Časopis Naše řeč
en cz

Jak se šíří vychytávání, I.

Josef Šimandl

[Články]

(pdf)

-

V dubnu 2003 jsem překvapivě zaznamenal z úst své vrstevnice tos teda moc nevychytala. Od té doby je mi jasné, že drobnost o vychytávkách v NŘ 86, 2003, s. 54, zasluhuje doplnit o sloveso vychytat a jeho nedokonavý protějšek vychytávat, k nimž je vychytávka názvem (výsledku) děje, a také o adjektivum vychytaný, které pojmenovává základní vlastnost všeho, co lze nazvat vychytávkou. Proto se nyní[1] pokusíme doplnit obraz významu a užívání slovesa vychytat podaný v SSČ:[2] „(postupně, úplně) schytat, pochytat: kočka v-la všechny myši“. Na jednotlivých významových okruzích – lov (L); biochemie, biofyzika, ekologie (B); odchybování (O); sport (S); nové významy (N) – budeme kromě významu sledovat také to, jak se v parole využívají možnosti langue, zvláště systém tvarů a protiklad vidových forem, při různé stylové příslušnosti, popř. různé řečové pragmatice. Všimneme si i dalších příbuzných slov a představíme kontexty a sféry naší řeči, kde se vychytávání užívá.

Lov (L)

V tomto významu, který je nejblíž slovotvornému, se z vidové dvojice užívá o dravcích/lovcích častěji dokonavé vychytat: „Jenom né tak nahlas, uslyší nás lidé, budou se zlobit proto, že je budíme, vychytají myši v komorách a na půdách do pastiček a my se půjdem pást.“ Napomínal kočičku kocourek (www.boretice.cz – Kulihrášek);[3] hmyz bude vylétat postupně a ptáci ho stačí vychytat (M. Smrček, Exotičtí ptáci a jejich chov, nakl. Brázda, 1998); Máme na ně (na kormorány) vztek, vždyť je jich kolem 500, takže nám snadno vychytají všechny ryby (MFD 2003). O vychytání ryb se píše relativně nejčastěji, takže nejtypičtějším příkladem užití už není ten o kočce a myších (jakkoli je stále živý). Ekologická hrozba nebyla v době vzniku SSJČ tak častým tématem jako dnes – v měřítku globálním (dohody o omezení průmyslového rybolovu), ale někdy i v místním: Námi vysazené ryby byly však záhy [58]zahraničními dělníky vychytány a pobity elektrickým proudem (www.tsoft.cz – Sedlčanské lomy). Staronový způsob je užití o lovu „jenom jako“ ve světě dětských seriálů a počítačových her: Ash zatím vychytal jenom 25 Pokémonů (www.inzine.cz).[4] Celkově však tento starý a původní způsob užívání slovesa vychytat – při expanzi nových způsobů a významů – zaujímá svou frekvencí okrajové místo.

Nedokonavé vychytávat je řidší pro svou složitější, poněkud protikladnou, a proto méně potřebnou sémantiku.[5] Když si někdo pořídí kočku, častěji vyjádříme účel aby mu v domě vychytala myši nebo ještě častěji zcela prostě aby mu v domě chytala myši; varianta aby mu v domě vychytávala myši může být právě módní, ale není základní. V syn2000 máme jediný doklad na imperfektivum v okruhu L: Rybáři si totiž opatřili sonary a výkonnější čluny, takže snadněji hejna zbylých tresek nalézali a vychytávali (LidN 1996); vyjadřuje významový rys ‘postupně, jedno (hejno) po druhém‘. Internet nabídne nádavkem ještě vzácnější slovesné adjektivum: ježek vychytávající blechy právě těm zvířatům (v daném lese) která si je sama nevychytávají (www.phil.muni.cz/ruzne). Probíhající odchyt vyjadřuje imperfektivem chovatel: umyji Savem vše (podlahu, bidla, stěny, pletivo). Dělám to na jaře a na podzim, když vychytávám ptáky k odčervení (www.ifauna.cz). Doloženo je vychytávání kůrovce (www.silvaco.cz/feromony), obalečů a jiných škůdců.

