Časopis Naše řeč
en cz

Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 5.

Zdeňka Sochová, Běla Poštolková

[Články]

(pdf)

-

[1]radio [rády-], -a s nově ve význ. rozhlasová stanice: r. Golem, r. Alfa

radiodiagnostika [-dy-dy-ty-], -y ž med. diagnostika ionizujícím zářením; radiodiagnostický příd.: r-á klinika; r ústav; r-é oddělení

radiomagnetofon [-dy-], -u m rozhlasový přijímač s vestavěným magnetofonem

radiomost [-dy-], -u m 1. simultánní rozhlasové vysílání z růz. míst 2. pořad využívající této techniky

radiotaxi [-dy-] neskl. s i m taxi spojené radiostanicí s řídicím centrem

radiowalkman [-dy-volkmen i -volkman], -u m malý radiomagnetofon se sluchátky

raft, -u m sport. velký gumový nafukovací člun

raftař, -e, rafter, -a m kdo pěstuje (závodně) rafting; raftařka, rafterka, -y ž

rafting[2] [-ty-], -u m sport. sjíždění prudkých a obtížných vodních toků na raftech (pro zábavu i jako nová sport. disciplína): mistrovství Evropy v r-u; raftingový příd.

raftovat ned. sport. pěstovat rafting

raketodrom, -u m publ. raketová odpalovací základna

raketový příd. nově ve význ. expr. velmi rychlý a strmě stoupající; prudký: r. úspěch kapely; raketově přísl.: r. rostoucí zločinnost

rameno, -a s nově ve fraz. spoj. hovor. expr. dělat r-a tvářit se sebevědomě, projevovat sebejistotu: začal na ně dělat r-a

rána, -y ž nově 1. ve spoj. r. pod pás a) zakázaný úder v boxu b) hovor. nečisté, nečestné, nefér jednání 2. ve fraz. spoj. slang píchnout si, dát si zlatou r-u požít nadměrnou dávku tvrdé drogy v sebevražedném úmyslu

rank, -u m (z něm.) nově ve význ. hovor. oblast působení, pracovní obor; branže: jsou ze stejného r-u

ráno, -a s nově ve spoj. nad r-em (podle sloven.) při rozednění, na úsvitu

ranvej, runway [ranvej], -e m i ž hovor. vzletová i přistávací dráha

[226]rap [rep], -u m hud. recitace do rytmu hudby, přecházející místy (např. v refrénu) do zpěvu (jako styl populární hudby); rapový příd.: r-á skladba

rapovat [re-] ned. hud. provádět, předvádět rapem: rapující zpěvačka

raviola, -y ž (z it.), zprav. mn. r-y taštičky z nudlového těsta, plněné zprav. mletým masem

razantní příd. nově ve význ. výrazně a intenzivně se projevující, působící: r. krok k ukončení státoprávní nejistoty důrazný, rozhodný; r. návrh agresivní; r. politik ostrý; vytvořit novou r. stranu ostře vyhraněnou; razantně přísl.: r. připomenout potíže jasně a důrazně

readmisní příd. odb. r. dohoda, smlouva týkající se přijímání nelegálních uprchlíků vypovězených zpět na území (sousedního) státu, odkud přišli: uzavřít r. dohodu s Německem; r. smlouvu s Polskem uzavřela i Česká republika

recepční příd. nově ve spoj. práv. r. zákon jímž se převádí právní řád čs. federace na Českou republiku (kromě norem, kt. byly podmíněny existencí ČSFR)

receptář, -e m nově ve význ. televizní pořad rad, dobrých nápadů, návodů ap.: R. pro podnikavé; R. nejen na neděli

recyklace, -e ž recyklování: r. pevného domovního odpadu druhotné zhodnocení; recyklační příd.: r. systém sběru

recyklovaný příd. takový, kt. byl recyklován: r. sběr obalů; - r. dopisní, toaletní papír

recyklovat dok. i ned. (co) dát, dávat (po úpravě) znovu do oběhu (např. použité obaly); opětovně využít, využívat (starý materiál) k novému zpracování: r. láhve; - r. starý papír; r. asfalt, beton

recyklovatelný příd. takový, kt. může být recyklován: r-é obaly

redukce, -e ž nově ve význ. misionářská osada pro domorodce v Již. Americe

reflexní příd. nově ve spoj. med. r. terapie jedna z rehabilitačních metod, užívající pro léčebné účely tlak a masáže reflexních (reaktivních) zón

reformní příd. nově ve spoj. r. komunisté (zprav. o osmašedesátnících)

reggae [-gé] neskl. s hud. styl populární hudby pocházející z karibské oblasti, jehož rytmus výrazně zdůrazňuje nepřízvučné části taktu: jamajské r.

