Časopis Naše řeč
en cz

Výběr z knižních publikací Ústavu pro jazyk český ČSAV 1946—1971

Zdeněk Tyl

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Tato bibliografie je zpracována jako dodatek k předcházejícím statím J. Machače, F. Daneše, M. Dokulila a J. Kuchaře, napsaným k 60. výročí vzniku Kanceláře slovníku jazyka českého a k 25. výročí založení Ústavu pro jazyk český. Zaznamenává v kritickém výběru samostatné publikace, které připravili pracovníci ÚJČ nebo na nich výraznou měrou spolupracovali; doplněno je i několik publikací autorů, kteří se na úkolech ÚJČ podíleli. Studie a články otištěné v časopisech a sbornících nemohly být do tohoto výběru pojaty pro nedostatek místa; jejich počet přesahuje několik tisíc. Záznamy jsou utříděny zhruba tematicky a dále podle možnosti chronologicky, aby celek podal pokud lze přehledný a ucelený obraz práce Ústavu pro jazyk český ČSAV v uplynulém čtvrtstoletí.

 

Časopisy a sborníky. Práce obecné

Naše řeč. Časopis Ústavu pro jazyk český. — Ved. red.: A. Jedlička; red. rada: J. Bělič, F. Daneš, B. Havránek, J. Chloupek, V. Křístek, J. Kuchař, V. Šmilauer, A. Tejnor; výk. red.: M. Sedláček. Ročník 54, 1971

Slovo a slovesnost. Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. Vydává Československá akademie věd péčí Ústavu pro jazyk český. Ved. red.: B. Havránek; red. rada: F. Daneš, M. Dokulil, K. Hausenblas, K. Horálek, M. Komárek, A. Lamprecht; výk. red.: M. Těšitelová. Ročník 32, 1971

Studie a práce lingvistické 1. K šedesátým narozeninám akademika B. Havránka. — Red.: J. Bělič, M. Dokulil, K. Horálek, A. Jedlička. Praha, Nakl. ČSAV 1954, 556 s., 1 příl.

O vědeckém poznání soudobých jazyků. — Red.: A. Dostál. Praha, Nakl. ČSAV 1958, 304 s. :: Sborník příspěvků z konference v Praze 26. 11.—1. 12. 1956

K historicko-srovnávacímu studiu slovanských jazyků. — Red.: J. Bělič, J. Daňhelka, A. V. Isačenko. Praha, SPN 1958, 204 s. :: Sborník projevů z konference v Olomouci a v Praze 28. 1. — 2. 2. 1957

Problémy marxistické jazykovědy. — Red.: J. Bělič, L. Doležel, Š. Peciar. Praha, Nakl. ČSAV 1962, 454 s. :: Sborník materiálů z celostátní konference o marxistické jazykovědě v Liblicích 5.—8. 12. 1960

[222]A Prague School Reader in Linguistics. — Compiled by J. Vachek. Bloomington, Indiana University Press 1964, 486 s.; 2. vyd. 1966; 3. vyd. 1967

J. Vachek-J. Dubský: Dictionnaire de linguistique de ľ École de Prague. Utrecht — Anvers, Spectrum Éditeurs 1960. :: Lingvističeskij slovar’ Pražskoj školy. — Perevod I. A. Meľčuka i V. Z. Sannikova. Pod red. i s predislovijem A. A. Reformatskogo. Moskva, Izd. Progress 1964, 342 s.

J. Vachek: The Linguistic School of Prague. An introduction to its theory and practice. — Bloomington, Indiana University Press 1966, 184 s.

U základů pražské jazykovědné školy — K vyd. připr. J. Vachek. In: Prameny české a slovenské lingvistiky. Řada česká, sv. 1. Praha, Academia 1970, 84 s.

Travaux linguistiques de Prague 1. L’école de Prague daujourdhui. — Red. J. Vachek. Praha, Academia 1964, 300 s.

Travaux linguistiques de Prague 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. — Red. J. Vachek. Praha, Academia 1966, 288 s.

Travaux linguistiques de Prague 3. Études structurales dédiées au VIe Congrès des slavistes. — Red. A. V. Isačenko. Praha, Academia 1968, 300 s.