Protože po stránce formální i významové je vychytat jednoduše odvozeno od chytat (a také vychytávat od vychytat), je to bezpříznakový vyjadřovací prostředek. Příznakovost však vzniká při přenosu na činnost represivních orgánů:[6] Dopravní podnik byl prostě líný nás pořádně vychytat. Vlaky byly tak jako tak už posprejované (LidN 1994); Lidé postupně vycházeli přes kontrolu ven z vlaku. Někdo prošel, někoho vychytali. Já jsem snad jako jediný pokračoval vlakem dál. A proto jsem také mohl vidět vysmáté celníky… (vztlak.cz – cestovní zážitky); je třeba se zbavit neoprávněně podnikajících lidí, kterých je podle odhadu okolo tří tisíc. Kdyby se vychytali, pak by se legální taxikáři klidně a bez problémů uživili (MFD 1997). Když [59]se slovo užívané prototypicky o zvířatech (škodné) užije o lidech (jakkoli mohou být i poprávu vnímáni jako škůdci), je to expresivní ipso facto.[7] Jako věcně výstižné, ale netaktní proto hodnotíme např. vyjádření Spíše společnost chráníme, když při prohlídkách nemocné [tuberkulózou] vychytáváme (MFD 2003). Samo kořenné sloveso chytit zloděje, nedat se (při něčem) chytit však shodně se SSČ pokládáme za neutrální.

Obecně popíšeme významový okruh L takto: vychytat dok. ‘(postupně, úplně) schytat, pochytat, vyhubit‘; expr., o činnosti kontrolních a represivních orgánů: ‘zadržet (vybrané jedince)‘, ‘paralyzovat něčí nežádoucí činnost‘; vychytání s; řidč. vychytávající příd.; řidč. vychytávat ned.; vychytávání s.

Biochemie, biofyzika, ekologie (B)

Korpus syn2000 nám odhaluje anglickou předlohu, díky jejíž substituci se vychytávání v tomto významu šíří: V textu používám některé vžité termíny, jako uptake (pro vychytávání, vtok, příjem, resp. aktivní transport neuromediátoru do buňky), reuptake (pro zpětné vychytávání neuromediátoru do presynaptických zakončení) (Z. Fišar, Biochemické hypotézy afektivních poruch, 1998). V internetových textech však najdeme i jiný ekvivalent (tento proces se nazývá kumulace, vychytávání; www.lf3.cuni.cz) a jiné oblasti užívání (mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami; www.envi-com.cz – ekologie). Upozornění Marie, tělíska (ani Mirena ani DANA) nevychytávají spermie (www.rodina.cz) lze hodnotit jako zástupné užití místo zachycovat i jako užití ve významu ‘řešit‘; takovým případům se budeme věnovat v okruhu N. Vychytávání je z hlediska diateze (rozložení aktivní a pasivní role) složité: látku něco vychytává, ona někam proniká, někde se usazuje, popř. se vstřebává / je vstřebávána; „aktivita“ je oboustranná a často nejednoznačná. Proto se užívá deagentní zvratné pasivum: částice, které se vychytaly v plicním arteriálním řečišti (kardiologie.zdn.cz). Některým pisatelům snad připadá opisné pasivum odbornější, univerzálnější, mezinárodní, takže kopírují angličtinu: zbytkové částice … jsou vychytávány játry (www.lfhk.cuni.cz); Prozatím není jasné, zda je melatonin syntetizován přímo v buňkách nebo vychytáván z krevní plazmy. Přehlednou přednášku přednesl Samuel McCann (USA, dosavadní prezident ISNIM) (www.lf3.cuni.cz); odfiltrované viry jsou pak z krevní plazmy vychytány protilátkami (vesmir.msu.cas.cz).[8] Pasivum je doloženo i s adjektivem: v porézních mikrosférických částicích, které [60]jsou vychytávané ve folikulech (www.doktoronline.cz). Řidším dokonavým vychytat se vyjádří relativní čas (než se značená látka vychytá v kostech; www.uoc.muni.cz/~Co_je_melanom), stav (Tím je léčba skončena. Účinná látka Sporanoxu je rovněž vychytána nehtovou ploténkou, kde přetrvává celkem devět měsíců; www.doktoronline.cz) nebo úplnost výsledku (síra a popílek byly vychytány na 100 %; www.blabla.cz/~diskutovat).