region[3], -u m geopolitická oblast mající zájem na široké spolupráci: příhraniční r-y; nově vznikající r. v sev. Čechách

rehabilitace, -e ž nově ve význ. navrácení práv, společenského postavení, popř. i předpokládaného stupně vzdělání, cti a majetku lidem komunistickým režimem protiprávně postiženým n. odsouzeným: r. ze zákona přiznaná [227]automaticky bez žádosti; soudní r. rušící neoprávněná (odsuzující) soudní rozhodnutí; mimosoudní r. částečná náprava majetkových křivd formou finanční náhrady

rehabilitovat dok. i ned. (co) nově ve význ. rehabilitací (z)rušit (trest): velezradu mu rehabilitovali, ale ponechali mu zbytkový trest za nedovolené ozbrojování

reinvestice [-ty-], -e ž ekon. vložení odpisů a podílů z výnosu akcií do zákl. fondů a jejich použití k novým investicím: r. dividend do podnikatelských aktivit firmy

reinvestovat dok. i ned. (co) ekon. vložit, vkládat (odpisy a podíly z výnosu akcií) do zákl. fondů a použít, používat (je) k novým investicím: r. zisk do alternativních investic

rejža, - i m slang režisér: na place řve r.

rekodifikace [-dy-], -e ž nová, změněná kodifikace: chystá se r. trestního řádu reforma; rekodifikační příd.: byla zřízena r. komise

rekognice [-ny-], -e ž odb. identifikace pachatele svědkem (mezi osobami stojícími v řadě vedle sebe): pachatel loupežného přepadení se podrobil r-i

rekolekce, -e ž círk. (zprav. jednodenní) duchovní obnova, zaměřená na zintenzivnění života z víry

rekondice [-dy-], -e ž obnovená kondice: cvičení pro r-i pacientů; rekondiční příd.: r. masáže; r. centrum

rekordér, -u m nahrávací a přehrávací zařízení (pro obraz, zvuk n. pro obojí)

rekvalifikace, -e ž 1. změna pracovní kvalifikace: r-i uvolněných pracovníků hradí podnik 2. získání nové, jiné pracovní kvalifikace: po r-i našel nové místo; rekvalifikační příd.: r. kurzy

rekvalifikovat dok. i ned. (koho) (z)měnit kvalifikaci (někoho) na novou, jinou: r. některé pracovníky na jiný obor

rekvalifikovat se dok. i ned. získat, získávat novou, jinou kvalifikaci: r. se na počítače

religionistika [-nysty-], -y ž vědní obor zabývající se srovnáváním růz. náboženství

remake [rimejk], -ku m (angl.) 1. film. nové natočení staršího filmu 2. div. obnovená inscenace: příznivý dojem z nejnovějšího divadelního r-u

renegociace, -e ž odb. nové vyjednávání (právní, obchodní): r. smluv o přidružení k EU

renegociovat ned. i dok. (co) odb. znovu projednávat, projednat (právní, obchodní záležitosti): r. kvóty přidruženého členství v EU

reorientace, -e ž nová, jiná orientace: částečná r. exportu na vnitřní trh

[228]repasovaný příd. odb. takový, kt. byl repasován: r. počítač; r-é telekomunikační zařízení

repasovat dok. i ned. (co) odb. rozebrat, rozebírat, prohlédnout, prohlížet, popř. opravit, opravovat (něj. zařízení, stroj, počítač aj.): r. telekomunikační síť; – řidč. r. zchátralé objekty

reprobedna, -y ž sděl. tech. slang reproduktorová skříň: oddělitelné r-y

reprografie, -e ž odb. optické zobrazení, kopírování a rozmnožování dokumentů, tiskovin, výkresů ap.; reprografický příd.: r-é stroje; r-é středisko

reprosoustava, -y ž sděl. tech. slang soustava reproduktorových skříní

resentiment [-se-ty-], -u m (z fr.) zbylé pocity hořkosti, zloby ap. z utrpěného bezpráví (popř. s touhou po pomstě): v lidech přežívají r-y z druhé světové války

respondent, -a m osoba odpovídající v sociologickém výzkumu (n. interviewu) na kladené otázky; dotazovaný: odpovědi r-ů se různí

restituce [-ty-], -e ž nově ve význ. 1. (u fyzických, zř. i právnických osob) navrácení komunistickým režimem protiprávně odňatého majetku pův. vlastníkům: dostat v r-i barák; r. Sokola; velká r.; malá r.; naturální r. fyzická n. formou fyzické náhrady 2. (u právnických osob) částečná náprava majetkových křivd: r. církevního majetku

