Časopis Naše řeč
en cz

Deset let Jazykového koutku

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Dne 29. září 1946 vysílal Československý rozhlas první pětiminutovou ranní relaci Jazykového koutku. Od té doby slýchají rozhlasoví posluchači výklady o českém jazyce, o správnosti slov a tvarů, jakož i o významovém a slohovém rozrůzňování a odstiňování jazykových prostředků pravidelně. Dovršil tedy tento účinný způsob mimoškolní jazykové výchovy, umožňující zvyšovat péči o jazykovou kulturu v nejširších vrstvách, letos právě deset let své činnosti. Za dobu svého trvání získal si Jazykový koutek neobyčejnou oblibu mezi posluchači. Svědčí o tom jak počet relací za tu dobu vysílaných (zhruba 2700), tak především počet dopisů, které posluchači redakci Jazykového koutku prostřednictvím Československého rozhlasu poslali (přes 10 000). Jazykový koutek se tak osvědčil jako jedna z nejtrvalejších forem rozhlasové popularisační práce.

Obliba Jazykového koutku i potřeba přístupně a zajímavě psaných příruček jazykově výchovných vyžádala si knižní vydání dvou svazků Jazykového koutku (První výběr 1948, 2. vyd. 1949, 3. vyd. 1951; Druhý výběr 1955). Čtenáři Naší řeči znají tyto publikace z referátů v roč. 34, 1950, s. 24—28, a v minulém dvojčísle letošního ročníku.

Důvěra, kterou po deset let posluchači i čtenáři Jazykovému koutku prokazují, zavazuje autorský kolektiv pracovníků a spolupracovníků Ústavu pro jazyk český, jemuž bylo vedení této relace svěřeno, aby i nadále řídil tento úsek jazykové výchovy s plnou odpovědností.

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 9-10, s. 297

Předchozí Karel Sochor: Otázky českého a slovenského odborného názvosloví

Následující Karel Sochor: Čtyřicet let slovnikářské činnosti Dr Aloise Získala v Ústavu pro jazyk český ČSAV