Aktivum není nijak vzácné: vychytávajícím agentem může být tkáň (nádorová tkáň si vychytává zvláště estron sulfát; www.linkos.cz), celý organismus (Houby je, tj. karcinogenní látky, ze zcela neznámého důvodu vychytávají z okolního prostředí; scio.cz/~strava), buňka (tato aktivovaná molekula „vychytává“ volné radikály daleko účinněji než běžné antioxidanty; www.komvet.cz – dermatokosmetika a doplňky stravy), membrána, sliz, enzym, antioxidant, receptor apod. Hojný je infinitiv, zvlášť ve spojení schopnost vychytávat. Verbální substantivum vychytávání je hojně doloženo právě v terminologických souslovích zpětné vychytávání a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (mnoho desítek nálezů v internetu).[9] Adjektivum vychytávající najdeme v definicích, vysvětlivkách[10] i v popisu; adjektivum vychytaný je poměrně vzácné: vychytaný jodid (www.tigis.cz/alergie).

V přísněji kontrolovaných odborných textech konkurují slovesu vychytávat „bezbarvější“ synonyma, např. odstraňuje ze sliznice volné radikály (příbalový leták k přípravku Erdomed, revize 1995). Vychytávání však proniká do textů popularizačních, někdy ve stydlivých uvozovkách: někomu například chybějí právě ty receptory na jaterních buňkách, které mají za úkol cholesterol z krve „vychytávat“ (MFD 1998). Příčinu distance lze vidět v tom, že termín je poměrně nový, a navíc proniká v době expanze stejně a podobně znějících výrazů z okruhů S a zvláště N, které jsou s odborným stylem nekompatibilní.[11] Při biochemickém apod. významu je to však obava zbytečná: ani kytaristé neodložili sloveso trsat, když začali trsat tanečníci na parketech.

Pro okruh B nabídneme tento popis: vychytávat ned. (o biochem. a biofyz. procesech): ‘vybírat z okolního prostředí, zachycovat a vázat na sebe‘; vychytávání s; vychytávající příd.; řidč. vychytat dok., řidč. vychytaný příd.‘

[61]Odchybování (O)

Spojení vychytat mouchy zaznamenal už SSJČ,[12] a to hned jako první příklad užití slovesa vychytat, ale nevykládá ho jako frazém, takže dlužno rozumět doslova lapání much. Frazém popisuje SČFI,[13] ale předkorpusovou metodou introspekce; podstatnou část hesla ocitujeme, aby se ukázalo, nakolik jeho tvrzení platí:

vychytat0 (něčemu/v něčem) mouchy/blechy

(kol; přízn) 0 pas, imp neg, préz Verb mít (své) mouchy

(Autor díla, projektu, konstruktér prototypu jinak dobrého, fungujícího stroje, výrobku ap.:) opravit, napravit nepodstatné chyby, nedokonalosti n. občasné nepravidelnosti něčeho a zdokonalit to tak. Zbývá vychytat poslední m. a lanovka může po rekonstrukci vyjet zase na trať. Var. blechy řídká.

V dnešním jazyku je určení něčemu / v něčem raritní: frazém vychytat mouchy popisuje situaci většinou komplexně, bez použití bližších určení, která bývají zřejmá z kontextu; a pokud se přece formulují, může to být i v podobě na něčem, u něčeho. Přestože mouchy se vychytávají stále (také na webových stránkách a v počítačových hrách), mnohdy pisatelům nepřipadá únosné mluvit (zase) o mouchách. Časté jsou obměny, z nichž většinu tvoří různé defrazémizace:[14] vychytávají se chyby, chybky,[15] ašíbky,[16] hrubky, překlepy,[17] kopance, průšvihy, nedodělávky, nedostatky, prohřešky, vady na kráse, závady, záludnosti, dysfunkce a praktické problémy,[18] technický záležitosti, serepetičky (dnes.games4u.cz), nesrovnalosti, maličkosti, detaily, slabá místa, dětské nemoci, brouky, masařky, „duchy“ (www.nuz.cz); aby se vychy[62]tali aspon nejake hnusne bugy[19] a zakysy (bbs.vslib.cz). Frazém se kromě toho aktualizuje stupňováním (o nových vozech metra se píše: Pokud by se těch pár much (ne-li přímo ovádů) vychytalo, tak jsou výborný; tom.vlakpage.cz), rozvíjením (technické mouchy se dají vychytat; Právo 1998) nebo při studentské recesi aspoň skripcí (ještě to má nějaké drobné muschky, ale doufám je brzy vychytám; biomikro.vscht.cz). Inovaci představuje také uvedení konkrétní závady; kromě příkladů už jmenovaných jako defrazémizace uveďme: takhle jsem vychytal všechny netěsnosti (motorcycle.online.cz/chat). Překvapením může být, co všechno se vychytává v textech, které šíří veřejnoprávní rozhlas:[20] Putinovu stránku před jejím spuštěním tři měsíce prověřovali pracovníci Federální agentury pro vládní spoje a informace, kteří zřejmě vychytali všechny bezpečnostní díry (!). Prezidentská kancelář tak hrdě vzkazuje všem hackerům, že… (www-ext.rozhlas.cz/regina).

