treskovitá mořská ryba

hemodialýza [-dy-], -y ž med. (při porušené funkci ledvin) umělé pročišťování krve na způsob přirozeného procesu v ledvinách; hemodialyzační příd.: h. středisko

heterosexualita, -y ž pohlavní náklonnost k druhému pohlaví

hi-fi neskl. s (zkr. z angl. high fidelity, tj. vysoká věrnost) 1. sděl. tech. mezinár. označení pro elektroakustické zařízení s velmi kvalitní (špičkovou) reprodukcí 2. slang špičkové elektroakustické zařízení; špičková nahrávka: koupit si hi-fi; hi-fi neskl. příd. slang (elektroakusticky) špičkový: hi-fi záznam; hi-fi věž

hippie [-pi] neskl., hippiovský příd. k hippie (m): h., h-á komuna

hit, -u m nově ve význ. publ., někdy hanl. 1. líbivé heslo, líbivý argument; šlágr (dř.): demokracie a lidská práva, to jsou hity politické arény 2. úspěšný výrobek aj.: vitamínový h.; hitový příd.

hitparáda, -y ž hovor. pořad sestavený z úspěšných písniček (hitů): rocková, dechovková h.

HIV zkr. (angl. Human Immunodeficiency Virus) virus vyvolávající aids

[6]Hizballáh, -u m proíránská militantní organizace v Libanonu: základny H-u; hizballáh, -a m bojovník této organizace: hranice kontrolované šíitskými h-y

hladovkář, -e m kdo drží hladovku (jako projev protestu)

hlubinný příd. nově ve spoj. psych. h-á psychologie zabývající se podvědomou a nevědomou motivací lidského jednání

hlubokosvalový příd. působící na svaly do hloubky: h-á technika kalanetiky

hmatový příd. nově ve spoj. h-á expozice umožňující lidem zrakově postiženým vnímat výtvarné umění hmatem

hmoždinka, -y ž nově ve význ. tech. (kónická) trubička z umělé hmoty se záchytkami, sloužící k pevnému zachycení skob ap. ve zdi

hobby [-bi] neskl. s i m činnost konaná ze záliby ve volném čase; koníček

hodina, -y ž nově ve spoj. 1. hodina H urč. hodina, v níž se má udát něco důležitého; chvíle (napjatého) očekávání 2. hodina H chvíle pravdy 3. fraz. hovor. (udělat něco, být postižen něčím) od h-y okamžitě, ihned: dát, dostat výpověď od h-y

hodiny, -in ž pomn. motor. slang smyk na zledovatělé vozovce, při kt. se auto otočí do protisměru

hodit dok. (3. mn. -í) nově ve spoj. 1. neos. hovor. hodí to (někomu něco) vydá, dá užitek: když se šábnou, tak jim to hodí stovku za hodinu 2. h. (si) korunou (při nerozhodnosti) rozhodnout (se) podle předem stanovené platnosti strany mince, kt. se obrátí nahoru

hogo fogo neskl. m hovor. expr. předstíraně důstojný, vznešený člověk: film Hogo fogo Homolka; hogo fogo neskl. příd.: hogo fogo hotel honosný, přepychový; hogo fogo přísl.: tváří se strašně hogo fogo

hokejbal, -u m sport. (lední) hokej s míčkem

holandský příd. nově ve spoj. ekon. h-á aukce při níž se vydražený objekt získává za nižší než vyvolávací cenu

holding [holdy- i houldy-], -u m (6. mn. -zích) ekon. 1. převládající kapitálová účast akciové společnosti, kt. svým kapitálem kontroluje a ovládá dceřiné podniky 2. holdingová společnost: jeden z největších evropských h-ů; holdingový příd.: h-á společnost založená na holdingu 1

hole, -í ž pomn. nově ve spoj. hovor. (golfové) hole skládací dětský kočárek (připomínající golfové hole); buggy, golfáče

holocaust[6] [-kaust i -kóst], -u m masové vyvražďování evropských Židů německými nacisty během druhé světové války; přen. masové vyhlazování národa; genocida

[7]holografie, -e ž odb. způsob zobrazování založený na interferenci paprskových svazků, při kt. zůstává zachována trojrozměrnost předmětů; holografický příd.

hologram, -u m odb. záznam vytvořený holografií: vstupenky s trojrozměrným h-em olympijského maskota

holub, -a nově ve význ. sport. slang skeet, trap: ve finále jí ulétli dva h-i

holý příd. nově ve spoj. h-é lebky skinheadi

horizont, -u m nově ve spoj. publ. (časový) h. úsek, průběh: delší časový h.; na h-ě dvou let se úroveň zlepší

horkovod, -u m potrubí, kterým se vede horká voda: stavba h-u z Mělníka do Prahy

horký příd. nově ve význ. hovor. (velmi) aktuální, akutní, naléhavý: h-á fáze konfliktu; jeden z h-ch favoritů; h-á linka pro naléhavé rozhovory

hot jazz [dže-], hovor. hot, -u m styl jazzové hudby vyznačující se improvizací a temperamentním výrazem