 

Fonetika a fonologie

Proceedings of the Sixth International Congress of Phonetic Sciences held at Prague 7—13 September 1967. — Edited by B. Hála, M. Romportl and P. Janota. Praha, Academia 1970, 1128 s., 67 s. obr. příl., 6 s. bar. obr. příl.

J. Ondráčková: Rentgenologický výzkum artikulace českých vokálů. Analýza činnosti mluvidel při fonaci zpívaných, mluvených a šeptaných samohlásek na základě rentgenografických a rentgenokinematografických snímků. — Praha, Nakl. ČSAV 1964, 190 s.

B. Borovičková - V. Maláč: The spectral analysis of Czech sound combinations. — In: Rozpravy ČSAV, roč. 77. Řada společenských věd, seš. 14. Praha, Nakl. ČSAV 1967, 70 s., 50 s. obr. příl.

P. Jančák: Zvuková stránka českého pozdravu. — In: Rozpravy ČSAV, roč. 67. Řada společenských věd, seš. 5. Praha, Nakl. ČSAV 1957, 112 s.

J. Vachek: Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny. — In: Studie a práce lingvistické, sv. 8. Praha, Academia 1968, 156 s.

 

Gramatika současného spisovného jazyka

B. Havránek-A. Jedlička: Česká mluvnice. Základní jazyková pří[223]ručka. — In: Slovanské jazykovědné příručky, sv. 6. Praha, Slovanské nakl. 1952, 262 s. :: 2. vyd., zcela přepracované a rozšířené, Praha, SPN 1960, 487 s.; 3. vyd. 1963, 562 s.; 4. vyd. 1970

F. Daneš: Intonace a věta ve spisovné češtině. — In: Studie a práce lingvistické, sv. 2. Praha, Nakl. ČSAV 1957, 162 s.

K. Hausenblas: Vývoj předmětového genitivu v češtině. — In: Studie a práce lingvistické, sv. 3. Praha, Nakl. ČSAV 1958, 230 s.

O češtině pro Čechy. Jazyková příručka. — Naps. F. Daneš, M. Dokulil, M. Helcl, J. Kuchař, F. Váhala aj. In: Edice Novinářského studijního ústavu. Praha, Orbis 1960, 280 s.; 2. vyd. 1963.

M. Dokulil: Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. — Praha, ČSAV 1962, 264 s.

Tvoření slov v češtině II. Odvozování podstatných jmen. — Zprac. kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV, red. F. Daneš, M. Dokulil, J. Kuchař, Praha, Academia 1967, 780 s.

M. Těšitelová: O morfologické homonymii v češtině. — In: Rozpravy ČSAV, roč. 76. Řada společenských věd, seš. 8. Praha, Nakl. ČSAV 1966, 94. s.

Z. Tyl (aj.): Materiály k bibliografii prací o aktuálním členění větném 1900—1970. — A tentative bibliography of studies in functional sentence perspective. — Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV 1970, 66 s. (rotaprint)

 

Lexikografie a lexikologie. Terminologiie

Příruční slovník jazyka českého. Díl IV, část 2: průsvitněti - ř. — Sest. Ústav pro jazyk český, red.: B. Havránek, E. Smetánka, V. Šmilauer, A. Získal. Praha, Stát. nakl. 1948, s. XIV, 1172

Příruční slovník jazyka českého. Díl. V: s - š. — Sest. Ústav pro jazyk český, red.: B. Havránek, E. Smetánka, V. Šmilauer, A. Získal. Praha, Stát. nakl. učebnic 1951, s. XVI, 1213

Příruční slovník jazyka českého. Díl VI: t - vůzek. — Sest. Ústav pro jazyk český ČSAV, red. B. Havránek, V. Šmilauer, A. Získal. Praha, SPN 1953, s. XVI, 1264

Příruční slovník jazyka českého. Díl VII: vy - zapytlačiti. — Sest. Ústav pro jazyk český ČSAV, red.: B. Havránek, V. Šmilauer, A. Získal. Praha, SNP 1955, s. XVI, 1172

Příruční slovník jazyka českého. Díl VIII: zaráběti - žžonka. — Sest. Ústav pro jazyk český ČSAV, red.: B. Havránek, V. Šmilauer, A. Získal. Praha, SPN 1957, s. XVI, 1120

[224]Slovník spisovného jazyka českého. Díl I: A - M. — Za ved. B. Havránka (hl. red.), J. Běliče, M. Helcla, A. Jedličky, V. Křístka a F. Trávníčka zprac. lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha, Nakl. ČSAV XXVIII, 1312 s.