Z tvarových omezení SČFI mohu potvrdit snad jen neužívání v záporném imperativu.[21] Pasivum není vyloučeno, např. v mluvě úředníků: „… tyto domy byly postaveny začátkem 70. let, kdy byly mnohé předchozí chyby už vychytány,“ pochvaluje si Jan Červenka z Obvodního úřadu Prahy 8 (LidN 1998). Prézentní tvary, pochopitelně s budoucím významem, jsme doložili už muschkami, ale protože užití je tam nespojité, tj. neprototypické, posloužíme dalšími doklady: Až vychytáte mouchy na předplatném, ráda se stanu předplatitelkou na celý rok (www.epuls.cz – diskusní fórum); Obsah webu podstatně narostl. Je možné, že ještě nějakou dobu bude trvat, než vychytám všechny chyby (nefungující odkazy, nezobrazující se fotografie apod.) (kytary.muzikant.cz). Děj probíhající nebo opakovaný se samozřejmě vyjádří nedokonavým vychytávat: málem bych zapomněl na Míru Kučavu, který neúnavně vychytává blechy v řádech a dává všemu „štábní kulturu“ (csm.plzen-city.cz/zpravodaje) – zároveň jediný nalezený nesporný[22] a frazematický[23] doklad varianty s blechami.

[63]Vychytat mouchy je kolokvialismus, tj. prostředek primárně hovorový. Nijak nevychází z módy,[24] používá se i v promluvách o počítačových a webových vymoženostech včetně her. Z desítek dokladů aspoň jeden počítačový vtip: Proč nemůžou být Windows open source? Protože by do pár dnů hackeři vychytali chyby a odstranili zbytečnosti, a zase by stačilo jen 640 KB (aix.upol.cz). V publicistice proniká do reportáží a interview, kde se zaznamenává nebo kopíruje mluvený jazyk; slýcháme ho i od politiků a tiskových mluvčích. Pak se ovšem sloveso vychytat objeví i v diskurzu o tématech vážných a vysokých, a to jak s výrazem mouchy, tak – daleko častěji – s použitím přijatelnějších zástupků: vychytat podobné mouchy a najít optimální seřízení technologie (nepřímá řeč mluvčího temelínské elektrárny M. Nebesáře, MFD 2003); poslanci z jiných stran se domnívají, že i případné mouchy v zákoně lze postupem doby vychytat (MFD 1999); vláda na rozdíl od opozice nedisponuje tak širokým administrativním aparátem, aby toto vychytal (wtd.vlada.cz/scripts – I. Langer, pořad Sedmička, 24. 3. 2002); Problémy, které vznikly v minulých dnech v některých stanicích, jsou vychytány předem. My jsme chtěli, aby se metro co nejrychleji rozjelo, proto někde byly s eskalátory problémy (M. Houfek o popovodňových potížích; MFD 2003); Kdyby Česká televize tyto chyby za poslední dva roky efektivně vychytala a proměnila se v autoritativní a profesionální zdroj informací, politikové by to při snahách ji ovládnout měli nyní daleko obtížnější (www.britskelisty.cz). S neutrálním zástupkem much a s pasivem použil sloveso vychytat i V. Klaus: aby s ním bylo nakládáno jako s jakýmkoli jiným návrhem zákona v připomínkovém řízení standardního typu, aby byly vychytány případné jednotlivosti (MFD 1994). Neutrální zástupek much posouvá k neutrální poloze celý výraz.