restituent [-ty-], -a m kdo má právo na restituci: potíže s pozemkovými knihami poškozují r-y

restrukturalizace, -e ž přeměna struktury na jinou: r. průmyslu, obchodu; r. výzkumu; restrukturalizační příd.: r. návrhy

restrukturalizovat dok. i ned. (co) přeměnit, přeměňovat strukturu (něčeho) na jinou: r. národní hospodářství; r. podniky

retardovaný příd. zpomalený, zpožděný (ve vývoji): mentálně r-é děti

rétorika, -y ž nově ve význ. publ. slovní projev, způsob slovního projevu: převzít něčí r-u; předvolební r. politiků

retro neskl. s slang 1. retrospektiva (pohled zpět, z odstupu): nostalgické r. z pohledu hlavních hrdinů 2. retrospektivní dílo (film ap.): klasické r. pro nedělní odpoledne

retroaktivita [-ty-], -y ž práv. r. zákona jeho zpětné působení na skutečnosti a vztahy vzniklé dřív, než nabyl účinnosti

retroaktivní [-ty- i -tý-] příd. práv. (o zákonech) působící se zpětnou platností: r. trestněprávní normy; retroaktivně přísl.: některé zákony působí r.

return [ritern], -u m sport. (v tenise) vrácení míče na soupeřovu stranu hřiště; takto vrácený míč: r-y mu dělají potíže

[229]returnovat [riter-] ned. i dok. sport. (v tenise) vracet, vrátit míč na soupeřovu stranu hřiště: Korda výborně returnuje

revitalizace, -e ž odb. (stavební aj.) obnova zchátralých n. nefunkčních objektů: r. historických center měst; r. vodních toků; revitalizační příd.: r. práce

revitalizovat dok. i ned. (co) odb. (stavebně aj.) obnovit, obnovovat (zchátralé n. nefunkční objekty): r. budovy staré Prahy

režimní příd. vztahující se k režimu (komunistickému): r. prominenti; dílo se setkalo s r-mi výhradami

riff [rif], -u m hud. (v jazzu) melodicky prostá krátká fráze, zprav. nepřetržitě opakovaná: rázné instrumentální r-y

rifle, -í ž pomn. džíny, džínsy, texasky

rigidní příd. nově ve spoj. ekon. r. ceny nereagující na změny nabídky a poptávky

rittberger [-gr], -gru m sport. jeden z krasobruslařských skoků (nazv. podle něm. krasobruslaře W. Rittbergera)

robot, -u, -a m nově ve význ. odb. zařízení ovládané počítačem schopné vnímat a analyzovat vlastnosti prostředí, dorozumívat se s člověkem a samostatně do prostředí zasahovat; robotový příd.

robotika[4] [-ty-], -y ž vědní obor zabývající se teoretickým a technickým výzkumem robotů

robotizace [-ty-], -e ž odb. směr automatizace spočívající v zavádění robotů do výroby

robotizovaný [-ty-] příd. tahový, kt. byl robotizován: plně r. závod s minimálním počtem pracovníků

robotizovat [-ty-] ned. i dok. (co) opatřovat, opatřit (podniky, výrobu ap.) roboty: automatizovat a r. podniky

rock [rok], -u m hud. styl populární hudby vyznačující se výrazně dominujícím rytmem, melodicky jednoduchými opakovanými frázemi a velkou intenzitou zvuku; rockový příd.: r. kytarista; r. koncert; r-á skupina

rocker [rok-], -a m skladatel a interpret rockové hudby: portrét předního r-a

rodinný příd. nově ve spoj. publ. expr. (české) r-é stříbro (podle T. Ježka) slavné české podniky s dlouhou tradicí, které by měl spravovat český kapitál (např. Plzeňský prazdroj, Karlovarský porcelán aj.): Plzeňské pivovary mají zůstat jako r-é stříbro; není ještě rozhodnuto, zda Budějovický Budvar přijde Američanům, nebo zůstane r-m stříbrem

rogalista, -y m (1. mn. -é, -i) pilot závěsného kluzáku (rogala)

[230]rogalo, -a s závěsný kluzák s pružnou nosnou plochou (křídlem), zprav. trojúhelníkového tvaru (nazv. podle amer. inž. F. M. Rogalla); Rogallovo křídlo