Slovník spisovného jazyka českého. Díl II: N - Q. — Za ved. B. Havránka (hl. red.), J. Běliče, M. Helcla, A. Jedličky, V. Křístka a F. Trávníčka zprac. lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha, Nakl. ČSSAV 1964, 1192 s.

Slovník spisovného jazyka českého. Díl III: R - U. — Za ved. B. Havránka (hl. red.), J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky zprac. lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha, Nakl. ČSAV 1966, 1080 s.

Slovník spisovného jazyka českého. Díl IV: V - Ž. Doplňky a opravy. — Za ved. B. Havránka (hl. red.), J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky zprac. lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha, Academia 1971, 1020, XX s.

J. Filipec: Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie. Příspěvek k poznání systému v slovní zásobě. — In: Studie a práce lingvistické, sv. 5. Praha, Nakl. ČSAV 1961, 384 s.

J. Zima: Expresivita slova v současné češtině. Studie lexikologická a stylistická. — In: Rozpravy ČSAV, roč. 71. Řada společenských věd, seš. 16, Praha, Nakl. ČSAV 1961, 140 s.

K. Sochor: Příručka o českém odborném názvosloví. — Praha, Nakl. ČSAV 1955, 67 s.

Hornický slovník terminologický. — Zprac. kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV, red. K. Sochor, V. Křístek a V. Michálek. Praha, SPN 1961, 184 s.

 

Stylistika. Jazyk literárních děl

L. Doležel-F. Váhala: Kapitoly z české mluvnice a slohu. — In: Přednášky Novinářského studijního ústavu. Praha, Novinářský stud. ústav 1954, 60 s. (rotaprint)

Kapitoly z praktické stylistiky. Zprac. F. Daneš, L. Doležel, K. Hausenblas a F. Váhala. Praha, Orbis — Novinářský stud. ústav 1955, 121 s.

L. Doležel: O stylu moderní české prózy. Výstavba textu. — In: Studie a prameny, sv. 15. Praha, Nakl. ČSAV 1960, 220 s.

Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury. Cyklus statí pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV. — Red. L. Doležel a J. Kuchař. Praha, Orbis 1961, 200 s.; 2. vyd. 1962

 

[225]Spisovný jazyk a jeho kultura

B. Havránek: Studie o spisovném jazyce. — Praha, Nakl. ČSAV 1963, 372 s.

Jazykový koutek Československého rozhlasu. První výběr z rozhlasových výkladů o českém jazyce, připravených pracovníky Ústavu pro jazyk český České akademie věd. — Red. B. Havránek, A. Jedlička a F. Váhala. In: Knižnice rozhlasové práce, sv. 3. Praha, Orbis 1949, 293 s.; 2. vyd. 1950; 3. vyd., pozměněné a doplněné, Praha, Slovanské nakl. 1951, 288 s.

Jazykový koutek Československého rozhlasu. Druhý výběr. — Připr. kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV. Red.: M. Dokulil, B. Havránek, A. Jedlička, F. Váhala. Praha, SPN 1955, 364 s.

Jazykový koutek Československého rozhlasu. Třetí výběr. — Připr. kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV. Red.: J. Kuchař a F. Váhala. Praha, Nakl. ČSAV 1959, 408 s.

F. Daneš: Malý průvodce po dnešní češtině. — Praha, Orbis 1964, 297 s.

J. Chloupek: Pověry o češtině. — In: Edice Hosta do domu, sv. 8. Brno, Blok 1968, 115 s.

Výslovnost spisovné češtiny, její zásady a pravidla. Díl I. Výslovnost slov českých. — Na základě jednání ortoepické komise Ústavu pro jazyk český ČSAV zprac. B. Hála. In: Knižnice Věda všem, sv. 4. Praha Nakl. ČSAV 1955, 95 s.; 2. vyd. 1967

Pravidla českého pravopisu. — Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český s kolektivem pracovníků tohoto ústavu za ved. B. Havránka a F. Trávníčka. Praha, Nakl. ČSAV 1957, 478 s.; 2. vyd. 1959; 3. vyd. 1961; 4. vyd. upravené 1966, 499 s.; 5. vyd. 1969

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. — Podle akademického vydání Pravidel českého pravopisu z r. 1957 a ve spolupráci s pravopisnou komisí vědecké rady Ústavu pro jazyk český zprac. J. Bělič a kolektiv. Praha, SPN 1958, 392 s.; 2. vyd. 1959; 3. vyd. 1964, 4. vyd. 1965; 5. vyd. 1968; 6. vyd. upravené 1968, 422 s.