Do profesních jazyků nadále patří metonymie typu vychytat chyby z produktu/činnosti → vychytat produkt/činnost ‚doladit, vyladit, správně nastavit, zbavit (se) posledních nedokonalostí‘: než jsme vychytali pořádně trimování jeho rovnováhy (www.vodniklub.cz);[25] predhodit celej překlad lidem k precteni, aby ho rozebrali a vychytali (starnet.startrek.cz); pokud si ho pěkně vychytáte, budete mít za pár šupů supr auto (www.interauto.cz). Je-li produkt vyjádřen zájmenem to, vzniknou vyjádření těžko odlišitelná od významového okruhu N: Tentokrát jsem to vychytal! :-) Ještě se ze dne na den hodně hejbe Cat In The Hat (barevny.okoun.cz) – pochvaluje si, jak byl úspěšný (N), nebo jak tu „kočku v klobouku“ odchyboval (O)? Nejspíš obojí; a komu na tom záleží … I když se častěji chválí až konečný úspěch, někdy se použije i nedokonavé sloveso: s předmětem postupně si teď tento telefon vychytávám a vylepšuji (www.mojelogo.cz) i bez předmětu, je-li jasný ze situace/kontextu: pořád ještě vychytávám (z chatu[26] o slíbených webových stránkách). [64]Také vychytání produktu proniká do publicistiky: Sám Tolkien přiznal, ze Pána prstenů … nevydal … dokud jej nevychytal do poslední mušky (www.filmweb.cz). Z internetu je několikrát doloženo heslovité upozornění autorů stránek, pro jaké prostředí je jejich produkt optimalizován nebo jak ho vylepšili; činí tak konstrukcí s participiem / s elizí pomocného slovesa / se jmenným tvarem adjektiva: Vychytáno pro IE5 a vyšší; menší bugy vychytány. Adjektivum vychytaný je v tomto okruhu doloženo hojně, ale opět silně konkuruje okruh N; zato zápor nevychytaný ‘mající (drobné) nedostatky‘ se užívá s velkou převahou právě v okruhu O. Rozvíjejí se jím jak substantiva označující „mouchy/chyby“ (srov. o 3 odst. výše), tak označení produktů (nevychytaná verze); pokud jde o názvy činností, na jedny obratně napsané nevychytané pohyby jednotek v bojovém prostředí (www.mwmopage.cz – hodnocení 3D hry, tj. hry s iluzí trojrozměrného prostoru) připadá v českém internetu řada dokladů obecné sentence je to nevychytaný doprovázené dalším prefabrikátem, předložkovou konstrukcí: s rovnováhou je to nevychytaný; zatim to je nevychytany ohledne ty rychlosti (old.gamestar.cz).

Frazém popsaný v SČFI tedy sice žije dál, ale zbavil se některých omezení a na jeho základě se vyvinul jeden z významů slovesa vychytat, který na sebe váže předmět ze sémantické třídy ‚nedostatek‘. Význam pro okruh O můžeme popsat takto: vychytat dok., obv. ve spoj. vychytat mouchy hov. expr., vychytat chyby/nedostatky apod. hov. až neutr.: ‘najít a odstranit (drobné) chyby, závady, příčiny potíží‘; vychytat produkt/činnost ‘zbavit chyb, optimalizovat‘; vychytávající příd.; vychytaný příd.; vychytávat ned.

Sport (S)

Význam ‘úspěšné chytání‘ má už jeden z příkladů v SSJČ IV (1971): dovedou (hráči odbíjené) vychytat míče, které bychom považovali za nezpracovatelné (z tehdejší Mladé fronty; popsáno významem ‘postupně zachytit‘). Sportovní žurnalistika je (v dobrém i ve špatném smyslu) pověstná kreativitou, neustálým obměňováním výrazů, které se – zejména lidem mimo sport – ještě ani nevžily. Metonymický oblouk tu vypadá asi takto: vychytat míče střely → střelce/hráče → protivníkův tým → zápas (s nulou) výsledek. V dnešních textech vychytávají obránci nebo vůbec hráči v poli jen zcela ojediněle; téměř vždycky je řeč o činnosti brankáře.[27]

Už z hrubého kvantitativního pohledu do syn2000 se může zdát, že epicentrum expanze tvoří výrazy s významem ‘vychytat nulu‘:

• vychytat nulu 57×; také čisté konto, shut-out(y) (anglický výraz pro uhájený výsledek s nulou);

[65]• vychytat zápas s nulou 8×; přechodový typ mezi oběma sousedními; také bez obdržené branky;

vychytat zápas 13×; také utkání, střetnutí, ojediněle závěrečnou třetinu (1991);

vychytat střely 23×; také šance, příležitosti, nájezdy, brejk-boly;[28]

vychytat hráče 20×; vyjadřuje se různě: střelce, útočníky, (své bývalé) spoluhráče, hvězdu Ševčenka, domácí tým, Pantery, Spartu, Kostelec; i zájmeno, zvl. v přímých řečech: v Metách nás vychytala naše bývalá brankářka Lenka Černá;

vychytat výsledek 27×; brankář vychytal bod, remízu, výhru, vítězství, triumf, titul, první ligu, kvalifikaci, zlato.

