Časopis Naše řeč
en cz

Jak se šíří vychytávání

Josef Šimandl

[Články]

(pdf)

-

V dubnu 2003 jsem překvapivě zaznamenal z úst své vrstevnice tos teda moc nevychytala. Od té doby je mi jasné, že drobnost o vychytávkách v NŘ 86, 2003, s. 54, zasluhuje doplnit o sloveso vychytat a jeho nedokonavý protějšek vychytávat, k nimž je vychytávka názvem (výsledku) děje, a také o adjektivum vychytaný, které pojmenovává základní vlastnost všeho, co lze nazvat vychytávkou. Proto se nyní[1] pokusíme doplnit obraz významu a užívání slovesa vychytat podaný v SSČ:[2] „(postupně, úplně) schytat, pochytat: kočka v-la všechny myši“. Na jednotlivých významových okruzích – lov (L); biochemie, biofyzika, ekologie (B); odchybování (O); sport (S); nové významy (N) – budeme kromě významu sledovat také to, jak se v parole využívají možnosti langue, zvláště systém tvarů a protiklad vidových forem, při různé stylové příslušnosti, popř. různé řečové pragmatice. Všimneme si i dalších příbuzných slov a představíme kontexty a sféry naší řeči, kde se vychytávání užívá.

Lov (L)

V tomto významu, který je nejblíž slovotvornému, se z vidové dvojice užívá o dravcích/lovcích častěji dokonavé vychytat: „Jenom né tak nahlas, uslyší nás lidé, budou se zlobit proto, že je budíme, vychytají myši v komorách a na půdách do pastiček a my se půjdem pást.“ Napomínal kočičku kocourek (www.boretice.cz – Kulihrášek);[3] hmyz bude vylétat postupně a ptáci ho stačí vychytat (M. Smrček, Exotičtí ptáci a jejich chov, nakl. Brázda, 1998); Máme na ně (na kormorány) vztek, vždyť je jich kolem 500, takže nám snadno vychytají všechny ryby (MFD 2003). O vychytání ryb se píše relativně nejčastěji, takže nejtypičtějším příkladem užití už není ten o kočce a myších (jakkoli je stále živý). Ekologická hrozba nebyla v době vzniku SSJČ tak častým tématem jako dnes – v měřítku globálním (dohody o omezení průmyslového rybolovu), ale někdy i v místním: Námi vysazené ryby byly však záhy [58]zahraničními dělníky vychytány a pobity elektrickým proudem (www.tsoft.cz – Sedlčanské lomy). Staronový způsob je užití o lovu „jenom jako“ ve světě dětských seriálů a počítačových her: Ash zatím vychytal jenom 25 Pokémonů (www.inzine.cz).[4] Celkově však tento starý a původní způsob užívání slovesa vychytat – při expanzi nových způsobů a významů – zaujímá svou frekvencí okrajové místo.

Nedokonavé vychytávat je řidší pro svou složitější, poněkud protikladnou, a proto méně potřebnou sémantiku.[5] Když si někdo pořídí kočku, častěji vyjádříme účel aby mu v domě vychytala myši nebo ještě častěji zcela prostě aby mu v domě chytala myši; varianta aby mu v domě vychytávala myši může být právě módní, ale není základní. V syn2000 máme jediný doklad na imperfektivum v okruhu L: Rybáři si totiž opatřili sonary a výkonnější čluny, takže snadněji hejna zbylých tresek nalézali a vychytávali (LidN 1996); vyjadřuje významový rys ‘postupně, jedno (hejno) po druhém‘. Internet nabídne nádavkem ještě vzácnější slovesné adjektivum: ježek vychytávající blechy právě těm zvířatům (v daném lese) která si je sama nevychytávají (www.phil.muni.cz/ruzne). Probíhající odchyt vyjadřuje imperfektivem chovatel: umyji Savem vše (podlahu, bidla, stěny, pletivo). Dělám to na jaře a na podzim, když vychytávám ptáky k odčervení (www.ifauna.cz). Doloženo je vychytávání kůrovce (www.silvaco.cz/feromony), obalečů a jiných škůdců.

Protože po stránce formální i významové je vychytat jednoduše odvozeno od chytat (a také vychytávat od vychytat), je to bezpříznakový vyjadřovací prostředek. Příznakovost však vzniká při přenosu na činnost represivních orgánů:[6] Dopravní podnik byl prostě líný nás pořádně vychytat. Vlaky byly tak jako tak už posprejované (LidN 1994); Lidé postupně vycházeli přes kontrolu ven z vlaku. Někdo prošel, někoho vychytali. Já jsem snad jako jediný pokračoval vlakem dál. A proto jsem také mohl vidět vysmáté celníky… (vztlak.cz – cestovní zážitky); je třeba se zbavit neoprávněně podnikajících lidí, kterých je podle odhadu okolo tří tisíc. Kdyby se vychytali, pak by se legální taxikáři klidně a bez problémů uživili (MFD 1997). Když [59]se slovo užívané prototypicky o zvířatech (škodné) užije o lidech (jakkoli mohou být i poprávu vnímáni jako škůdci), je to expresivní ipso facto.[7] Jako věcně výstižné, ale netaktní proto hodnotíme např. vyjádření Spíše společnost chráníme, když při prohlídkách nemocné [tuberkulózou] vychytáváme (MFD 2003). Samo kořenné sloveso chytit zloděje, nedat se (při něčem) chytit však shodně se SSČ pokládáme za neutrální.

Obecně popíšeme významový okruh L takto: vychytat dok. ‘(postupně, úplně) schytat, pochytat, vyhubit‘; expr., o činnosti kontrolních a represivních orgánů: ‘zadržet (vybrané jedince)‘, ‘paralyzovat něčí nežádoucí činnost‘; vychytání s; řidč. vychytávající příd.; řidč. vychytávat ned.; vychytávání s.

Biochemie, biofyzika, ekologie (B)

Korpus syn2000 nám odhaluje anglickou předlohu, díky jejíž substituci se vychytávání v tomto významu šíří: V textu používám některé vžité termíny, jako uptake (pro vychytávání, vtok, příjem, resp. aktivní transport neuromediátoru do buňky), reuptake (pro zpětné vychytávání neuromediátoru do presynaptických zakončení) (Z. Fišar, Biochemické hypotézy afektivních poruch, 1998). V internetových textech však najdeme i jiný ekvivalent (tento proces se nazývá kumulace, vychytávání; www.lf3.cuni.cz) a jiné oblasti užívání (mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami; www.envi-com.cz – ekologie). Upozornění Marie, tělíska (ani Mirena ani DANA) nevychytávají spermie (www.rodina.cz) lze hodnotit jako zástupné užití místo zachycovat i jako užití ve významu ‘řešit‘; takovým případům se budeme věnovat v okruhu N. Vychytávání je z hlediska diateze (rozložení aktivní a pasivní role) složité: látku něco vychytává, ona někam proniká, někde se usazuje, popř. se vstřebává / je vstřebávána; „aktivita“ je oboustranná a často nejednoznačná. Proto se užívá deagentní zvratné pasivum: částice, které se vychytaly v plicním arteriálním řečišti (kardiologie.zdn.cz). Některým pisatelům snad připadá opisné pasivum odbornější, univerzálnější, mezinárodní, takže kopírují angličtinu: zbytkové částice … jsou vychytávány játry (www.lfhk.cuni.cz); Prozatím není jasné, zda je melatonin syntetizován přímo v buňkách nebo vychytáván z krevní plazmy. Přehlednou přednášku přednesl Samuel McCann (USA, dosavadní prezident ISNIM) (www.lf3.cuni.cz); odfiltrované viry jsou pak z krevní plazmy vychytány protilátkami (vesmir.msu.cas.cz).[8] Pasivum je doloženo i s adjektivem: v porézních mikrosférických částicích, které [60]jsou vychytávané ve folikulech (www.doktoronline.cz). Řidším dokonavým vychytat se vyjádří relativní čas (než se značená látka vychytá v kostech; www.uoc.muni.cz/~Co_je_melanom), stav (Tím je léčba skončena. Účinná látka Sporanoxu je rovněž vychytána nehtovou ploténkou, kde přetrvává celkem devět měsíců; www.doktoronline.cz) nebo úplnost výsledku (síra a popílek byly vychytány na 100 %; www.blabla.cz/~diskutovat).