Píšeme podle nových Pravidel. — Zprac. F. Daneš, M. Dokulil, K. Hausenblas a F. Váhala. In: Edice Novinářského studijního ústavu. Praha, Orbis 1958, 143 s.

Kultura českého jazyka. — Red.: A. Jedlička, F. Daneš a M. Jelínek. Liberec, Severočeské nakl. 1969, 157 s. :: Sborník referátů z konference o současném spis. jazyce, konané koncem 1968 v Praze a v Brně.

 

[226]Spolupráce na učebnicích českého jazyka

B. Havránek - A. Jedlička: Stručná mluvnice česká pro střední školu. — Praha, Stát. nakl. 1950, 152 s.; 2. vyd. 1951; 3. vyd. 1952; 4. vyd. přeprac. 1955; 5. vyd. 1956; 6. vyd. 1957; 7. vyd. 1958; 8. vyd. 1959; 9. vyd. 1960; 10. vyd. přeprac. 1965; 11. vyd. 1968; 12. vyd. 1969

Český jazyk. Cvičebnice českého jazyka pro I. třídu škol středních. — Zprac. B. Havránek, A. Jedlička, J. Zima, A. Získal aj. Praha, Stát. nakl. 1950, 240 s.; 2. vyd. 1951; 3. vyd. 1952, 4. vyd. 1953; 5. vyd. 1954

Český jazyk. Cvičebnice českého jazyka pro II. třídu škol středních. — Zprac. B. Havránek, A. Jedlička, J. Zima, A. Získal aj. Praha, Stát. nakl. 1950, 176 s.; 2. vyd. 1951; 3. vyd. 1952; 4. vyd. 1953

Český jazyk. Cvičebnice českého jazyka pro III. třídu škol středních. — Zprac. B. Havránek, M. Helcl, A. Jedlička, J. Zima aj. Praha, Stát. nakl. 1951, 186 s.; 2. vyd. 1952; 3. vyd. 1953

Český jazyk. Cvičebnice českého jazyka pro IV. třídu škol středních. — Zprac. F. Daneš, B. Havránek, A. Jedlička, J. Zima aj. Praha, Stát. nakl. 1951, 170 s.; 2. vyd. 1952; 3. vyd. 1953

Učebnice jazyka českého pro I. třídu gymnasií. — Zprac. F. Daneš, M. Dokulil, K. Hausenblas, B. Havránek, M. Helcl, A. Jedlička aj. Praha, Stát. nakl. 1951, 340 s.; 2. vyd. 1952; 3. vyd. 1953

Učebnice jazyka českého pro II. třídu gymnasií. — Zprac. M. Dokulil, B. Havránek, M. Helcl aj. Praha, SPN 1952, 192 s.; 2. vyd. 1953

Učebnice jazyka českého pro III. třídu gymnasií a vyšších odborných škol. — Zprac. F. Daneš, B. Havránek, A. Jedlička ap. Praha, SPN 1952, 123 s.; 2. vyd. 1953

Učebnice jazyka českého pro IV. třídu gymnasií a vyšších odborných škol. — Zprac. K. Hausenblas, B. Havránek, A. Jedlička aj. Praha, SPN 1952, 84 s.; 2. vyd. 1953; 3. vyd. 1954

Český jazyk. Učebnice českého jazyka pro šestý postupný ročník. — Spoluprac. K. Kozlová, A. Jedlička, B. Havránek. Praha, SPN 1955, 177 s.; 2. vyd. 1956; 3. vyd. 1957; 4. vyd. 1958; 5. vyd. 1959

