Časopis Naše řeč
en cz

K nedožitým osmdesátinám Miloše Helcla

Běla Poštolková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Dne 25. prosince letošního roku by se dožil 80 let dlouholetý pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV, pilný autor časopisu Naše řeč, lexikograf-bo[260]hemista PhDr. Miloš Helcl CSc. Protože vědecké dílo jubilantovo bylo v našem časopise zhodnoceno u příležitosti jeho 70. narozenin[1] a při jeho úmrtí,[2] vzpomeneme jen ve stručnosti nejvýznamnějších výsledků jeho práce.

Jeho lexikografická činnost započala v r. 1945, kdy byl přijat do Kanceláře slovníku jazyka českého a začal jako člen autorského kolektivu zpracovávat Příruční slovník jazyka českého (Praha 1935—1957). Jako nový autor je poprvé jmenovitě uveden v 2. části IV. dílu (1948). Centrem jeho slovníkářské činnosti se však brzy stala příprava nového lexikografického díla shrnujícího slovní zásobu období budování socialismu. Tato práce vyústila v čtyřsvazkový Slovník spisovného jazyka českého[3] (Praha 1960—1971). M. Helcl se významně podílel na koncepci tohoto díla a — jako vedoucí lexikografického kolektivu a poté člen hlavní redakce — řídil jeho zpracování od počátku až k dokončení dodatků. Měl přitom oporu jak v reprezentativní, ale i neobyčejně dělné hlavní redakci, vytyčující náročné cíle pod vedením akademika B. Havránka, tak i v zkušeném a poučeném lexikografickém kolektivu. Z něho se v této souvislosti sluší připomenout významný autorský i redakční podíl životní družky M. Helcla — Karly Kozlové-Helclové, a to tím spíše, že i ona v příštím roce (1. 11.) oslaví obdobné životní jubileum v stálém aktivním zájmu o slovníkářskou práci.

Významnou vlastností čtyřsvazkového výkladového slovníku češtiny je jeho moderní pojetí, totiž důraz na vystižení systémové povahy slovní zásoby ve zpracování heslových statí, zachycování živého jazykového úzu včetně značného přírůstku slovní zásoby spisovné češtiny za dobu více než dvaceti let, jakož i historické perspektivy dobově podmíněné, dále důsledná ilustrace výkladů typickými spojeními a uvádění odborné terminologie. Tento slovník, vyznamenaný cenou ČSAV v r. 1972, se stal i vzorem lexikografického zpracování slovní zásoby jiných jazyků.[4]

Práce na slovnících byla jubilantovi materiálovou základnou pro jeho vědeckou činnost. Na téma tvoření slov skládáním obhájil v r. 1957 kandidátskou práci, napsal řadu studií[5] a chystal (leč bohužel nedokončil) monografii o kompozitech v rámci komplexního popisu české slovotvorby. Nelze pominout ani jeho rozsáhlou činnost popularizační a zejména jeho významnou účast na zpracování učebnic českého jazyka pro vyšší stupeň našich škol.

[261]Závěrem jeho lexikografické práce se stala pečlivá revize definitivního textu jednosvazkového Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Praha 1978).

K činnosti lexikografické byl M. Helcl připraven jak šíří svého historicko-filologického vzdělání slavistického a romanistického, tak i svými povahovými vlastnostmi — trpělivostí, vyrovnaností a nesmírnou pílí. Svou slovníkářskou činností se nesmazatelně zapsal do dějin české lexikografie.


[1] J. Filipec, J. Kuchař, Životní jubileum Miloše Helcla, NŘ 58, 1975, s. 31—4.

[2] , Za Milošem Helclem, NŘ 62, 1979, s. 142—3.

[3] Srov. zhodnocení tohoto slovníku: V. Křístek, Slovník spisovného jazyka českého, NŘ 54, 1971, s. 233—9; I. Poldauf, K dokončení Slovníku spisovného jazyka českého, SaS 32, 1971, s. 258—267.

[4] Srov. d. c. v pozn. 1, s. 32, a d. c. v pozn. 3, s. 238—9.

[5] Srov. např. v našem časopise stati Významový poměr příd. jmen složených s celo- a vše-, NŘ 51, 1968, s. 14—22, nebo: Současné tendence při tvoření slov skládáním v češtině, NŘ 55, 1972, s. 115—124.

Naše řeč, ročník 67 (1984), číslo 5, s. 259-261

Předchozí Jaromír Spal: Šedesát let doc. Lumíra Klimeše

Následující Libuše Kroupová, Vladimír Mejstřík: Za Jaroslavem Zimou