hrabanka, -y ž nově ve význ. povrchové vrstvy lesní půdy (listí, jehličí, drobné větvičky ap.): zahrnout rododendron h-ou

hrátky, -tek ž pomn. nově ve význ. expr. (nezodpovědná, nebezpečná) hra, pohrávání si: nebezpečné hrátky bezdomovců na nádražích; války jsou mužské hrátky

hustota, -y ž nově ve spoj. výp. tech. h. záznamu počet bitů na jednotku délky n. plochy paměťového média

hvězdný příd. nově ve spoj. h-é obsazení (filmu aj.) s mnoha hvězdami; publ. h-é války (nazv. podle vědeckofantastického filmu George Lucase Star Wars, 1977) zneškodňování strategických raket ve vesmíru systémem umělých družic opatřených lasery (tzv. Strategická obranná iniciativa)

hyperinflace, -e ž přílišná, nadměrná inflace: h. nám zatím nehrozí

chabrus příd. neskl. hovor. mírně nemocný, tělesně špatný: nejdu nikam, jsem trochu ch.; chabrus, -a m člověk v trochu špatném tělesném stavu: mám v družstvu samé ch-y

charta, -y ž nově ve spoj. Charta 77 nekonformní skupina lidí bojující legálními prostředky proti totalitnímu režimu

chartista [-ty-], -y m (1. mn. -é) příslušník Chrarty 77; chartistka, -y ž

chléb, chleba m nově ve fraz. spoj. (když přijde na) lámání chleba (když nastane) chvíle rozhodování, rozhodující okamžik

identifikační [-ty-] příd. nově ve spoj. ekon. i. číslo organizace (IČO) číselný kód označující název podniku (pro účely kupónové privatizace, podnikatelské činnosti ap.)

identifik [-ty-], -u m krim. slang rekonstruovaný obrázek pachatele určený k jeho identifikaci; identifikační portrét

[8]identita[7] [-ty-], -y ž nově ve význ. souhrn vlastností jedinečně výrazně charakterizujících urč. osobu, společenství, národ ap., jejich nezaměnitelná podstata; svébytnost, osobitost: téma lidské i-y; hledání národní i-y

idiocie [-dy-], idiotie [-dy-ty- i -dy-ci-], -e ž nově ve význ. zhrub. velká hloupost, pitomost, blbost: i. touhy „dělat kariéru“

image [imič] neskl., řidč. -e [-dže] m i ž celkový obraz, celková představa vytvářená, získaná prezentací na veřejnosti: nový i. zpěvačky; automobilka má dobrou i.; skvrna na národním i-i; bez vhodné i. [-dže]

imise, -e ž meteor. 1. pronikání exhalátů do ovzduší, do urč. prostoru 2. tyto (proniknuvší) exhaláty; imisní příd.: i. monitorování

imunodeficit, -u m, imunodeficience, -e ž med., biol. porucha obranyschopnosti organismu vůči choroboplodným mikroorganismům: syndrom získané i.; imunodeficitní příd.: i. stav

indexovat ned. (co) publ. přizpůsobovat indexu životních nákladů: důchody by měly být indexovány, aby se přiblížily výši inflace

indoktrinace, -e ž indoktrinování: i. uplatňovaná represívním aparátem totalitní moci

indoktrinovat ned. (co) vnucovat urč. doktrínu, učení, dogma: i. masmédia

infiltrace, -e ž nově ve význ. publ. nenápadné, nepozorované, tajné pronikání, proniknutí: první větší i. přes izraelské hranice; i. do disidentského prostředí

infiltrovat ned. i dok. nově ve význ. (kam; co) publ. nenápadně, nepozorovaně, tajně pronikat, proniknout: jednotky infiltrovaly do jižního Izraele; i. obklíčený Kábul; i Charta 77 byla infiltrována spolupracovníky StB

inflační příd. nově ve spoj. ekon. i. spirála mechanické, plošné, neregulované zvyšování platů a mezd souběžně s růstem cen (které vede k hospodářskému kolapsu)

informatika [-ty-], -y ž vědní obor zabývající se vyhledáváním, rozšiřováním a počítačovým zpracováváním informací: sociální i.

ingerovat ned. kniž. zasahovat, vměšovat se: i. do vývoje přímým způsobem

iniciativa[8] [-ny-ty- i -tý-], -y ž nově ve význ. 1. mn. i-y podnětné akce růz. seskupení sledující obecný prospěch: občanské i-y (ve vězeňství); mírové i-y 2. (organizovaná) skupina lidí, sdružení: občanská i. Za společný stát

iniciovat [-ny-] dok. i ned. (co) dát, dávat (zprav. konstruktivní) podnět(y): i. proces tvorby ústav; i. odvolání několika ministrů

inkasovat dok. i ned. nově bezpředm. sport. slang dostat, dostávat gól: hráči ztratili přehled a inkasovali