Český jazyk. Učebnice českého jazyka pro sedmý postupný ročník. — Spoluprac. B. Havránek, A. Jedlička, K. Kozlová. Praha, SPN 1954, 176 s.; 2. vyd. 1955; 3. vyd. 1956; 4. vyd. 1957; 5. vyd. 1958; 6. vyd. 1959; 7. vyd, 1960

Český jazyk Učebnice českého jazyka pro osmý postupný ročník. — Spoluprac. F. Daneš, B. Havránek, A. Jedlička, J. Zima. Praha, SPN 1954 149 s.; 2. vyd. 1955; 3. vyd. 1956; 4. vyd. 1957; 5. vyd. 1958; 6. vyd, 1959

[227]Český jazyk pro devátý postupný ročník. — Spoluprac. F. Daneš, M. Dokulil, K. Hausenblas, B. Havránek, M. Helcl, A. Jedlička. Praha, SPN 1954, 228 s.; 2. vyd. 1955; 3. vyd. 1956; 4. vyd. 1957; 5. vyd. 1958; 6. vyd. 1959

Český jazyk pro desátý postupný ročník. — Spoluprac. F. Daneš, M. Dokulil, K. Hausenblas, B. Havránek, M. Helcl, A. Jedlička. Praha, SPN 1955, 166 s.; 2. vyd. 1956; 3. vyd. 1957; 4. vyd. 1958; 5. vyd. 1959

Český jazyk pro jedenáctý postupný ročník. — Spoluprac. F. Daneš, M. Dokulil, K. Hausenblas, B. Havránek, M. Helcl, A. Jedlička. Praha, SPN 1955, 91 s.; 2. vyd. 1956; 3. vyd. 1957; 4. vyd. 1958; 5. vyd. 1959

Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. I. díl. — Spoluprac. M. Dokulil, B. Havránek, A. Jedlička. Praha, SPN 1956, 275 s.; 2. vyd. 1960; 3. vyd. 1962; 4. vyd. 1964

Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. II. díl. — Spoluprac. F. Daneš, M. Dokulil, B. Havránek, A. Jedlička. Praha, SPN 1957, 264 s.; 2. vyd. 1961; 3. vyd. 1962; 4. vyd. 1964

 

Dějiny českého jazyka. Edice staročeských památek

Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. — Hl. red.: B. Havránek red.: F. Ryšánek, J. Daňhelka, J. Cejnar, E. Michálek, M. Nedvědová, I. Němec, Z. Tyl. Praha, Academia 1968, 132 s.

Staročeský slovník. Sešit 1: na - nádobie. — Hl. red.: B. Havránek, Praha, Academia 1968, s. 1—56

Staročeský slovník. Sešit 2: nádobie - násilník. — Hl. red.: B. Havránek. Praha, Academia 1970, s. 57—272

F. Ryšánek: Slovník k Žilinské knize. — Bratislava, Vyd. SAV 1954, 800 s.

I. Němec: Geneze slovanského systému vidového. — In: Rozpravy ČSAV, roč. 69. Řada společenských věd, seš. 7. Praha, Nakl ČSAV 1958, 114 s.

I. Němec: Vývojové postupy české slovní zásoby. — In: Studie a práce lingvistické, sv. 7. Praha, Academia 1968, 194 s.

E. Michálek: Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. — In: Rozpravy ČSAV, roč. 80. Řada společenských věd, seš. 2. Praha, Academia 1970, 72 s.

Smil Flaška z Pardubic: Nová rada. — K vyd. připr., úvodem a poznámkami doprovodil J. Daňhelka. In: Památky staré literatury české, sv. 9. Praha, Orbis 1950, 102 s., 4 s. obr. příl.

Příhody Václava Vratislava z Mitrovic. — K vyd. připr., doslov a po[228]známky napsal J. Daňhelka. In: Národní klenotnice, sv. 44. Praha, Čs. spisovatel 1950, 209 s., 4 s. obr. příl.

Kronika Trojánská. — K vyd. připr. J. Daňhelka. — In: Národní klenotnice, sv. 51. Praha, Čs. spisovatel 1951, 320 s., 4 s. obr. příl.

Husitské písně. — Výbor uspoř., doslov a poznámky napsal J. Daňhelka. In: Národní klenotnice, sv. 60. Praha, Čs. spisovatel 1952, 215 s.