Aktivum není nijak vzácné: vychytávajícím agentem může být tkáň (nádorová tkáň si vychytává zvláště estron sulfát; www.linkos.cz), celý organismus (Houby je, tj. karcinogenní látky, ze zcela neznámého důvodu vychytávají z okolního prostředí; scio.cz/~strava), buňka (tato aktivovaná molekula „vychytává“ volné radikály daleko účinněji než běžné antioxidanty; www.komvet.cz – dermatokosmetika a doplňky stravy), membrána, sliz, enzym, antioxidant, receptor apod. Hojný je infinitiv, zvlášť ve spojení schopnost vychytávat. Verbální substantivum vychytávání je hojně doloženo právě v terminologických souslovích zpětné vychytávání a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (mnoho desítek nálezů v internetu).[9] Adjektivum vychytávající najdeme v definicích, vysvětlivkách[10] i v popisu; adjektivum vychytaný je poměrně vzácné: vychytaný jodid (www.tigis.cz/alergie).

V přísněji kontrolovaných odborných textech konkurují slovesu vychytávat „bezbarvější“ synonyma, např. odstraňuje ze sliznice volné radikály (příbalový leták k přípravku Erdomed, revize 1995). Vychytávání však proniká do textů popularizačních, někdy ve stydlivých uvozovkách: někomu například chybějí právě ty receptory na jaterních buňkách, které mají za úkol cholesterol z krve „vychytávat“ (MFD 1998). Příčinu distance lze vidět v tom, že termín je poměrně nový, a navíc proniká v době expanze stejně a podobně znějících výrazů z okruhů S a zvláště N, které jsou s odborným stylem nekompatibilní.[11] Při biochemickém apod. významu je to však obava zbytečná: ani kytaristé neodložili sloveso trsat, když začali trsat tanečníci na parketech.

Pro okruh B nabídneme tento popis: vychytávat ned. (o biochem. a biofyz. procesech): ‘vybírat z okolního prostředí, zachycovat a vázat na sebe‘; vychytávání s; vychytávající příd.; řidč. vychytat dok., řidč. vychytaný příd.‘

[61]Odchybování (O)

Spojení vychytat mouchy zaznamenal už SSJČ,[12] a to hned jako první příklad užití slovesa vychytat, ale nevykládá ho jako frazém, takže dlužno rozumět doslova lapání much. Frazém popisuje SČFI,[13] ale předkorpusovou metodou introspekce; podstatnou část hesla ocitujeme, aby se ukázalo, nakolik jeho tvrzení platí:

vychytat0 (něčemu/v něčem) mouchy/blechy

(kol; přízn) 0 pas, imp neg, préz Verb mít (své) mouchy

(Autor díla, projektu, konstruktér prototypu jinak dobrého, fungujícího stroje, výrobku ap.:) opravit, napravit nepodstatné chyby, nedokonalosti n. občasné nepravidelnosti něčeho a zdokonalit to tak. Zbývá vychytat poslední m. a lanovka může po rekonstrukci vyjet zase na trať. Var. blechy řídká.

V dnešním jazyku je určení něčemu / v něčem raritní: frazém vychytat mouchy popisuje situaci většinou komplexně, bez použití bližších určení, která bývají zřejmá z kontextu; a pokud se přece formulují, může to být i v podobě na něčem, u něčeho. Přestože mouchy se vychytávají stále (také na webových stránkách a v počítačových hrách), mnohdy pisatelům nepřipadá únosné mluvit (zase) o mouchách. Časté jsou obměny, z nichž většinu tvoří různé defrazémizace:[14] vychytávají se chyby, chybky,[15] ašíbky,[16] hrubky, překlepy,[17] kopance, průšvihy, nedodělávky, nedostatky, prohřešky, vady na kráse, závady, záludnosti, dysfunkce a praktické problémy,[18] technický záležitosti, serepetičky (dnes.games4u.cz), nesrovnalosti, maličkosti, detaily, slabá místa, dětské nemoci, brouky, masařky, „duchy“ (www.nuz.cz); aby se vychy[62]tali aspon nejake hnusne bugy[19] a zakysy (bbs.vslib.cz). Frazém se kromě toho aktualizuje stupňováním (o nových vozech metra se píše: Pokud by se těch pár much (ne-li přímo ovádů) vychytalo, tak jsou výborný; tom.vlakpage.cz), rozvíjením (technické mouchy se dají vychytat; Právo 1998) nebo při studentské recesi aspoň skripcí (ještě to má nějaké drobné muschky, ale doufám je brzy vychytám; biomikro.vscht.cz). Inovaci představuje také uvedení konkrétní závady; kromě příkladů už jmenovaných jako defrazémizace uveďme: takhle jsem vychytal všechny netěsnosti (motorcycle.online.cz/chat). Překvapením může být, co všechno se vychytává v textech, které šíří veřejnoprávní rozhlas:[20] Putinovu stránku před jejím spuštěním tři měsíce prověřovali pracovníci Federální agentury pro vládní spoje a informace, kteří zřejmě vychytali všechny bezpečnostní díry (!). Prezidentská kancelář tak hrdě vzkazuje všem hackerům, že… (www-ext.rozhlas.cz/regina).

Z tvarových omezení SČFI mohu potvrdit snad jen neužívání v záporném imperativu.[21] Pasivum není vyloučeno, např. v mluvě úředníků: „… tyto domy byly postaveny začátkem 70. let, kdy byly mnohé předchozí chyby už vychytány,“ pochvaluje si Jan Červenka z Obvodního úřadu Prahy 8 (LidN 1998). Prézentní tvary, pochopitelně s budoucím významem, jsme doložili už muschkami, ale protože užití je tam nespojité, tj. neprototypické, posloužíme dalšími doklady: Až vychytáte mouchy na předplatném, ráda se stanu předplatitelkou na celý rok (www.epuls.cz – diskusní fórum); Obsah webu podstatně narostl. Je možné, že ještě nějakou dobu bude trvat, než vychytám všechny chyby (nefungující odkazy, nezobrazující se fotografie apod.) (kytary.muzikant.cz). Děj probíhající nebo opakovaný se samozřejmě vyjádří nedokonavým vychytávat: málem bych zapomněl na Míru Kučavu, který neúnavně vychytává blechy v řádech a dává všemu „štábní kulturu“ (csm.plzen-city.cz/zpravodaje) – zároveň jediný nalezený nesporný[22] a frazematický[23] doklad varianty s blechami.

[63]Vychytat mouchy je kolokvialismus, tj. prostředek primárně hovorový. Nijak nevychází z módy,[24] používá se i v promluvách o počítačových a webových vymoženostech včetně her. Z desítek dokladů aspoň jeden počítačový vtip: Proč nemůžou být Windows open source? Protože by do pár dnů hackeři vychytali chyby a odstranili zbytečnosti, a zase by stačilo jen 640 KB (aix.upol.cz). V publicistice proniká do reportáží a interview, kde se zaznamenává nebo kopíruje mluvený jazyk; slýcháme ho i od politiků a tiskových mluvčích. Pak se ovšem sloveso vychytat objeví i v diskurzu o tématech vážných a vysokých, a to jak s výrazem mouchy, tak – daleko častěji – s použitím přijatelnějších zástupků: vychytat podobné mouchy a najít optimální seřízení technologie (nepřímá řeč mluvčího temelínské elektrárny M. Nebesáře, MFD 2003); poslanci z jiných stran se domnívají, že i případné mouchy v zákoně lze postupem doby vychytat (MFD 1999); vláda na rozdíl od opozice nedisponuje tak širokým administrativním aparátem, aby toto vychytal (wtd.vlada.cz/scripts – I. Langer, pořad Sedmička, 24. 3. 2002); Problémy, které vznikly v minulých dnech v některých stanicích, jsou vychytány předem. My jsme chtěli, aby se metro co nejrychleji rozjelo, proto někde byly s eskalátory problémy (M. Houfek o popovodňových potížích; MFD 2003); Kdyby Česká televize tyto chyby za poslední dva roky efektivně vychytala a proměnila se v autoritativní a profesionální zdroj informací, politikové by to při snahách ji ovládnout měli nyní daleko obtížnější (www.britskelisty.cz). S neutrálním zástupkem much a s pasivem použil sloveso vychytat i V. Klaus: aby s ním bylo nakládáno jako s jakýmkoli jiným návrhem zákona v připomínkovém řízení standardního typu, aby byly vychytány případné jednotlivosti (MFD 1994). Neutrální zástupek much posouvá k neutrální poloze celý výraz.