[9]Inkatha [-ta], Inkata, -y ž (v Jihoafrické republice) politické bojové hnutí příslušníků kmene Zulu

inkontinence [-ty-], -e ž med. neudržení moči a stolice

institucionalizace [-ty-], -e ž odb. institucionalizování: i. vztahů našich zemí se Severoatlantickou aliancí

institucionalizovaný [-ty-] příd. odb. upravený právními normami (do podoby instituce): i-é podoby náboženství

institucionalizovat [-ty-] ned. i dok. (co) odb. upravovat, upravit právními normami (do podoby instituce): i. manželství

institut [-ty-], -u m nově ve význ. 1. soubor právních norem upravujících urč. otázku, urč. vztah ap.: ústavní i. referenda; i. koluzní vazby; přen. expr. obvyklý, zavedený způsob konání: i. pondělních demonstrací 2. círk. sekulární i. duchovní neřeholní společenství žijící civilním způsobem ve světě a pečující zprav. o staré, nemocné a mládež

instrumentálka, -y ž hovor. instrumentální skladba apod.

intifáda [-ty-], -y ž palestinské povstání na územích okupovaných Izraelem

invazívní příd. med. 1. pronikající, šířící se do okolního vaziva: i. nádor 2. i. narušující okolní vazivo: i. vyšetření; minimálně i. chirurgie

investiční [-ty-] příd. nově ve spoj. ekon. i. kupón speciální cenný papír, za kt. lze kupovat akcie privatizovaných podniků; i. privatizační fond spravující kupóny určené k privatizaci podniků

Ira, -y ž irská republikánská (teroristická) armáda

islamista, -y m (1. mn. -é) islámský fundamentalista

ivrit, -u m úřední jazyk státu Izrael; novohebrejština

jazzista [dže-], -y m (1. mn. -é) řidč. jazzový skladatel n. interpret

jazzman [džezmen], -a m (1. mn. -meni) kdo se zabývá jazzem

jednička, -y ž nově ve význ. hovor. to (ten), co (kdo) je nejlepší, co (kdo) je na prvním místě: světová j. ve výrobě umělých vláken

jesle, -í ž pomn. sport. slang branka vstřelená mezi nohama brankáře n. míč prostřelený mezi nohama obránce: dostat j.; jesličky, -ček ž pomn. zdrob. expr.

jet ned. nově ve spoj. hovor. 1. (podle čeho) řídit se: někteří učitelé nejedou podle osnov 2. (s kým v čem) účastnit se: v rozkrádačkách s tebou nejedu 3. (nač) fungovat: naše ministerstvo pojede na šest náměstků

jistota, -y ž nově ve fraz. spoj. hovor. vsadit na j-u rozhodnout se pro něco naprosto bezpečného

jít ned. nově ve spoj. (do čeho) hovor. chtít něco uskutečnit: j. do nového filmu

jogurtovač, -e m kuchyňský přístroj na vyrábění jogurtu

joint venture(s) [džojnt venčr(s)] neskl. m ekon. spojení domácí a zahraniční firmy k společnému podnikání, k realizaci náročných projektů ap.: uzavřít j. v.

[10]jump [dža-], -u m sport. (gymnastické) cvičení bez nářadí

k předl. nově ve spoj. (zákon o) vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám týkající se bytů a nebytových prostor

kabelový příd. nově ve spoj. k-á televize vedená kabely

kabinový příd. nově ve spoj. k-é tlumočení současně prováděné z překladatelské kabiny

kádr, -a m nově ve význ. člen staré komunistické struktury (ve významné funkci za totalitního režimu): bývalí kádři ze státních úřadů

kafe, -e s hovor. nově ve fraz. spoj. to je jiný k. něco úplně jiného (zprav. lepšího)

kafie, -e ž 1. větší kostkovaný šátek nošený přes ramena, na krku ap.: bíločerná k. 2. palestinská (šátková) pokrývka hlavy: Arafat měl jako obvykle károvanou k-ii

kalanetika [ty-], -y ž cvičení založené na hlubokosvalové technice, zpevňující ochablé svalstvo a utvářející pěkný vzhled postavy

kalkulačka, -y ž nově ve význ. příruční počítačka: solární k.

kamaše, -í ž pomn. nově ve význ. přiléhavé dámské kalhoty: měla minisukni a černé k.

kanál, -u m nově ve význ. prostředí, prostředek, jímž něco proniká, proudí n. uniká, ztrácí se ap.: využít k-ů pro financování investic; k., kterým zemědělství unikají nemalé prostředky

kanalizovat ned. i dok. (co) publ. usměrňovat, usměrnit, zneškodňovat, zneškodnit: k. negativní vlivy ve společnosti; k. rasismus

kanapka, -y ž řidč. chuťovka, jednohubka

kanár, -a m sport. slang (v tenise) výhra setu bez ztráty gamu (6:0): Agassi porazil Lendla s k-em; dát k-a; odejít s k-em; kanárek, -rka m zdrob. expr.

