Časopis Naše řeč
en cz

Krátce k letošním výročím našich jazykovědců

Jiří Kraus

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Touto rubrikou si alespoň stručně připomínáme jazykovědce, v jejichž životních výročích se na posledním místě letopočtu objevuje čtyřka. Redakce Naší řeči jim přeje hodně zdraví a vyjadřuje přání, aby i nadále časopisu věnovali svou autorskou přízeň. V této souvislosti už jenom připomínáme osobnost dr. Igora Němce, DrSc., významného představitele české historické jazykovědy, prof. dr. Alexandra Sticha, CSc., známého svými příspěvky o jazykové kultuře, stylistice, češtině barokního období aj., a doc. dr. Rudolfa Šrámka, CSc., čelného badatele v oblasti onomastiky, jimž jsme v tomto ročníku jubilejní články již věnovali.

Prof. dr. Miroslav Komárek, DrSc., narozen 20. dubna 1924 v Lazníkách na Přerovsku, studoval na Karlově univerzitě obor čeština – ruština, studia ukončil doktorátem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v r. 1949. Na této škole pracoval nejdříve jako asistent, habilitoval se v r. 1962, univerzitním profesorem byl jmenován v r. 1990. Je členem redakce Slova a slovesnosti, členem vědecké rady akademického Ústavu pro jazyk český, v současné době pracuje jako člen Grantové agentury České republiky. Patří k nejvýznačnějším domácím odborníkům v oblasti současné i historické mluvnice, v popředí jeho zájmu stojí fonologie a morfematická stavba češtiny i široce koncipovaná problematika slavistická. Zásadní je jeho podíl na 2. svazku akademické Mluvnice češtiny. Prof. Komárek je vynikajícím vysokoškolským učitelem, mnoho času věnuje i výchově vědeckého dorostu v rámci doktorandského studia.

Literatura o jubilantovi:

SaS 45, 1984, č. 4, s. 339–443, NŘ 67, 1984, č. 1, s. 44–46, Studia Bohemica III, Praha 1984, s. 151–154 a 155–162, Český jazyk a literatura 39, 1988/89, č. 10, s. 155–461.

Prof. dr. Lumír Klimeš, CSc., se narodil 4. září 1924 v Plzni, po studiích na FF UK (čeština – angličtina) působil jako středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Plzni, od r. 1954 jako asistent na Vyšší pedagogické škole (pozd. Pedagogické fakultě) v Plzni, habilituje se r. 1978, profesorem je jmenován r. 1989. Svou vědeckou činnost zaměřil zejména na oblast vývoje českého jazyka, na výzkum českých slangů a na lexikografii. Veřejnosti je znám zejména jako autor Slovníku cizích slov (1. vyd. Praha 1981, 5., přepracované a doplněné vydání vyšlo r. 1994) a jako popularizátor [270]znalostí o češtině z koutků v plzeňském tisku. Zásluha mu patří jako organizátoru čtyř konferencí o slangu a argotu a redaktoru sborníků, které jako výsledek těchto konferencí vznikly.

Literatura:

NŘ 67, 1984, č. 5, s. 258–259, Jazykovědné aktuality 21, 1984, s. 99–100, Český jazyk a literatura 39, 1988/89, s. 39–41, Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Jazyk a literatura 16, Plzeň 1994, s. 3–8.

PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc., narozena 16. 6. 1934 v Praze; její vědecká práce v akademickém Ústavu pro jazyk český (1963–1992) se soustředila především na dialektologii a později i na širší problematiku vztahů mezi jazykem a kulturou i jazykovědou a etnografií. Výsledky jejích nářečních výzkumů jsou shrnuty v Českém jazykovém atlase (1. svazek, Academia, Praha 1992), na jehož přípravě i závěrečném zpracování se významně podílela. Od r. 1987 je členkou redakce našeho časopisu.

Naše řeč, volume 77 (1994), issue 5, pp. 269-270

Previous Jaroslav Hubáček: Monografie o českém argotu

Next Emanuel Michálek: Ještě k původu slova holokaust