Rom, -a m (1. mn. -ové) příslušník společenské skupiny indického původu žijící někde dodnes potulným životem; Cikán (v etnickém smyslu): zastoupení Romů v parlamentě; jestliže se dnes nedomluvíme s Romy na něčem předvídavém, budeme se s cigány jednou možná střílet (L. Vaculík); romský příd.: r-á populace v ČR; R-á iniciativa (politická strana)

romština, -y ž romský jazyk

rondel, -u m nově ve význ. archit. stavba n. prostor kruhového ap. tvaru, půdorysu: sídlištní r-y

rotace, -e ž nově ve význ. publ. postupné střídání (osob): r. guvernérů bank; rotační příd.: r. systém předsednictva Evropské unie

rotoped, -u m odb. zařízení na způsob jízdního kola k měření práce svalů, pro posílení kondice ap.: testy sportovců na r-ech

rotovat ned. nově ve význ. publ. (o osobách) postupně se střídat: ve funkcích rotují příbuzní diktátora

rowdies [raudys] neskl. m. mn. (angl.) (1. jedn. rowdy, -ho, 1. mn. -yové) mladí fotbaloví fanoušci tropící (surové) výtržnosti (pův. v Anglii); nevh. vlajkonoši: ostravští r. působí jako nejagresivnější

rozbalit dok. (co) nově ve význ. hovor. úplně, dopodrobna povědět: tak už to konečně rozbal

rozhlasák, -a m (6. mn. -cích) hovor. rozhlasový pracovník: poctivá práce r-ů

rozkrádačka, -y ž hovor. (trestný čin) rozkrádání, rozkradení veřejného majetku: byl obviněn z r-y za několik milionů

rozkrýt dok. (podle rus.) nově ve spoj. rozkrytí agenta, agentury (zpravodajské služby), špionážního případu ap. důkladné prošetření a objasnění, odhalení: rozkrytí případu odposlechu na cizím konzulátu; rozkrývat ned.: rozkrývání mafiánských gangů

rozloučit se dok. (s kým) hovor. euf. dát (někomu) výpověď: jestli se bude dále tak chovat, tak se s ním brzy rozloučím

rozlučkový příd. (podle sloven.) týkající se rozlučky (setkání na rozloučenou): r. večer měli v hotelu

rozluka, -y ž nově ve spoj. odb. měnová r. (méně přesně odluka) rozdělení býv. československé měny na dvě samostatné měny

rozměr, -u m nově ve význ. publ. urč. stránka jevu, věci, člověka, urč. zaměření k něčemu, urč. orientace na něco; dimenze (kniž. a publ.): bezdomovci ztratili svůj lidský r.; státní návštěva měla svůj zvláštní r.

[231]rozmýt dok. (co) nově ve význ. publ. řidč., zprav. hanl. setřít (kontury, rozlišující znaky, rozdíly), znejasnit, zatemnit: r. rozdíl mezi černým a legitimním trhem; rozmývat ned.: dialektické rozmývání v protikladu ke kontextuálnímu myšlení

rozpékač, -e m elektr. přístroj na rozpékání pečiva

rozporovat ned. (co) publ. slang nevh. vyjadřovat nesouhlas tak, že se něco staví do rozporu s něčím, že se něco zpochybňuje: slovenská strana tyto položky rozporuje nebo vůbec neuznává

rozptylový příd. nově ve spoj. meteor. r-é podmínky (pro znečišťující látky v ovzduší): r-é podmínky dobré, zhoršené

rozstřel, -u m nově ve spoj. sport. penaltový r. (při nerozhodném výsledku) série trestných střílení na obě branky k rozhodnutí utkání (v ledním hokeji, házené aj.)

rukopis, -u m nově ve význ. charakteristický způsob práce: r. loupeží starožitností je ve všech objektech stejný

runway viz ranvej

rychlodabing, rychlodabink, -u m dabing prováděný simultánně s originálem zvukově přitlumeným: film je v televizi uváděn s českým r-em

rychlý příd. nově ve spoj. sport. slang závody v r-é vodě v jízdě na kánoi, kajaku ap.

řadit ned. nově ve fraz. spoj. hovor. ř. zpátečku couvat, ustupovat: vidíš ho, už řadí z-u

řasenka, -y ž líčidlo na řasy: moderní je tyrkysová ř.