Do profesních jazyků nadále patří metonymie typu vychytat chyby z produktu/činnosti → vychytat produkt/činnost ‚doladit, vyladit, správně nastavit, zbavit (se) posledních nedokonalostí‘: než jsme vychytali pořádně trimování jeho rovnováhy (www.vodniklub.cz);[25] predhodit celej překlad lidem k precteni, aby ho rozebrali a vychytali (starnet.startrek.cz); pokud si ho pěkně vychytáte, budete mít za pár šupů supr auto (www.interauto.cz). Je-li produkt vyjádřen zájmenem to, vzniknou vyjádření těžko odlišitelná od významového okruhu N: Tentokrát jsem to vychytal! :-) Ještě se ze dne na den hodně hejbe Cat In The Hat (barevny.okoun.cz) – pochvaluje si, jak byl úspěšný (N), nebo jak tu „kočku v klobouku“ odchyboval (O)? Nejspíš obojí; a komu na tom záleží … I když se častěji chválí až konečný úspěch, někdy se použije i nedokonavé sloveso: s předmětem postupně si teď tento telefon vychytávám a vylepšuji (www.mojelogo.cz) i bez předmětu, je-li jasný ze situace/kontextu: pořád ještě vychytávám (z chatu[26] o slíbených webových stránkách). [64]Také vychytání produktu proniká do publicistiky: Sám Tolkien přiznal, ze Pána prstenů … nevydal … dokud jej nevychytal do poslední mušky (www.filmweb.cz). Z internetu je několikrát doloženo heslovité upozornění autorů stránek, pro jaké prostředí je jejich produkt optimalizován nebo jak ho vylepšili; činí tak konstrukcí s participiem / s elizí pomocného slovesa / se jmenným tvarem adjektiva: Vychytáno pro IE5 a vyšší; menší bugy vychytány. Adjektivum vychytaný je v tomto okruhu doloženo hojně, ale opět silně konkuruje okruh N; zato zápor nevychytaný ‘mající (drobné) nedostatky‘ se užívá s velkou převahou právě v okruhu O. Rozvíjejí se jím jak substantiva označující „mouchy/chyby“ (srov. o 3 odst. výše), tak označení produktů (nevychytaná verze); pokud jde o názvy činností, na jedny obratně napsané nevychytané pohyby jednotek v bojovém prostředí (www.mwmopage.cz – hodnocení 3D hry, tj. hry s iluzí trojrozměrného prostoru) připadá v českém internetu řada dokladů obecné sentence je to nevychytaný doprovázené dalším prefabrikátem, předložkovou konstrukcí: s rovnováhou je to nevychytaný; zatim to je nevychytany ohledne ty rychlosti (old.gamestar.cz).

Frazém popsaný v SČFI tedy sice žije dál, ale zbavil se některých omezení a na jeho základě se vyvinul jeden z významů slovesa vychytat, který na sebe váže předmět ze sémantické třídy ‚nedostatek‘. Význam pro okruh O můžeme popsat takto: vychytat dok., obv. ve spoj. vychytat mouchy hov. expr., vychytat chyby/nedostatky apod. hov. až neutr.: ‘najít a odstranit (drobné) chyby, závady, příčiny potíží‘; vychytat produkt/činnost ‘zbavit chyb, optimalizovat‘; vychytávající příd.; vychytaný příd.; vychytávat ned.

Sport (S)

Význam ‘úspěšné chytání‘ má už jeden z příkladů v SSJČ IV (1971): dovedou (hráči odbíjené) vychytat míče, které bychom považovali za nezpracovatelné (z tehdejší Mladé fronty; popsáno významem ‘postupně zachytit‘). Sportovní žurnalistika je (v dobrém i ve špatném smyslu) pověstná kreativitou, neustálým obměňováním výrazů, které se – zejména lidem mimo sport – ještě ani nevžily. Metonymický oblouk tu vypadá asi takto: vychytat míče střely → střelce/hráče → protivníkův tým → zápas (s nulou) výsledek. V dnešních textech vychytávají obránci nebo vůbec hráči v poli jen zcela ojediněle; téměř vždycky je řeč o činnosti brankáře.[27]

Už z hrubého kvantitativního pohledu do syn2000 se může zdát, že epicentrum expanze tvoří výrazy s významem ‘vychytat nulu‘:

• vychytat nulu 57×; také čisté konto, shut-out(y) (anglický výraz pro uhájený výsledek s nulou);

[65]• vychytat zápas s nulou 8×; přechodový typ mezi oběma sousedními; také bez obdržené branky;

vychytat zápas 13×; také utkání, střetnutí, ojediněle závěrečnou třetinu (1991);

vychytat střely 23×; také šance, příležitosti, nájezdy, brejk-boly;[28]

vychytat hráče 20×; vyjadřuje se různě: střelce, útočníky, (své bývalé) spoluhráče, hvězdu Ševčenka, domácí tým, Pantery, Spartu, Kostelec; i zájmeno, zvl. v přímých řečech: v Metách nás vychytala naše bývalá brankářka Lenka Černá;

vychytat výsledek 27×; brankář vychytal bod, remízu, výhru, vítězství, triumf, titul, první ligu, kvalifikaci, zlato.

Pro srovnání graf obsahuje také

• vychytat mouchy/chyby 28×; doklady viz okruh O;

• objem publicistických textů za jednotlivá léta v desetimilionech slov.[29]

Rozložení v jednotlivých letech vypadá takto:

[66]Zdá se, že koncem 90. let se vychytávalo téměř ve všech významech víc než dřív. Je vidět, že ve sportovní publicistice se u jednotlivých obratů mohou střídat vlny konjunktury a recese. Celkově se však v setrvale mírném vzestupu pod hranicí 10 výskytů ročně promítá objem publicistiky z jednotlivých let a nelze v tomto vzestupu vidět jazykový vývoj: ve sportovní publicistice se vychytat s nijak výraznou frekvencí objevovalo, jak už víme, přinejmenším od 70. let.

Ale je tu výrazná výjimka: typ vychytat nulu zaznamenal výrazný vzestup v r. 1998, v době vrcholící kariéry D. Haška a v roce vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu (sportovní zpravodajství a přenosy tehdy sledovala většina národa). Možná právě na této vlně se veze už předtím nastartovaný vzestup užívání slovesa vychytat, adjektiva vychytaný i substantiva vychytávka. Ale dokončeme nejprve popis významového okruhu S.

Ve všech typech užití z okruhu S se uplatňuje valence vychytat něco. U typu vychytat výsledek může přistoupit dativ komu, např. vychytal Jablonci postup do finále (MFD 2003), někdy vyjádřený reflexivem: Po potížích se stehenním svalem a chřipce nastoupila do brány a hned si vychytala titul nejlepší brankařky (www.narodnihazena.cz).

K tvarům: Celkově lze shromáždit stovky dokladů na minulé příčestí vychytal, používané ve zpravodajství; stoupající frekvenci má i adjektivní spojení vychytaná nula a zvláště počet vychytaných nul (rubrika bodovacích tabulek). Podle potřeb syntaktického ztvárnění se používá infinitiv. Ve výrocích trenérů najdeme i neaktuální prézens, např. vždycky nás vychytá (MFD 1999). Navštívíme-li pomocí internetového vyhledávače chatroomy a konference fanklubů, najdeme i zdánlivě málo pravděpodobný imperativ, např. a vychytej cisty konto nebo vychytej Stanlyho – výzvy/přání adresované brankáři. V silné menšině (zhruba 1 : 20), ale přece lze i ze syn2000 doložit zápor, např. s takovou obranou by dneska nulu nevychytal nikdo (MFD 1996). Příležitostně, co do frekvence opět v drtivé menšině, se použije i sloveso nedokonavé: vychytával „na počkání“ jednoho frýdeckého střelce za druhým (esports.cz/banik – házená); brankář Bohemky s přehledem vychytával tutovky červenobílých střelců (www.fotbalek.cz). Zcela ojedinělé je užití samotného participia při (pokusu o) vyšší stylizaci: Pak ujel další celorepublikový oblíbenec Ota:)[30] a ač vychytán, zřejmě svým úsměvem puk pod betonem centimetr za čáru dostal (www.hc-vsetin.cz).

Obecný popis pro okruh S: vychytat dok., sport. (o činnosti brankáře) ‚zachytit všechny střely na branku‘; často ve spoj. vychytat nulu; vychytaný příd., zvl. ve spoj. vychytané nuly (uhájené výsledky s nulou jako parametr hodnocení brankáře); řidč. vychytávat ned.

