Časopis Naše řeč
en cz

K životnímu výročí Ludmily Uhlířové

Ivana Svobodová, Jiří Kraus

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Počátkem března letošního roku se dožívá významného životního jubilea přední česká lingvistka, členka redakce našeho časopisu PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. (narodila se v Praze dne 3. března 1940). Její celoživotní dílo je spojeno s akademickým Ústavem pro jazyk český. Sem nastoupila po ukončení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (v oboru čeština, bulharština, angličtina) – nejprve od r. 1962 na studijní pobyt a od r. 1964 jako odborná asistentka. Zde pracuje bez přerušení dodnes, i když její všestranné zájmy – a spolu s tím i nejednoduchý vývoj pracoviště – ji přivedly k práci v mnoha jeho odděleních.

První dvě desetiletí své práce v ústavu jubilantka pracovala v oddělení matematické lingvistiky. Její hlavní zájem se soustřeďoval na syntaktickou problematiku a zejména na náročné otázky českého slovosledu. Již od počátku se její práce vyznačovala spolehlivou znalostí a respektováním jazykového materiálu, teoretickou promyšleností a v neposlední řadě jasným a přístupným podáním. Vedle množství původních statí v domácích i zahraničních časopisech a sbornících dokládají aktivitu jejích vědeckých počátků četné recenze domácích i zahraničních prací z oboru obecné jazykovědy, aplikací matematických (zvl. statistických) metod na výzkum jazyka a zvláště z oboru syntaxe. Zejména cenné a soustavné jsou její příspěvky v řadě sborníků Prague Studies in Mathematical Linguistics, ve Slově a slovesnosti a v souboru monografií vydávaných Ústavem pro jazyk český pod názvem Linguistica, které podaly statistický popis češtiny šedesátých až osmdesátých let.

Shrnutím materiálových i teoretických poznatků o českém slovosledu je knižní publikace Ludmily Uhlířové nazvaná Knížka o českém slovosledu (její recenzi od F. Daneše přinesla NŘ 73, 1990, s. 74–79). Vyšla v nakladatelství Academia roku 1987 a dodnes představuje základní zdroj poučení cenný jak pro lingvisty, tak pro ty uživatele jazyka, kteří se chtějí ve své praxi naučit se slovosledem zacházet.

V osmdesátých letech se Ludmila Uhlířová stala členkou slavistického oddělení ústavu. Výsledkem této její orientace (vedle mnoha statí a recenzí) byla monografie Heleny Běličové a Ludmily Uhlířové Slovanská věta (nakl. Euroslavica 1996). Jubilantka se tu stala autorkou rozsáhlé kapitoly Aktuální členění. Slovosled (s. 179–249), celá monografie byla přijata obcí domácích i zahraničních slavistů s mimořádně příznivým ohlasem.

Na počátku let devadesátých přešla Ludmila Uhlířová do oddělení jazykové kultury a gramatiky, od r. 1998 se stala jeho vedoucí. Poté, co se v ústavu v širší míře zavedly počítače, začala prakticky uskutečňovat myšlenku na vybudování poradenské počítačové databáze. V první fázi – za přispění počítačových odborníků – vypracovala metodiku ukládání jazykových dat. Ta umožňuje jejich rychlé vyhledávání podle různých hledisek: podle konkrétního dotazu, jazykové oblasti, tazatele, řešitele atd. (podrobněji viz jubilantčin rozsáhlý článek Archivace lingvistických dat na počítači, NŘ 79, 1996, s. 171–186, 225–237). Počítačová databáze usnadňuje každodenní poradenskou činnost a určitě ji ocení i všichni noví, začínající pracovníci jazykové poradny. Na tento úspěšně hodnocený grantový projekt navázala L. Uhlířová dalším – Sociologie a jazykové pora[49]denství v éře elektronických médií (dokončen bude v tomto roce). V něm vedle průběžného doplňování databáze (ta se rozrůstá i díky novým komunikačním prostředkům – e-mailu a internetu) jde především o lingvistické a sociolingvistické zhodnocení uložených dat. Záměrem projektu je nejen podat přehled konkrétních dotazů (kterých jazykových oblastí se týkají a jaké je jejich řešení), ale i ukázat, jaké typy dotazů se vážou k jednotlivým skupinám uživatelů, ukázat rozdíly mezi tím, kterým jazykovým jevům přikládá význam veřejnost a kterým jazykovědci, a v neposlední řadě doplnit dosavadní poznatky o postojích uživatelů k češtině. Dílčí výsledky tohoto projektu L. Uhlířová publikovala v loňském ročníku tohoto časopisu (O co se zajímají ti, kdo posílají dopisy, faxy a e-maily jazykové poradně, NŘ 82, 1999, s. 225–236).

L. Uhlířovou znají nejen lingvisté domácí i zahraniční, ale i posluchači Českého rozhlasu 2 (Praha), kde v pořadu Kdo to ví, odpoví představuje význam a původ různých výrazů (např. krchov, nemá ani zbla, švédský stůl), a od začátku tohoto roku i čtenáři časopisu Naše rodina, v němž (spolu s dalšími pracovníky ÚJČ) publikuje jazykovědné sloupky.

Ústav pro jazyk český vděčí L. Uhlířové za mnoho – v poslední době zvláště za kvalitativní proměnu poradenské činnosti, oddělení jazykové kultury a gramatiky pak za to, že v jejím čele stojí erudovaný a přitom nesmírně skromný a zároveň láskyplný člověk. Do dalších let přejeme jubilantce pevné zdraví a neutuchající pracovní elán.

Naše řeč, ročník 83 (2000), číslo 1, s. 48-49

Předchozí Ludmila Uhlířová: „Gramatický telefon“ v Cáchách

Následující Václava Holubová: Význam a užívání slova předvolba