kapitán, -a m nově ve význ. vedoucí osobnost, činitel: k-i průmyslu

kapučíno (it. cappuccino), -a s překapávaná káva (espreso) s napěněnou šlehanou smetanou

karimatka, -y ž tenká pěnová podložka pod spací pytel: vzít si na cestu spací pytel a k-u

karta, -y ž nově ve spoj. 1. peněž. kreditní, platební k. destička s číselným kódem majitele pro bezhotovostní peněžní styk 2. sport. žlutá k. trest ve formě výstrahy; červená k. trest spojený s vyloučením hráče až do konce zápasu

katalytický [-ty-] příd. nově ve význ. kniž. urychlující něj. proces: sehrát ve společnosti pozitivní k-ou roli

katalyzátor, -u m nově ve význ. 1. tech. ochranné zařízení na autech omezující škodlivost výfukových zplodin: povinné použití k-ů na nových automobilech 2. kniž. kdo n. co urychluje něj. proces: prezident byl k-em pozitivních změn ve státě

[11]katastrofický příd. ke katastrofa; nově ve význ. 1. publ. směřující ke katastrofě, hrozící katastrofou; katastrofální: k-á situace; k. vývoj 2. popisující katastrofu, předvídající katastrofu: k. scénář (státoprávního uspořádání); k-é obavy; katastroficky přísl.: vidět hned všechno k.; katastrofičnost, -i ž: k. předpovědí o evropské integraci

katastrofista, -y m (1. mn. -é) publ. kdo má sklon vidět všechno katastroficky: rysem naší národní povahy je, že jsme často k-é

kauza v. causa

kávomlýnek, -nku m nově ve význ. elektrický přístroj na mletí kávy

kendo, -a s japonská bojová technika (s bambusovými tyčemi a maskami na tvářích)

Khmer, -a m (1. mn. -ové) nově ve spoj. Rudý K. teroristický bojovník v Kambodži

king, -a m slang vůdce, náčelník: rozhodně jsem nikdy nebyl tím, čemu se ve vězení říká k. (V. Havel)

kinokavárna, -y ž kino s kavárenskou obsluhou během promítání filmu

kiwi neskl. s oválné ovoce hnědozelené barvy s ochlupenou slupkou a šťavnatou nakyslou dužinou

klec, -e ž nově ve fraz. spoj. (s)padla k. skončilo se to, přišlo se na to

kletr, -u m vysoký podlouhlý tlumok z pevné látky užív. horolezci při výstupech

klimatizace [-ty], -e ž nově ve význ. klimatizační zařízení

klip, -u m 1. dramatický, silně exaltovaný doprovod písničky n. jiné zábavné produkce: hudební k-y; komik rozesmál svými k-y 2. krátký televizní n. filmový snímek informační, zpravodajský aj.; šot: reklamní k-y

kloubový příd. nově ve spoj. k. autobus složený z dvou vozů spojených pohyblivým mechanismem: velkokapacitní k-é autobusy

know-how [nou hau] (angl. = vědět jak) neskl. m, řidč. ž ekon. souhrn znalostí, dovedností a nejvýhodnějších postupů v daném oboru, získaný dlouhodobými zkušenostmi: využívat zahraničního k.; poskytnout bezplatný k.; přenosná k.

k. o. [ká-ó] zkr. (z angl. knock out) příd. neskl. nově ve spoj. sport. k. o. systém způsob, kdy se zápas končí při první brance v prodloužení

koaliční příd. nově ve spoj. hud. k. hudba mísící prvky a postupy vážné a jazzové (popř. populární) hudby

kód, -u m nově ve spoj. 1. odb. genetický k. souhrn vrozených vlastností daných sledem aminokyselin v chromozómech 2. zbož. čárkovaný k. identifikační číselný systém označující druhy zboží, stát, kt. je vyrobil, ap. 3. jaz. míšení, přepínání kódů přecházení z jednoho jazyka do druhého

kok, koks, -u m slang kokain

koktejl, -u m nově ve význ. směs tekutých látek: k. několika nátěrových látek

[12]kolaps, -u m nově ve význ. úplné zhroucení: ekonomický k.

koláž, -e ž nově ve význ. dílo vytvořené kombinací růz. úseků, útržků slovních projevů: rozhlasová k. z výpovědí

kolečko, -a s nově ve spoj. med. slang dělat k. obeznamovat se postupně se všemi odděleními nemocnice ap. zařízení

kolečkový příd. nově ve spoj. sport. k-é lyže krátké lyže opatřené kolečky

kolektivní [-ty- i -tý-] příd. nově ve spoj. princip k. viny posuzování na základě příslušnosti k něj. zločinecké organizaci, výkonu něj. zločinného aktu na skupině lidí ap., nikoli na základě vlastní, individuální trestné činnosti

kolmo přísl. nově ve význ. hovor. žert. na kole: jezdit do práce k.