[67]Nové významy (N)

Významová škála – sama plná mezistupňů – plynule navazuje na okruhy O (zvlášť na typ vychytat produkt/činnost ‘optimalizovat‘), na pojmenování úspěšné činnosti v okruzích S[31] a L. Nejprve se pokusíme významy pracovně vyrozumět:

a1 – ‘vyřešit, zvládnout, zařídit si, osvojit si, bezchybně se naučit‘: snazime se, aby mplayer prehrával rstp://zpravy-ceske-televize Wendigo … novu uz jsme vychytali, mrkni na Linux Wendigo (www.temnet.org/old); nejak jsem nevychytala zkousku z algebry (www.hitinen.cz/forum01); pak i bez plíny běhal a každou půl hodinku znovu na nočík (sic), občas jsme to také nevychytali a tak jsem pak jen prala a prala (www.huggiesclub.cz); spaní jsme zase vychytali, tentokrát u někoho na pozemku (web.redbox.cz); Autobus projížděl písčitou pouští a já zrovna vychytával (řešil), jak to udělat, aby na mě nefoukal horký vítr (www.tomas.belicek.cz); Naučit se flipovat je snem každého skejťáka. Bohužel někteří lidi se začínají učit flip dřív než vychytají ollie (thps.board.cz/slovnicek); Byl to celkem slusnej adrenalin, neznal jsem to a kdybych to nevychytal, slušně bych se proletěl a pomlátil o výchozí skálu (michal.pcschool.cz/lezeni); já jsem si to vychytal tak, že s každym vycházím tak za dobře, že mi nepotřebujou diktovat (www.externo.cz); častá výzva vychytej (si) svůj styl je pomezní s a2;

a2 – ‘poradit si s výběrem z různých možností a prezentovat výsledek, který nemá chybu‘: Reiner vychytal i jemné finesy vztahů a pseudovztahů mezi stárnoucími rockery (www.lfs.cz – Letní filmová škola); Forman ten film fakt vychytal, jak vystihl přesně tu naší (sic) povahu českou (www.antinova.cz); perfektně vychytal ten „humorný“ text v angličtině (www.cechomor.cz); hvězdou byl na diskotéce ten, kdo dokázal víckrát skočit na ruce po sobě a kdo vychytal nejvíc snapových variací (www.beatup.cz; pomezní s a1).

Obvykle s prospěchovým vychytat si:

a3 – ‘šikovně si vybrat, obstarat a získat‘: No nakonec jsme něco vybrali a mohli se odebrat ke kase. D si vychytala černou hlaďoučkou příjemnou podprsenku za neuvěřitelných stopade (www.gentleman.cz); Na parkáči bydlí partička, která si permici (permanentku) a vstup do parku vychytává různejma fintama (www.dzkf.xrt.cz – mj. skateboarding);

a4 – ‘všimnout si něčeho důležitého a prospěšného‘: Ráno snídám sladké, protože jsem si vychytala, že když si dám sladkou snídani, nedostavují se večer chutě na tři tabulky čokolády (www.izhubnu.cz); vy co čtete komerční časopis QUO jste možná vychytali brožurku se 100+1 nej www stránkami podle QUO (www.3nec.cz);

[68]a5 – ‘nepropást‘, ‘najít si‘ (např. v programové nabídce: chytání rádia/televize je staré jako vysílání samo):[32] tak Anthonyho bych si fakt vychytal, být na vašem místě (forum.trance.cz – nadpis „Anthony Pappa na sobotním Reasonu“).

K rozostření beztak nejednoznačných významů přispívá i to, že módní vychytat vytlačuje slovesa formálně a významově blízká:

b1 – chytit to s něčím/někým expr. (např. s tebou bych to chytla) ‘s někým/něčím dobře, popř. špatně dopadnout‘: s tou trefou do hezkého počasí s vámi souhlasím, my jsme to také vychytali – brali jsme se 27. 9., a bylo také vyjímečně (sic) hezky (www.nevesta.cz); radovala jsem se, jak jsem to s tím prášečkem krásně vychytala (drogy.jinak.cz; pomezní s a1); ironické mínění, pokud je pisatel nepokládá za samozřejmé, se naznačí uvozovkami: „vychytal“ jsem zrovna nejdelší distribuční periodu (ebox.internet.cz);

b2 – chytit něco ‘nakazit se (něčím)‘: a já tu vychytal fajnšmekrovskou ušní vyrážku, když jsem testoval ty klapky na uši ze skelný vaty (www.cosmoboy.cz) – snad ironická kontradikce, když uvážíme, že sloveso vyjadřuje typicky ‚úspěch‘;

b3 – chytit (nachytat) někoho někde ‘zastihnout‘: tady snad nikoho nevychytám … je tady hustá nuda (chatroom Nymburská tlachárna; pomezní s a5 – už proto, že i chat je komunikace pomocí média);

b4 – rozumět, „kapírovat“:[33] albánštinu dosud úplně nevychytáváme (www.icestovani.cz) – nejspíš ani nejde o opravdové porozumění, ale o tu míru orientace, jaká je užitečná lidem na cestách;

b5 – pochytit (ale je tu druhá možnost výkladu: ‘vyhrát, dopadnout dobře‘): Já sem to asi docela vychytal, protože předchozí generace Somrů byli taky muzikanti tak sem asi něco zdědil (web.dragon.cz);

b6 – schytat to (při kolizi): Země „vychytá“ u Leonid meteory (www1.astro.cz); pomezní s okruhem B;

b7 – vybrat, expr. vytahat ‘provést subjektivní, účelový výběr‘: Nikdo si ale nedal práci si zprávu přečíst a vyhodnotit ji. Někdo „vychytal“ jen poznámky, které by mohly ospravedlnit hodnocení vedoucí… (www.pantax.cz).

Přesné stanovení významu – jakkoli jsem se o ně snažil, stejně jako se o ně může snažit příjemce sdělení – je asi mnohdy hledáním sdělovacího záměru, jaký mluv[69]čí/pisatelé ani neměli. Sáhli po módním výrazu a jeho užíváním „vhod i nevhod“ přispěli k jeho desémantizaci.[34] Módní vlna je inspirovala k použití slovesa vychytat zástupně za jiná slovesa, která mnohdy mají ustálený, přesnější a sdělnější význam (ale nejsou tolik inovativní a tolik „in“).

Vágnost bývá vidět i z okolí výrazu. V příkladech se zájmenem to[35] (tos nevychytal) je možné vidět „depacientizaci“, upozadění pacientu.[36] Ojediněle dokáže pisatel pracovat se záměrně depacientním vyjádřením: Další den se mělo jet na Chopok ale nejelo se, protože Andrej to nějak nevychytal. „Co“ nevychytal, znalí moc dobře vědí a neznalí ať radši ani netuší (www.propage.cz/~millcamp). Obzvlášť vágní je holý infinitiv: Tvé cíle do budoucnosti? Vychytávat (www.snowboarding.cz – heslovité interview; ani z kontextu není zřetelné, který typ užití byl základem, ale partner v dialogu nedal najevo žádné neuspokojení, takže rozuměl…). Módní sloveso najdeme i v kontextech, kde češtinu obstarávají málem už jen slova gramatická a zautomatizované obraty: Freehand je teda skvělá volba – zabiješ tím dvě mouchy jednou ranou – a budeš mít doma jedno z nejpopulárnějších yo-yí vůbec. Jednu věc však Duncan nevychytal – aby se Freehand dobře vracel ze sleepera do ruky, jsou zevnitř na těla yo-ya nalepeny speciální hrubé samolepky (tzv. friction stickers) (www.yoyo.cz).[37]

Pokud bychom význam slovesa vymezili zcela obecně ‚být schopný vyhledávat, vybírat a využívat podněty‘ a význam jeho dokonavé podoby jako ‚osvědčit tuto schopnost‘, pak by slovesa vychytat, vychytávat pojmenovávala danost obecně lidskou, společnou se všemi živými organismy a vlastně s celou hmotou, nakolik je schopna interakce (srov. vychytávání iontů). Takto široký význam by našel široké použití – a zčásti už je nachází. Příčiny mohou být i axiologické. Možná je hodně lidí, kteří si potřebují přeinterpretovat svět hekticky chrlící zboží, služby, kontakty, zábavu,[38] svou vlastní roli konzumenta přehodnotit na roli úspěšného lovce (L, na[70]víc atavismus), nechybujícího génia (O), elitního brankáře (S)[39] – a třeba i sami sebe pochválit.[40] Analyzovat tuto směs psychologických motivací by bylo pro psychologa možná stejně obtížné, jak obtížné to máme my při pokusu utřídit jejich jazykové manifestace.

