Časopis Naše řeč
en cz

Významné jubileum J. V. Bečky

Jiří Kraus

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

10. července r. 1988 se v plné práci dožil 85 let přední představitel české poválečné stylistiky profesor Josef V. Bečka, DrSc., učitel mnoha generací překladatelů a tlumočníků, novinářů, publicistů a nakladatelských pracovníků. K největším jubilantovým zásluhám patří soustavný zřetel k praktickému využití stylistických poznatků, šťastně spojený se schopností vyložit své názory v ucelené a čtenářsky přístupné podobě. Je to zásluha tím větší, čím víc se v naší současné společnosti umění jasně a působivě stylizovat stává nedílnou součástí každodenní činnosti stále většího množství lidí.

Své životní jubileum slaví profesor Bečka s činorodým pracovním zaujetím, které charakterizuje celou jeho dlouholetou práci vědeckou i pedagogickou.[1] Počet knižních publikací, které za poslední léta vydal, je opravdu úctyhodný. A co víc, žádná z nich si nemůže stěžovat na čtenářský nezájem. Jeho Sloh žurnalistiky (nakladatelství Novinář, 1986) patří ke každodenním pomůckám novinářské práce,[2] stejně tak je jí i v krátké době třikrát vydaný Slovník synonym a frazeologismů (1. vyd. 1977, 2. — 1979, 3. — 1982). Lingvistické veřejnosti nepříliš známé, ale okruhem svých uživatelů vysoce ceněné jsou Bečkovy Lekce z pomezí gramatiky a stylistiky (vydané Ústavem teorie a praxe žurnalistiky v r. 1978), v nichž se soustřeďuje všechno, čím se jubilantovo podání vyznačuje — výstižný příkladový materiál, smysl pro vysvětlení zásad určujících výběr slov při stylizaci, výklad stylistických rysů větné skladby a zvláště pak popis nadvětných textových útvarů, jimž je v Bečkových pracích věnována soustavná pozornost už od vydání jeho Úvodu do české stylistiky z r. 1948.

V posledních patnácti letech se profesor Bečka soustředil na dvě důležité oblasti stylistické problematiky — na konfrontační stylistiku (s praktickými aplikacemi na umělecký a odborný překlad)[3] a na stylistiku žurnalistických textů. Novináři, rozhlasoví a televizní pracovníci dodnes vděčně vzpomínají na jeho přednášky v postgraduálním studiu fakulty žurnalistiky, ve kterých dokázal názorné a živé příklady spojovat s pedadogicky působivým výkladem. Profesoru Bečkovi [263]vždycky šlo nejen o to, aby jeho posluchači uměli příslušný jazykový nebo stylový jev popsat a rozebrat, ale hlavně o to, aby výsledky tohoto poznání dokázali využívat ve své vlastní praxi.

Mnoha cennými poznatky přispěl jubilant i k hlubšímu poznání odborného a vědeckého stylu, jak o tom svědčí jeho dvousvazková knižní publikace Lexikální složení českých odborných textů technického zaměření (Acta Universitatis XVII. novembris Pragensis, Praha 1973 a 1975), v níž se opírá o výsledky z dalšího, velice významného okruhu své pracovní činnosti, a to z kvantitativní lingvistiky. Snad jen pro úplnost bychom tu měli připomenout, že J. V. Bečka patří k průkopníkům uplatnění kvantitativních a statistických metod v jazykovědě a že je autorem — spolu s J. Jelínkem a M. Těšitelovou — českého frekvenčního slovníku Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce z r. 1961. Tyto metody mu vždy sloužily jako účinný prostředek k hlubšímu a také konkrétnějšímu poznání jazykových a slohových kategorií.

Dokladem pochopení aktuálních potřeb školní i mimoškolní stylistické výuky je knižní publikace Stylistika hospodářských písemností z r. 1985, o jejíž autorství se jubilant podělil spolu s J. Gafronovou.[4] V této práci zvláště zřetelně vystupují do popředí přehledně uspořádané informace doporučující a předpisující, soustředěné na odstranění častých nedostatků v písemném administrativním stylu. Svůj cit pro naléhavost úkolů moderní stylistiky, která by měla od obecných poučení stále více směřovat k uspokojování požadavků podmíněných zvláštnostmi jednotlivých oborů, tak J. V. Bečka osvědčil i zde.

Je třeba vyzdvihnout skutečnost, že jubilant aktivně působí v Kruhu přátel českého jazyka, k jehož zakladatelským osobnostem patří. Proto se s jeho jménem často setkáváme na stránkách sborníku, v němž jsou otiskovány texty přednášek a diskusních večerů Kruhu.

Toto stručné zhodnocení jubilantovy tvůrčí činnosti rádi uzavíráme zprávou, že jeho shrnující práce, rukopis dlouho a pečlivě připravované České stylistiky, byla přijata k recenznímu řízení v nakladatelství Academia. Jde tu o dílo bohatě dokumentované, nepochybně osobité, s důrazem na praktické poučení, které by mělo vyvolat diskusi hlavně tím, že bude podněcovat vznik dalších knižních publikací obecnějšího i specifického zaměření na téma stylu a stylistiky, tak jak je to běžné u našich slovenských sousedů a také v ostatních zemích bez ohledu na tradice jejich stylistického zkoumání.

Přejeme profesoru J. V. Bečkovi mnoho zdraví a spolu s tím i další chuť do práce na poli české stylistiky, pro niž tolik udělal.


[1] Srov. zhodnocení M. Těšitelové, J. V. Bečka sedmdesátníkem, NŘ 56, 1973, 159n.

[2] Starší podobu této publikace, Jazyk a styl novin (1973, 217 s.) podrobně recenzovala NŘ 56, 1973, 259n.

[3] Srov. jeho Application of Quantitative Methods in Contrastive Stylistics, Prague Studies in Mathematical Linguistics 6, 1978, 129n.; Konfrontační lingvistika jako podklad k řešení překladatelských problémů, AUC Philologica 4—5, Slavica Pragensia 99n.; Sloveso v překladu, tamtéž, 73n.

[4] Srov. recenzi V. Vlkové, Stylistika hospodářských písemností v NŘ 70, 1987, s. 212—214.

Naše řeč, ročník 71 (1988), číslo 5, s. 262-263

Předchozí Alena Macurová: XI. družební konference Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy

Následující Jiří Nekvapil, Jiří Zeman: K životnímu jubileu Bohumíra Dejmka