kolo, -a s nově ve význ. část, etapa jednání: první, druhé k. rozhovorů

koluzní příd. práv. k. vazba zabraňující koluzi (maření vyšetřování pachatelem)

komoditní [-dy-] příd. týkající se komodit (druhů zboží jako předmětu obchodu): zákon o k-ch burzách; k. dohody

kompakt, -u m hovor. kompaktní disk, deska: vyjít na k-u

kompaktní příd. nově ve spoj k. disk, deska opatřené zhuštěným zvukovým záznamem

kompatibilita [-ty-], -y ž odb. vzájemná slučitelnost: k. partnerů je základem dobrého manželství

kompatibilní [-ty-] příd. odb. vzájemně slučitelný: národní hospodářství k. s hospodářstvím evropským

kompetenční příd. nově ve spoj. k. zákony týkající se rozdělení kompetencí mezi Českou a Slovenskou republikou v býv. ČSFR

komputer [-pjútr], -tru m počítač; komputerový příd.: k-á síť

komputerizace [-pjú-], -e ž (rozsáhlé) zavádění počítačů (do výrobní, výzkumné, zdravotnické, správní aj. činnosti): chystaná k. v našem zdravotnictví

komputerizovat [-pjú-] ned. i dok. (co) vybavovat, vybavit počítači, provádět, provést komputerizaci: k. vědecké ústavy

komunální příd. nově ve spoj. k. odpad domovní

komunikace [-ny-], -e ž nově ve význ. navazování a udržování slovního a společenského kontaktu: není s ním žádná k.; pravidla manželské k. manželského soužití; komunikační [-ny-] příd. nově ve spoj. masově k. prostředky hromadné sdělovací (televize, rozhlas a tisk)

komunikativní [-ty- i -tý-] příd. nově ve spoj. k. pedagogika konaná na základě komunikace (op. manipulativní)

komunikátor [-ny-], -a m kdo (snadno) s někým komunikuje: není to velký k.

komunikovat [-ny-] ned. navazovat a udržovat slovní a společenský kontakt: chlapec je plachý, nekomunikuje (s dětmi)

[13]koncovka, -y ž nově ve význ. hovor. (úspěšné) zakončení něj. činnosti: jsme plní nápadů, ale chybí nám k.

kondicionér [-dy-], -u m přípravek na oživení vlasů: šampon a k. v jednom

kondominium [-míny-], -ia s nově ve význ. odb. obytný dům, ve kt. mají uživatelé bytů svůj byt v plném osobním vlastnictví a vymezenou odpovědnost za společné prostory (pův. v severoamer. prostředí)

konec, -nce m nově ve fraz. spoj. tahat za kratší k. být v nevýhodnějším postavení, být na tom hůř

konfabulace, -e ž odb. vyplňování mezer v paměti smyšlenkami vydávanými za pravdivé: při k-i stíhán pro pomlouvání

konference, -e ž nově ve význ. pravidelně zasedající orgán: Helsinská k. o bezpečnosti a spolupráci v Evropě; Biskupská k. ČR

konkurenceschopný příd. schopný konkurovat (zvl. v ekonomice): k-é podniky; konkurenceschopnost, -i ž: k. podniků

konsekutivní [-ty- i -tý-] příd. nově ve spoj. k. tlumočení probíhající po větších myšlenkových úsecích

konsenzus,[9] -zu, konsens, -u [-zu] m nově ve význ. publ. (relativně) shodný názor většího společenství (na něj. obecně závažnou otázku): dosáhnout k-u v otázce státoprávního uspořádání; chybí smysl pro politický k.; konsenzuální příd.: k. politik; konsenzuálně přísl.: k. se dohodnout

konsorcium [-so- i -zo-], -ia s nově ve význ. společenství, sdružení osob n. organizací se stejným zaměřením: tiskové k. DAK Slušovice; k. poradenské společnosti

kontaktní příd. nově ve spoj. k. adresa sloužící k navázání kontaktu a k získání informací

kontaktovat (koho, co), kontaktovat se (s kým, čím) dok. i ned. vstoupit, vstupovat do styku, navázat, navazovat spojení: k. výrobce, firmu; kontaktujte se s námi, s naší firmou

konstrukt, -u m odb. uměle vytvořená myšlenková konstrukce (jako pracovní hypotéza, pomocná představa ap.) pro popis věcí a jevů, kt. nelze bezprostředně pozorovat

kontextuální příd. řidč. vyplývající z významové souvislosti, respektující významovou souvislost (kontext); kontextový: k. myšlení

kontinuální [-ty-] příd. nově ve spoj. (zavést) k. návštěvy pacienta časově neregulované, uskutečnitelné v kterýkoli den

kontracepce, -e ž odb. antikoncepce: hormonální k.

