Časopis Naše řeč
en cz

Monografie o bulharské slovotvorbě

Ivana Bozděchová, Božana Niševa

[Reviews and reports]

(pdf)

Book on Bulgarian word-formation

This article is a review of the book V sveta na dumite. Struktura i značenie na proizvodnite dumi written by Vasilka Radeva.

Vasilka Radeva: V sveta na dumite. Struktura i značenie na proizvodnite dumi. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2007. 312 s.

 

Významný příspěvek do slovotvorného bádání posledních let představuje monografie renomované bulharské autorky V. Radevové V sveta na dumite. Struktura i značenie na proizvodnite dumi. Vznikla na základě dřívějších výzkumů prezentovaných v publikacích Slovoobrazuvaneto v bălgarskija knižoven ezik, 1991 (autorka se soustředila na jmennou slovotvorbu, v monografii 2007 s. 87–169) a Slovoobrazuvatelna i semantična struktura na denominalnite glagoli v săvremennija bălgarski knižoven ezik, 1993 (zaměřené na slovotvorbu denominálních sloves; 2007 s. 170–270).

V předmluvě V. Radevová stanoví svůj hlavní cíl – systematizaci teoretických základů bulharské slovotvorby. Při práci s jazykovým materiálem dále těží z prací cizích autorů, kombinuje různé zdroje a propojuje bulharské slovotvorné teorie s výzkumy v jiných slovanských jazycích včetně češtiny, tedy především s tradiční slovotvornou teorií vytvořenou M. Dokulilem (prezentovanou jak v Tvoření slov v češtině, tak v Mluvnici češtiny), a slovenštiny (s pracemi J. Bosáka a K. Buzássyové).

Obecnělingvistický a částečně komparativní přístup je ostatně charakteristický pro celou autorčinu dosavadní tvorbu. I proto považujeme za důležité, zajímavé a snad i podnětné představit v kontextu české slovotvorné teorie některé základní myšlenky, teoretické názory a fakta této práce čtenářům Naší řeči (vzhledem k předpokládané relativně obtížné dostupnosti monografie i některých dalších bulharských prací volíme zevrubnější popis poněkud delšího rozsahu). Autorčin přehled stavu bulharského slovotvorného systému tak může být nejen pro bulharské lingvisty východiskem pro hlubší výzkum problémů souvisejících se současnými slovotvornými procesy a útvarů nových, vzniklých v současných slovotvorných procesech vykazujících obdobné rysy v moderních slovanských jazycích (viz např. výsledky dílčích projektů a studií slovotvorné komise při Mezinárodním komitétu slavistů a prezentovaných ve sbornících z jejích konferencí v posledních letech, včetně vystoupení zástupců komise na sjezdu Komitétu ve Skopje na podzim 2008[1]).

Jak V. Radevová zaznamenává, zájem o slovotvorné procesy a jejich výsledky