Časopis Naše řeč
en cz

Jak se píše wifi

Klára Dvořáková

[Drobnosti]

(pdf)

How is wifi spelled

This article discusses the origin, use and spelling variants of the expression wifi.

Pro označení bezdrátové počítačové sítě (zjednodušeně řečeno) se běžně užívá kratšího výrazu přejatého z angličtiny: wifi[1]. Tato lexikální jednotka nemůže být zaznamenána v aktuálně platných Pravidlech českého pravopisu (PČP) ani v doplněném vydání Slovníku spisovné češtiny (SSČ) z 90. let 20. století, jedná se totiž o nový výraz, který se společně s technologií, kterou pojmenovává, šíří až po přelomu tisíciletí. Neuvádí ho však ani Nový akademický slovník cizích slov (NASCS). Při hledání v Internetové jazykové příručce (IJP) objevíme klíčové slovo wifi, kde se uvádějí jako možné podoby zápisu také wi-fi, Wi-fi, Wi-Fi, Wifi. Tyto grafické varianty jsou analogické k možnostem psaní hifi uvedeným v NASCS: heslové slovo je zaznamenáno v podobě hi-fi, s dalšími možnostmi zápisu hifi, Hi-fi, Hi-Fi, Hifi. Všechny tyto varianty nalezneme i v IJP pod klíčovým slovem hifi. NASCS a IJP podávají ještě informaci o morfologické charakteristice slova: označují ho jako nesklonné podstatné jméno rodu středního. U hesla wifi v IJP nalezneme stejnou informaci.

Pisatelé tedy nejsou omezováni žádnou autoritativní tištěnou příručkou v rozhodnutí, jak výraz zapsat. V současné době se mohou přiklonit k některé z podob uvedených v IJP, nutno však poznamenat, že heslo wifi bylo do IJP vloženo až na začátku roku 2015.

Cílem tohoto textu je srovnání doporučení uvedených v IJP se způsoby zápisu výrazu wifi v praxi. Pro zjišťování spisovného úzu psaní wifi byla využita data z databáze SYN Českého národního korpusu. Po zadání dotazu [lemma="(?i)wi(-*)fi"], který umožnil vyhledávání podob se spojovníkem i bez něj v kombinaci s různě velkými písmeny v celém výrazu, jsme získali celkem 4 056 výsledků. Frekvenční distribuce jednotlivých podob je následující: Nejčastěji je doložena grafická podoba Wi-Fi (1 632 dokladů, tj. 40,2 %), za ní následuje WiFi (1 296; 32 %). Méně často se vyskytují varianty zápisu wi-fi (504; 12,4 %) a wifi (319; 7,9 %). Méně než 100 dokladů mají podoby Wifi, WIFI, Wi-fi, WI-FI, další varianty zápisu jsou zcela ojedinělé.

 

[221]grafická podoba

počet dokladů

podíl [%]

ARF

Wi-Fi

1 632

40,2

345,74

WiFi

1 296

32,0

330,15

wi-fi

504

12,4

151,05

wifi

319

7,9

100,66

Wifi

85

2,1

31,79

WIFI

84

2,1

38,20

Wi-fi

79

1,9

27,17

WI-FI

35

0,9

13,99

WiFI

12

0,3

4,00

WI-Fi

6

0,1

3,41

Wi-FI

4

0,1

3,07

Tabulka 1 Frekvenční distribuce variant zápisu lexikální jednotky wifi v korpusu SYN

 

Zápis s mezerou byl dohledáván jednotlivě, jeho výskyty jsou však mizivé: wi fi bylo doloženo celkem dvakrát, podoba Wi Fi měla jen jeden doklad. Další podoby s mezerou (Wi fi, WI FI ani wi Fi, WI Fi, wI FI apod.) nebyly v korpusu zastoupeny.

