Časopis Naše řeč
en cz

Ke zpracování některých významových druhů číslovek ve výkladovém slovníku

Vojtěch Veselý

[Články]

(pdf)

On the treatment of certain types of numerals in a Czech monolingual dictionary

The paper deals with the semantics of numerals with kind, set, summative and multiplicative meanings (e.g. čtverý ‘four kinds’, čtvery ‘four sets’, čtvero ‘four elements altogether’, čtyřikrát ‘four times’, respectively). The kind meaning is based on a division of the denoted item into elements and their sets. However, in combination with some abstract nouns, kind numerals do not express a number of kinds, but rather, a number of single elements, e.g. dvojím způsobem ‘in two ways’. Multiplicative numerals primarily express a number of repetitions of a process or a resulting state. Numerals formed with the component -krát quantify not only absolutely, but also relatively, comparing an amount of some quality or a number of elements in two situations, e.g. Petr je dvakrát starší než Jan ‘Peter is twice as old as John’.

Key words: kind numeral, set numeral, summative numeral, multiplicative numeral
Klíčová slova: druhová číslovka, souborová číslovka, úhrnná číslovka, násobná číslovka

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
vvesely@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 3

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Jana Nová: K vyjadřování posesivity v dialektech češtiny a v běžném úzu mládeže z oblasti západočeského pohraničí

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1