Pro srovnání graf obsahuje také

• vychytat mouchy/chyby 28×; doklady viz okruh O;

• objem publicistických textů za jednotlivá léta v desetimilionech slov.[29]

Rozložení v jednotlivých letech vypadá takto:

 

[66]Zdá se, že koncem 90. let se vychytávalo téměř ve všech významech víc než dřív. Je vidět, že ve sportovní publicistice se u jednotlivých obratů mohou střídat vlny konjunktury a recese. Celkově se však v setrvale mírném vzestupu pod hranicí 10 výskytů ročně promítá objem publicistiky z jednotlivých let a nelze v tomto vzestupu vidět jazykový vývoj: ve sportovní publicistice se vychytat s nijak výraznou frekvencí objevovalo, jak už víme, přinejmenším od 70. let.

Ale je tu výrazná výjimka: typ vychytat nulu zaznamenal výrazný vzestup v r. 1998, v době vrcholící kariéry D. Haška a v roce vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu (sportovní zpravodajství a přenosy tehdy sledovala většina národa). Možná právě na této vlně se veze už předtím nastartovaný vzestup užívání slovesa vychytat, adjektiva vychytaný i substantiva vychytávka. Ale dokončeme nejprve popis významového okruhu S.

Ve všech typech užití z okruhu S se uplatňuje valence vychytat něco. U typu vychytat výsledek může přistoupit dativ komu, např. vychytal Jablonci postup do finále (MFD 2003), někdy vyjádřený reflexivem: Po potížích se stehenním svalem a chřipce nastoupila do brány a hned si vychytala titul nejlepší brankařky (www.narodnihazena.cz).

K tvarům: Celkově lze shromáždit stovky dokladů na minulé příčestí vychytal, používané ve zpravodajství; stoupající frekvenci má i adjektivní spojení vychytaná nula a zvláště počet vychytaných nul (rubrika bodovacích tabulek). Podle potřeb syntaktického ztvárnění se používá infinitiv. Ve výrocích trenérů najdeme i neaktuální prézens, např. vždycky nás vychytá (MFD 1999). Navštívíme-li pomocí internetového vyhledávače chatroomy a konference fanklubů, najdeme i zdánlivě málo pravděpodobný imperativ, např. a vychytej cisty konto nebo vychytej Stanlyho – výzvy/přání adresované brankáři. V silné menšině (zhruba 1 : 20), ale přece lze i ze syn2000 doložit zápor, např. s takovou obranou by dneska nulu nevychytal nikdo (MFD 1996). Příležitostně, co do frekvence opět v drtivé menšině, se použije i sloveso nedokonavé: vychytával „na počkání“ jednoho frýdeckého střelce za druhým (esports.cz/banik – házená); brankář Bohemky s přehledem vychytával tutovky červenobílých střelců (www.fotbalek.cz). Zcela ojedinělé je užití samotného participia při (pokusu o) vyšší stylizaci: Pak ujel další celorepublikový oblíbenec Ota:)[30] a ač vychytán, zřejmě svým úsměvem puk pod betonem centimetr za čáru dostal (www.hc-vsetin.cz).

Obecný popis pro okruh S: vychytat dok., sport. (o činnosti brankáře) ‚zachytit všechny střely na branku‘; často ve spoj. vychytat nulu; vychytaný příd., zvl. ve spoj. vychytané nuly (uhájené výsledky s nulou jako parametr hodnocení brankáře); řidč. vychytávat ned.


[1] Vypracování příspěvku je součástí řešení grantového úkolu GA ČR 405/03/0377 Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu.

[2] Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 11978, 21994. Tento slovník věnoval malou pozornost užívání výrazů z oblasti sportu a jiných her přeneseně, v naprosto běžných obratech: srov. uhrát něco (nějak), přehrát něco na někoho, sehrát něco s někým aj.

[3] Doklady zásadně cituji v autentické podobě, aby bylo vidět kvality zdrojových textů: zde např. neupravuji verzálku. Při citování textů z internetu nechci text přetěžovat úplnými webovými adresami, např. http://uym.czechcore.cz/index.php?w=10&kod_rew=2440. Raději uvádím doménu, která napoví komunikační sféru mnohdy už svým označením. Je-li málo výmluvná, vypisuji s vlnovkou část podadresy nebo připojuji po pomlčce poznámku.