Výraz wifi ve významu ‚bezdrátová počítačová síť‘ se začíná objevovat v dostupných textech až po přelomu tisíciletí, což souvisí s rozšířením této technologie mezi běžné uživatele. Jediné dva korpusové doklady sledovaného výrazu z 90. let, varianty WIFI a Wifi, nepojmenovávají bezdrátovou počítačovou síť, nýbrž jsou zkratkou pro rakouský Wirtschaftsförderungsinstitut (lze přeložit např. jako Institut pro hospodářskou podporu či Ústav pro podporu hospodářství). Další doklady mají dataci 2001–2009, tři doklady grafické podoby WIFI se vztahují k uvedenému institutu, další nikoliv – zkontrolováno pomocí dotazů: (meet [lemma="(?i)wi(-*)fi"][lemma="ústav"]-100 100) a (meet [lemma="(?i)wi(-*) fi"][lemma="institut"]-100 100).

Z pohledu na uvedená data lze konstatovat, že sledovaná lexikální jednotka je ve více než 70 % případů zapsána jako Wi-Fi nebo WiFi, první varianta je častější. Tyto způsoby zápisu mohou být motivovány oficiálním, běžně užívaným logem, ve kterém je tento výraz zapsán s velkými písmeny W a F, části Wi a Fi jsou v něm graficky zdánlivě odděleny (viz http://www.wi-fi.org/). Pro někoho nemusí být oddělení Wi a Fi výrazné, a proto zvolí zápis WiFi, zdánlivé oddělení může vést jiné pisatele k užití spojovníku, aby byly části Wi a Fi dostatečně graficky odlišeny a přitom bylo zřejmé, že se jedná o jedno slovo. Navíc je na výše uvedených oficiálních internetových stránkách Wi-Fi Alliance výraz zapisován v textu jako Wi-Fi, tento způsob zápisu tedy mohou čtenáři a pisatelé považovat za oficiální (potažmo závazný). Při srovnání s IJP zjišťujeme, že nejčastěji se vyskytující varianta Wi-Fi je v souladu s jednou z doporučených možností grafického záznamu zde uvedených. Druhý nejčastější a jistě nezanedbatelný způsob zápisu, WiFi, však doporučením IJP neodpovídá. Tento zápis je v rozporu také s platnými PČP, podle kterých se velké písmeno uprostřed slova nepíše. Je však pravda, že takový grafický záznam odpovídá současné tendenci psát v určitých slovech velké písmeno, byť toto písmeno nestojí na úplném začátku slova. Taková slova nalézáme v textech z oblasti spojené s internetem: eBanka, eKonto, iDnes (viz Svobodová, 2005), zmíněnou tendenci lze vypozorovat i při tvorbě názvů různých služeb. Někdy se užitím velkých a malých písmen naznačuje stavba slova, která má mluvčím pomoci daný výraz interpretovat: RePůjčka (= nová, opakovaná půjčka), AutoPůjčka (= půjčka na auto) (viz Prchlíková, 2013). Snad i proto nevnímají (někteří) mluvčí zápis WiFi jako nenoremní. Třetím nejčastějším způsobem zápisu je wi-fi, čtvrtým wifi, oba odpovídají doporučením uvedeným v IJP, vyskytují se však zhruba jen ve dvaceti procentech všech výskytů. Mluvčí tedy výrazně upřednostňují zápis tohoto výrazu s velkými písmeny W a F, nejčastěji se spojovníkem, velmi časté je však i psaní dohromady.

[222]Všechny korpusové doklady výrazu s významem ‚bezdrátová počítačová síť‘ pocházejí z období 2001–2009, v analýze chybí data z několika posledních let. Vyhledávání na internetu přes běžně používané vyhledávače (Google, Seznam) nepovažujeme pro studium spisovného úzu za vhodné, neboť výsledky obsahují také texty, u nichž je zřejmé, že se jejich autoři PČP neřídí (nerespektují je, neznají je apod.). Při pohledu do několika novějších odborných publikací z oblasti informatiky[2] zjišťujeme, že je sledovaný výraz nejčastěji zachycen v podobě Wi-Fi, poměrně často se vyskytuje také podoba WiFi. Zdá se tedy, že tendence pro psaní sledovaného výrazu vypozorované z korpusových dat by mohly stále přetrvávat.