řetězec, -zce, řetěz, -u m nově ve spoj. publ. potravinový ř. propojený sled úkonů při výrobě a prodeji potravin (od prvovýroby přes zpracovatelské články, distribuci a obchodní síť až ke spotřebiteli): nenarušit potravinový ř.

sadomasochismus, -mu m med. pohlavní zvrácenost projevující se potřebou trýznit sexuálního partnera a být od něho trýzněn

sadomasochista, -y m (1. mn. -é) člověk propadlý sadomasochismu: mezi vysokoškoláky jsou i s-é; sadomasochistka, -y ž

sadomasochistický [-ty-] příd. k sadomasochismus, sadomasochista: s-é sexuální praktiky; s-é hrátky v erotických salonech; první veřejně přístupný s. restaurant Fetish club nedaleko Staroměstského náměstí v Praze; sadomasochisticky přísl.

sajdkárkros, -u m sport. terénní závod motocyklů se speciálním sajdkárem; sajdkárkrosový příd.

salon, -u m nově ve spoj. erotický s. podnik poskytující služby (masáže), kt. vyvolávají erotické pocity, vzrušení

sametový příd. nově ve význ. expr. probíhající, vyvíjející se pokojně, slušně, mírumilovně: s-á revoluce (v listopadu 1989); s. rozchod Čechů se Slováky; [232]s. rozpad ČSFR; sametově přísl.: řešit, jednat s.; sametovost, -i ž: s. kritiky

samizdat, -u m zkr. (z rus. samoizdatel’stvo) 1. tajné podzemní rozmnožování a rozšiřování rukopisů, knih ap., jejichž oficiální vydávání je zakázáno: vycházet v s-u 2. kniha, časopis ap. takto vydané a šířené: číst jen samý s.; samizdatový příd.: s-á literatura; s-á edice Petlice; samizdatově přísl.: knížka vyšla s.

samolepka, -y ž 1. samolepicí páska: nalepit, slepit s-ou 2. samolepicí nálepka, etiketa: reklamní s-y

samoplátce,[5] -e m kdo si sám platí léčebnou péči (zvl. lázeňskou): s-ů v lázních ubývá; samoplátecký příd.: s-á forma lázeňských pobytů

sámoška, -y ž ob. expr. samoobsluha: nakupuje v s-ce

samoživitel, -e m kdo sám vydržuje rodinu (a sám pečuje o děti): otec s.; samoživitelka, -y ž: matek s-lek je víc než otců s-ů

sankční příd. nově ve spoj. práv. s. zákon týkající se povinného navrácení restituovaného majetku zemědělských družstev (kt. lze dosáhnout použitím růz. sankcí)

satelit, -u nově ve význ. hovor. satelitní anténa

satelitní příd. nově ve význ. týkající se přenosu (televizního, rozhlasového vysílání ap.) přes umělou družici Země (satelit): s. program; s. přijímač; s. anténa

sbalit dok. nově ve spoj. hovor. s. holku namluvit si ji

scanner [sken-], skener, -u m odb. optické n. elektronické zařízení zkoumající postupně (bod po bodu, řádek po řádku, část po části) předměty (texty, rukopisy, obrazy, růz. útvary, lidské tělo ap.) a získané údaje dále zpracovávající

scéna, -y ž nově ve spoj. politická s. prostor, místo, kde se odehrává politický život, boj; dějiště: profilace naší politické s-y

scénář, -e m nově ve význ. publ. rozpis jednotlivých postupů, kroků při něj. činnosti: s. ekonomické reformy; katastrofický s. státoprávního uspořádání

sci-fi neskl. ž i s zkr. (z angl. science fiction, tj. vědecká fikce) hovor. dílo s vědecko-fantastickou tematikou: stále oblíbenější žánr je s.; sci-fi příd. neskl. vědecko-fantastický: s. film, drama; americký s. seriál

scifista, -y m (1. mn. -é) autor vědecko-fantastické (sci-fi) literatury; scifistický [-ty-] příd.

scintigraf [-ty-], -u m med. přístroj užívaný při scintigrafii

scintigrafie [-ty-], -e ž med. metoda zobrazování tělesných orgánů podle rozložení použité radioaktivní látky: s. sleziny, ledvin; scintigrafický příd.: s-é vyšetření mozku; scintigraficky přísl.: s. zobrazit kostní dřeň

[233]scintigram [-ty-], -u m med. záznam pořízený scintigrafem: s. jater

sebeprofilace, -e ž kniž. (výrazné) utváření, profilování sebe samého

sebereflexe, -e ž kniž. uvažování nad sebou, přemýšlení, rozjímání o sobě, sebezpytování: nechuť k s-i; nedostatek s.; historická s. české společnosti

secese [-se], -e ž nově ve význ. odb. odštěpení jedné republiky z federativního celku: v případě s. jedné z republik přecházejí nástupnická práva státu na druhou republiku

second hand [seknt hent] příd. neskl. slang pocházející z druhé ruky, použitý: s. h. zboží; second hand přísl.: koupit magnetofon s. h.