[4] Připomeňme, že výzva k divákům seriálu Pokémon zněla Pochytej je všechny! – anglicky Catch ’em all! (ne tedy vychytej je).

[5] Zatímco dokonavé sloveso obsahuje (v jednotlivých užitích tu zřetelně, tu slaběji) sém úplnosti výsledku, nedokonavá podoba pojmenovává probíhající nebo déledobou činnost, která je k úplnému výsledku jen zaměřena, ale zatím ho nedosáhla. To je obecný, značně složitý problém sekundárních imperfektiv s předponou. V závislosti na povaze předpony a na jejím vztahu k ději bezpředponového slovesa (např. jak dalece jde o subsumpční předponu) bývá někdy silnější „lexikální“ význam předpony, a potom se složitost významu tolik nepociťuje a vidové protějšky se užívají vcelku rovnoměrně, ba imperfektivum může být dokonce častější (nakoupit : nakupovat; odposlouchat/odposlechnout : odposlouchávat); jindy, u předpon blízkých tzv. čistě vidovým, převažuje funkce zdokonavující a sekundární imperfektivum se užije jen raritně, pokud vůbec (semlít : semílat, ale umlít : ?umílat a uvařit : xuvařovat/x uvářet). K subsumpčním předponám srov. mj. M. Komárek, Ke vztahu mezi videm a tzv. způsoby slovesného děje, in: Z. Hladká a P. Karlík (vyd.), Čeština – univerzália a specifika 4, Nakl. Lid. noviny, Praha 2002, s. 135–139.

[6] Tento typ užití je pomezní mezi významovými okruhy L a N (lze mu rozumět i tak, že represe byla úspěšná).

[7] Zřejmý je příklad žrát; srov. také z jednoho vrhu / z jedné stáje, kroužkování, hnízdění, žlab/koryto, zcepenět; odchov, přistřihnout křidýlka; přirovnání předsedy landsmanšaftu k Hitlerovi po výkrmu (M. Zeman na Žofíně, 25. 10. 2003) aj.

[8] Kopírování anglického pasiva ještě není to nejhorší. Od té doby, co jsem našel k okruhu L doklad z duvodu vychytani salmonu obchodnimi firmami (www.czechexport.com), bojím se vychytání troutů na některém z českých potoků.

[9] Složitý název má zkratku SSRI a označuje antidepresiva třetí generace s příznivými účinky na sexuální aktivity.

[10] Např. a také některé antioxidanty (látky, vychytávající volné radikály), jako např. kyselina askorbová (www.biotox.cz).

[11] V uvozovkách lze příležitostně vidět jak významy nejnovější a nejpodezřelejší, tak nejstarší a dokonce zaznamenané v normativní příručce (význam L): např. o tesaříku alpském: nelze předpokládat, že by běžnými způsoby mohl být „vychytán“, zejména na slovenských lokalitách s bohatými populacemi (http://ohsoft.cz – Doporučená lesoochranářská literatura). To bych nazval uvozovkami „pro jistotu“; konkurenčním prostředkem je například tzv. vychytání. Zmatek v užívání distančních signálů dokládá, že mnoha pisatelům je podezřelé slovo jako takové (chápeme proč); ale je škoda, že o významu nepřemýšlejí, do normativních příruček při psaní nenahlížejí.

[12] Slovník spisovného jazyka českého IV, Academia, Praha 1971.

[13] Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A–P, Academia, Praha 1994, s. 459.

[14] Pokud se některý prvek frazému nahradí méně otřelým/automatizovaným, ale rovněž obrazným (o co jde o co kráčí / vo co go /…), vystačíme s pojmem aktualizace frazému. Z příkladů je však patrné, že předmět mouchy se nahrazuje celou sémantickou třídou výrazů (takže při sledovaném významu se výlučná kolokace mění v relativně volnou kolokabilitu), včetně výrazů neobrazných, nefrazématických (chyby apod.). Proto defrazémizace. Striktní odlišení od aktualizací je stěží možné: např. vychytat dětské nemoci lze vyložit i jako aktualizační zástupek much, i jako defrazémizovanou konkretizaci obecného významu ‚něco nežádoucího, co je třeba odstranit‘.

[15] Myslím, že mladý člověk, který v klubíku popíjí čajík a na svém oblíbeném webíku prohlíží rubriku Trefík, snad ani nemůže mít ve svém textíku ani starokaratelské slovo chyba, ani podobu chybička, která v hlášce chybička se vloudila provází hlavně generaci dnešních čtyřicátníků.