Srovnejme nyní úzus grafického záznamu výrazu hifi, neboť jak již bylo uvedeno výše, doporučení k záznamu výrazu wifi vycházejí z analogie s výrazem hifi.[3] Pravopisné podoby hifi byly vyhledávány v korpusu obdobným dotazem, jako tomu bylo při hledání grafických variant wifi, tedy: [lemma="(?i)hi(-*)fi"]. Zápis tohoto výrazu je o něco méně variantní, v 3 951 dokladech se objevuje 9 různých způsobů zápisu (oproti 11 způsobům nalezeným pro wifi). Nejčastěji jsou zastoupeny varianty hi-fi (1 795 dokladů; 45,4 %) a hifi (1 202; 30,4 %), jež zahrnují více než 75 % všech korpusových dokladů. Tyto dvě varianty jsou uvedeny jako první i v NASCS (a též v IJP). Další varianty zápisu se vyskytují výrazně méně, a to v řádu jednotek procent.

Na základě tohoto korpusového průzkumu se můžeme tedy domnívat, že pisatelé analogii mezi psaním hifi a wifi, z níž vychází

 

grafická podoba

počet dokladů

podíl [%]

ARF

hi-fi

1 795

45,4

822,34

hifi

1 202

30,4

605,55

HIFI

216

5,5

70,97

Hi-Fi

207

5,2

108,74

Hifi

182

4,6

80,99

HiFi

151

3,8

64,58

Hi-fi

121

3,1

49,15

HI-FI

76

1,9

38,25

HiFI

1

0,0

1,00

Tabulka 2 Frekvenční distribuce variant zápisu lexikální jednotky hifi v korpusu SYN

 

doporučení pro zápis výrazu wifi v IJP, (většinou) nehledají: Pro zápis hifi jsou nejčastější grafické varianty se všemi písmeny malými, hi-fi a hifi (celkem cca 75 % dokladů), pro výraz wifi je patrná preference záznamu s velkými písmeny W a F, tj. Wi-Fi a WiFi (celkem cca 72 % dokladů). Tyto způsoby zápisu jsou pravděpodobně motivovány, jak již bylo řečeno, grafickou podobou oficiálního, běžně užívaného loga. U obou výrazů je však shodně častější záznam se spojovníkem. Nejčastější způsob zápisu Wi-Fi je v souladu s doporučeními uvedenými v IJP. Druhá nejčastější podoba zápisu WiFi v IJP právem doporučována není, neboť je v rozporu s platnými PČP.

 

LITERATURA

Český národní korpus – SYN (2010–2013) [online]. Cit. 2015-03-04. < http://www.korpus.cz >.

DOCTOROW, C. (2005): WiFi isn’t short for „Wireless Fidelity“ [online]. Cit. 2015-03-09. < http://boingboing.net/2005/11/08/wifi-isnt-short-for-html >.

IJP: Internetová jazyková příručka (2008–2015) [online]. Cit. 2015-03-09. < http://prirucka.ujc.cas.cz/ >.

[223]NASCS: Nový akademický slovník cizích slov (2005). Praha: Academia.

PČP: Pravidla českého pravopisu (2008). Praha: Academia.

PRCHLÍKOVÁ, K. (2013): RePůjčka. Literární noviny, roč. 24, č. 9, s. 19.

SSČ: Slovník spisovné češtiny (2004). Praha: Academia.

SVOBODOVÁ, I. (2005): Jak psát na začátku věty název eBanka. Naše řeč, 88, s. 108–111.

Wi-Fi [online]. Cit. 2015-03-09. < http://www.wi-fi.org >.


[1] Grafickou podobu wifi používáme v tomto textu jako základní, bezpříznakovou. Byla zvolena ve shodě s grafickou podobou klíčového slova wifi v IJP.

[2] Celkem bylo nahlédnuto do 16 publikací z let 2008–2011.

[3] Pro zajímavost uveďme, že v angličtině podle nezkrácené podoby výrazu hifi, tj. high fidelity, bylo vytvořeno z wifi spojení wireless fidelity, byť wifi původně se slovem fidelity nesouvisí (Doctorow, 2005).

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
klara.dvorakova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 4, s. 220-223

Předchozí Věra Dvořáčková: Selfie, selfies, selfíčko

Následující Z dopisů jazykové poradně