Adjektivum vychytaný má zřetelnou platnost pochvalnou, zálibnou; oceňuje, že něco/někdo „nemá chybu“ (u mnoha desítek dokladů na vychytané [webové] stránky apod. splývá pochvalnost s ‘odchybováním‘ z okruhu O) a že představuje šikovnou volbu. Nečitelnost původního významu vadí stejně málo jako právě u adjektiva šikovný,[41] jímž by starší jistě označili např. vychytanou videokameru (s bohatou paletou funkcí). Vychytané může být snad všechno, co lze pochválit. Aspoň jeden příklad: jako nadpis rubriky figuruje Vychytanej vtip (www.oabp.cz/~chalupny, tj. osobní stránka), což je jistě vtip „dobrej“, ale taky „zachycenej, dobře vybranej“; tady to s desémantizací není tak zlé. Takových výrazů – pochvalných, netriviálních a neoběhaných[42] – se s chutí chápe reklama a upotřebí pak i komparativ a superlativ. Slogan, který připomíná sušenky Disko: ještě – krémovější a zní Ještě vychytanější!, má desítky nálezů v internetu; v souvislosti s TOP listem ¡TOP, tj. se seznamem údajně nejnavštěvovanějších stránek, je umístěn na webových stránkách všech krajů. Při stupňování vystupuje obdoba s adjektivem šikovný ‚dobře vybavený‘ ještě zřetelněji: Ani tentokrát Sony nezklamal a obrazový výkon je vynikající, rozhodně ho lze řadit do špičky současně nabízených čtyřmegových přístrojů – včetně i těch „vychytanějších“, co se počtu funkcí a šíři použitelnosti týká (www.digineff.cz/fotaky). Pochvalnost a obdiv mohou nabýt opačného znaménka, je-li samo téma záporné (démonizující, katastrofické): Ta vec smrdi az na pudu. Je to tak vychytany a tak neodvratny, ze to museli vymyslet zidi, zednari, hermetici a kapitani svetoveho prumyslu a bank dohromady[43] (poli.feld.cvut.cz/~kecy). Základním způsobem vyjádření opaku je ovšem záporka, kterou použije i všemožně omezovaný a frustrovaný adolescent: Ale všechny tyhle hustý plány ti zkřížej dva fakt nevychytaný týpkové, co s tebou bydlej a furt vykřikujou, že jsou tvý rodiče (www.cosmoboy.cz) – tak o dvě [71]generace zpátky by se řeklo ‘nemožný lidi‘. Zápor nevychytaný patří většinou do okruhu O. Adverbium najdeme ve škále užití od značně ozvlástněných po poměrně věcná: chat, kde vedou pokec vychytaně pohodoví týpci s beznadějnými socnami[44] (www.search-now.cz); zvuky působí vychytaně i dnes (www.gamecenter.cz). – Přes značně širokou paletu užívání nedosahuje desémantizace[45] adjektiva vychytaný takového stupně jako u adjektiva hustý, kde od mladých slýcháme (a na internetu čteme) hustej vtip, bourák, track, skript, článeček, nářez, vodvaz,[46] sex, pařan, týpek; hustá sranda, pařba, scifi, knihovna, bruneta; hustý překvapení, jméno, CosmoFórum; hustý rideři, triky, stránky, hadry (oblečení), písničky, deathmetalový bandičky; bylo to hustý,[47] seš hustej…

K využívání tvarů slovesa: Podobně jako u brankářovy činnosti, jde v drtivé většině o to, pojmenovat dosažený výsledek/stav, pokud možno perfektní – a k tomu slouží perfektivum, sloveso dokonavé. Používá se i rezultativ: my jsme ale mezi tím objevili v prostoře knajpy stolní fotbal a bylo vychytáno. Vrchní z nás měl evidentní radost (www.propage.cz – SnowWave Winter Camp III). Velmi blízko k rezultativu mají konstrukce s adjektivy typu … a máš to vychytaný ‘máš po starostech‘ (slogan, kterému stačí předsadit název libovolné vymoženosti – a to se také v internetové reklamě děje); takový rezultativ najdeme i ve všední mluvě, kde byl hojný odjakživa: Polívku jsme měli už vychytanou. S půjčeným nožem jsme rozřezali plastikovou láhev 2l a ráno do ní polévku nalili (www.tenzor.cz/~dovolena). Nedokonavé sloveso vyjádří dlouhodobou činnost: já si radši vychytávám fakt tu muziku co mě baví (www.subway.cz/rozhovory); vychytávání nových trýčků (www.skateboard.cz). Ze světa hudebních koláží, remixů apod. je následující doklad: vychytáváme si do písniček to, co máme rádi a používáme třeba i samply z filmů s Pierrem Richardem (www.usti-nl.cz).[48]

Vágnost významu slovesa, komunikačními sférami i generačně omezený okruh jeho užívání nemohou vést k jinému závěru, než že vychytat, vychytaný v okruhu N jsou výrazy substandardu bez regionálního omezení.[49] Jako expresivní výrazy mo[72]hou proniknout (a pronikají) i do takových spisovných textů, kde se vágnost a emoce snesou. Vysoká, zatím stále stoupající frekvence má příčiny v tom, že módní je jednak vychytávání, jednak (ve spontánních projevech) vágnost jako taková.[50]

Nástin popisu významu pro okruh N: vychytat dok., v někt. významech obv. vychytat si (významy 1–5 viz výše a1–a5); i zástupně za paronyma, často s oslabeným významem jako pochvalný výraz; řidč. vychytání s; vychytaný příd. ‘bezvadný; chytře vybraný, dobře vybavený‘, často s oslabeným významem jako pochvalný výraz: vychytaně přísl.: řidč. vychytávat ned.; řidč. vychytávání s.

Další způsoby užívání, další příbuzná slova

Vychytat se, ‘stát se dokonalým v chytání‘, se použije příležitostně o brankáři. Je utvořeno podle předloh vypracovat se, vycvičit (se). Tento model však patrně nedojde širšího uplatnění, protože u předpony vy- často vadí rys ‘zbavit se, pozbýt‘.[51] Je k němu doloženo adjektivum nevychytaný v Lize (www.manazery.cz).

Vychytit je doloženo[52] jako profesionalismus od včelařů, kteří popisují, jak vychytit matku (okruh L); k jejímu vychycení používají výchytku (www.vcely.or.cz).[53] Jen raritně se v českých textech objeví např. (z okruhu S) bravurni vychyceni penalty (banzai.px.cz – stránky týmu hanspaulské ligy) nebo (z okruhu O) chyba, která by mela byt vychycena uz drive (www.stv.cz – Stanice techniků Vyšehrad). Je s podivem, že konkurence není v češtině[54] silnější právě v době, kdy expanduje [73]chytání na mnoho způsobů: srov. např. přichytit zloděje (‘přistihnout a chytit‘), nachytávka (součást zábavního pořadu televize Nova Hogo Fogo, kde baviči nastraží některé populární osobnosti léčku, aby se nachytala).

Vychytávaná (hra) je derivát slovesa vychyt(áv)at v okruhu L: Vychytávaná. Pole 30×15 metrů rozdělíme na dva čtverce, uvnitř nichž je vždy jedno družstvo. Na dané znamení začnou vybíhat hráči přebíhat (sic) pole soupeře do zázemí a při tom chytat soupeře na vlastním území (syn2000: Hry. Staženo z internetu).

Vychytatelný a adverbium vychytatelně se použijí příležitostně a jsou doloženy po jednom výskytu: z oblasti takzvaně „vychytatelných“ chyb (www.jicinsko.cz); s účinnou složkou si kupujete i jistotu, že vám daný lék neublíží, popř. jen málo, vychytatelně (www.dama.cz).

Vychytávače kyslíku (www.chromservis.cz) nebo amoniaku v organismu (www.ifbb.cz – Doplňky výživy) jsou poslední (byť s omezením sféry) neutrální spisovný prostředek v tomto výčtu; přimykají se k okruhu B.

Nevychytávky, řidčeji nevychytanosti, jsou to, co se nepovedlo a zatím nebylo vychytáno (okruhy O a N): stránky nejsou ještě úplně hotové, a tak v bílé verzi je několik nevychytávek (hubner.stable.cz); nebýt těch pár chybek a nevychytaností (www.oafm.cz). Ojediněle si někdo skvělé nevychytanosti pochvaluje, protože se jimi baví nebo z nich může těžit. Nepříjemnost, nehodu označí mladí např. jako brutální nevychytávku.

Vychytávačka je „frekventativum“ k vychytávka: může to být akce, na které je potřeba hodně vychytat, být pohotový: Třetí den bylo na programu bajkování na ledovci v horách Dicham. Takovou vychytáváčku jsme v životě nezažili (www.cosmoboy.cz – příspěvek nadepsaný Rebelové v Dichtámu).