sedačka, -y ž nově ve význ. 1. hovor. sedací souprava: toužit po nové s-čce 2. podložka na sezení: antidekubitní s-y do invalidních vozíků

sedět ned. nově ve význ. hovor. být uvězněn: deset let seděl (v kriminále) na Borech

self-image [-imič] neskl., řidč. -e [-dže] m i ž celkový obraz, celková představa o sobě samém: chceme-li zjistit přesně, jakou s. máme, můžeme si ji odvodit z výsledků svého života

semtex, -u m výbušnina vyráběná chemickými závody v Semtíně u Pardubic a v době totality vyvážená do zahraničí: použití s-u při teroristických útocích

senior [-ny-], -a m nově ve význ. člověk vyššího věku, důchodce: servis pro s-y; klub s-ů; S-ři informativní televizní pořad pro důchodce; seniorka, -y ž

seniorbazar [-ny-], -u m bazar (prodejna použitého šatstva) pro seniory (důchodce)

seniorklub [-ny-], -u m klub pro seniory (důchodce): obědvat v s-u

senzibil, -a m jedinec obdařený mimořádnými schopnostmi v oboru telepatie, jasnovidectví, proutkařství, lidového léčitelství ap.: k pátrání po uneseném dítěti volá policie i s-y

senzor, -u m eltech. snímač, čidlo: s-y zabezpečovacího zařízení; senzorový příd.: s-á technika

séropozitivní [-ty- i -tý-] příd. med. mající pozitivní nález nákazy v krevním séru: osoby s. na HIV

servis, -u m nově ve význ. odborné poskytování služeb v nejrůznějších oborech: stavebně montážní s.; komplexní dodavatelský s.; průzkumový s. pro investory; informační, zpravodajský s.; inzertní s.; právní s.; servisní příd.: s. síť

servisman [-men], -a m člověk k všestranné technické obsluze sport. týmu, závodníka ap.: s-i na lyžařské běžecké trati; servismanka, -y ž

sex, -u m nově ve spoj. třetí s. homosexualita; náhradní s. sexuální hry bez intimního styku

[234]sexbyznys, -u m výdělečná činnost zaměřená na obchodování se sexem, se sexuálními službami: s. v hlavním městě Thajska Bangkoku

sexismus, -mu m diskriminující zacházení se ženami, zvl. v zaměstnání: projevy s-u v americké společnosti

sexista, -y m (1. mn. -é) stoupenec sexismu

sexshop [-šop], -u m prodejna se sexuálními pomůckami

sextest, -u m test k ověření pohlaví: čtyři ze závodnic neprošly s-y

sexturistika [-ty-], -y ž turistika za sexuálními požitky zvl. do zemí již. Asie a Afriky: na čtvrt milionu Němců vyjíždí na s-u do Thajska

sexualizovaný příd. naplněný, přeplněný sexem: s-á atmosféra diskoték

sexy příd. neskl. hovor. působící na sex, (sexuálně) vyzývavý: s. dámské prádélko; s. show; sexy přísl.: ideální ženské míry působí s.

seznamka, -y ž seznamovací služba (v rozhlase aj.): volat do rozhlasové s-y; počítačová s. Astro-kontakt

sežrat dok. nově ve fraz. spoj. zhrub. dát to někomu s. (i s chlupama) říct ostře přímo do očí (něco nepříjemného), přímo zaútočit (na někoho): když se poslanci chlubili, jak to kdo dával komu s., nechal jsem je (B. Hrabal)

showbyznys [šou-], -u m výdělečná činnost zaměřená na obchodování se zábavou, se zábavními podniky: lidé od s-u; pracovat v kolotoči s-u

showman [šoumen], -a m 1. člověk se schopností předvádět zábavnou podívanou (show): je víc s. než dobrý zpěvák 2. kdo se rád předvádí svou vtipností, vzezřením, elegancí ap.: politik proslulý jako oblíbený s. debatních pořadů; showmanka, -y ž: televizní moderátorka a s. zároveň; showmanský příd.: s-é výkony; showmanství, -í s: s. rockového hudebníka

schizofrenie [schi-ny-], -e ž nově ve význ. kniž. a publ. rozpolcenost, roztříštěnost: existenciální s.; rozbít monopol deformovaného myšlení a informační s. za totality; schizofrenní příd.: s. situace

signál, -u m nově ve význ. publ. zřetelný náznak něčeho, přímo nevyslovený názor na něco ap.: máme s-y, že v republice jsou tvrdé drogy; působení s-ů tržního mechanismu; přicházejí s-y, kt. varují