Hus a Jeronym v Kostnici. — Výbor uspoř., texty k vyd. připr., poznámkami a slovníčkem opatřila M. Nedvědová. In: Živá díla minulosti, sv. 2. Praha, SNKLHU 1953, 304 s., 16 s. obr. příl.

Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. — K vyd. připr. B. Havránek a J. Daňhelka; historické poznámky napsal Z. Kristen. In: Památky staré literatury české, sv. 18. Praha, Nakl. ČSAV 1958, 344 s., 4 s. obr. příl.; 2. vyd. 1959

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. — K vyd. připr. B. Havránek, J. Hrabák a spolupracovníci. Praha, Nakl. ČSAV 1957, 852 s., 72 s. obr. příl., 8 s. bar. příl.

Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. — K vyd. připr. B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka a spolupracovníci. Praha, Nakl. ČSAV 1963, 536 s., 19 s. obr. příl., 2 s. bar. příl.

Výbor z české literatury doby husitské. Svazek druhý. K vyd. připr. B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka a spolupracovníci. Praha, Nakl. ČSAV 1964, 632 s., 22 s. obr. příl., 3 s. bar. příl.

Tomáš ze Štítného: Sborník Vyšehradský. Svazek I: Úvod a text. — Vyd. F. Ryšánek. In: Studie a texty k dějinám českého jazyka a literatury, sv. 1. Praha, Nakl. ČSAV 1960, 416 s., 8 s. obr. příl.

Tomáš ze Štítného: Sborník Vyšehradský. Svazek II: Slovník. — Zprac. F. Ryšánek a J. Daňhelka. In: Texty a studie k dějinám českého jazyka a literatury, sv. 3. Praha, Nakl. ČSAV 1969, 488 s.

Nejstarší české veršované legendy. Soubor rukopisných zlomků. — K vyd. připr. J. Cejnar, úvod napsal J. Hrabák. In: Studie a texty k dějinám českého jazyka a literatury, sv. 2. Praha, Nakl. ČSAV 1964, 344 s., 14 s. obr. příl.

Informační bulletin pro otázky jazykovědné 5. Otázky historického vývoje jazyka. — Red. S. Králík. Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV 1964, 108 s. (rotaprint)

Dílo Jana Amose Komenského. Svazek 1. — Věd. red. A. Škarka. K vyd. připr. J. Nováková, R. Šrámek aj. Praha, Academia 1969, 416 s., 10 s. obr. příl.

[229]Dílo Jana Amose Komenského. Svazek 17. — Věd. red. J. Červenka. K vyd. připr. S. Králík aj. Praha, Academia 1970, 312 s., 4 s. obr. příl.

Informační bulletin pro otázky jazykovědné 4. Přípravy ke kritickému vydání spisů J. A. Komenského. — Red. S. Králík. Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV 1963, 90 s. (rotaprint)

 

Dialektologie

J. Voráč: Česká nářečí jihozápadní. Studie jazykově zeměpisná. Část první. — In: Česká nářečí, sv. 2. Praha, Nakl. ČSAV 1955, 147 s., 20 map.

S. Utěšený: Nářečí přechodného pásu česko-moravského. Hláskosloví. — In: Česká nářečí, sv. 4. Praha, Nakl. ČSAV 1960, 256 s., 26 map

J. Skulina: Severní pomezí moravskoslovenských nářečí. — In: Česká nářečí, sv. 5. Praha, Nakl. ČSAV 1964, 296 s., 14 map

A. Vašek: Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě. Konfrontačně-komparatistická gramatická studie karpatologická. — In: Rozpravy ČSAV, roč. 77. Řada společenských věd, seš. 10. Praha, Academia 1967, 136 s., 1 mapa; rejstřík 10 s. (rotaprint, nákl. autora)

V. Michálková: Studie o východomoravské nářeční větě. — In: Česká nářečí, sv. 6. Praha, Academia 1971, 200 s., 1 mapa

B. Zimová: Vorařský slang pražského Podskalí. — In: Rozpravy ČSAV, roč. 75. Řada společenských věd, seš. 7. Praha, Nakl. ČSAV 1965, 124 s.

 

Onomastika

A. Profous - J. Svoboda: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV: S-Ž. — Praha, Nakl. ČSAV 1957, 868 s.

J. Svoboda - V. Šmilauer a spolupracovníci: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl V: Dodatky k dílu Antonína Profouse. — Praha, Nakl. ČSAV 1960, 673 s.