[16] BTW. (by the way, mimochodem) verze CS Beta 6.6 má už vychytaný nějaký ašíbky stylu (service.pod.cvut.cz/game).

[17] Někdy je skripce schválně, ilustrativně chybná: křeplepy, chybyčky.

[18] Z textů skupiny Kabát: Má veliký BMW nikdo se na něj nechytá Jak jsou ňáký poblémy Láďa je všechny vychytá (kabat.hyperlink.cz; jinde i s akordy). Jeden z možných „amplionů“, odkud se výraz přejímá. Rým je laciný, ale připomíná nám, že jeden z odstínů „chytání“ se uchytil v substandardní mluvě už zhruba před čtvrtstoletím: chytat se ‘stačit na něco, stíhat‘ (také ‘uchytit se‘ ned.); nechytačka ‘stav, kdy někdo nestíhá/nezvládá, co by dělat měl/chtěl/potřeboval‘.

[19] Tento velmi odborně (počítačově) vypadající anglicismus vlastně pojmenovává totéž co naše mouchy: podle slovníku Longman Dictionary of English Language and Culture (1998) je bug [b^g], zvlášť v americké angličtině, obecně jakýkoli drobný hmyz, přeneseně a neformálně chyba nebo nesnáz u stroje, systému, počítačového programu apod.; ve slangu je to také odposlouchávací štěnice.

[20] V témž textu o pár řádek výš: během prvních 24-ti hodin.

[21] Některé negativní mluvnické charakteristiky frazémů v SČFI jsou vůbec diskutabilní. Například na téže stránce jako vychytal mouchy je frazém být takový „mouchy snězte si mě“: 0 (…) imp neg, (…) 1. sg (…). Chápu, že sotvakterý mluvčí užije hanlivý frazém o sobě samém, ale nevím, co je nepřirozeného na negativním imperativu Nebuď taková „mouchy snězte si mě“. Obtížně hajitelných omezení obsahuje slovník stovky.

[22] Druhý doklad: Ovšem od dob Karla Čapka se v tomto národě počet podvodníků, chytráků a „čintamanů“ (v Čapkově povídce Čintamani a ptáci neosvětlený termín z orientální ornamentiky; žurnalista z pochybných důvodů obměňuje výraz čímani) přinejmenším zdvojnásobil. Je nesporné, že počáteční privatizační euforie musela nutně vést k dodatečnému vychytávání blech, které trvá podnes (LidN kupodivu už 1993). Je to volba varianty s blechami, anebo prostě pojmenování žádoucí eliminace parazitů?

[23] Nefrazematické užití dokumentuje doklad o ježkovi a blechách, okruh L, 2. odst.

[24] V podobě vychytať muchy žije i ve slovenštině.

[25] Srov. pozn. 28.

[26] K výrazům chat, chatroom srov. L. Hašová, Jak a o čem se diskutuje v internetovém češtinářském klubu (BTW např. přechodníků je IMHO škoda), NŘ 86, 2003, s. 57–70.

[27] Sportu se tematicky týkají i jiné typy užití: vychytat sjezdařské vázání nebo trimování letadélka řadím k okruhu O (‚odchybovat‘), vychytat skoky k okruhu N (‚zvládnout‘).

[28] Na první pohled mohou zarážet doklady typu neratovický Pazdera trefil tyč a střídajícího Marušku po přestávce vychytal Meter. Označují totiž akci jednorázovou. Ale jednak lze děj rozfázovat, takže vychytáním bude přece jen označeno dokončení akce komplexní a opětované (brankář se mohl vyrovnat i s jednotlivými fintami útočníka, s pokusy o dorážku apod.), jednak najdeme i jiná podobná slovesa, kde je možné obojí pojetí: vylepit můžeme plakáty i plakát (srov. Mluvnice češtiny 1, Academia, Praha 1986, s. 403).

[29] Podle příručky uživatele korpusu (viz pozn. 55), s. 152.

[30] Dvojtečka a závorka jsou tu použity jako emotikon úsměvu čili smajlík; chybí za ním čárka/pomlčka, ale taková znaménka by z emotikonu udělala hůř identifikovatelný shluk znaků: buďme proto shovívaví. Ne ovšem nad dalším rozvojem textu: akci, ze které padla branka, nenazveme přece vychytáním.

Naše řeč, ročník 87 (2004), číslo 2, s. 57-75

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Josef Šimandl: Jak se šíří vychytávání, II.