singl, -u m nově ve význ. malá dlouhohrající deska (pův. s jednou skladbou na každé straně); singlový příd.: s. debut skupiny Beatles před 30 lety

sistační příd. práv. právo s-ho veta právo prezidenta vracet zákony parlamentu k přepracování; právo suspenzivního veta

síť, -tě ž nově ve spoj. záchranná sociální s. soubor prostředků pro sociální zabezpečení lidí, kt. se dostanou pod příjmové životní minimum

sjet se dok. nově ve význ. slang dostat se do stavu opojení po požití (větší dávky) tvrdé drogy: má dost fetu, aby se trochu sjel

sjetina, -y ž (zprav. v mn.) poč. tech. slang výpis z počítače

[235]sjetý příd. nově ve význ. slang takový, kt. se sjel (požitím tvrdé drogy): za chvíli byl totálně s.

sjíždět ned. (co) nově ve význ. slang s. heroin aj. (pravidelně) užívat, brát

skanzen, skansen [-zen], -u m nově ve význ. publ. shromaždiště něčeho patřícího do minulosti a už nepotřebného; místo, oblast aj. uchovávající dosavadní a už překonaný stav něčeho: s. totalitního umění (např. soch Lenina, Stalina, Fučíka ap.); – Sibiř, s. teroru a poníženého lidství; – poslední s. socialistického zdravotnictví

skate [skejt], -u m hovor. skateboard: děti jezdí v parku na s-u, na s-ech

skateboard [skejtbor-] -u m (z angl. skate, tj. bruslit + board, tj. prkno) oválné prkénko s podvozkem opatřeným kolečky, užív. k jízdě vstoje (pro zábavu i jako sport. disciplína): jezdit po ulicích na s-ech; závodní dráha pro s-y

skateboarder [skejtbor-], -a, skateboardista [-bordy-], -y (1. mn. -é) m závodník na skateboardu

skater [skej-], -a m hovor. jezdec na skatu, skateboardu: parta s-ů; skaterský příd.: s-é umění

skaut, -a m nově ve význ. ten, kdo sonduje situaci, vyzvídá možnosti ap.: zámořští s-i na mistrovství světa ve fotbale (hledající hráče vhodné pro přestup); přen. expr. mezi návštěvníky Prahy jsou nejen pivní s-i, ale i skuteční zájemci o památky

skeet [skít], -u m sport. 1. terč shozený z věže a letící vzduchem, naplněný výbušninou, kt. po zásahu střelcem vybuchne: střelba na s. 2. (broková) disciplína střelby na takový terč; stanoviště pro tuto střelbu: při s-u se střílí z růz. stanovišť; – finále střelby na s-u

skeetař [skí-], -e m sport. střelec na skeet; skeetařka, -y ž

skener viz scanner

skiakrobacie, -e ž sport. lyžování s uměleckými a akrobatickými prvky (nová sport. disciplína); krasolyžování, akrobatické lyžování

skin (1. mn. -ové, -i), skinhead [-he-] (1. mn. -i), -a m mladý muž s vyholenou hlavou, mající agresivní a rasistické sklony; holá lebka: parta s-ů; boj s-ů s pankáči; skinheadský příd.: s-á bunda

skleníkový příd. nově ve spoj. meteor. s. efekt postupné oteplování Země působené množstvím exhalačních a emisních zplodin: s. efekt je jeden z největších ekologických problémů lidstva

skluznice, -e ž nově ve význ. kluzná plocha (napařovací) žehličky: s. z teflonu

skontaktovat se viz zkontaktovat se

skorodůchodce, -e m kdo už je téměř důchodce, kdo je těsně před odchodem do důchodu: důchodci a s-i

[236]skórovat dok. i ned. (čím) nově ve význ. hovor. expr. dosáhnout, dosahovat úspěchu, oslnit, oslňovat: s. vypointovanými příběhy

slamák, -u m (6. mn. -cích) (zprav. v mn.) nově ve význ. hovor. střevíc ze slámy: nabízíme černé i barevné s-y

sledovanost, -i ž počet posluchačů rozhlasu a diváků televize; poslechovost: film měl sice velkou s., ale malý úspěch

slepice, -e ž nově ve význ. expr. hanl. žena s omezeným duševním obzorem, nepřemýšlivá a nezáživná, mluvící (hodně a stále) jen o banalitách: co chceš slyšet od takové s.