J. Svoboda: Staročeská osobní jména a naše příjmení. — Praha, Nakl. ČSAV 1964, 320 s.

L. Hosák - R. Šrámek: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Díl I: A - L. — Praha, Academia 1970, 576 s., 1 mapa

Příručka slovanské toponomastiky. — Připr. z uložení a za spolupráce komise pro slovanský onomastický atlas V. Šmilauer. Díl I: A-L; díl II: M - Ž. — Praha, Místopisná komise ČSAV 1963, 1964, 538 s. (rotaprint); knižní vyd.: Praha, Academia 1970, 215 s.

[230]V. Šmilauer: Atlas místních jmen v Čechách. Díl I: Úvod. — Díl II: Mapy. — Zvláštní příloha Zpravodaje Místopisné komise ČSAV, roč. 1938. Praha, Místopisná komise ČSAV 1969, 13 s., 200 map (rotaprint)

Onomastické práce 1. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera DrSc. — Uspoř. I. Honl, F. Roubík a J. Svoboda. Praha, Místopisná komise ČSAV 1966, 136 s.

Onomastické práce 2. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dr. Witolda Taszyckého. — Uspoř. V. Šmilauer. Praha, Místopisná komise ČSAV 1968, 252 s.

Onomastické práce 3. Sborník rozprav k sedmdesátým pátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera DrSc. Uspoř. J. Svoboda a L. Olivová-Nezbedová. Praha, Místopisná komise ČSAV 1970, 320 s.

Třetí zasedání Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích u Prahy 14.—17. 9. 1966. Sborník referátů a příspěvků. — Uspoř. J. Svoboda a L. Nezbedová. Zvláštní příloha Zpravodaje Místopisné komise ČSAV, roč. 1966. Praha, Místopisná komise ČSAV 1967, 290 s. (rotaprint)

Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. — Red. V. Šmilauer a J. Svoboda ve spolupráci s F. Roubíkem a L. Olivovou-Nezbedovou. Ročník 12, 1971

 

Matematická lingvistika

Prague Studies in Mathematical Linguistics 1. — Red. L. Doležel, P. Sgall, J. Vachek. Praha, Academia 1966, 240 s.

Prague Studies in Mathematical Linguistics 2. — Red. L. Doležel, P. Sgall, M. Těšitelová, J. Vachek. Praha, Academia 1967, 262 s.

Teorie informace a jazykověda. — Z cizojazyčných orig. přel. L. Doležel, M. Ludvíková, J. Průcha, L. Uhlířová aj.; red. L. Doležel. Praha, Nakl. ČSAV 1964, 352 s.

Informační bulletin pro otázky jazykovědné 6. Kvantitativní lingvistika — Red. J. Kraus a J. Průcha za ved. M. Těšitelové. Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV 1965, 96 s. (rotaprint)

Pětijazyčný slovník z kvantitativní lingvistiky. — Zprac. M. Königová, M. Ludvíková a J. Kraus pod ved. M. Těšitelové. In: Publikace SIÚ, ř. B, č. 3. Praha, Strojírenský informační ústav 1970, 190 s. (rotaprint). :: Obsahuje termíny čes., angl., franc., něm. a rus.

Kvantitativní lingvistika 1962. — Připr. oddělení matem. lingvistiky Ústavu pro jazyk český ČSAV, red. L. Doležel. In: Novinky literatury. Společenské vědy, řada VI: Jazykověda - literární věda. Ročník 1964, č. 10. Praha, Stát. knihovna ČSSR, (32) s.

[231]Kvantitativní lingvistika 1963. — Připr. oddělení matem. lingvistiky Ústavu pro jazyk český ČSAV, red. L. Doležel. In: Novinky literatury. Ročník 1965, č. 2, Praha, Stát. knihovna ČSSR, (40) s.

Kvantitativní lingvistika 1964. — Připr. oddělení matem. lingvistiky Ústavu pro jazyk český ČSAV, red. M. Těšitelová. In: Novinky literatury. Ročník 1966, č. 3. Praha, Stát. knihovna ČSSR, 32 s.