[14]kontraproduktivní [-ty- i -tý-] příd. naprosto neschopný něco (vy)produkovat: k. zaměstnanost; k. dialog; k. účinek tisku

kontratenor, -u m hud. vysoký tenor, (mužský) alt

konvertibilita [-ty-], -y ž nově ve spoj. ekon. vnitřní k. proporcionální vyváženost měny na vnitřním trhu; volná k. směnitelnost domácí měny za zahraniční

konvertovat dok. i ned. nově ve spoj. k. zbrojní podniky převést, převádět na jiný (nezbrojní) druh výroby

konverze, -e ž nově ve spoj. k. zbrojního průmyslu převedení, převádění na jiný (nezbrojní) druh výroby

konzumace,[10] -e ž nově ve význ. spotřeba jídla a pití (v podnicích veřejného stravování a zábavy): drahé vstupné a vysoké ceny za k-i

kopat ned. (za co, koho) hovor. nově ve význ. hájit, prosazovat něčí zájmy, být na něčí straně: jde o to, za koho kope

kopnout dok. (min. -pl) hovor. nově ve fraz. spoj. k. (to) do sebe naráz (to) vypít

koprodukovaný příd. vyrobený v koprodukci: mezinárodně k-é filmy

korpus, -u m odb. soubor všech zkoumaných textů (k vědecké analýze); soubor shromážděných textů (pro počítačové zpracování)

koš, -e m nově ve význ. publ. soubor stejných n. podobných složek, jevů ap.: zajímavosti z parlamentního koše; k. evropských měn; spotřební k. standardní soubor prostředků na hmotné uspokojování životních potřeb: valorizovat důchody podle spotřebního koše

kotelník, -a m (6. mn. -cích) obsluhovač kotle, topič

kótovat ned. i dok. nově ve význ. 1. (co) peněž. zaznamenávat, zaznamenat kurs (cenných papírů) na burze 2. publ. (o devizách, zlatě ap.) nabývat, nabýt urč. výše své hodnoty: zlato kótovalo na 396,6 dolaru za troyskou unci; ropa kótovala na 22,51 dolaru za barel

kout, -a m nově ve význ. mn. kouty hovor. čelní pleš (u mužů)

kox, -u m slang kokain

krajánek, -nka m nově ve význ. 1. sport. slang domácí hráč (kolektivních her) působící dočasně v zahraničí; legionář: hrát mistrovství bez k-ů 2. novin. slang publicista podávající zprávy z krajů, krajský zpravodaj

krátký příd. nově ve fraz. spoj. tahat za kratší konec být v nevýhodnějším postavení, být na tom hůř

kreativita [-ty-], -y ž kniž. a publ. tvořivost, tvůrčí činnost

kreativní [-ty- i -tý-] příd. kniž. a publ. tvořivý, tvůrčí: k. typ umělce

[15]kredibilita [-dy-], -y ž publ. důvěryhodnost, spolehlivost: krize československé státnosti oslabila k-u Československa

kreditkarta [-dy-], -y ž hovor. kreditní karta

kreditní [-dy-] příd. nově ve spoj. peněž. k. karta umožňující bezhotovostní peněžní styk; platební karta

kretenismus [-ny-], -mu m nově ve význ. expr. duševní zaostalost, pitomost, blbost; kreténství: politický k. StB

krimi neskl. m i s hovor. kriminální film, hra, román ap.: nevynechá jeden televizní k.; čte samé k.

kriminalizace, -e ž publ. kriminalizování: k. dosud netrestaných estébáků

kriminalizovat ned. (co, koho) publ. považovat, prohlašovat za kriminální: k. disent; k. drogy pokládat jejich výrobu a rozšiřování za kriminální čin

kriminálka, -y ž nově ve význ. hovor. kriminální film, hra, román ap.: nervy drásající k-y

krimipříběh, -u m hovor. příběh s kriminální zápletkou: oddechový k.

krimiseriál, -u m hovor. seriál kriminálních filmů, příběhů: středeční britský k.

kriteriální příd. sloužící jako kritérium (rozlišující znak): označit otázku za k.

krok, -u m (6. mn. -cích) nově ve význ. jednotlivá pracovní, postupová fáze: daňová reforma bude realizována ve třech krocích

kros, -u m sport. závod v přespolním běhu; krosový příd.

krosař, -e m závodník v krosu; krosařka, -y ž

krosna, -y ž nově ve význ. vysoký podlouhlý tlumok na kovové konstrukci z barevného (syntetického) materiálu

krouhač, -e m strojek na krouhání: univerzální k.

kryptokomunista [ny-], -y m (1. mn. -é) skrytý komunista; kryptokomunistický [-ny-ty-] příd.: k-á propaganda

křivák, -a m (6. mn. - cích) hovor. expr. nečestný, podlý člověk

křivárna, -y ž hovor. expr. nečestný, podlý čin, nečestné, podlé jednání: kdejaká k.; je to k., co provedl

kulinář, -e m odborník v kuchařském oboru, umění: Magazín pro k-e

kulinářství, -í s kuchařský obor, kuchařské umění

kulatý příd. nově ve spoj. 1. k. stůl[11] veřejný diskusní pořad s rovnoprávným zastoupením všech účastníků (o tématech širokého dosahu): pořádat dva k-é stoly v rámci Týdne pro duševní zdraví; konference u k-ého stolu 2. publ. k. čtverec kvadratura kruhu

[16]kulišák, -a m (6. mn. -cích) hovor. expr. chytrák, lišák, filuta; kulišácký příd.: k. plán; k. kousek

kulišárna, -y ž hovor. expr. chytrácký kousek: provést pěknou k-u

kulové, -ho s hovor. zprav. ve spoj. velký k-ý nic (zhrub. hovno): ví velký k-ý; dostal velký k-ý

kulový příd. ke kule, koule; nově ve spoj. k-á zbraň nabíjená kulí, kulemi

kůň, koně m nově ve význ. hovor. vybraný tip (osoba), na jehož úspěch se vsadí, kt. je v oblibě, v přízni ap.: to není můj k.