Vychytávky, pokud jsou namířeny k naší škodě, nabývají negativního významu ‘zchytralosti‘ apod.: nikdy nepodepisujte nic, co jste pořádně nepřečetli * věnujte pozornost i drobnému písmu pod čarou či v poznámkách u hvězdičky, bývají tam „vychytávky“ (MFD 2003 – rady k uzavírání smlouvy). Obecně se vychytávky vážou k okruhu N a tím je dán jejich hovorový a expresivní charakter.

Ke stylové příslušnosti

Představili jsme jazykové prostředky, které se šíří a své místo teprve hledají. V korpusu syn2000,[55] který reprezentuje tiskoviny staré nejméně 5 let, lze sledovat, jak probíhala expanze významů z okruhu S, a našli jsme v něm i cenný doklad [74]počátků šíření významů z okruhu N.[56] Srovnání s elektronickým archivem Mladé fronty dnes[57] ukázalo, že expanze ve sportu pokračuje, ale v ostatních významech se vychytávání v tisku „nechytá“[58] a že korpus s jeho převahou novinových textů se podobá čistým novinám. Noviny se přitom ukázaly jako médium přece jen konzervativní, redigované, vybírající a filtrující jazykové prostředky: to může překvapit jak ty, kteří snad vidí v korpusu češtinu jako takovou, tak ty, kteří na jazykové praxi dnešních novin neshledávají nic než pokleslost. Popis dalších významových okruhů, zejména N (ale i O a B), by však ani z korpusu, ani z novin nebyl adekvátní. Širokou paletu komunikátů nabídl – a nabídne i dalším badatelům[59] – internet: od zpravodajských serverů (jejichž stránky se novinám velmi blíží) přes stránky veřejnoprávních institucí, podnikatelských subjektů, odborných obcí, nejrůznějších zájmových komunit[60] (včetně různých virtuálních „tlacháren“) až po soukromé deníčky zvané blogy.[61] Pokud jde o komunikační charakter textů, mnohokrát už bylo připomenuto, že internetová komunikace a zvláště e-mail oslabily opozici mezi projevy mluvenými a psanými;[62] doceňme však také oslabení opozice mezi projevy veřejnými a neveřejnými až soukromými, které stírá povědomí o tom, s čím vším lze jít na veřejnost. Šíře materiálu se pro náš popis ukázala velmi přínosnou: teprve na základě internetových dokladů[63] začaly nabývat jasnějších kontur např. významy z okruhu N, široká užívanost okruhu O nebo různá míra využívání vidové opozice a tvarů vůbec.[64]

[75]Ukázali jsme si případy, kdy slovesa vychytat, vychytávat pronikají do veřejných spisovných projevů. Posláním tohoto článku není otevřít jejich novým významům a způsobům užití dveře dokořán a pospisovnit je šmahem. Paušální soud tu není namístě, protože okruh L je plně spisovný, B odborný, O za jistých omezení přijatelný jako kolokvialismus, S oborový ve sportu – a také v tu více, tu méně substandardním okruhu N lze rozlišovat, jaké zacházení může jazyk obohatit a jaké by ho naopak ochuzovalo. Podrobnější rozbor je uveden v příslušných částech článku.

Závěrem

Čeština by potřebovala nový, co největší výkladový slovník. Pro představu, kolik práce by to znamenalo, můžete zkusmo zhustit do slovníkového hesla obsah tohoto článku[65] a potom přemýšlet, kolik slov by se mělo, muselo a ovšem vůbec mohlo[66] nově prozkoumat do srovnatelné hloubky a šíře. Odhaduji, že by šlo přinejmenším o stovky slov.


[1] Vypracování příspěvku je součástí řešení grantového úkolu GA ČR 405/03/0377 Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu.

[2] Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 11978, 21994. Tento slovník věnoval malou pozornost užívání výrazů z oblasti sportu a jiných her přeneseně, v naprosto běžných obratech: srov. uhrát něco (nějak), přehrát něco na někoho, sehrát něco s někým aj.

[3] Doklady zásadně cituji v autentické podobě, aby bylo vidět kvality zdrojových textů: zde např. neupravuji verzálku. Při citování textů z internetu nechci text přetěžovat úplnými webovými adresami, např. http://uym.czechcore.cz/index.php?w=10&kod_rew=2440. Raději uvádím doménu, která napoví komunikační sféru mnohdy už svým označením. Je-li málo výmluvná, vypisuji s vlnovkou část podadresy nebo připojuji po pomlčce poznámku.

[4] Připomeňme, že výzva k divákům seriálu Pokémon zněla Pochytej je všechny! – anglicky Catch ’em all! (ne tedy vychytej je).

[5] Zatímco dokonavé sloveso obsahuje (v jednotlivých užitích tu zřetelně, tu slaběji) sém úplnosti výsledku, nedokonavá podoba pojmenovává probíhající nebo déledobou činnost, která je k úplnému výsledku jen zaměřena, ale zatím ho nedosáhla. To je obecný, značně složitý problém sekundárních imperfektiv s předponou. V závislosti na povaze předpony a na jejím vztahu k ději bezpředponového slovesa (např. jak dalece jde o subsumpční předponu) bývá někdy silnější „lexikální“ význam předpony, a potom se složitost významu tolik nepociťuje a vidové protějšky se užívají vcelku rovnoměrně, ba imperfektivum může být dokonce častější (nakoupit : nakupovat; odposlouchat/odposlechnout : odposlouchávat); jindy, u předpon blízkých tzv. čistě vidovým, převažuje funkce zdokonavující a sekundární imperfektivum se užije jen raritně, pokud vůbec (semlít : semílat, ale umlít : ?umílat a uvařit : xuvařovat/x uvářet). K subsumpčním předponám srov. mj. M. Komárek, Ke vztahu mezi videm a tzv. způsoby slovesného děje, in: Z. Hladká a P. Karlík (vyd.), Čeština – univerzália a specifika 4, Nakl. Lid. noviny, Praha 2002, s. 135–139.

[6] Tento typ užití je pomezní mezi významovými okruhy L a N (lze mu rozumět i tak, že represe byla úspěšná).

[7] Zřejmý je příklad žrát; srov. také z jednoho vrhu / z jedné stáje, kroužkování, hnízdění, žlab/koryto, zcepenět; odchov, přistřihnout křidýlka; přirovnání předsedy landsmanšaftu k Hitlerovi po výkrmu (M. Zeman na Žofíně, 25. 10. 2003) aj.

[8] Kopírování anglického pasiva ještě není to nejhorší. Od té doby, co jsem našel k okruhu L doklad z duvodu vychytani salmonu obchodnimi firmami (www.czechexport.com), bojím se vychytání troutů na některém z českých potoků.

[9] Složitý název má zkratku SSRI a označuje antidepresiva třetí generace s příznivými účinky na sexuální aktivity.

[10] Např. a také některé antioxidanty (látky, vychytávající volné radikály), jako např. kyselina askorbová (www.biotox.cz).

[11] V uvozovkách lze příležitostně vidět jak významy nejnovější a nejpodezřelejší, tak nejstarší a dokonce zaznamenané v normativní příručce (význam L): např. o tesaříku alpském: nelze předpokládat, že by běžnými způsoby mohl být „vychytán“, zejména na slovenských lokalitách s bohatými populacemi (http://ohsoft.cz – Doporučená lesoochranářská literatura). To bych nazval uvozovkami „pro jistotu“; konkurenčním prostředkem je například tzv. vychytání. Zmatek v užívání distančních signálů dokládá, že mnoha pisatelům je podezřelé slovo jako takové (chápeme proč); ale je škoda, že o významu nepřemýšlejí, do normativních příruček při psaní nenahlížejí.

[12] Slovník spisovného jazyka českého IV, Academia, Praha 1971.

[13] Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné A–P, Academia, Praha 1994, s. 459.

[14] Pokud se některý prvek frazému nahradí méně otřelým/automatizovaným, ale rovněž obrazným (o co jde o co kráčí / vo co go /…), vystačíme s pojmem aktualizace frazému. Z příkladů je však patrné, že předmět mouchy se nahrazuje celou sémantickou třídou výrazů (takže při sledovaném významu se výlučná kolokace mění v relativně volnou kolokabilitu), včetně výrazů neobrazných, nefrazématických (chyby apod.). Proto defrazémizace. Striktní odlišení od aktualizací je stěží možné: např. vychytat dětské nemoci lze vyložit i jako aktualizační zástupek much, i jako defrazémizovanou konkretizaci obecného významu ‚něco nežádoucího, co je třeba odstranit‘.