Kvantitativní lingvistika 1965. Bibliography of quantitative linguistics. — Zprac. kolektiv, red. M. Těšitelová. In: Novinky literatury. Ročník 1967, č. 1. Praha, Stát. knihovna ČSSR — Ústav pro jazyk český ČSAV, 47 s.

Kvantitativní lingvistika 1966. Bibliography of quantitative linguistics. — Zprac. kolektiv, red. M. Těšitelová. In: Novinky literatury. Ročník 1968, č. 9. Praha, Stát. knihovna ČSSR — Ústav pro jazyk český ČSAV, 48 s.

Kvantitativní lingvistika 19671968. Bibliography of quantitative linguistics. — Zprac. kolektiv, red. M. Těšitelová. In: Novinky literatury. Ročník 1969, č. 10. Praha, Stát. knihovna ČSR — Ústav pro jazyk český ČSAV, 68 s.

 

Mechanizace a automatizace lingvistických prací

Les machines dans la linguistique. Colloque international sur la mécanisation et l’​automation des recherches linguistiques (Prague, 7.—11. 6. 1966). — Red. J. Štindlová. Praha, Academia — ’s-Gravenhage, Mouton 1968, 336 s.

Konkordanční a frekvenční index k Slezským písním Petra Bezruče. — Za ved. J. Štindlové zpracováno v mechanografické laboratoři Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha—Ostrava, Socialistická akademie 1969, 198 s. (rotaprint)

 

Bibliografie

Z. Tyl: Bibliografie české lingvistiky za léta 1945—1950. Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká. — Praha, Nakl. ČSAV 1955, 360 s.

Z Tyl: Bibliografie české lingvistiky 1951—1955. Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká. — Praha, Nakl. ČSAV 1957, 540 s.

Z. Tyl: Bibliografie české lingvistiky 1956—1960. Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká. — Praha, Nakl. ČSAV 1963, 712 s.

Česká jazykověda 1964. Práce z jazykovědy obecné, srovnávací indoevropské, slovanské a z jazykovědné bohemistiky. — Zprac. Z. Tyl a M. Tylová. In: Novinky literatury. Společenské vědy, řada VI: Jazykověda — literární věda. Ročník 1965, č. 4/5. Praha, Stát. knihovna ČSSR, 108 s.

[232]Česká jazykověda 1965. Práce z jazykovědy obecné, srovnávací, indoevropské, slovanské a z jazykovědné bohemistiky. — Z materiálu útvaru vědeckých informací ÚJČ ČSAV zprac. E. Slavíčková a M. Tylová, red. Z. Tyl. In: Novinky literatury. Ročník 1967, č. 4. Praha, Stát. knihovna ČSSR, 142 s.

Česká jazykověda 1966. Práce z jazykovědy obecné, srovnávací indoevropské, slovanské a z jazykovědné bohemistiky. — Z materiálu útvaru vědeckých informací ÚJČ ČSAV zprac. E. Slavíčková, red. Z. Tyl. In: Novinky literatury. Ročník 1968, č. 1. Praha, Stát. knihovnna ČSSR, 104 s.

Česká jazykověda 1967. Bibliography of Czech linguistics. — Zpr. Z. Tyl a M. Tylová. — In: Novinky literatury. Ročník 1969, č. 2/3. Praha, Stát. knihovna ČSR — Ústav pro jazyk český ČSAV, 196 s.

Česká jazykověda 1968. Bibliography of Czech linguistics. — Zprac. Z. Tyl a M. Tylová. — In: Novinky literatury. Ročník 1970, č. 1/3. Praha, Stát. knihovna ČSR — Ústav pro jazyk český ČSAV, 246 s.

M. Tylová: České a slovenské jazykovědné bibliografie 1876—1967. Materiály. — In: Novinky literatury Ročník 1968, č. 2. Praha, Stát. knihovna ČSSR — Ústav pro jazyk český ČSAV, 42 s.

M. Tylová: Publikační činnost pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV za léta 1963—1967. Bibliografický soupis. — Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV 1968, 132 s. (rotaprint)

Naše řeč, ročník 54 (1971), číslo 4, s. 221-232

Předchozí Jaroslav Kuchař: Péče o jazykovou kulturu v Ústavu pro jazyk český

Následující Václav Křístek: Slovník spisovného jazyka českého