kupónový příd. nově ve spoj. ekon. k-á metoda (velké privatizace) jedna z forem privatizace státního (a družstevního) majetku pomocí investičních kupónů; k-á privatizace

kurva, -y ž (hrubá nadávka); nově též v platnosti příd. a citosl.: k. hlad zlý, krutý; – k., co budem dělat?

kvadratura, -y ž nově ve spoj. publ. k. kruhu neproveditelný úkol, neproveditelná věc; kulatý čtverec

kvark, -u m (6. mn. -rcích) fyz. jedna z elementárních hypotetických částic hmoty

kvotace, -e ž publ. předběžná cenová nabídka; předkalkulace: k. zemědělské produkce

kyselý příd. nově ve spoj. k. déšť obsahující vysokou koncentraci škodlivých průmyslových zplodin, zvl. kysličníku siřičitého a dusnatého: lesy ničí k-é deště

kyvadlový příd. nově ve spoj. publ. k-á diplomacie mezi stejnými státy tam a zpět; k-á diplomacie mezi USA a Izraelem; k-á reakce pohybující se od jedné mezní polohy k druhé (jako kyvadlo)

ladit ned. nově ve fraz. spoj. l. na stejné frekvenci být s někým (myšlenkově, pocitově ap.) spřízněný

lakros,[12] -u m sport. kolektivní hra (pův. kanadská) s míčkem a s holemi opatřenými kulovitou síťkou; lakrosový příd.: l-á hůl lakroska

lakroska, -y ž sport. lakrosová hůl

lámat ned. nově ve fraz. spoj. (když přijde na) lámání chleba (když nastane) chvíle rozhodování, rozhodující okamžik; l. chléb, chleba rozhodovat: na výšce 200 cm (ve skoku do výšky) se zřejmě láme chléb; na programu vlády se bude l. chleba

laparoskop, -u m med. optický přístroj (endoskop) k vyšetřování břišní dutiny

laparoskopie, -e ž med. vyšetřování pomocí laparoskopu (s eventuálním chirurgickým zákrokem); laparoskopický příd.: l-á operace žlučníku

laptop [le-], -u m výp. tech. přenosný (kufříkový)počítač

[17]leader [lídr], lídr, -dra m nově ve význ. publ. vůdčí osobnost (zejm. v politice): volební l.; l. Čs. sociální demokracie

leasing [líz-], -u m ekon. dlouhodobý pronájem výrobních prostředků n. výrobků dlouhodobé spotřeby za pevně sjednané nájemné, s případným následným odprodejem: l. železničního vozového parku; l. nových osobních automobilů; l. počítačů

lebka, -y ž nově ve spoj. holé l-y skinheadi

léčitel, -e m, též lidový l. nově ve význ. jedinec obdařený mimořádnými schopnostmi rozpoznávat a léčit nemoci

léčitelství, -í s, též lidové l. nově ve význ. jedna z metod alternativní medicíny, využívající pro léčebné účely mimořádných schopností někt. jedinců rozpoznávat a léčit nemoci

lední příd. nově ve spoj. sport. l. metaná curling

legionář, -e m nově ve význ. sport. slang domácí hráč (kolektivních her) působící dočasně v zahraničí; krajánek 1: z Kanady přijeli dva l-i z NHL

legislativec [-ty- i -tý-], -vce m odborník v legislativě

legitimní [-ty-] příd. nově ve význ. neodb. oprávněný, spravedlivý: naše názory, nároky jsou zcela l.

lego, -a s druh dětské stavebnice (s mnoha kombinačními možnostmi)

lehár, -a m hovor. ve spoj. konec l-a konec povalování, lenošení; dát si l-a lehnout si a odpočívat

lehký příd. nově ve spoj. l-é drogy mající jen mírně aktivující a zároveň utišující účinky na duševní rozpoložení (např. hašiš, marihuana, meskalin); měkké drogy

lesba slang, lesbička hovor., -y ž lesbičanka (homosexuálka)

levota, levárna, -y ž hovor. expr. nelegální záležitost, věc: tolik peněz – není to nějaká l.?

liberalizace, -e ž nově ve spoj. ekon. l. cen jejich převedení ze státní regulace (a dotace) na volnou tvorbu v souladu se zákony trhu

libero, -a m sport. fotbalový obránce volně operující po hřišti

libový příd. nově ve spoj. hovor. l. frajer, frajírek domýšlivý, naparáděný mladík: frajer l., co si o sobě myslí?

licitátor,[13] -a m kdo provádí licitaci na privatizační aukci: nezvyklá profese l-a

licitovat ned. nově ve význ. (bezpředm.) hanl. promyšleně, vypočítavě jednat, spekulovat: mladoboleslavská Škodovka licituje

