Časopis Naše řeč
en cz

Jubilejní bibliografie

Běla Poštolková

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Útvar vědeckých informací Ústavu pro jazyk český ČSAV vydal v r. 1986 třetí svazek interní edice Lingvistické bibliografie — menší řada pod názvem PhDr. M. Těšitelová, DrSc. Jde o bibliografický soupis publikovaných prací s přehledem jubilantčiny činnosti. Autory publikace jsou J. Petr a M. Tylová.

První část jubilejního svazku tvoří studie J. Petra Nad vědeckým dílem Marie Těšitelové, podávající výstižnou charakteristiku jubilantčiny vědecké a vědeckoorganizační práce. Ve shodě s předchozími hodnotiteli jejího díla vyzdvihuje autor ucelenost a vyváženost, přínosnost, novátorství a objevnost její celoživotní činnosti. Největší důraz pak klade na schopnost překlenout dříve často samoúčelné shromažďování statistických údajů o jazykových jednotkách plným začleněním výsledků statistických výzkumů do kontextu široce pojatého popisu jazyka, dále na důslednou jazykovědnou interpretaci získaných statistických dat a na vzájemně podmíněné a doplňující se hodnocení kvantitativní i kvalitativní analýzy jazykových jevů (s. 8).

Z jubilantčiných prací se uvádějí: autorská spoluúčast na publikaci Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce (1961, recenze v NŘ 1963), stať o statistickém výzkumu slovní zásoby (SaS 1961), monografie O morfologické homonymii v češtině (1966, recenze v NŘ 1967) aj. Jako nejvýznamnější se hodnotí studie Otázky lexikální statistiky (1974, recenze v NŘ 1977), stanovící principy, metody a cíle výzkumů zaměřených na kvantitativní studium jazyka, zvl. v oblasti lexikální. Na ni navazuje monografie Využití statistických metod v gramatice (1980, recenze v NŘ 1982), osvětlující některé obecné teoretické a metodologické předpoklady spojené s aplikací statistických postupů v gramatice, morfologii a v syntaxi. Významnou syntézou kvantitativního přístupu k popisu češtiny je kolektivní monografie Kvantitativní charakteristiky současné češtiny (1985, recenze v NŘ 1986), jejíž iniciátorkou a redaktorkou je M. Těšitelová.

Za jubilantčina vedení a při její autorské účasti dále vyšly (jako kolektivní práce úseku matematické lingvistiky ÚJČ ČSAV) frekvenční slovníky současné české publicistiky (1980), administrativy (1980), odborné češtiny (1982), věcného stylu (1983) a na ně navazující kvantitativní charakteristiky současné české publicistiky (1982), psané a mluvené odborné češtiny (v rámci věcného stylu, 1983), gramatických jevů v současné administrativě (1983), v češtině věcného stylu (1984) a v současné české administrativě (1985). Významnou vědeckou položku v jejím díle tvoří koncepční vedení a autorská spoluúčast na frekvenčním retrográdním slovníku slov a gramatických tvarů současné češtiny, který obsahuje jednak tvary adjektiv (1985, [256]jako interní tisk ÚJČ ČSAV), jednak tvary substantiv a sloves spolu se slovníkem (1986, v tisku).

Vedle naznačené vědecké publikační činnosti vyzvedá studie také jubilantčiny redakční zásluhy, zejm. v časopise Slovo a slovesnost (výkonná redaktorka 1957—1979, vedoucí redaktorka 1979—dosud), v periodiku Prague Studies in Mathematical Linguistics, v časopisech The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics aj.

Druhou část (Bibliografický soupis publikovaných prací PhDr. Marie Těšitelové, DrSc., za léta 1948—1985) sestavila M. Tylová. Obsahuje celkem 177 tištěných položek, 5 titulů odevzdaných do tisku a výčet její činnosti redakční.

Čtenáře NŘ bude jistě zajímat, jaký byl jubilantčin autorský podíl v našem časopise. M. Těšitelová zde publikovala svou první práci Frekvence slov a tvarů ve spise „Život a dílo skladatele Foltýna“ od Karla Čapka (1948). Na ni volně navázala článkem Poznámky k slovní zásobě v románě Karla Čapka „Život a dílo skladatele Foltýna“ (1955), v němž se zabývá využíváním slov k vyjadřování různých pojmů nebo citových odstínů a volbou slov jako prostředkem charakteristiky postav. Z její lexikografické zkušenosti[1] vznikl článek K poměru přídavných jmen těsný a úzký (1960), podávající jejich jemnou významovou analýzu, a zejm. pak článek Slovník starých českých mlýnů (1963), charakterizující mizející slovní zásobu starého mlýna, jeho zařízení, výrobků i jeho obyvatel. (K této tematice váže autorku rodinné prostředí.) Několik drobnějších příspěvků v NŘ se zabývá otázkami jazykové správnosti. V rubrice Posudky a zprávy uveřejňovala jubilantka recenze a hodnotící medailóny (Vl. Šmilauera, 1965, 1975; J. V. Bečky, 1973). Z poslední doby (1984) znají čtenáři její stať podávající přehled činnosti oddělení (úseku) matematické lingvistiky ÚJČ od jeho založení (1961) po současnost.

Stati uveřejňované v NŘ tvoří jen zcela nepatrný podíl v celkové publikační činnosti M. Těšitelové, ale i ony ukazují mnohostrannost a šíři jejích zájmů. Tímto příspěvkem se současně náš časopis připojuje upřímným blahopřáním k jejímu životnímu jubileu.


[1] M. Těšitelová spolupracovala autorsky na Slovníku spisovného jazyka českého II, Praha 1964, a byla v letech 1956—9 členkou lexikograf. odd. ÚJČ ČSAV.

Naše řeč, volume 69 (1986), issue 5, pp. 255-256

Previous Zdeněk Hlavsa: Nad prací o funkci českého pádu

Next Naďa Svozilová: O knížce „Aby řeč nestála“