[15] Myslím, že mladý člověk, který v klubíku popíjí čajík a na svém oblíbeném webíku prohlíží rubriku Trefík, snad ani nemůže mít ve svém textíku ani starokaratelské slovo chyba, ani podobu chybička, která v hlášce chybička se vloudila provází hlavně generaci dnešních čtyřicátníků.

[16] BTW. (by the way, mimochodem) verze CS Beta 6.6 má už vychytaný nějaký ašíbky stylu (service.pod.cvut.cz/game).

[17] Někdy je skripce schválně, ilustrativně chybná: křeplepy, chybyčky.

[18] Z textů skupiny Kabát: Má veliký BMW nikdo se na něj nechytá Jak jsou ňáký poblémy Láďa je všechny vychytá (kabat.hyperlink.cz; jinde i s akordy). Jeden z možných „amplionů“, odkud se výraz přejímá. Rým je laciný, ale připomíná nám, že jeden z odstínů „chytání“ se uchytil v substandardní mluvě už zhruba před čtvrtstoletím: chytat se ‘stačit na něco, stíhat‘ (také ‘uchytit se‘ ned.); nechytačka ‘stav, kdy někdo nestíhá/nezvládá, co by dělat měl/chtěl/potřeboval‘.

[19] Tento velmi odborně (počítačově) vypadající anglicismus vlastně pojmenovává totéž co naše mouchy: podle slovníku Longman Dictionary of English Language and Culture (1998) je bug [b^g], zvlášť v americké angličtině, obecně jakýkoli drobný hmyz, přeneseně a neformálně chyba nebo nesnáz u stroje, systému, počítačového programu apod.; ve slangu je to také odposlouchávací štěnice.

[20] V témž textu o pár řádek výš: během prvních 24-ti hodin.

[21] Některé negativní mluvnické charakteristiky frazémů v SČFI jsou vůbec diskutabilní. Například na téže stránce jako vychytal mouchy je frazém být takový „mouchy snězte si mě“: 0 (…) imp neg, (…) 1. sg (…). Chápu, že sotvakterý mluvčí užije hanlivý frazém o sobě samém, ale nevím, co je nepřirozeného na negativním imperativu Nebuď taková „mouchy snězte si mě“. Obtížně hajitelných omezení obsahuje slovník stovky.

[22] Druhý doklad: Ovšem od dob Karla Čapka se v tomto národě počet podvodníků, chytráků a „čintamanů“ (v Čapkově povídce Čintamani a ptáci neosvětlený termín z orientální ornamentiky; žurnalista z pochybných důvodů obměňuje výraz čímani) přinejmenším zdvojnásobil. Je nesporné, že počáteční privatizační euforie musela nutně vést k dodatečnému vychytávání blech, které trvá podnes (LidN kupodivu už 1993). Je to volba varianty s blechami, anebo prostě pojmenování žádoucí eliminace parazitů?

[23] Nefrazematické užití dokumentuje doklad o ježkovi a blechách, okruh L, 2. odst.

[24] V podobě vychytať muchy žije i ve slovenštině.

[25] Srov. pozn. 28.

[26] K výrazům chat, chatroom srov. L. Hašová, Jak a o čem se diskutuje v internetovém češtinářském klubu (BTW např. přechodníků je IMHO škoda), NŘ 86, 2003, s. 57–70.

[27] Sportu se tematicky týkají i jiné typy užití: vychytat sjezdařské vázání nebo trimování letadélka řadím k okruhu O (‚odchybovat‘), vychytat skoky k okruhu N (‚zvládnout‘).

[28] Na první pohled mohou zarážet doklady typu neratovický Pazdera trefil tyč a střídajícího Marušku po přestávce vychytal Meter. Označují totiž akci jednorázovou. Ale jednak lze děj rozfázovat, takže vychytáním bude přece jen označeno dokončení akce komplexní a opětované (brankář se mohl vyrovnat i s jednotlivými fintami útočníka, s pokusy o dorážku apod.), jednak najdeme i jiná podobná slovesa, kde je možné obojí pojetí: vylepit můžeme plakáty i plakát (srov. Mluvnice češtiny 1, Academia, Praha 1986, s. 403).

[29] Podle příručky uživatele korpusu (viz pozn. 55), s. 152.

[30] Dvojtečka a závorka jsou tu použity jako emotikon úsměvu čili smajlík; chybí za ním čárka/pomlčka, ale taková znaménka by z emotikonu udělala hůř identifikovatelný shluk znaků: buďme proto shovívaví. Ne ovšem nad dalším rozvojem textu: akci, ze které padla branka, nenazveme přece vychytáním.

[31] Zvlášť zřetelně při obrazném vyjádření: Vžijte se do role brankářského mága a vychytejte následujících deset otázkových střel (www.reklama.worldonline.cz/~quiz).

[32] Podobně jako u sportovních významů, ani zde nemusí jít o další přenesený význam ze základního L, ale (také) o prefixaci k chytat v uvedeném významu.

[33] Připomeňme, že kapírovat jsme sice přejali z němčiny, ale kořeny má v latinském capere ‘1. chytat, 2. chápat‘. Ostatně ruční uchopení, např. chopit se meče, i rozumové chápání dávají vládu nad věcmi, a že si toho byli vědomi i lidé dávných dob, to dokládá tato prastará metafora. Srov. také J. Horálek, …nejde jen o slova, Milenium Publishing, Chomutov 2002, s. 222–223.

[34] Podobně desémantizované je např. substandardní moravské valit. Za upozornění děkuji recenzentce článku Z. Hladké.

[35] Často nelze s určitostí rozhodnout: (1) nakolik je to obligatorní, ale syntakticky těžko interpretovatelnou součástí vyjadřovacího vzorce, popř. obligatorní částicí; srov. mastí si to někam ‘někam spěšně jde/jede‘: (2) nakolik odkazuje to celkově k situaci a kontextu; srov. to mu nezapomenu; (3) nakolik zastupuje to větný člen zřejmý z kontextu; srov. nejlíp by bylo zavolat odborníka, a to vám radím; (4) nakolik to zaplňuje pozici větného členu, který se nepojmenovává, protože se rozumí „sám sebou“; srov. nemá to v hlavě v pořádku. Nezřetelný bývá zejména rozdíl mezi (2) a (3), ale kvůli přinejmenším nejisté substituci (?ten večírek jsi nevychytal) a kvůli zachování to při jinak vyjádřeném odkazu na situaci/kontext (s tím večírkem jsi to nevychytal) uvažujeme v řadě případů o (4), ba i o (1). Srov. I. Kolářová, Některé významy a funkce slova to v souvislých textech, NŘ 83, 2000, s. 193–199.

[36] Srov. upozadění agentu, v brněnské syntaktické škole zvané už léta deagentizace: J. Bauer, M. Grepl, Skladba spisovné češtiny. SPN, Praha 11972, § 55–65.

[37] Jo, jo: ještě mám z dětství schované jojo, popsané česky JO-JO. Jak jsme tehdy byli izolacionističtí…

[38] Skoro bych řekl, že vychytávat je slovo signalizující nadbytek podnětů nebo nadbytek vůbec. Co by se tak dalo – bez mobilu, bez internetu – vychytávat v iglú nebo na pustých planinách v Habeši?

[39] Jsou však i případy, kde se (zejména u adjektiva) aktivuje některý z okrajových významů: např. sdělení o nové verzi softwaru bohužel už má tento tisk vychytaný – netiskne jak má, jen když si ji oficiálně koupíte (www.elektrolet.cz), spíš než že oceňuje šikovnost, se váže na eliminaci nežádoucí činnosti v okruhu L.

[40] Sebechvála bývá často relativizovaná (srov. pozn. 50); dojemné je, když je sebechvalný text „nevychytaný“ a představuje oxymoron: Případné dotazy (sic) nebo připomínky ohledně těchto vychytaných stránek můžete zasílat na můj E-mail (study.fce.vutbr.cz).

[41] Podle etymologických slovníků (J. Rejzek; J. Holub – S. Lyer) vzniklo šikovný na základě německého slova pro pořádek (stejně jako označení vojenského šiku); z téhož zdroje vzniklo francouzské chic ‚upravený, elegantní‘; ale významové jádro českého šikovný je ještě jinde: ‚umějící si se vším poradit, zručný, obratný; vhodný, příhodný‘ (SSČ).

[42] O posledním rysu může čtenář tohoto článku důvodně pochybovat; pochyboval by už před čtením?