Likud, -u m býv. vládnoucí strana v Izraeli

[18]live[14] [lajf] neskl. příd. hovor. živě vytvářený, vysílaný: l. dialog; l. snímek (např. záznam koncertu); l. program vysílaný živě; live přísl. hovor. živě, naživo: za pravdu považujeme to, co vidíme v televizi l.

lobbista, -y m (1. mn. -é) kdo vytváří lobby, člen lobby: l-é profesionálové v americkém Kongresu; lobbistický [-ty-] příd.: l-é aktivity

lobby[15] [-bi-] neskl. ž i s 1. nátlaková skupina (pův. v parlamentu) prosazující svoje zájmy zákulisním jednáním 2. zájmová skupina vlivných osob vůbec: silné armádní l.; feministická l.

logo, -a s název firmy, společnosti n. organizace v speciální výtvarné úpravě (designu), uváděný na jejich výrobcích, propagačních materiálech ap.

lokálpatriotismus [-ty-], -mu m hovor., zprav. hanl. lokální patriotismus (přemrštěná láska, obdiv k svému městu n. kraji)

lokátor, -u m výp. tech. vstupní zařízení poskytující souřadnice polohy

louka, -y ž nově ve fraz. spoj. (začít, vznikat, stavět) na zelené louce z ničeho, od základu, od začátku, bez předběžné přípravy: jednání nezačíná na zelené louce, jednalo se už předtím; nová instituce (místo dosavadní ČSAV) nevznikne na zelené louce; hospodářské vazby mezi ČR a SR nestavíme na zelené louce

love [laf] příd. neskl. ve spoj. l. story milostný příběh: utajovaná l. story mezi americkým prezidentem a jeho sekretářkou

lustrace, -e ž nově ve význ. 1. (po r. 1989) prověřování, prověření osob podle výpisu z registru spolupracovníků býv. Státní bezpečnosti (jakožto kvalifikační předpoklad pro zákonem stanovené vyšší státní a veřejné funkce): l. poslanců, náměstků vlády 2. výsledek lustrování: zjistit pozitivní l-i; lustrační příd.: l. komise, zákon

lustrát, -a m publ. lustrovaný člověk

lustrovaný příd. takový, kt. byl lustrován: pozitivně l. poslanec

lustrovat ned. i dok. (koho) nově ve význ. provádět, provést lustraci, lustrace (u někoho)

lustrum, -ra s publ. nově ve význ. pozitivní lustrace (2): padlo na něj l., proto musel odstoupit

lycra [lajkra], -y ž text. polyuretanové vlákno používané ve všech druzích textilních výrobků (pro zpevnění a elastičnost)

lym(e)ský příd. med. ve spoj. l-á borelióza infekční horečnaté onemocnění (vyvolané spirochetami rodu Borrelia), přenášené na člověka zprav. klíštětem

(Pokračování v dalších číslech)


[1] Srov. I. Svobodová, Ražniči, čevapčiči a fondue, NŘ 70, 1987, s. 165.

[2] Srov. I. Svobodová, Fritování, NŘ 74, 1991, s. 49–50.

[3] Srov. B. Poštolková, Je každá generace pokolením?, NŘ 63, 1980, s. 168.

[4] Srov. H. Prouzová, Hamburger, NŘ 71, 1988, s. 168; Z. Hlavsa, Jazykový koutek, R 92,5, leden 1992.

[5] V SSJČ Dod definováno úzce jen jako „(zvl. v kopané) vstřelení tří branek týmž hráčem v jednom zápase“.

[6] Srov. N. Svozilová, Holocaust, NŘ 74, 1991, s. 162–163.

[7] Srov. též M. Novotný, Identita, R 91, 48, listopad/prosinec 1991.

[8] Srov. V. Vlková, Mírové iniciativy, NŘ 73, 1990, s. 164.

[9] Srov. též I. Svobodová – N. Svozilová, Konsensus, nebo konsens?, NŘ 75, 1992, s. 222–3; O. Suchánková, K výslovnosti slova konsensus, NŘ 75, 1992, s. 223–4.

[10] Srov. E. Macháčková, Konzumace, konzumpce, konzumování, NŘ 72, 1989, s. 270–1.

[11] Srov. o tom pěkný výklad E. P. (E. Pokorné), Kulatý stůl, Lidová demokracie 22. 12. 1989.

[12] Srov. A. Pecušová, Lakros, NŘ 72, 1989, s. 48.

[13] SSJČ hodnotí tento výraz poněk. zast., ale dnes je po znovuoživení aukcí běžný.

[14] Srov. P. Nejedlý, Live nahrávka, NŘ 70, 1987, s. 53.

[15] Srov. též M. Novotný, Lobby, R 91, 49, prosinec 1991; A. Polívková, Lobby, lobbista, lobbismus, NŘ 76, 1993, s. 53.

Naše řeč, volume 76 (1993), issue 1, pp. 1-18

Previous Běla Poštolková: Jedno překvapivé lexikografické výročí

Next Olga Müllerová, Eva Havlová: Poznámky k textové výstavbě rozhlasového pořadu Dobré jitro