slipy, -ů m pomn. krátké přiléhavé pánské spodky (řidč. i dámské kalhotky): místo s-ů nosí trenýrky

slump [slamp], -u m ekon. pronikavý pokles cen n. kurzů na burze (op. boom)

slušňák, -a m (6. mn. -cích) hovor. slušný člověk: s-ci nemají proti sprosťákům šanci; slušňačka, -y ž

smír, -u m nově ve spoj. sociální s. (v sociální oblasti) stav vyhovující jak vládě, tak zaměstnavatelům a odborům: udržet v tripartitních radách sociální s.

smog, -u m nově ve význ. publ. slova mlhavého, neurčitého významu (často rychle se šířící): permanentní slovní s.

smysluplný příd. nově ve význ. publ. mající smysl, opodstatnění; sloužící účelně významu, poslání něčeho: s-á kritika; – s-á federace

snack [snek], -u m hovor. 1. rychlé (menší) občerstvení (vstoje) 2. snack-bar

snack-bar [snek-], -u m restaurační zařízení pro rychlé (menší) občerstvení (zprav. u pultu)

sniper [snajpr], -pra, snajpr, -a m publ. ostřelovač: na autobus, kt. vozí zaměstnance do práce, střílejí v Sarajevu každý den s-ři

snowboard [snoubor-] -u m (z angl. snow, tj. sníh + board, tj. prkno) sport. prkénko na způsob krátké široké lyže (k závodům na sněhu): slalom na s-ech

snowboardista [snoubordy-], -y (1. mn. -é), snowboarder, -a m závodník na snowboardu; snowboardistka, snowboarderka, -y ž

socdem příd. neskl. hovor. sociálnědemokratický: naše rodina byla vždycky s.

sociálka, -y ž nově ve význ. hovor. sociální odbor obecního (městského) úřadu: jít na s-u pro podporu

sociální příd. 1. nově ve spoj. záchranná s. síť soubor prostředků pro sociální zabezpečení lidí, kt. se dostanou pod příjmové životní minimum; zákon o s. potřebnosti; s. smír 2. s. zařízení (WC a koupelna v bytě) nevh. místo hygienické zařízení

[237]socka, -y ž slang sociální pracovnice: do rodiny chodí s.

softbal[6] -u m sport. pálkovací hra vzniklá z baseballu, hraná větším a měkkým míčkem; pálkovaná; softbalový příd.: s. svaz

soft rock [-rok], -u m hud. styl rockové hudby, v němž převládá melodická stránka nad rytmickou (mírnější, tišší forma rocku)

software [-ver], -ru m poč. tech. programové vybavení počítače: s. je chráněný zákonem; kradený s.; přen. publ. stanovený program, návod: jednat podle předem formulovaných s-ů; softwarový příd.: s-é trhy; s-á policie

sochat ned. (co) výtv. slang sochařsky vytvářet (sochu, reliéf ap.)

sólovat ned. hud. slang hrát sólo: v kvartetu nemůže nikdo s.

sonar, -u m zkr. (z angl. sound navigation and ranging) tech. zařízení ke zjišťování polohy objektů pod vodní hladinou prostřednictvím odrazu zvukových vln

sono, -a s med. slang sonografie: pošleme vás na s.

sonografie, -e ž med. metoda zobrazování orgánů a struktur v lidském těle a lidského zárodku na základě odrazu ultrazvukových vln; ultrasonografie: s. jater, žlučníku; sonografický příd.: ultrasonografický: s-é vyšetření

souhlas, -u m nově ve spoj. státní s. (dř. nutný k výkonu kněžského povolání): ztratit, získat, dostat státní s.

soul, -u m, soulmusic [-mjúzik] neskl. ž hud. styl severoamer. černošské hudby navazující na blues, gospelsongy a spirituály, charakteristický formou zvolání a odpovědí

sound [sau-], -u m hud. (v jazzu ap.) specifický zvukový charakter, barva zvuku urč. sólisty n. souboru: kapela má vynikající s.


[1] Souhrn článků vyšel knižně pod stejným názvem v pražském nakladatelství Portál.

[2] Srov. A. Polívková, Rafting, NŘ 76, 1993, s. 55–6.

[3] Srov. M. Jelínek, Region na postupu, Lidové noviny 8. 5. 1992.

[4] Srov. B. Poštolková, Robotika, NŘ 64, 1981, s. 271–2.

[5] Srov. M. Sedláček, Samoplátecký (?) poukaz, NŘ 67, 1984, s. 266–8.

[6] Srov. A. Pecušová, Softbal, či softbol?, NŘ 70, 1987, s. 271.

Naše řeč, ročník 77 (1994), číslo 5, s. 225-237

Předchozí Martina Ireinová: Spadl se nebo zhubl?

Následující Miloslav Sedláček: O pravopisu cizích slov Petr Zenkl i jiní