[43] Doklad je napsán verzálkami, ale tím by z našeho textu nemístně vyčníval.

[44] Pro starší: Socna, socka, sociálka je dívka/žena, která není a nejspíš nikdy nebude bohatá, takže např. jezdí hromadnou dopravou (označovanou jako sociální služba/servis).

[45] Měřeno kompatibilitou základního významu s významem rozvíjeného substantiva.

[46] I jakákoli jiná akce, např. Fakt hustej pojezd. Špicovej freeride (www.propage.cz/snowwave).

[47] Tento frazém opouští generační omezení: zaznamenal jsem ho i z úst starší kolegyně jako hodnocení pracovní porady.

[48] Pozoruhodný úkaz (schválného?) jazykového neumětelství jsou 3 zpodstatnělé imperativy: stahování nových „vychytávej“ (www.mobilmania.cz); přítel má doma spoustu skleněnejch vychytávej jako třeba kvasnou zátku, teploměr (grower.cz). Není však jisté, nejde-li prostě o záměnu sousedních kláves j-k, tj. vlastně o vychytávky.

[49] Zkoumané výrazy najdeme v internetu na stránkách brněnských, vsetínských, šumperských, králických, třebíčských stejně jako na pražských nebo českobudějovických. Pisatelé ho zapojí i do zcela vyhraněné mluvy: Zdarec cajzlíci, esli negomete hantec nebo nějaký těžce vychytaný jazyky, tady si to můžete přeložit. Je to betelně vodladěnej slovál, se kterým je to na sichr (slovniky.centrum.cz). Pamatujme však, že dnešní hantec je už (hlavně) stylizovaný: srov. M. Krčmová, Hantec a co k tomu patří, Čeština doma a ve světě 1995, s. 229–235, nebo její přednášku Fenomén hantec (JS ČR Praha, 14. 12. 2000).

[50] Kdo mluví pregnantně, může se adresátům zdát přímo nebezpečným, takže v klábosivých pořadech (a bohužel i při mnoha jiných příležitostech) slýcháme do omrzení „výroky“ typu bude to asi určitě tak nějak si myslím, kde mluvčímu nelze jinak než jedno vyjádření pevného přesvědčení (ačli ho tak mínil; ačli to nebyla jen vata) obklopit několikerým vyjádřením ne zas takové jistoty; adjektiva/adverbia se doprovázejí protisměrným fakt dost apod. K neurčitosti v mluvených projevech srov. J. Hoffmannová, No já nevim asi tak ňák… (K výrazovým prostředkům sémantiky neurčitosti a nejistoty v mluveném textu), in: J. Hoffmannová, O. Müllerová, Dialog v češtině, Specimina philologiae Slavicae 120, O. Sagner, München 1999, s. 71–83; táž, Vyjadřování neurčitosti v mluvené češtině, in: Přednášky z XLIV. běhu LŠSS, FF UK, Praha 2001, s. 46–57. Neurčitost sdílejí i nepřipravené/spontánní psané texty na internetu.

[51] Jsou tu často jemné rozdíly. Řekneme-li o spisovateli vypsal se ze žalu, pojmenujeme kompenzaci nalezenou v psaní, ale řekneme-li jen ten se vypsal, bude se rozumět ‘už nemá co psát‘. Kdyby mě někdo lákal na vystoupení zpěvačky s vyzpívaným hlasem, nejspíš bych hledal doplňující informaci, jak je to myšleno.

[52] V internetu z tvarů 3× vychytit, 3× návodové vychytíme, vychycení; l-ové příčestí nedoloženo (kromě slovenských textů a příjmení Vychytil).

[53] Tyto staré včelařské termíny nenajdeme ani v SSJČ, přestože se dají doložit přinejmenším už z doby jeho zpracovávání: J. Joska, Chov včel pro začátečníky, Čs. svaz včelařů, Praha 1958 (příslušný díl SSJČ vyšel 1971), s. 44n. V nabídce včelařských potřeb na adrese www.beekeeping.cz je možné vidět, jak dnešní výchytka vypadá.

[54] Slovník slovenského jazyka V, Vyd. SAV, Bratislava 1965 (!), zaznamenává mj. chcel zo slov vychytit aspoň kúsok zmyslu (srov. okruh N, b4), vychytili ma ako znamenitého kuchára (srov. a4, ač slovenský slovník vymezuje jinak), kašel ju vychytil (srov. b2) – včetně významů v češtině neužívaných, např. vychytil sa (‘dal se‘) do tanca. Vliv slovenštiny na expanzi českého vychytávání – deset let po rozpadu společného státu a při mizející znalosti slovenštiny právě u mladých – bych však hodnotil jen jako možný doprovodný faktor u jedinců, kteří mají se Slováky trvalejší kontakty rodinné, pracovní, v místě pobytu.

[55] Viz http://ucnk.ff.cuni.cz nebo J. Kocek, M. Kopřivová, K. Kučera (vyd.), Český národní korpus. Úvod a příručka uživatele, FF UK, Praha 2000.

[56] Jde o román J. Topola Sestra: Lidi za nima choděj jen určitý dny. To jsme vychytali (srov. okruh N, a4). Román pochází z roku 1994 a dosvědčuje, že v (argotickém) slangu tento způsob užívání žije přinejmenším už celé desetiletí. Šmírbuch jazyka českého P. Ouředníka (1988) ještě žádné vychytávání nezaznamenal. K charakteru Topolova textu srov. P. Mareš, „Tajnej a otevřenej jazyk“ (Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra), in: Rudolf Šrámek (vyd.), Spisovnost a nespisovnost dnes, Brno 1996, s. 176–178.

[57] Na adrese mfdnes.newtonit.cz.

[58] Srov. pozn. 11.

[59] Také výzkum neologie v ÚJČ užívá syn2000 jako referenční soubor (co už je „staré“) a orientuje se na internetové doklady nových slov.

[60] Pomocí internetového vyhledávače jsem mimo jiné navštívil stránky sprejerů, vlajkonošů, pěstitelů konopí čili growerů, diskuse o tom, jak vychytat stavy po předávkování drogou aj. Vyhledávač navštívil i dívčí zápisky na intranetu (!) nejmenované základní školy.

[61] Slovo blog je zkrácené z weblog.

[62] Srov. S. Čmejrková, Čeština v síti: psanost či mluvenost? NŘ 80, 1997, s. 225–248, nebo táž, Czech on the Network: Written or Spoken Interaction? Beitrage zur Dialogforschung 20, Niemeyer, Tübingen 1999, s. 113–126; L. Uhlířová, E-mail as a New Subvariety of Medium and its Effects upon the Message, in: S. Čmejrková, F. Štícha (vyd.), The Syntax of Sentence and Text, Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1994.

[63] Nepočítám-li balast, korpus syn2000 nabídl ke zkoumání 275 dokladů, MFD za první půlrok roku 2003 srovnatelně tolik, totiž 239 dokladů; 3396 dokladů – relevantních, přetříděných – jsem získal z internetu pomocí vyhledávače Morfeo (www.morfeo.cz).

[64] Důsledky pro mluvnický výzkum (srov. pozn. 1) budou zhodnoceny ve sb. Čeština – univerzália a specifika 5 (MU, Brno 2004).

[65] Znamenalo by to vyřešit volbu příkladů (srov. okruh L, 1. odst.), způsob přihnízdování adjektiva a představení vidové opozice (chceme-li ve slovníku vystihnout různou užívanost při jednotlivých významech); dále zda a jak naznačit přenášení významu, když se sice okruh L jeví jako nejstarší, ale v okruhu B jde spíš o kalkování anglického uptake a pro činnost brankáře v S je nosnější prefixace chytat–vychytat než metafora (?) vychytat L – vychytat S, nemluvě o vícečetných a složitých metaforických vazbách okruhu N: to vše při zachování únosné míry opakování informace. Ke konzultaci se nabízí F. Čermák, R. Blatná (vyd.), Manuál lexikografie, H & H, Jinočany 1995.

[66] Pořizování, selekce a vyhodnocování dokladů spolu s textací článku „o jednom slově“ zabraly řadu týdnů soustředěného bádání. Čilejší byla Mladá fronta dnes, která 4. října 2003 prezentovala víkendové téma Vychytaná čeština aneb o nových slovech, která přinesla doba, jemuž vévodí billboardový nápis hustě vychytanej mobil.

Naše řeč, ročník 87 (2004), číslo 2, s. 57-75

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Kamila Karhanová: „Nejde jen o formu, ale i o obsah“: Ideál dobrého řečníka v zrcadle průzkumu názorů české veřejnosti